Sprawa nr PN - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Szczecin dnia ......................................
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Adres wykonawcy
………….............................................................................................................
Numer NIP
.......................................
Nr telefonu
........................................
E-mail
…………………………………………………………………………………………………….
Numer REGON
.........................................
Numer faxu
..........................................
SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
70-302 Szczecin
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia:
„Budowa budynku plombowego, mieszkalnego z 2 usługami,
przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie.”
1.
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na
warunkach określonych w SIWZ za wynagrodzeniem ryczałtowym wraz z podatkiem
VAT…………………. zł (słownie złotych: .................................................……………..……..…)
w tym:
roboty budowlane
…………………………………………………
roboty sanitarne wewnętrzne
…………………………………………………
roboty elektryczne wewnętrzne
…………………………………………………
obiekty i urządzenia związane z budynkiem
……………….…………………………………
(zew. instalacje wod-kan., c.o., oświetlenie,
nawierzchnie, donice itp.)
2.
Udzielam 60-miesięcznej gwarancji w stosunku do całego przedmiotu zamówienia,
z wyłączeniem niżej wymienionych elementów, na które udzielamy:
stolarka okienna
urządzenia sanitarne,
elektryczne, grzejniki
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, jednak nie mniej niż 5 lat
gwarancji
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, jednak nie mniej niż 3 lata
gwarancji
drzwi wejściowe do mieszkań - zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, jednak nie mniej niż 3 lata
gwarancji
drzwi wewnątrzlokalowe
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, jednak nie mniej niż 3 lata
gwarancji
kuchenki elektryczne
- 2 lata gwarancji
stacje mieszkaniowe
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, jednak nie mniej niż 5 lat
winda
gwarancji,
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta, jednak nie mniej niż 5 lat
gwarancji
3.
Oferuję wykonanie zamówienia w terminie 460 dni od daty podpisania umowy.
4.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty.
5.
Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6.
Oświadczam, że Ogólne Warunki Umów o Roboty Budowlane oraz wzór umowy, stanowiące
załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed
zawarciem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na zasadach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
7.
Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej
wskazanych części zamówienia (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
Część (zakres) zamówienia
Firma (nazwa) podwykonawcy
Lp.
1.
2.
8. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 710)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 710),
jednocześnie wskazujemy:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...
(nazwy (rodzaju) towaru lub usługi)
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 8 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z
2
załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w
przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
9.
Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
....................................................................................................................................................
10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych zobowiązuję się do ich
wykonania na każde zlecenie Zamawiającego i wyrażam zgodę na rozliczenie ich według
następujących zasad:
 kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym zakres rzeczowy
robót oraz odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy w KNR o kalkulację
indywidualną, zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru,
 stawki roboczogodziny i narzutów, odpowiadające stawkom i narzutom zawartym w
kosztorysach ofertowych dla poszczególnych branż.
 ceny materiałów i pracy sprzętu według następujących zasad:
 ceny aktualne na dzień wbudowania, nieprzekraczające średnich cen podawanych w
wydawnictwie „SEKOCENBUD”;
 w przypadku braku cen w tym wydawnictwie - ceny według wydawnictwa „ORGBUD”;
 w przypadku materiałów jednostkowych – średnie ceny alogicznych materiałów
zawartych w wydawnictwie ”SEKOCENBUD”, a w przypadku braku takich materiałów w
tym wydawnictwie według wydawnictwa „ORGBUD” lub wg rozeznania rynku. .
11. Wskazuję, że następujące dokumenty, które Zamawiający może samodzielnie pobrać, są
dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi:
Lp.
1.
2.
Dokument
Adres internetowy
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………….
2) …………………………………………..
3) ………………………………………………
Złożona oferta zawiera …….. kartek / stron.
Podpisano:
........................................................
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
3
Download