Rośliny użytkowe-historia i zastosowanie

advertisement
Kod przedmiotu
nazwa
przedmiotu
Rodzaj studiów
stacjonarne
Rośliny użytkowe - historia i zastosowanie
Jednostka
prowadząca
Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin
Kierunek
studiów
Ochrona Środowiska, studia II stopnia, Spec. Biologiczno-ekologiczna
Rok, semestr,
formy zajęć i
liczba godzin
Kierownik i
realizatorzy
Przedmioty
wprowadzające i
wymagania
wstępne
Rok
Semestr
wykład
I
2
15
Formy zajęć
konwersatorium/
ćwiczenia
-
laboratorium
Punkty
ECTS
-
1
dr Monika Badura
Cele nauczania
Zapoznanie z głównymi zagadnieniami związanymi z historią oraz zastosowaniem
roślin użytkowych na przestrzeni dziejów.
Ramowy
program
przedmiotu
Metody badań historii roślin użytkowych. Geograficzne rozmieszczenie ośrodków
powstawania roślin użytkowych. Rośliny biblijne, lecznicze, magiczne,
aromatyczne, kosmetyczne, barwierskie, przemysłowe, przyprawowe i używki
roślinne. Rośliny w sztuce. Trawy jako rośliny użytkowe. Ogrody. Rośliny
użytkowe w prehistorii Polski. Rośliny użytkowe Gdańska.
Forma i warunki
zaliczenia
Metody
dydaktyczne
Literatura
podstawowa i
uzupełniająca
Zaliczenie na ocenę
Wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi
Podstawowa:
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN, Warszawa.
Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań
archeobotanicznych. Wyd. Sorus, Poznań.
Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. WSiP, Warszawa.
Zohary D., Hopf M. 2001. Domestication of Plants in the Old World. The Origin
and Spread of Cultivated Plants in West Asia, Europe and the Nile Valley. New
York: Oxford Univ. Press.
Uzupełniająca:
Greig J. 1983. Plant foods in the past: A review of the evidence from northern
Europe. Journal of Plant Foods, 5: 179-214.
Maurizio A. 1926. Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa.
Nowiński M. 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.
Nowiński M. 1980. Dzieje upraw i roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa.
Download