Metody obrazowania aktywności mózgu, czyli inżynieria w służbie

advertisement
Metody obrazowania aktywności
mózgu, czyli inŜynieria w słuŜbie
neuronauk.
Piotr Bogdanowicz
III semestr Elektroniki PW
Metody obrazowania pracy mózgu:
•
•
•
•
•
•
•
EEG
ECoG
MEG
MRI
fMRI
PET
SPECT
EEG
• Elektrody na skórze czaszki
• Lub bezpośrednio na korze, np. w trakcie
operacji – ECoG
• Niewielka rozdzielczość przestrzenna
• Dobra rozdzielczość czasowa: ms
• fale mózgowe o częstotliwości w zakresie
1 - 100 Hz oraz amplitudzie 5 - kilkaset µV
MEG
•
•
•
•
•
Kilkaset czujników pobliŜu głowy: SQUID
MSR: Magnetic Sheltered Rooms
Prądy jonowe
Komórki piramidowe
Dobra rozdzielczość czasowa i
przestrzenna: poniŜej 1 ms, rzędu mm
MRI
• Jądrowy rezonans magnetyczny
• Dla jąder atomów wodoru zawartych w
wodzie, obecnej we wszystkich tkankach,
w róŜnych proporcjach
• Przekrój przez strukturę
fMRI
• Hemodynamiczna odpowiedź OUN
• Opóźnienie ok. 6s między obrazem a
realem
• 3-6 mm, rząd sekund
• Obrazuje „odŜywianie” neuronów, a nie
bezpośrednią aktywność
PET
• Rejestracja promieniowania anihilacji
pozytonów (fotony)
• Źródło – podana pacjentowi substancja
promieniotwórcza
• Rejony podwyŜszonego metabolizmu
• Konieczność uruchomienia cyklotronu
(krótki czas Ŝycia pozytonów)
• Uszkodzenia tkanki
SPECT
• Rejestracja promieniowania gamma
radioaktywnego izotopu
• Badanie trwa ok. 15 minut
• Ok. 10 mln. impulsów gamma
• System wielogłowicowy albo pojedyncza
ruchoma głowica
• Matryca 128x128 gamma-kamery
Źródła i dodatkowe informacje:
• Wikipedia
• Google Images
• http://www.neuroobrazowanie.pl/
Dziękuję za uwagę
Download