Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne

advertisement
Rodzaje badań obrazowych i ich
podstawy teoretyczne
dr n. med. Jolanta Meller
Podstawy fizyczne diagnostyki
obrazowej
•
•
•
•
Rentgenodiagnostyka
Ultrasonografia
Rezonans magnetyczny
Scyntygrafia
Rentgenodiagnostyka
1
Promienie rentgenowskie (rtg)
• rozchodzą się w postaci fal - teoria falowa
(nm)
• są wysyłane z miejsca powstania w postaci
cząsteczek (kwantów) energii nazywanych
fotonami (eV)
Powstawanie promieni
rentgenowskich
Właściwości promieniowania
rentgenowskiego
• Zmniejsza swoje natężenie z kwadratem
odległości
• Ulega osłabieniu przenikając przez materię
(pochłanianie i rozpraszanie)
• Wywołuje jonizację materii
• Wywołuje zjawisko luminescencji
• Działa na emulsję fotograficzną
• Ma działanie biologiczne
2
Aparat rentgenowski
• Jedna lub więcej lamp rentgenowskich
• Generator rentgenowski
• Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie
badań
Urządzenia do diagnostyki
rentgenowskiej
Ochrona pacjenta przed
promieniowaniem rentgenowskim
•
•
•
•
Filtry
Uciskadła
Przesłony głębinowe
Kratka przeciwrozproszeniowa
3
Przesłona głębinowa
• Dzięki oświetleniu pola badania
ogranicza wiązkę promieniowania
użytecznego zgodnie z
potrzebami
• Zmniejsza ilość promieniowania
rozproszonego
• Wskazuje przebieg promienia
środkowego wiązki, przez co
ułatwia właściwe ukierunkowanie
przebiegu promieni w stosunku do
obiektu badania
Zwalczanie promieniowania
rozproszonego
Systemy obrazowania
w rentgenodiagnostyce
• Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie
(kontrast, ostrość, rozdzielczość)
•
•
•
•
Radiografia cyfrowa
Prześwietlenie
Radiologiczne badania czynnościowe
Tomografia komputerowa
4
Radiologia cyfrowa
• Zamiast analogowych sposobów zapisu
obrazu (błona rtg) folia/płyta pamięciowa
(cyfrowy zapis obrazu)
• Odczyt za pomocą skanera laserowego
Radiologia cyfrowa
• Radiologiczny system informatyczny
• Cyfrowy system archiwizacji i przesyłania
obrazów
• Szpitalny system informatyczny
• Intranet (sieć wewnętrzna) i internet (sieć
zewnętrzna) zapewniające łączność między
stanowiskami wewnątrz i na zewnątrz
szpitala
Różnice między analogowym
i cyfrowym zapisem obrazu
• Technika analogowa: tonacja i intensywność zabarwienia
różnych obszarów obrazu zmieniają się w sposób ciągły
(malarstwo)
• Jinyoung Shin
5
Różnice między analogowym
i cyfrowym zapisem obrazu
Różnice między analogowym
i cyfrowym zapisem obrazu
• Kopiowanie mozaiki wydaje się łatwiejsze, pod warunkiem, że
znamy liczbę jej poszczególnych elementów ( pikseli), ich barwę
(głębia obrazu) oraz pozycję każdego elementu w matrycy
Stanowiska pracy w cyfrowym
zakładzie radiologii
• Stanowisko do konwencjonalnych badań
radiologicznych (fosforowa płyta pamięciowa
zamiast folii, skaner laserowy, komputer
sprzężony z siecią)
• Stanowisko prezentacji i opisu badań
• Cyfrowe archiwum
6
Tomografia komputerowa
• Lampa rtg emitująca promienie X porusza
się ruchem okrężnym wokół badanego
obiektu
• Zmiany natężenia promieniowania
rejestrowane są za pomocą detektorów
umieszczonych na obwodzie układu
• Elektroniczne przetwarzanie danych
i rekonstrukcja obrazu
Tomograf komputerowy
Zalety TK
• Badanie nieinwazyjne
• Przedstawienie obrazów w płaszczyźnie poprzecznej
(przedstawienie przekrojów ciała ludzkiego)
• Dokładniejsze przestrzenne umiejscowienie zmian dzięki
zastosowaniu rekonstrukcji obrazu (pozwala uwidocznić
niedostępne dotychczas badaniu tkanki miękkie, z jakich
głównie są zbudowane narządy człowieka np. mózg,
wątroba, trzustka)
• Pomiar nowego parametru tj. współczynnika osłabienia
promieniowania X
• Wzmocnienie kontrastu
• Wysoka rozdzielczość
7
Wady TK
• Badanie TK wymaga by chory w ciągu 30-45 minut
pozostawał w przymusowej pozycji leżącej na plecach w
całkowitym spokoju
• Pacjenci niespokojni, z zaburzeniami świadomości, dzieci
wymagają badania w znieczuleniu ogólnym
• Chory przed badaniem powinien być co najmniej 6 godz.
na czczo
• Konieczność podania kontrastu (Uropolina, strzykawki,
igły, wenflon)
• Obecność lekarza
Systemy TK
• Tradycyjny – stół z pacjentem jest przesuwany skokami, obrazuje
kolejno po sobie następujące przekroje ciała. Między ekspozycjami
pacjent swobodnie oddycha.
• Spiralna TK – ciągła rotacja lampy i automatyczny stały, przesuw
stołu. Badania odbywają się w fazie bezdechu (znaczne skrócenie
czasu badania, większe możliwości przetwarzania obrazu np.
prezentacja trójwymiarowa)
• Wielorzędowa TK – na obwodzie okoła zamiast jednego szeregu
umieszcza się detektory w kilku/kilkunastu równoległych do siebie
rzędach. Pozwala to w czasie jednego obrotu lampy uzyskać
kilka/kilkanaście przekrojów ciała
8
Ultrasonografia
Zalety USG
• Badanie nieinwazyjne
• Uwidocznienie narządów i tkanek miękkich
bez użycia środków cieniujących
• Określenie wymiarów badanych narządów
i głębokości ich położenia
• Oglądanie narządów w ruchu
• Uzyskanie informacji o przepływach krwi
Zasada działania USG
Nadajnik fal
ultradźwiękowych
Przetwornik
echo
Efekt
piezoelektryczny
9
Fale ultradźwiękowe
• Fale akustyczne
• W tkankach miękkich rozchodzą się w
postaci fal podłużnych
• Prędkość dźwięku w tkankach, z wyjątkiem
kości, tk. tłuszczowej i soczewki oka, jest
w przybliżeniu stała (1540 m/s)
• W tkankach ulegają odbiciu, załamaniu,
rozproszeniu, absorpcji i tłumieniu
Formy obrazowania
Prezentacja M (jednowymiarowa)
Formy obrazowania
Prezentacja B
(dwuwymiarowa)
10
Ultrasonografia dopplerowska
Zjawisko Dopplera
- polega na zmianie częstotliwości źródła
(tkanki odbijające falę UV) sygnału
poruszającego się względem obserwatora
(sondy)
- powstaje sygnał dopplerowski, którego
częstotliwość jest proporcjonalna do
prędkości
Podstawowe metody dopplerowskie
badania przepływu
• Metoda fali ciągłej
• Metoda impulsowa (bramka)
• Metoda kodowania kolorem
Ultrasonografia dopplerowska
kodowana kolorem
11
Technika rezonansu
magnetycznego
Metoda polega na wzbudzaniu spinów
jądrowych znajdujących się w zewnętrznym
polu magnetycznym a następnie na
rejestracji promieniowania
elektromagnetycznego powstającego na
skutek zjawisk relaksacji, gdzie przez
relaksację rozumiemy powrót układu
spinów jądrowych do stanu równowagi
termodynamicznej
Technika rezonansu
magnetycznego cd.
• Sygnał wytwarzają przede wszystkim
woksele bogate w swobodne jądra wodoru
Technika rezonansu
magnetycznego cd.
• Obszary o małej magnetyzacji , generujące
słaby sygnał echa, będą ciemniejsze.
• Obszary o większej magnetyzacji
poprzecznej, wytwarzające większe sygnały
echa będą jaśniejsze (hiperintensywne)
12
Technika rezonansu
magnetycznego cd.
• Obrazy T1 zależne: hiperintensywność
sygnału
• Obrazy T2 zależne: hipointensywność
Rezonans magnetyczny
Badanie za pomocą MRI polega na:
• umieszczeniu badanego obiektu w stałym
silnym polu magnetycznym
• poddaniu badanego działaniu fali radiowej
• odebraniu impulsów radiowych z ciała
badanego
• przetworzeniu uzyskanych impulsów na
obraz przedstawiany na monitorze
13
Ciało pacjenta w trakcie badania
MRI jest poddane działaniu:
• stałego pola magnetycznego o zakresie
0,3-4 T
• zmiennego pola magnetycznego
• fal radiowych o zakresie UKF
• fal dźwiękowych
Przeciwwskazania do badania MRI
Bezwzględne
- rozrusznik serca
- defibrylatory, implanty ślimakowe, pompy
infuzyjne, stymulatory wzrostu kości i inne
urządzenia uruchamiane elektrycznie,
elektronicznie, mechanicznie oraz elektrody
dosercowe
- klipsy z metali ferromagnetycznych na naczynia
- metaliczne ciało obce gałki ocznej
Względne
- klaustrofobia
- ciąża (I trymestr)
Zalety badania za pomocą MRI
• Diagnostyka nieinwazyjna, brak narażenia na
promieniowanie jonizujące
• Obrazowanie w dowolnej płaszczyźnie
• Doskonała rozdzielczość przestrzenna i
kontrastowość, zwłaszcza dla tk. miękkich
• Wysoka czułość
• Duże pole widzenia
• Krew, płyn stają się naturalnym endogennym
środkiem kontrastowym (angiografia MR)
• Możliwość oceny produktów rozpadu Hb
• Możliwość obrazowania wielokierunkowego
(morfologicznego, funkcjonalnego)
14
Wady badania za pomocą MRI
• Długi czas badania - konieczność sedacji,
znieczulenia ogólnego u małych dzieci, chorych
cierpiących, z utrudnionym kontaktem, ruchami
mimowolnymi, klaustrofobią (konieczność
monitorowania funkcji życiowych, konieczność
bramkowania oddechu i akcji serca przy badaniu
kl. piersiowej i j. brzusznej)
• Wysoki koszt badania
• Niewielka dostępność
• Niska czułość przy wykrywaniu zwapnień
Medycyna nuklearna
• Wykorzystuje promieniotwórczość
pierwiastków w celach diagnostycznych i
leczniczych
• Do celów medycznych używane są izotopy
promieniotwórcze emitujące promieniowanie
beta (silnie pochłaniane w tkankach, w
terapii) i gamma (w diagnostyce obrazowej)
Badania scyntygraficzne
15
Badania scyntygraficzne
• Umożliwiają zobrazowanie funkcji
narządów, nie przedstawiają jednak obrazu
anatomicznego badanej struktury
Badania scyntygraficzne
• Wprowadzenie substancji
promieniotwórczej do tkanek i narządów
• Rejestracja promieniowania za pomocą
detektorów umieszczonych poza badanym
obiektem
Pierwiastki promieniotwórcze najczęściej stosowane
w diagnostyce obrazowej
16
Radiofarmaceutyki
• Kompleks izotopu i substancji nieaktywnej
Zjawisko scyntylacyjne
Kwanty gamma
Kryształ jodku sodu
Elektron wtórny
Seria błysków światła widzialnego
(zjawisko scyntylacyjne)
Impulsy elektryczne
Aparatura diagnostyczna
• Gammakamera (kamera scyntygraficzna)
• Kamera pozytonowa (PET)
Pozytony – cząsteczki o wielkości elektronów zawierające jednak dodatni
ładunek elektryczny, emitowane przez jądra radioizotopów
17
Pozytonowa tomografia emisyjna
• Wykorzystuje techniki radioizotopowe do
oceny procesów metabolicznych w
organizmie (oparta głównie na
metabolizmie glukozy)
• Zastosowanie w onkologii, kardiologii,
neurologii
Zalety badania scyntygraficznego
•
•
•
•
•
Nieinwazyjność
Łatwość wykonania
Powtarzalność
Niewielka szkodliwość
Większość badań nie wymaga żadnego
przygotowania ze strony pacjenta
Przeciwwskazania do badań
izotopowych
• Ciąża i okres laktacji
18
19
Download