Przyklady MRI PET

advertisement
PRZYKŁADY
Metody obrazowania obiektów
1
Rezonans Magnetyczny MRI
2
Obrazowanie tą techniką bazuje na wykorzystaniu właściwości fal
radiowych, silnego pola magnetycznego oraz właściwości
magnetyczne jąder atomu wodoru – protonów, do tworzenia
czytelnych i szczegółowych obrazów organów wewnętrznych i
tkanek. MRI stała się bardzo pomocna w diagnozowaniu np. guzów
mózgu, jak również oczu czy ucha wewnętrznego.
Nie można jednak badać pacjentów z:
•
•
•
•
•
rozrusznikami serca,
implantami słuchawkowymi,
metalowymi klipsami naczyniowymi,
endoprotezami
oraz wszystkimi materiałami metalicznymi, które w polu
magnetycznym mogą się przemieścić lub nagrzać i
spowodować obrażenia sąsiadujących z nimi tkanek.
3
W skład aparatury rezonansu magnetycznego wchodzą:
•
magnes (np. elektromagnes nadprzewodzący, oporowy lub
magnes stały),
•
•
•
•
cewki pola gradientowego,
nadajnik z cewkami nadawczymi,
odbiornik z cewkami odbiorczymi,
system komputerowy.
Sercem aparatury MRI jest impulsowy spektrometr cyfrowy, który
kształtuje sekwencje impulsów pobudzających, kontroluje proces
odbioru sygnału oraz analizuje widmo sygnału.
4
Schemat tomografu MRI w przekroju
a) cewka główna,
b) cewka nadawczo odbiorcza,
c) cewki korekcyjne,
d) cewki korekcyjne
5
Elektromagnes nadprzewodzący – stanowi element
umożliwiający wytworzenie niemal jednorodnego pola
magnetycznego o indukcji od 0,4[T] do 3[T] w dużym obszarze
przestrzeni.
Zwoje elektromagnesu zbudowane są z nadprzewodnika, stopu
niobu z tytanem. Zamknięte są wewnątrz naczyń Dewara
zawierających ciekły hel (dla wytworzenia zjawiska
nadprzewodnictwa wspomnianego stopu).
Poziom szumu elektromagnesu jest bliski zeru dzięki
bezoporowemu przewodzeniu prądu. Utrzymanie stanu
nadprzewodzenia zwojów warunkuje prawidłową pracę
elektromagnesu.
6
Obrazy uzyskane techniką MRI
a) kolano
b) kręgosłup
7
c) głowa w płaszczyźnie
poprzecznej
d) głowa w płaszczyźnie
strzałkowej
8
Zasada powstawania obrazu
Atomy zbudowane są z jądra atomowego i powłoki atomowej z
krążącymi elektronami. W skład jądra wchodzą protony i neutrony,
a w przypadku jądra atomu wodoru – tylko protony o dodatnim
ładunku elektrycznym. Protony dokonują obrotu wokół własnej osi,
a zatem posiadają moment pędu, tzw. spin. Z kolei z ruchem
ładunku związane jest powstawanie momentu magnetycznego, czyli
własnego pola magnetycznego. Normalnie kierunki i zwroty
momentów magnetycznych poszczególnych protonów są
przypadkowe, nieuporządkowane. Pod wpływem silnego, stałego,
zewnętrznego pola magnetycznego cewki aparatu MRI, momenty
magnetyczne protonów ustawiają się równolegle lub
antyrównolegle względem kierunku tego pola (magnetyzacja
podłużna). To zewnętrzne pole magnetyczne oddziałuje na
momenty magnetyczne protonów jąder atomu wodoru.
Występują one w ciele ludzkim przede wszystkim w wodzie.
9
Pozytonowa Tomografia Emisyjna PET
tomograf PET-CT Biograph LSO (Siemens)
10
Pozytonowa Tomografia Emisyjna PET
aplikacja radiofarmaceutyku przez wenflon
11
Schemat działania PET
12
Ułożenie pacjenta na stole tomografu PET-CT w
przypadku badania mózgu
13
Obrazy CT (po lewej), PET (w środku) oraz fuzja PET-CT (po
prawej) w płaszczyźnie przekroju poprzecznego i podłużnego
14
Download