Przewodnik ISO 14000

advertisement
Przewodnik ISO 14000
Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu
zarządzania środowiskowego
wg norm ISO serii 14000
Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy
Wydanie II uzupełnione, Katowice 2004
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1
skr. poczt. 3672 tel. (0-32) 259-23-51, fax (032) 259-22-09
e-mail: [email protected]
Rozdział
SPIS TREŚCI
Strona
Rozdział 1. WPROWADZENIE....................................................................
3
Rozdział 2. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE ................................
6
1. Rozwój norm środowiskowych.............................……………………....
6
2. Podstawowe pojęcia i definicje..................................................................
8
3. Przegląd wymagań normy PN-EN ISO 14001:1998 oraz zmiany wynikające
z normy ISO 14001:2004
Wymagania dotyczące SZŚ.......................................................
10
Wymagania ogólne.....................................................................
11
Polityka środowiskowa ….........................……………………
11
Planowanie …………….............................................................
13
Aspekty środowiskowe .......................................................…..
13
Wymagania prawne i inne................................................…...
16
Cele i zadania..........................................................……..........
19
Program zarządzania środowiskowego .................................
20
Wdrażanie i funkcjonowanie..................................................
21
Struktura i odpowiedzialność................................................
21
Szkolenie, świadomość i kompetencje....................................
22
Komunikowanie się........................................................…......
23
Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego..........
24
Nadzór nad dokumentacją......................................................
29
Sterowanie operacyjne.....………………………………........
31
Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie........
32
Sprawdzanie i działania korygujące.......................................
34
Monitorowanie i pomiary ………………….......................….
34
Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze......
35
Zapisy....................... ...................................................................
37
Audit systemu zarządzania środowiskowego..........................
38
Przegląd wykonywany przez kierownictwo............................
39
Rozdział 3. AUDIT SZŚ..........................................................................
1. Rodzaje auditów systemu zarządzania środowiskowego.................
2. Ogólne zasady prowadzenia rozmów auditowych............................
41
41
44
Rozdział 4.WDRAŻANIE SZŚ...............................................................
1. Metodyka wdrażania systemu zarządzania środowiskowego.........
2. Korzyści wynikające z funkcjonowania SZŚ...................................
3. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego........................
46
46
47
48
2 / 48
WPROWADZENIE
Rozdział 1
Podstawowym założeniem zarządzania środowiskowego jest poprawa relacji między
skutkami działalności człowieka a środowiskiem. Zachowanie w nim równowagi wymaga
jednolitego zarządzania dostępem do zasobów środowiskowych, eliminacji negatywnych
efektów działalności gospodarczej i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.
Strategia zarządzania środowiskowego opiera się na takich najważniejszych elementach
jak:
- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- redukcja ilości odpadów u źródła,
- ograniczenie zanieczyszczeń,
- zagospodarowanie odpadów.
Zarządzanie środowiskowe jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, aby
skuteczniej i efektywniej rozwiązywać problemy środowiskowe na szczeblu lokalnym,
regionalnym i krajowym.
Istotnym elementem polityki ekologicznej oraz społeczno-gospodarczej państwa jest
realizacja zasady zrównoważonego rozwoju.
Strategia zrównoważonego rozwoju to polityka społeczno-gospodarcza realizowana z
zachowaniem równowagi między rozwojem gospodarczym a zasobami środowiska
naturalnego. W praktyce oznacza dostosowanie rozwoju gospodarczego do
„wytrzymałości środowiska”, celem zachowania zasobów środowiskowych dla obecnych i
przyszłych pokoleń.
Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju oznacza:
-
zachowanie możliwości odtwarzania się zasobów środowiskowych,
racjonalne gospodarowanie zasobami nieodnawialnymi i zastępowanie ich
substytutami,
zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska i nie przekraczanie granic
wyznaczonych jego „wytrzymałością”,
zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa ekologicznego.
Realizacja w praktyce tej zasady polega na:
-
ustanowieniu środków prawnych zapewniających użytkowanie środowiska zgodnie z
interesem ogółu mieszkańców,
-
określeniu obowiązków organów państwowych, samorządowych,
gospodarczych, a także organizacji społecznych i zawodowych,
-
ochronie środowiska przez każdego mieszkańca oraz rozwijaniu jego świadomości
ekologicznej.
podmiotów
Podstawowe założenia zasady zrównoważonego rozwoju ze względu na jej globalny
charakter, znajdują odbicie w programach i działaniach organizacji międzynarodowych.
3 / 48
WPROWADZENIE
Rozdział 1
W roku 1972 w Sztokholmie na Konferencji ONZ przedstawiciele 113 krajów zatwierdzili
dokument końcowy, w którym zadeklarowano „ochronę i poprawę środowiska dla
obecnych i przyszłych generacji”.
W roku 1983 przy Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęła działalność Światowa
Komisja ds. Środowiska i Rozwoju, której działalność polegała na ocenie stanu środowiska
i zaproponowaniu koncepcji rozwoju do roku 2000 i na lata następne. Znalazło to odbicie
w raporcie zatytułowanym „Nasza wspólna przyszłość” opublikowanym w roku 1987.
W celu rozpowszechnienia zasad opublikowanych w ww. raporcie Organizacja Narodów
Zjednoczonych rozpoczęła przygotowania do Światowej Konferencji poświęconej tej
problematyce.
Konferencja ta, nazwana „Szczytem Ziemi” odbyła się w Rio de Janeiro w roku 1992 z
udziałem 179 krajów. W Konferencji obok wielu organizacji związanych z ochroną
środowiska uczestniczyli przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
ISO oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. Doświadczenia z Konferencji
zostały wykorzystane przez ISO oraz IEC do intensyfikacji prac nad opracowaniem
standardów w odniesieniu do problematyki środowiskowej. Najważniejszymi
zagadnieniami, które poddano analizie były między innymi:
- analiza cyklu życia wyrobu,
- etykietowanie środowiskowe,
- audytowanie środowiskowe,
- skuteczność i efektywność środowiskowa.
Analiza cyklu życia wyrobu polega na identyfikacji i ocenie wszystkich oddziaływań tego
wyrobu na środowisko, począwszy od pozyskania surowców niezbędnych do jego
wytworzenia poprzez wszystkie fazy realizacji wyrobu, aż do użytkowania i postępowania
z wyrobem zużytym.
Etykietowanie środowiskowe odnosi się do umieszczania na wyrobach informacji
świadczących o tym, że ten wyrób jest zgodny z przyjętymi zasadami dotyczącymi
ochrony środowiska. Etykiety te są przyznawane tym wyrobom, które w danej grupie
wyrobów zostały ocenione jako mniej szkodliwe dla środowiska.
Audytowanie środowiskowe zostało wprowadzone na przełomie lat 70-tych i 80-tych przez
niektóre przedsiębiorstwa w związku z rosnącymi kosztami nieprzestrzegania przepisów
prawnych dotyczących ochrony środowiska. Audyty te wykorzystywane były jako
instrument „oceny zgodności” działalności przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania
wymagań prawnych. Wyniki audytu były podstawą podjęcia decyzji o realizacji inwestycji
proekologicznych. Obecnie rola audytu w odniesieniu do systemu zarządzania
środowiskowego uległa znacznemu rozszerzeniu. Audyt wykorzystywany jest jako
narzędzie oceny funkcjonowania całego systemu, jego skuteczności i definiowany jest jako
„audit systemu zarządzania środowiskowego”.
4 / 48
WPROWADZENIE
Rozdział 1
W roku 1993 powołano Komitet Techniczny ISO/TC 207 ds. zarządzania
środowiskowego, który rozpoczął prace nad opracowaniem podstawowych norm
dotyczących zarządzania, możliwych do zastosowania we wszystkich sektorach
gospodarki.
Została opracowana rodzina norm serii ISO 14000 przeznaczonych do wspomagania
przedsiębiorstw i innych organizacji w doskonaleniu ich działalności środowiskowej.
Warunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest wytworzenie nowego podejścia
uwzględniającego nie tylko wytwarzanie coraz lepszych jakościowo wyrobów ale
również dbałość o środowisko naturalne. „Moda” na ochronę środowiska w
społeczeństwie, działalność organizacji ekologicznych, niejednokrotnie mających dużą
siłę oddziaływania na świadomość społeczeństwa, wymuszają na organizacjach
podjęcie niezbędnych działań mających na celu minimalizowanie negatywnych
oddziaływań na środowisko. Uświadomieni ekologicznie konsumenci, nabywając
wyroby, kierują się nie tylko ich jakością ale również ich aspektem ekologicznym. Jak
wynika z doświadczeń światowych żadnej organizacji nie udało się przetrwać na rynku
będąc w konflikcie ze społeczeństwem.
Narzędziem ułatwiającym organizacji objęcie w sposób uporządkowany zagadnień
związanych z oddziaływaniem na środowisko jest system zarządzania środowiskowego.
System zarządzania środowiskowego można rozumieć jako część ogólnego systemu
zarządzania organizacją, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie,
odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do
opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki
środowiskowej. Zarządzanie środowiskowe jest więc jedną z technik zarządzania
umożliwiającą organizacji minimalne obciążenie środowiska naturalnego.
W związku z silną konkurencją na rynkach towarów i usług bardzo duże znaczenie w
pozyskaniu klientów ma strategia marketingowa organizacji będąca częścią ogólnego
zarządzania organizacją. Jednym z elementów tej strategii, coraz częściej
eksponowanym, jest uwzględnienie zagadnień środowiskowych przy promowaniu
wyrobów i usług.
-
Stosowanie tej strategii pozwala na:
poprawę wizerunku organizacji,
poprawę wiarygodności organizacji,
pozyskiwanie nowych klientów,
zwiększenie udziału w rynku,
minimalizowanie opłat oraz eliminację kar z tytułu korzystania ze środowiska,
łatwiejszy dostęp do kredytów bankowych,
pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych na rozwój nowych technologii,
zapobieganie stratom.
Wprowadzanie systemu zarządzania środowiskowego na świecie trwa od kilkunastu lat.
Przedsiębiorstwa wdrożyły i certyfikowały systemy w oparciu o wymagania norm
krajowych, a następnie normy międzynarodowej.
Polskie organizacje chcąc skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych muszą
uwzględnić aspekty ochrony środowiska, a tym samym wdrażać system zarządzania
środowiskowego.
5 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
1. ROZWÓJ NORM ŚRODOWISKOWYCH
Pierwszą normą z dziedziny zarządzania środowiskowego była norma ustanowiona przez
BSI (British Standard Insitution) BS 7750 w roku 1992. Założenia tej normy opierały się na
normie dotyczącej zarządzania jakością.
W roku 1994 nastąpiła nowelizacja tej normy uwzględniająca doświadczenia organizacji
wdrażających system w oparciu o jej wymagania. Pomimo, że norma miała charakter
normy krajowej była ona wykorzystywana przez wiele organizacji na całym świecie.
Równocześnie funkcjonowały inne normy krajowe, między innymi: francuska NFX 30-200,
hiszpańska UNE 77-801-93, irlandzka I.S. 310, kanadyjska CSA Z750-94.
Sukces międzynarodowych norm dotyczących zarządzania jakością oraz zaangażowanie
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w działania podejmowane przez ONZ,
dotyczące ochrony środowiska, przyczyniły się do opracowania norm ISO serii 14000.
Wprowadzenie norm ISO spowodowało wycofanie norm krajowych.
Zakres norm z grupy ISO 14000 jest bardzo szeroki i obejmuje kilka grup tematycznych:
I.
Normy dotyczące systemu zarządzania środowiskowego
• ISO 14001:1996 „Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne
stosowania.”
• ISO 14004:1996 „Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne
dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających”.
W dniu 15 listopada 2004 roku zostały ustanowione przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną ISO znowelizowane normy:
• ISO 14001:2004
„Environmental management systems . Requirements with
guidance for use”
• ISO 14004:2004 „Environmental management systems. General guidelines on
principles, systems and support techniques”
II. Norma dotycząca auditów środowiskowych
• PN-EN ISO 19011:2003 „Wytyczne
dotyczące
zarządzania
jakością
środowiskowego”.
auditowania
i/lub
systemów
zarządzania
III. Normy dotyczące eko-etykietowania
• ISO 14020:2000 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Ogólne zasady”.
• ISO 14021:1999 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklaracje środowiskowe
(Rodzaj II etykietowania środowiskowego.)”.
• ISO 14024:1999 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Rodzaj I etykietowania
środowiskowego. Zasady i procedury.”
• ISO/TR14025:2000 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Rodzaj III deklaracji
środowiskowych”.
6 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
IV. Normy dotyczące oceny efektywności działań środowiskowych
• ISO 14015:2001 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena środowiskowa lokalizacji
organizacji”.
• ISO 14031:1999 „Zarządzanie środowiskowe Ocena efektów działalności
środowiskowej. Wytyczne.”
• ISO/TR 14032:1999 „Zarządzanie środowiskowe. Przykłady oceny efektów
działalności środowiskowej (EPE)”.
V. Normy dotyczące analizy cyklu życia
• ISO 14040:1997 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i
struktura”
• ISO 14041:1998 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Określenie celu
i zakresu oraz analiza zbioru danych.”
• ISO 14042:2000 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Ocena wpływu
cyklu życia.”
• ISO 14043:2000 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Interpretacja
cyklu życia.”
• ISO/TR14048:2002 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Format
dokumentowania danych”
• ISO/TR14049:2000 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Przykłady
stosowania ISO 14041 do określenia celu i zakresu oraz analizy zbioru danych.”
VI. Normy dotyczące terminologii
• ISO 14050:2002 „Zarządzanie środowiskowe. Terminy”
Ponadto rodzina norm ISO serii 14000 zawiera przewodnik ISO GUIDE 64:1997
zawierający wytyczne dotyczące włączania aspektów środowiskowych do norm wyrobów.
Wśród norm ISO serii 14000 jedynie norma ISO 14001 stanowi podstawę certyfikacji
systemu zarządzania środowiskowego. Pozostałe normy są zbiorem wytycznych,
wskazówek oraz narzędzi wykorzystywanych przez organizacje do ich użytku
wewnętrznego i doskonalenia. Ponadto niektóre normy mogą być wykorzystywane
odrębnie bez powiązania z systemem zarządzania środowiskowego (np. normy dotyczące
oceny cyklu życia).
7 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
W Unii Europejskiej, Rozporządzeniem Rady Unii nr 761/2001 został wprowadzony
Schemat Zarządzania Środowiskowego i Auditu EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme). EMAS stanowi narzędzie do realizacji polityki ekologicznej Unii Europejskiej.
W swej istocie wymagania EMAS są zbieżne z wymaganiami normy ISO 14001.
Stosowanie normy ISO 14001 jest głównym elementem tego systemu. Dodatkowym
wymaganiem jest konieczność przeprowadzenia przez organizację przeglądu
środowiskowego, posiadanie oświadczenia (raportu) środowiskowego potwierdzonego
przez właściwego weryfikatora, przekazanie potwierdzonego oświadczenia (raportu) do
kompetentnego organu i opublikowanie go po rejestracji.
Weryfikatorem środowiskowym może być każda osoba lub organizacja niezależna od
weryfikowanej organizacji, która uzyskała akredytację, zgodnie z określonymi warunkami i
procedurami.
System EMAS przeznaczony jest, podobnie jak normy ISO 14001 dla wszystkich
organizacji, nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych. System EMAS jest systemem
dobrowolnym. Spełnienie wymagań EMAS, potwierdzone przez akredytowanego
weryfikatora środowiskowego powoduje umieszczenie przedsiębiorstwa w rejestrze
EMAS. W rejestrze mogą znajdować się tylko przedsiębiorstwa z terenu Unii Europejskiej.
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
Terminy i definicje przytoczone są zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN-EN ISO
14001:1998.
Środowisko – otoczenie, w którym dział organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody,
ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności.
Pojęcie otoczenia rozciąga się od wnętrza organizacji do systemu
globalnego.
Aspekt środowiskowy – element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może
wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem.
Znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który ma lub może mieć
znaczący wpływ na środowisko
Wpływ na środowisko – każda zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna, jak i
korzystna, która w całości lub częściowo jest spowodowana działaniami
organizacji, jej wyrobami lub usługami.
8 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Cel środowiskowy – ogólny cel wynikający z polityki środowiskowej, który organizacja
ustaliła do osiągnięcia i który jest określony ilościowo, tam gdzie jest to
możliwe.
Efekty działalności środowiskowej – możliwe do zmierzenia wyniki funkcjonowania
systemu zarządzania środowiskowego, związane ze sterowaniem przez
organizację aspektami środowiskowymi, opartego na polityce, celach i
zadaniach środowiskowych.
Polityka środowiskowa – deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad
odnoszących się do ogólnych efektów działalności środowiskowej,
określająca ramy do działania i ustalania celów oraz zadań środowiskowych
organizacji.
Zadanie środowiskowe – szczegółowe wymaganie dotyczące efektów działalności
środowiskowej, wyrażane ilościowo zawsze gdy jest to możliwe, mające
zastosowanie do organizacji albo jej części, wynikające z celów
środowiskowych, które należy określić oraz zrealizować aby osiągnąć te
cele.
Strona zainteresowana – jednostka lub grupa związana z efektami działalności
środowiskowej organizacji, albo na którą mają wpływ efekty tej działalności.
Organizacja – spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja
albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna
lub prywatna o własnych zadaniach i administracji.
W organizacjach, w których działa więcej niż jedna jednostka, pojedyncza
jednostka może być zdefiniowana jako organizacja.
Zapobieganie zanieczyszczeniom – stosowanie procesów, sposobów postępowania,
materiałów lub wyrobów, które przyczyniają się do uniknięcia, zredukowania
lub nadzorowania zanieczyszczeń, co może obejmować recykling,
przetwarzanie zmiany procesu, mechanizmy nadzorowania, efektywne
wykorzystanie środków i materiałów zastępczych.
Potencjalnymi korzyściami wynikającymi z zapobiegania zanieczyszczeniom
są: redukcja szkodliwego wpływu na środowisko, poprawa skuteczności i
zmniejszenie kosztów.
Ponadto w normie PN-EN ISO 19011:2003 została przedstawiona definicja auditu:
Audit -
systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z
auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia
kryteriów auditu.
9 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
W znowelizowanej normie ISO 14001:2004 wprowadzono następujące definicje:
- auditor,
- audit wewnętrzny,
- działania korygujące,
- działania zapobiegawcze,
- dokument,
- niezgodność,
- procedura,
- zapis.
Definicje te zostały oparte na normie ISO 9000:2000. Ponadto zmienione zostały definicje
pojęć środowiskowych tj.: ciągłe doskonalenie, system zarządzania środowiskowego,
polityka środowiskowa, cele i zadania środowiskowe, zapobieganie zanieczyszczeniom,
efekty działalności środowiskowej.
3. PRZEGLĄD WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:1998 wraz ze zmianami
wynikającymi z ustanowienia normy ISO 14001:2004
pkt 4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO.
Zarządzanie środowiskowe jest częścią całego systemu
zarządzania organizacją.
Zarządzanie organizacją to realizacja czterech podstawowych elementów zmierzających
do ciągłego doskonalenia, wg tzw. cyklu Deminga tj:
• -planowanie,
• -realizacja,
• -sprawdzenie,
• -poprawa.
Podejście systemowe obejmuje ustalanie celów i zadań organizacji, następnie
wprowadzenie ich w życie, monitorowanie i ocenę skuteczności prowadzonych działań a
następnie usuwanie zidentyfikowanych w trakcie monitorowania nieprawidłowości co
przyczynia się do ciągłej poprawy realizowanych działań.
Zarządzanie środowiskowe obejmuje planowanie, sterowanie, nadzór i usprawnianie
wszystkich działań organizacji w zakresie ochrony środowiska.
System zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 9001: 1998 opiera się
na zasadniczych elementach koncepcji Total Quality Management (TQM). Norma ta
ustala metody zarządzania, a nie ich wynik. Nie jest to norma dla stanu środowiska czy
poziomu emisji. Jest to norma z dziedziny zarządzania.
Działania mające na celu wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego opierają
się na założeniu, że doprowadzi on do poprawy funkcjonowania organizacji, a w
konsekwencji do zminimalizowania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.
Organizacja musi również spełnić obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony
środowiska.
10 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Stosowanie normy jest dobrowolne, jednak kiedy organizacja pragnie poddać się
procedurze certyfikacji systemu wymagania normy stają się dla organizacji obligatoryjne.
Wykaz wytycznych dotyczących zasad, systemów i technik wspomagających, przy
pomocy których może być konstruowany, opracowywany i wdrożony system określa
norma PN-ISO 14004:1998 „Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne
dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających”.
Norma ta zawiera praktyczne zalecenia dotyczące wdrożenia lub udoskonalenia systemu.
Dostarcza organizacji porad dotyczących tego, jak efektywnie zainicjować, utrzymać i
doskonalić system zarządzania środowiskowego.
pkt. 4.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Zgodnie z tym punktem normy organizacja powinna ustanowić i utrzymywać system
zarządzania środowiskowego.
W praktyce oznacza to zaprojektowanie systemu dla potrzeb organizacji, następnie
jego udokumentowanie celem spełnienia poszczególnych-szczegółowych wymagań
niniejszej normy. Kolejnym etapem działań jest wdrożenie systemu - czyli
wprowadzenie w życie wcześniej opracowanych zasad i sposobów postępowania. Tak
wdrożony system organizacja powinna utrzymywać tj. stale postępować wg przyjętych
zasad. Działanie systemowe to również doskonalenie systemu wynikające z jego
monitorowania.
Norma ISO 14001:2004 dodatkowo wprowadza w tym punkcie zapis zobowiązujący
organizację do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz udokumentowania
zakresu systemu.
Pkt.4.2 POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Zgodnie z normą PN-EN ISO 14001 najwyższe kierownictwo powinno określić i
udokumentować politykę środowiskową.
Wymagania jakie powinna spełniać polityka środowiskowa są następujące:
•
odpowiedniość do charakteru, skali oraz wpływów działań organizacji,
jej wyrobów lub usług na środowisko,
•
konieczność zobowiązania organizacji do ciągłego doskonalenia,
•
konieczność zobowiązania organizacji do spełniania wymagań
wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących
środowiska oraz innych wymagań, które dotyczą organizacji.
Ponadto polityka powinna być dostosowana do specyfiki organizacji oraz stanowić
podstawę do określania celów i zadań środowiskowych.
Polityka jest deklaracją i zobowiązaniem organizacji do podejmowania działań na rzecz
ochrony środowiska, dlatego powinna być publicznie dostępna.
11 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
DOKUMENTOWANIE POLITYKI
Organizacja opracowując
następujące elementy:
politykę
środowiskową
powinna
w
niej
uwzględnić
1. Krótką informację o tym, czym zajmuje się organizacja oraz w jaki sposób
oddziaływuje ona na środowisko.
Takie podejście pozwala na wyraźne odniesienie polityki do konkretnej organizacji.
2. Odniesienie do zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych
powiązanie ich z celami i zadaniami środowiskowymi.
oraz
np. „ ....działania naszej firmy mające na celu zminimalizowanie negatywnego
oddziaływania na środowisko będą obejmowały :
-
ograniczenie emisji hałasu,
optymalną gospodarkę energetyczną,
optymalną gospodarkę odpadami.”
3. Zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom
np. .... firma podejmuje działania związane z realizacją Programu Czystszej Produkcji”
4. Odniesienie do spełnienia wymagań prawnych
np. „....... zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawnych i innych
dotyczących ochrony środowiska”
5. Zobowiązanie do doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego
np. „.....wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania środowiskowego
według wymagań normy PN-EN ISO 14001:1998”
6. Deklarację Najwyższego Kierownictwa do przestrzegania postanowień wynikających
z polityki
np. „...Kierownictwo firmy deklaruje przestrzegania zobowiązań zawartych w niniejszej
polityce”
Polityka powinna być podpisana przez Dyrektora/Prezesa organizacji.
Wymaganiem normy jest publiczne udostępnienie treści polityki przez organizację.
Wiele organizacji wykorzystuje politykę w celach marketingowych, umieszczając ją w
materiałach reklamowych lub na stronie internetowej.
Polityka środowiskowa podlega przeglądowi z punktu widzenia jej aktualności i
przydatności. Przegląd taki może zostać przeprowadzony w trakcie okresowych
przeglądów najwyższego kierownictwa, co jest wymaganiem przedmiotowej normy.
Dokument w postaci polityki środowiskowej powinien być zredagowany w sposób
czytelny i zwięzły.
12 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
W normie ISO 14001:2004 zobowiązano organizację do zakomunikowania polityki
środowiskowej wewnątrz organizacji nie tylko „wszystkim zatrudnionym” ale również
osobom pracującym dla organizacji ( np. w formie samozatrudnienia ) lub w jej imieniu.
Pkt. 4.2 PLANOWANIE
Pkt. 4.2.1 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
Wymaganiem normy jest określenie przez organizację aspektów środowiskowych
swojej działalności, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.
Norma wymaga ustanowienia i wdrożenia procedury, określającej jak organizacja
identyfikuje aspekty środowiskowe oraz określa te z nich, które mają znaczący wpływ na
środowisko. Identyfikacji muszą podlegać te aspekty środowiskowe, które organizacja
może nadzorować oraz te, na które może mieć wpływ.
Wyznaczenie aspektów środowiskowych jest pierwszym krokiem do formułowania
celów i zadań środowiskowych.
Identyfikacja aspektów środowiskowych jest ciągłym procesem, który pozwala na
określenie przeszłego, aktualnego i ewentualnego wpływu, zarówno pozytywnego jak i
negatywnego, oddziaływań organizacji na środowisko. Należy w tym procesie uwzględnić
również potencjalny wpływ przepisów prawnych i działań rynkowych na organizację.
Istotne jest także uwzględnienie wpływu aspektu na zdrowie i bezpieczeństwo.
Praktyczne wskazówki przy identyfikacji aspektów i ocenie związanego z nimi wpływu
na środowisko zawiera norma PN-ISO 14004:1998 „Ogólne wytyczne dotyczące zasad,
systemów i technik wspomagających”.
Zgodnie z wytycznymi ww. normy identyfikacja aspektów środowiskowych i ocena
związanego z nimi wpływu na środowisko jest procesem, który może być zrealizowany w
czterech etapach.
Należą do nich:
• wybór działania wyrobu lub usługi,
• identyfikacja aspektów środowiskowych działania wyrobu lub usługi,
• identyfikacja wpływu na środowisko,
• ocena znaczenia wpływów.
Przy dokonywaniu oceny znaczenia aspektów środowiskowych należy brać pod uwagę
następujące zagadnienia.
Z punktu widzenia środowiskowego:
•
•
•
•
skalę wpływu,
dotkliwość wpływu,
prawdopodobieństwo wystąpienia,
czas trwania wpływu.
13 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Z punktu widzenia organizacji:
•
•
•
•
•
•
możliwe oddziaływanie przepisów i prawa,
trudność dokonania zmiany wpływu,
koszt dokonania zmiany wpływu,
wpływ zmiany na inne działania i procesy,
sprawy dotyczące zainteresowanych stron,
wpływ na społeczny odbiór organizacji.
Stan aktualny organizacji w odniesieniu do środowiska, pozwalający na zidentyfikowanie
aspektów środowiskowych można określić przez wstępny przegląd środowiskowy.
Wstępny przegląd środowiskowy pozwala na zebranie informacji o działalności
środowiskowej organizacji. Norma PN-EN ISO 14001:1998 nie wymaga przeprowadzenia
wstępnego przeglądu środowiskowego, niemniej taka „ocena aktualnego środowiskowego
stanu organizacji” przynosi organizacji wiele korzyści i pozwala w sposób zorganizowany
podejść do identyfikacji aspektów środowiskowych.
Przedmiotem przeglądu jest między innymi:
• identyfikacja środowiskowych wymagań prawnych dotyczących organizacji oraz
określenie stopnia spełnienia tych wymagań przez organizację,
• identyfikacja wpływu organizacji na środowisko wynikającego z prowadzonej
działalności,
• określenie praktyk postępowania organizacji w odniesieniu do środowiska,
• identyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń, wypadków środowiskowych oraz metod
zapobiegania ich skutkom.
DOKUMENTACJA
Przegląd środowiskowy powinien być prowadzony przy udziale pracowników organizacji
posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia takiej oceny. Przed
przystąpieniem do wykonania przeglądu zespół przeglądowy powinien opracować zestaw
zagadnień i pytań, które pozwoliłyby na sprawne i uporządkowane przeprowadzenie
przeglądu. Zestaw taki może być źródłem pytań kierowanych do pracowników organizacji.
Pomocnym może okazać się przekazanie listy pytań właściwym pracownikom czy
komórkom organizacyjnym przed terminem przeglądu celem umożliwienia im
przygotowania wyczerpującej informacji dotyczącej danego zagadnienia.
Właściwy przegląd powinien skoncentrować się na posiadanej przez organizację
dokumentacji, obejmować wizytację zakładu oraz prowadzenie rozmów z pracownikami,
co pozwala na ocenę funkcjonowania organizacji w praktyce. Czas przeglądu nie jest
określony i zależy w głównej mierze od wielkości organizacji, jej złożoności oraz
oddziaływania na środowisko.
14 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Poniżej przedstawiono przykładowy wykaz elementów, które powinien obejmować
wstępny przegląd środowiskowy:
1. Cel przeglądu
2. Lokalizacja organizacji oraz charakterystyka środowiska otoczenia.
3. Przegląd działalności środowiskowej organizacji.
3.1. Gospodarka magazynowa i materiałowa (w tym materiałów pędnych i smarów)
3.2. Gospodarka energetyczna
3.3. Gospodarka odpadami
3.4. Ocena stanu oraz możliwości użytkowania materiałów radioaktywnych
3.5. Ocena stanu oraz możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest
3.6. Źródła zanieczyszczeń powietrza
3.6.1 Instalacje ochrony powietrza
3.7 Źródła hałasu
3.7.1. Emisja hałasu
3.8. Gospodarka wodno-ściekowa
3.8.1. Instalacje ochrony wód
4. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, awarie.
5. Ocena stanu spełnienia wymagań prawnych i innych związanych z działalnością
organizacji.
6. Wnioski - zidentyfikowane aspekty środowiskowe.
7. Zalecenia poprzeglądowe dotyczące kierunków zmian i rozwoju.
Przegląd środowiskowy jest jednym z elementów procesu identyfikacji aspektów
środowiskowych. Zidentyfikowane w ten sposób aspekty poddaje się ocenie z punktu
widzenia ich znaczenia i wpływu na środowisko.
Organizacja powinna opracować i utrzymywać procedurę identyfikacji aspektów
środowiskowych. Taka procedura powinna opisywać zasady określające sposób
identyfikowania aspektów środowiskowych, ich rejestrowania, oceny istotności oraz
ustalania aspektów znaczących. W procedurze powinna zostać określona
odpowiedzialność przy realizacji jej postanowień.
Poniżej przedstawiono przykładowy formularz, którego stosowanie pozwoli na ocenę
aspektów środowiskowych. Formularz ten może stanowić załącznik do procedury
identyfikacji aspektów środowiskowych.
15 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Podstawowym kryterium stosowanym przy identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych
są wymagania prawne wynikające z obowiązujących aktów prawnych i wymagań
specyficznych dla organizacji ( np. wymagań wynikających z decyzji reglamentacyjnych
lub umów cywilno-prawnych).
Tablica 1 Ocena aspektów środowiskowych
L.p
Aspekt
Wpływ na Spełnienie
środowiskowy środowisko wymogów
prawnych
Narażenie Częstość
środowiska występoi ludzi
wania
Szkodliwość Wynik
dla
oceny
środowiska ilość
punktów
Od 1 do 10 Od 1 do 10 Od 1 do 10 Od 1 do 10 Od 1 do 10
1
Przy ocenie aspektów wg skali punktowej należy wziąć pod uwagę stan zabezpieczeń
organizacji przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w odniesieniu do takich
czynników jak: zasięg, ilość, ryzyko środowiskowe. W przypadku kryterium odnoszącego
się do spełnienia wymagań prawnych, niespełnienie wymagań prawnych kwalifikuje aspekt
jako znaczący bez względu na wynik wg pozostałych kryteriów oceny.
Organizacja ustala, jaka suma punktów kwalifikuje aspekt do kategorii znaczących,
umiarkowanych lub nieistotnych.
W wyniku tak przeprowadzonej oceny organizacja
środowiskowych związanych z jej funkcjonowaniem.
tworzy
rejestr
aspektów
W normie ISO 14001:2004 organizacja została zobowiązana wprost do udokumentowania
informacji związanych z aspektami środowiskowymi. Działania te, mimo że nie wynikały z
postanowień normy PN-EN ISO 14001:1998 i tak w praktyce przez większość organizacji
były realizowane np. w postaci rejestru aspektów środowiskowych, rejestru znaczących
aspektów środowiskowych i innych zapisów.
p.k.t.4.3.2.WYMAGANIA PRAWNE I INNE
Zgodnie z wymaganiami normy organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i
utrzymywać procedurę identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych,
związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz jej aspektami środowiskowymi.
Zadaniem organizacji jest zidentyfikowanie tych wymagań prawnych, które dotyczą
organizacji.
Przed przystąpieniem do określenia wymagań prawnych dotyczących organizacji
przedsiębiorstwo musi zidentyfikować swoje aspekty środowiskowe, a następnie
powiązać je z wymaganiami prawnymi.
16 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Wymagania prawne krajowe publikowane w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim to:
-
umowy międzynarodowe - ratyfikowane przez parlament,
-
ustawy - uchwalane przez parlament,
-
rozporządzenia – wydawane przez odpowiednich ministrów.
Obok powszechnie obowiązujących przepisów krajowych istnieją również przepisy o
charakterze regionalnym. Zaliczają się do nich rozporządzenia wojewody publikowane
w dzienniku urzędowym wojewody, uchwały gminy czy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Organizacja zobowiązana jest również do przestrzegania wymagań prawnych
określonych w indywidualnych decyzjach administracyjnych dotyczących danej
organizacji. Organizacja zobowiązana jest do uzyskania takiej decyzji oraz dotrzymania
jej warunków.
Do decyzji o charakterze reglamentacyjnym można zaliczyć m.in.:
♦ w procesie inwestycyjnym:
-
decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
-
decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych lub leśnych z produkcji,
-
decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów,
-
decyzję wyrażającą zgodę na rozwiązanie projektowe inwestycji,
-
pozwolenie na budowę,
-
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.
♦ w procesie produkcyjnym:
-
decyzję o dopuszczalnej emisji,
-
pozwolenie wodno-prawne,
-
decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu i wibracji przenikających do
środowiska,
-
decyzje dotyczące odpadów (m.in. na wytwarzanie odpadów, gospodarcze
wykorzystanie odpadów, uzgodnienie sposobu unieszkodliwiania i usuwania
odpadów specjalnych),
-
koncesje geologiczne.
17 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Organami kompetentnymi z punktu widzenia podejmowania określonych decyzji
reglamentacyjnych i innych w zakresie ochrony środowiska jest Wojewoda, Starosta,
gmina, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa.
Pozostałe wymagania dotyczące organizacji to różne zobowiązania i umowy cywilnoprawne takie jak m.in. umowa z odbiorcą odpadów, umowa na pobór wody i zrzut
ścieków, zobowiązania przyjęte dobrowolnie przez organizację lub jednostkę nadrzędną
(spółkę-matkę).
Spełnianie środowiskowych wymagań prawnych i innych dotyczących działania organizacji
jest warunkiem koniecznym dla certyfikacji systemu na zgodność z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14001:1998.
DOKUMENTACJA
Norma wymaga procedury regulującej nadzór nad wymaganiami prawnymi
mającymi zastosowanie do aspektów środowiskowych organizacji. Przedmiotem
procedury są zasady przekazywania informacji o aktualnych zewnętrznych aktach
normatywnych i decyzjach administracyjnych dotyczących działalności organizacji. Istotną
zasadą rozpowszechniania tych dokumentów wewnątrz organizacji jest przekazywanie
wymagań tylko w takim zakresie, który dotyczy poszczególnych komórek organizacyjnych.
Zasady te powinna opisywać ww. procedura.
W praktyce, w organizacjach opracowywany jest podlegający aktualizacji rejestr
wymagań prawnych i innych dotyczących organizacji i mających zastosowanie do
aspektów środowiskowych.
Prowadzenie rejestru nie jest wymagane przez normę PN-EN ISO 14001:1998, jest on
jednak praktycznym, często stosowanym dokumentem.
Spełnienie wymagania normy wymaga również nadzorowania odpowiednich przepisów
prawnych oraz innych, co jednak jest zbieżne z wymaganiami dotyczącymi nadzoru nad
dokumentacją w ramach systemu zarządzania środowiskowego.
Norma ISO 14001:2004 wymaga określenia w jaki sposób wymagania prawne i inne
odnoszą się do konkretnych aspektów środowiskowych zidentyfikowanych w organizacji
co pozwoli na lepsze wykorzystanie tych informacji w utrzymaniu i doskonaleniu systemu.
18 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
pkt 4.3.3. CELE I ZADANIA
Wymaganiem normy
środowiskowych.
jest
ustanowienie
udokumentowanych
celów
i
zadań
Cele i zadania środowiskowe powinny być ustanowione z uwzględnieniem:
- znaczących aspektów środowiskowych,
- wymagań prawnych i innych dotyczących organizacji,
- warunków finansowych i technologicznych,
- wniosków z działań korygujących i zapobiegawczych,
- punktu widzenia zainteresowanych stron.
Dla każdego celu określane są zadania środowiskowe, których zrealizowanie pozwala na
osiągniecie celu. Zadania środowiskowego mogą dotyczyć poszczególnych szczebli i
komórek organizacyjnych. Tam gdzie to możliwe cele środowiskowe powinny być
mierzalne. Należy zwrócić również uwagę na spójność celów z polityką środowiskową,
zobowiązaniem do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ciągłego doskonalenia.
Często w małych organizacjach trudno o zróżnicowanie celów i zadań środowiskowych.
Niejednokrotnie są one jednakowe. Można stwierdzić, że jeśli cele mają często charakter
długofalowy tak zadania mogą być krótkoterminowe. Często dla realizacji jednego celu
koniecznym jest wyznaczenie wielu zadań szczegółowych.
Aneks A normy PN-EN ISO 14001:1998 przedstawia kilka zaleceń, których zastosowanie
może przyczynić się do lepszego określania celów i zadań środowiskowych. Zgodnie z
tymi wytycznymi cele i zadania powinny być:
-
tam, gdzie to możliwe określone ilościowo i sformułowane w sposób umożliwiający
pomiar stopnia ich realizacji,
wyznaczone z uwzględnieniem możliwości zastosowania najlepszej dostępnej i
ekonomicznie uzasadnionej technologii.
Cele i zadania środowiskowe w praktyce wyznacza się po zidentyfikowaniu aspektów
środowiskowych oraz określeniu aspektów znaczących.
DOKUMENTACJA
Norma wymaga, aby cele i zadania były udokumentowane. W praktyce oznacza to
opracowanie rejestru celów i zadań środowiskowych. Często rejestr ten określa cele
krótkoterminowe oraz perspektywiczne.
Mimo, że norma nie wymaga procedury wyznaczania celów i zadań środowiskowych,
wiele organizacji ze względu na wagę zagadnienia opracowuje taką procedurę opisującą
19 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
zasady ustalania i zatwierdzania celów i zadań środowiskowych. W procedurze tej
powinny znaleźć się uregulowania dotyczące okresowego przeglądu celów i zadań oraz
ich aktualizacji.
Norma ISO 14001:2004 kładzie szczególny nacisk na parametryzację celów i zadań
środowiskowych. W praktyce wymóg ten zastosowało już wiele organizacji posiadających
wdrożony system zarządzania środowiskowego wykorzystując doświadczenia wynikające
z certyfikacji systemów zarządzania jakością.
pkt 4.3.4. PROGRAM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Zgodnie z pkt. 4.3.4. normy PN-EN ISO 14001:1998 organizacja powinna opracować
i realizować program osiągania celów i zadań środowiskowych. Wymagania tego punktu
normy są ściśle powiązane z punktem 4.3.2 dotyczącym celów i zadań. Program
zarządzania środowiskowego to określenie sposobu realizacji celów i zadań.
Program zarządzania środowiskowego określa cele, zadania do wykonania, termin ich
realizacji, koszt oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Istotnym jest również
określenie celów i zadań priorytetowych, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej
kolejności.
Realizacja programu uzależniona jest od wcześniejszej analizy poszczególnych zadań z
punktu widzenia możliwości finansowych organizacji, zastosowanych rozwiązań oraz
spodziewanych efektów. W trakcie realizacji programu powinien on być poddawany
przeglądowi dla oceny stopnia jego realizacji.
Norma wymaga również uwzględnienia w programie oceny wpływu na środowisko
zastosowanych nowych opracowań i zmodyfikowanych działań. Program w swej istocie
opracowany jest w celu uzyskania poprawy w oddziaływaniu środowiskowym organizacji,
stąd tak istotne jest sprawdzenie czy nowe rozwiązanie nie przyczyni się do powstania
dodatkowego wpływu na środowisko.
DOKUMENTACJA
Norma PN-ISO 14004:1998 zaleca, aby program został opracowany przez organizacje
w formie tabelarycznej uwzględniającej cel środowiskowy i odpowiadające mu zadania.
Dla każdego celu i zadania zaleca się określenie osoby odpowiedzialnej, środków
przewidzianych na jego realizację oraz terminu realizacji. Program taki może być
opracowany jako krótkoterminowy np. roczny oraz perspektywiczny-wieloletni.
Norma nie zawiera wymagania odnośnie procedury regulującej zasady tworzenia
programów zarządzania środowiskowego, a także zasady prowadzenia oceny działalności
środowiskowej organizacji. Jeśli organizacja uzna, że opracowanie takiej procedury
zapewni właściwe podejście do opracowywania, przeglądu, oceny stopnia realizacji i
aktualizacji programów środowiskowych może taką procedurę opracować.
20 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Poniżej przedstawiono przykładowy sposób dokumentowania programu zarządzania
środowis kowego
Tabela 2 PROGRAM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
L.p.
Termin
realizacji
1
Cel środowiskowy:...................................
2
Zadanie 1.........................................................
Zadanie 2.........................................................
Zadanie 3.........................................................
Cel środowiskowy:......................................
Osoba
Koszty Przewidywane
odpowie- realizacji
efekty
dzialna
za realizację
Uwagi
Zadanie 1........................................................
Zadanie 2.........................................................
W normie ISO 14001:2004 wymagania punktu 4.3.3. Cele i zadania oraz 4.3.4 Program
zarządzania środowiskowego zostały połączone i umieszczone w jednym punkcie.
Ponadto wymaganie dotyczące uwzględniania w programie nowych wprowadzonych
rozwiązań zostało zaakcentowane już w punkcie dotyczącym aspektów środowiskowych.
Wynika to z faktu, że każda zmiana lub modyfikacja działań organizacji pociąga za sobą
zmianę w aspektach, co w konsekwencji wpływa na zmianę programu środowiskowego.
Pkt. 4.4 WDRAŻANIE I FUNKCJONOWANIE
4.4.1 STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zgodnie z wymaganiami normy, w celu umożliwienia skutecznego zarządzania
środowiskowego, odpowiedzialność i uprawnienia powinny być określone,
udokumentowane i zakomunikowane.
Poza tym, norma wymaga od kierownictwa organizacji zapewnienia środków
niezbędnych do wdrożenia i funkcjonowania systemu. Pod pojęciem środków należy
rozumieć zasoby ludzkie, specjalistyczne umiejętności, technologię i zasoby
finansowe.
Ponadto kierownictwo organizacji zobowiązane jest powołać swojego przedstawiciela,
który nadzorować będzie system oraz informować o jego funkcjonowaniu kierownictwo
organizacji. Informacje o systemie pozwolą na dokonanie przez kierownictwo
przeglądu systemu oraz stanowić będą podstawę jego doskonalenia.
DOKUMENTACJA
Kierownictwo organizacji powinno w sposób formalny (np. zarządzeniem)
powołać Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego. Należy również
określić obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika. Istotnym jest, aby Pełnomocnik
cechował się odpowiednimi kwalifikacjami oraz autorytetem wśród pracowników
21 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
organizacji. Pozwoli mu to efektywnie sprawować nadzór nad systemem. W większych
organizacjach można rozważyć powołanie zespołu wdrażającego system, w skład
którego powinien wchodzić specjalista ds. ochrony środowiska. Zespół taki
uczestniczy w przeglądzie środowiskowym, identyfikacji aspektów środowiskowych,
pomaga w opracowywaniu dokumentacji systemowej.
Norma wymaga, aby obowiązki i uprawnienia w zakresie systemu zarządzania
środowiskowego były udokumentowane. Praktycznie realizuje się to poprzez
wprowadzenie obowiązków związanych z systemem zarządzania środowiskowego do
poszczególnych procedur, instrukcji oraz „Zakresów czynności służbowych” lub „Kart
stanowisk pracy” tych pracowników, których praca związana jest z aspektami
środowiskowymi organizacji. Należy zwrócić uwagę nie tylko na obowiązki
pracowników, ale również ich uprawnienia.
W normie ISO 14001:2004 zmieniono tytuł punktu na „Zasoby, role, odpowiedzialność
i uprawnienia”. Rozszerzono pojęcie zasobów o infrastrukturę organizacyjną podobnie
jak stanowi to norma ISO 9001:2000.
pkt. 4.2 SZKOLENIE, ŚWIADOMOŚĆ I KOMPETENCJE
Zgodnie z postanowieniem normy organizacja powinna zidentyfikować potrzeby
szkoleniowe oraz przeszkolić tych pracowników, których praca może mieć znaczący
wpływ na środowisko. Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę
zapewniającą, że pracownikom organizacji są znane :
- znaczenie zgodności ich działania z polityką środowiskową, procedurami oraz
pozostałymi wymaganiami systemu,
- znaczący (aktualny lub potencjalny) wpływ ich pracy na środowisko oraz jego
poprawę,
- zadania i odpowiedzialności związane z wymaganiami systemu,
- konsekwencje nie przestrzegania określonych procedur operacyjnych.
Konieczne jest określenie i zapewnienie kompetencji personelu wykonującego pracę
mającą znaczący wpływ na środowisko.
Norma PN-ISO 14004:1998 zaleca, aby podwykonawcy, którzy wykonują pracę na
terenie organizacji, lub firmy działające w imieniu organizacji potrafiły wykazać, że
również ich pracownicy posiadają odpowiednią świadomość w zakresie wpływu na
środowisko prowadzonych przez nich działań. Czasami, jeśli współpraca z
podwykonawcą jest realizowana w obszarze o znaczącym oddziaływaniu na środowisko
należałoby rozważyć przeszkolenie pracowników spoza organizacji.
22 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
DOKUMENTACJA
Norma nie wymaga udokumentowanej procedury szkoleniowej. Niemniej jednak
procedura taka ułatwia właściwe zrealizowanie celu szkoleń tj. stałego podnoszenia
poziomu świadomości i kompetencji personelu.
Procedura szkoleń powinna obejmować:
- identyfikację potrzeb szkoleniowych,
- planowanie szkoleń,
- zasady realizacji szkoleń,
- dokumentowanie szkoleń.
Identyfikację potrzeb szkoleniowych należy rozpocząć od określenia kwalifikacji
personelu, niezbędnych do realizacji powierzonych mu zadań, a następnie zbadania
faktycznego poziomu posiadanych przez personel kwalifikacji.
Planowanie szkoleń powinno obejmować ich zakres merytoryczny, osoby wytypowane
do szkolenia oraz terminy realizacji.
Szkolenia wewnętrzne w zakresie wymagań prawnych oraz zasad funkcjonowania
systemu w organizacji mogą być prowadzone przez specjalistę ds. ochrony środowiska
lub Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego. Należy również rozważyć
ewentualne uczestnictwo osób szczególnie zaangażowanych w funkcjonowanie
systemu w szkoleniach zewnętrznych, organizowanych przez wyspecjalizowane
ośrodki szkoleniowe.
Istotnym elementem do którego zobowiązuje norma w pkt. 4.5.3. jest utrzymywanie
zapisów dotyczących szkoleń. Stanowią one dowód realizacji szkoleń oraz
potwierdzenie kompetencji personelu.
Norma ISO 14001:2004 wprowadza obowiązek szkoleń również dla osób pracujących
dla organizacji ( np. w formie samozatrudnienia ) lub w jej imieniu. Należy utrzymywać
zapisy dotyczące kompetencji i szkoleń. Obowiązek utrzymywania zapisów
dotyczących szkoleń wynikał do tej pory z punktu 4.5.3 normy PN-EN ISO 14001:1998.
Szkolenie podwykonawców, którego przeprowadzenie zaleca norma PN-ISO
14004:1998 zostało wprowadzone do wymagań normy ISO 14001:2004.
pkt. 4.4.3 KOMUNIKOWANIE SIĘ
Norma PN-EN ISO 14001:1998 wymaga ustanowienia i utrzymywania w organizacji
procedury dotyczącej przepływu informacji związanych z zarządzaniem środowiskowym
zarówno wewnątrz jak na zewnątrz organizacji. Wymiana zewnętrznej informacji
powinna dotyczyć w szczególności zasad komunikowania się ze stronami
zainteresowanymi.
23 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Zasady te powinny dotyczyć:
- sposobu przyjmowania informacji wpływającej z zewnątrz,
- analizy informacji i oceny jej znaczenia,
- skierowania korespondencji do pracownika w organizacji, którego zadaniem będzie
przygotowanie odpowiedzi,
- skierowanie odpowiedzi do stron zainteresowanych.
Przepływ informacji wewnątrz firmy powinien zapewniać zarówno dostęp
poszczególnych pracowników do informacji z zakresu działalności środowiskowej jak
również umożliwiać przekazywanie uwag i spostrzeżeń pracowników do różnych
szczebli i komórek organizacyjnych. Z reguły w każdej organizacji istnieje wiele
sformalizowanych oraz niesformalizowanych sposobów komunikowania się. Część
z nich znajduje odzwierciedlenie np. w instrukcji kancelaryjnej czy zarządzeniach
wewnętrznych. Zasady przepływu informacji dotyczących dokumentacji systemowej są
natomiast opisane w poszczególnych procedurach i instrukcjach systemowych.
DOKUMENTACJA
Norma nie wymaga udokumentowanej procedury wewnętrznego i zewnętrznego
komunikowania się. Informacja na temat zasad przepływu informacji może zostać ujęta
np. w Księdze Zarządzania.
Niemniej jednak, należałoby również rozważyć opracowanie procedury opisującej w
sposób ramowy różne formy komunikacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej celem
zapewnienia skuteczności funkcjonowania systemu, która bez sprawnego przepływu
informacji nie może zostać osiągnięta. Procedura taka powinna zawierać zasady
postępowania z informacjami z zewnątrz oraz formy komunikacji wewnętrznej opisane
często szczegółowo w innych dokumentach, takich jak: instrukcja kancelaryjna, pisma
okólne, zarządzenia wewnętrzne, procedury, instrukcje. Należy również uwzględnić
inne formy komunikacji takie, jak: poczta elektroniczna, tablice ogłoszeń, gazetki,
radiowęzeł, narady, spotkania kierownictwa i załogi.
W normie ISO 14001:2004 wprowadzono obowiązek udokumentowania decyzji
odnośnie informowania zewnętrznego o znaczących aspektach środowiskowych
organizacji.
pkt.4.4.4 DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Postanowieniem normy PN-EN ISO 14001:1998 jest wymaganie opracowania w formie
zapisu na papierze lub w postaci elektronicznej dokumentacji opisującej główne
elementy systemu zarządzania środowiskowego i powiązania między nimi oraz
zawierającej odnośniki do dokumentów związanych.
24 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Zgodnie z wymaganiem
„udokumentowanej”:
normy
organizacja
powinna
posiadać
w
postaci
- politykę środowiskową,
- cele i zadania,
- zakresy odpowiedzialności i uprawnień,
- procedury badań i monitorowania,
-
procedurę oceny zgodności z prawem,
- zapisy z auditów, przeglądów kierownictwa oraz ze szkoleń.
Należy jednak zwrócić uwagę, że norma wymaga także procedur w obszarach, gdzie w
wyniku ich braku system zarządzania środowiskowego okazałby się nieskuteczny. Nie
należy również zapominać o tym, że dokumentowanie znacznie ułatwia organizacji
wykazanie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Norma zostawia
organizacji swobodę decydowania o kształcie i ilości dokumentacji systemowej.
Powinno to zależeć od charakteru organizacji, jej wielkości, złożoności jej oddziaływań
środowiskowych, kompetencji personelu, dotychczas stosowanych w organizacji
sposobów zarządzania.
Obszary, w których norma wymaga ustanowienia i utrzymywania procedur
(niekoniecznie w postaci dokumentu) to:
- identyfikacja aspektów środowiskowych,
- identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych,
- uświadamianie pracowników i ustalanie potrzeb szkoleniowych,
- zewnętrzne i wewnętrzne komunikowanie się,
- nadzór nad dokumentami systemowymi,
- sterowanie operacyjne w tym obszarze, gdzie brak procedury może spowodować
odchylenia od polityki, celów i zadań,
- identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych, sposobu postępowania
w tych sytuacjach oraz zapobiegania ich wystąpieniu,
- monitorowanie i pomiar kluczowych charakterystyk procesów i działań,
- wzorcowanie i wykorzystywanie wyposażenia do monitorowania,
- okresowa ocena zgodności z odpowiednimi przepisami,
- określanie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie postępowania z
niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze,
- identyfikacja, utrzymywanie i dysponowanie zapisami środowiskowymi,
- prowadzenie auditów systemu.
Norma nie wymaga opracowania Księgi Zarządzania. Niemniej jednak dokument
ten jest pomocny przy opisie systemu oraz wskazywaniu powiązań z dokumentami
systemowymi, dotyczącymi poszczególnych wymagań normy. Księga stanowi również
pomoc w prowadzeniu auditów systemu. Typowy układ Księgi oparty na wymaganiach
normy PN-EN ISO 14001:1998 przedstawiono poniżej.
25 / 48
KSIĘGA
SZŚ
Rozdział :
Numer edycji Księgi :
Data edycji :
Edycja rozdziału
0. Spis treści Księgi SZŚ
Nr :
Strona :
Numer
rozdziału
0
1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
5
Numer
edycji
rozdziału
Tytuł rozdziału
Data :
Stron :
Data
edycji
rozdziału
Karta tytułowa
Strony początkowe
Wprowadzenie
Deklaracja kierownictwa
Cel i zakres stosowania Księgi SZŚ
Opis Księgi SZŚ
Terminologia i normy związane
Informacje wstępne
Prezentacja firmy
Historia firmy
Lokalizacja
Opis procesów
Oddziaływanie na środowisko
System zarządzania środowiskowego
Wymagania ogólne
Polityka środowiskowa
Planowanie
Aspekty środowiskowe
Wymagania prawne i inne
Cele i zadania
Program zarządzania środowiskowego
Wdrażanie i funkcjonowanie
Struktura i odpowiedzialność
Szkolenie, świadomość i kompetencje
Komunikowanie się
Dokumentacja SZŚ
Nadzór nad dokumentacją
Sterowanie operacyjne
Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
Sprawdzanie i działania korygujące
Monitorowanie i pomiary
Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
Zapisy
Audit SZŚ
Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Karta zmian Księgi SZŚ
Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny
Załącznik nr 2 - Wykaz procedur/instrukcji
Z A T W I E R D Z A M:
……......................................................
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
26 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Format i objętość Księgi Zarządzania zależą od potrzeb organizacji, a decyzję w
tej sprawie podejmuje Pełnomocnik lub zespół powołany do jej redagowania. Księga
Zarządzania Środowiskowego powinna być zredagowana zwięźle, a wszystkie
sformułowania jasne i jednoznacznie interpretowane. Budowa księgi, podział na
rozdziały, układ graficzny stron, ich numeracja, powinny zapewniać możliwość łatwego
wprowadzania zmian lub wymiany kart. Wskazane jest opracowanie księgi w taki
sposób, aby możliwe było swobodne wyjmowanie poszczególnych kart.
W Księdze należy opisywać wszystkie elementy systemu zarządzania
środowiskowego. twierdzenia zawarte w Księdze obowiązują w skali całej organizacji.
Nie zawiera ona jednak tego, co jest objęte tajemnicą lub stanowi własność firmy i nie
może być udostępniane klientom.
Procedura to określony sposób wykonywania czynności lub prowadzenia
procesu. Procedura zawiera:
cele i zakres działania,
co powinno być zrobione i przez kogo,
kiedy, gdzie i w jaki sposób powinno to być wykonane,
jakie materiały, wyposażenie i dokumenty powinny być użyte oraz
w jaki sposób powinno to być kontrolowane i zapisane.
Procedury powinny być uzgodnione, dostępne dla personelu i zrozumiałe dla
wszystkich, których dotyczą.
Instrukcje wykonawcze, czyli instrukcje robocze, stanowiskowe kontrolne i
badawcze mają charakter dokumentów wyłącznie wewnętrznych. Zawierają zwykle
uregulowanie zaleceń dotyczących konkretnej pracy (instrukcji roboczych) oraz
specyfikacje. Instrukcje zawierają wymagane do wykonania poszczególnych czynności
czy operacji zasoby takie jak: personel, maszyny, narzędzia. Ponadto, w sposób
szczegółowy precyzują sposób wykonania czynności czy operacji, precyzują kryteria
prawidłowości wykonania oraz zapisy.
Poniżej przedstawiono przykładową stronę tytułową procedury, opisującą zawartość
procedury. Dla zachowania przejrzystości dokumentów proponuje się utrzymanie
przyjętego spisu treści we wszystkich procedurach funkcjonujących w organizacji.
27 / 48
PROCEDURA SZŚ
Edycja nr: 1
Data:
Audit wewnętrzny
Strona: ../ ...
PS-......
Egzemplarz nr:
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cel procedury
Przedmiot procedury
Zakres stosowania procedury
Terminologia
Tryb postępowania
Schemat graficzny procedury
Odpowiedzialność
Dokumenty przywołane
Wykaz załączników
Wykaz zapisów
Rozdzielnik procedury
Karta zmian procedury
Imię i nazwisko
Opracował:
Sprawdził:
Zatwierdził:
28 / 48
Data
Podpis
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
W procedurach często zamieszczane są schematy blokowe pozwalające w sposób
graficzny przedstawić kolejność wykonywanych czynności czy operacji,
podejmowanych decyzji oraz powstających dokumentów. Stosowanie schematów
graficznych w procedurach znacznie poprawia ich czytelność. Wykorzystywane w
opracowywaniu procedur symbole graficzne przedstawiono poniżej.
start
- początek procedury
- proces, działanie
- badanie
- decyzja
- działania korygujące
- utworzenie dokumentu
PS ...
- symbol procedury
koniec
- koniec procedury
Zapisy służą gromadzeniu i archiwizacji informacji. Informacje te wykorzystywane są
następnie do wykazania zgodności z polityką środowiskową, obowiązującymi przepisami
czy dokumentacją systemową. Ponadto informacje zawarte w zapisach służą do
podejmowania działań doskonalących system.
Norma ISO 14001:2004 w sposób szczegółowy określa rodzaj dokumentów, które
powinny zostać ustanowione w systemie zarządzania środowiskowego. Są to:
-polityka środowiskowa
-cele i zadania środowiskowe
-zakres systemu zarządzania środowiskowego,
-inne dokumenty, w tym zapisy, których ustanowienie jest wymagane w pozostałych
punktach norm.
Pkt. 4.4.5 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
System zarządzania środowiskowego wymaga od organizacji ustanowienia i utrzymywania
procedury nadzorowania dokumentacji.
Nadzór nad dokumentacją ma zapewnić, że:
- dokumentacja będzie dostępna wszędzie tam gdzie realizowane są działania
związane z zarządzaniem środowiskowym,
29 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
-
dokumenty będą sprawdzone zanim zostaną wydane do stosowania,
dokumenty będą podlegały okresowym przeglądom,
w razie potrzeby ich aktualizacji będą przeglądane przez ich autorów,
nieaktualne dokumenty będą usunięte z miejsc stosowania i zabezpieczone
przed przypadkowym użyciem,
w przypadku konieczności zachowania dokumentów nieaktualnych, będą one
odpowiednio oznaczone,
dokumenty pochodzące z zewnątrz są identyfikowane i rozpowszechniane pod
nadzorem.
DOKUMENTACJA
Procedura nadzoru nad dokumentacją ma określić sposoby postępowania przy:
- zatwierdzaniu dokumentacji,
- ustalaniu zasad rozpowszechniania dokumentacji
- aktualizacji wybranych procedur, instrukcji niezwłocznie po zaistnieniu
okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian,
- zapewnieniu dostępności wybranych dokumentów we wszystkich miejscach,
w których wykonywane są operacje regulowane dokumentem nadzorowanym,
- usuwaniu dokumentów nieaktualnych z miejsc ich stosowania lub
zabezpieczaniu przed ich użyciem,
- oznaczaniu
wszystkich
zdezaktualizowanych
dokumentów,
których
archiwizacja lub przechowywanie wynika z regulacji prawnych lub innych
przyczyn,
- ustalaniu zasad i czasu przechowywania dokumentacji.
Dokumentami funkcjonującymi w organizacji są również: akty prawne i inne, normy,
przepisy, umowy cywilno-prawne, specyfikacje, dokumentacja techniczno-technologiczna.
Istotnym jest więc określenie sposobu nadzoru nad tymi dokumentami.
Coraz częściej spotykaną formą dokumentacji jest dokumentacja w postaci
elektronicznej, dostępna w wewnętrznej sieci komputerowej. Takie rozwiązanie ułatwia
prowadzenie nadzoru nad dokumentacją, szczególnie w zakresie wprowadzania zmian i
wycofywania wersji nieaktualnej. Dokumentacja w wersji elektronicznej sprawdza się w
organizacjach, w których również pracownicy operacyjni, których praca związana jest z
aspektami środowiskowymi mają umożliwiony dostęp do sieci komputerowej. Trzeba
jednak pamiętać, że w przypadku funkcjonowania w organizacji dokumentacji w formie
elektronicznej należy ściśle określić sposób jej nadzoru, obejmujący te same podstawowe
elementy co w przypadku dokumentacji papierowej.
Norma ISO 14001:2004 zwraca uwagę na objęcie nadzorem również dokumentów spoza
organizacji, które są istotne dla funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.
30 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
pkt.4.4.6 STEROWANIE OPERACYJNE
Sterowanie operacyjne związane jest z tymi obszarami funkcjonowania
organizacji, które związane są ze znaczącymi aspektami środowiskowymi. Koncentruje się
tam, gdzie te znaczące aspekty środowiskowe powstają. Zgodnie z postanowieniami
normy organizacja powinna prowadzić swe działania operacyjne w ustalonych warunkach,
tzn. zgodnie z założeniami polityki środowiskowej, ustalonymi celami i zadaniami. Jeśli w
praktyce byłoby to utrudnione organizacja powinna ustanowić i utrzymywać
udokumentowane procedury opisujące sposób postępowania, kryteria oceny
ich
funkcjonowania. Można stwierdzić, że sterowanie operacyjne jest pewną formą
„zarządzania aspektami środowiskowymi”. Norma obliguje również organizację do
ustanowienia
i
utrzymywania
procedur
dotyczących
znaczących
aspektów
środowiskowych możliwych do zidentyfikowania, związanych z wyrobami i usługami,
z których korzysta organizacja, a także informowania dostawców i podwykonawców
o odpowiednich procedurach i wymaganiach. Jeśli organizacja uzna, że współpraca
z dostawcami wyrobów i usług może mieć wpływ na środowisko należy rozważyć
konieczność opracowania stosownych procedur czy instrukcji.
Przy określaniu procedur dotyczących sterowania operacyjnego istnieje pełna analogia
jak przy wyznaczaniu celów i zadań środowiskowych. Zarówno procedury operacyjne jak i
cele i zadania środowiskowe związane są ze zidentyfikowanymi znaczącymi aspektami
środowiskowymi. Można zatem stwierdzić, że aby system zarządzania środowiskowego
funkcjonował prawidłowo i był skuteczny bardzo istotnym elementem jest właściwa
identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych.
DOKUMENTACJA
Opracowane przez organizację procedury dotyczące sterowania operacyjnego powinny
zawierać informacje dotyczące :
- realizacji procesów technologicznych,
- świadczenia usług,
- działalności projektowej dotyczącej wyrobów.
Podstawą do opracowania procedur jest przyjęcie kryteriów operacyjnych dla
poszczególnych działań, procesów, wyrobów i usług. Organizacja musi ustalić parametr
związany z prowadzeniem procesu, wyrobem, usługą lub innym działaniem, który można
monitorować, a w konsekwencji na niego wpływać. Kryteria operacyjne mogą dotyczyć
parametrów technologicznych procesu (np. dopuszczalny poziom emisji zanieczyszczeń
gazowych do powietrza) ale również wyrobów (rodzaj opakowania) czy zakupu surowców i
materiałów (np. poziom zawartości popiołu w zakupywanym węglu).
Najczęściej w organizacji funkcjonują dwa rodzaje dokumentów dotyczących sterowania
operacyjnego:
- procedury operacyjne określające zasady postępowania w odniesieniu do
zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych.
31 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Przykładami takich dokumentów mogą być procedury:
1. Zarządzanie emisjami zanieczyszczeń do powietrza.
2. Gospodarka wodno-ściekowa.
3. Gospodarka materiałowa
4. Gospodarka odpadami
oraz np. procedury
5. Projektowanie wyrobów/usług
6. Zakupy surowców i materiałów
7. Magazynowanie wyrobów gotowych
-
instrukcje operacyjne związane z procedurami operacyjnymi (np. instrukcja
postępowania z odpadami przeznaczonymi do odzysku może być związana z
procedurą „Gospodarki odpadami”). Często również kryteria operacyjne jak i
zasady postępowania wprowadzane są do instrukcji już istniejących np.
instrukcji technologicznych czy stanowiskowych (np. instrukcji obsługi kotła
grzewczego).
Ponadto, w ramach sterowania operacyjnego pomocnym mogą być zapisy w postaci
rejestrów źródeł zanieczyszczeń środowiska, rejestrów odpadów, wyników pomiarów
tych źródeł, rejestry stwierdzonych przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
W normie ISO 14001:2004 zasadnicze wymagania punktu 4.4.6 nie uległy istotnym
zmianom.
pkt. 4.4.7 GOTOWOŚĆ NA WYPADEK AWARII I REAGOWANIE NA AWARIE
Wymaganiem normy jest, aby organizacja ustanowiła i utrzymywała
udokumentowaną procedurę pozwalającą na identyfikację potencjalnych wypadków i
sytuacji awaryjnych oraz reagowania na awarie.
Procedura ta ma na celu zabieganie i zmniejszenie oddziaływania awarii na środowisko.
Zapobieganie awariom realizowane jest poprzez:
- właściwe, zgodne z dokumentacją techniczno-technologiczną prowadzenie
procesów,
- dbałość o dobry stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń mogących
spowodować zagrożenie dla środowiska,
- znajomość wpływów środowiskowych wynikających z prowadzonej
działalności,
- bieżącą analizę zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń.
Stosowanie prewencji w zakresie zapobiegania awariom nie daje pełnej gwarancji na nie
pojawienie się awarii. Dlatego istotnym jest właściwe przygotowanie się organizacji na
takie sytuacje krytyczne. Stąd konieczność posiadania wcześniej opracowanych
sposobów postępowania na wypadek ich wystąpienia.
Procedury takie pozwalają zminimalizować negatywne skutki awarii jeśli są w miarę
możliwości sprawdzone wcześniej w działaniu np. reagowanie na zagrożenie pożarowe,
skażenie środowiska.
32 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Często zagrożenia dla środowiska wynikające z awarii powodują również zagrożenie dla
pracowników organizacji. Nie istnieje ścisła granica między zabezpieczeniem ludzi i
środowiska. W praktyce wskazane jest, aby procedury dotyczące postępowania na
wypadek awarii zawierały informacje lub odniesienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Specyfika postępowania z awariami powoduje, że w dużym stopniu postępowania
uregulowane są odrębnymi aktami normatywnymi.
W postępowaniu z awariami bardzo duże znaczenie mają szkolenia całej załogi w zakresie
znajomości procedur, reagowania na sygnały alarmowe oraz praktyczne ćwiczenia
i symulacje.
DOKUMENTACJA
Procedura ustala zasady profilaktyki w zakresie przeciwdziałania awariom oraz sposoby
postępowania w przypadku ich wystąpienia. Przed przystąpieniem do opracowania
procedury należy wyraźnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia, zasięg ich
oddziaływania, stopień narażenia środowiska i ludzi, a następnie określić metody
minimalizowania skutków w przypadku ich wystąpienia.
Zagrożeniami takimi mogą być np.
- uwolnienie do środowiska substancji chemicznych,
- pożar,
- skażenie radioaktywne.
Uwolnienie do środowiska substancji chemicznych może nastąpić w wyniku awarii linii
produkcyjnej, transportu środków chemicznych (wycieki), magazynowania (rozszczelnienie
butli z gazami), operacji technologicznych (przepompowywanie paliw).
Reagowanie na awarie powinno być adekwatne do rodzaju i stopnia zagrożenia. Należy w
procedurze ustalić sposoby reagowania (np. rodzaje sygnałów alarmowych).
Niektóre organizacje stwarzające szczególne zagrożenie środowiskowe (np. stosowanie
lub produkcja toksycznych środków przemysłowych) posiadają
„Plan ratownictwa
chemicznego”, określający zasady postępowania w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska.
W przypadku wystąpienia awarii o dużym zasięgu oddziaływania istotna jest również
współpraca w akcji usuwania awarii i jej skutków służb do tego powołanych spoza
organizacji (Straż Pożarna, Ratownictwo Chemiczne). Ważne jest sprecyzowanie w
procedurze wyraźnej odpowiedzialności poszczególnych pracowników, służb oraz
personelu kierowniczego w podejmowaniu decyzji o rozmiarach i zasięgu akcji związanej z
usuwaniem awarii, w tym również sposobów powiadamiania okolicznych mieszkańców,
narażonych na skutki awarii.
Procedura powinna także opisywać działania po awarii w zakresie analizy przyczyn,
usuwania skutków i zapobiegania ponownemu jej wystąpieniu.
Procedura ta powinna być przeglądana i weryfikowana w przypadku zmian w technologii,
przepisach prawnych, zrealizowania działań inwestycyjnych mogących mieć negatywny
wpływ na środowisko.
W normie ISO 14001:2004 zasadnicze wymagania punktu 4.4.7 nie uległy istotnym
zmianom.
33 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
pkt. 4.5 SPRAWDZANIE I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
pkt. 4.5.1 MONITOROWANIE I POMIARY
Norma wymaga udokumentowanej procedury zawierającej informacje dotyczące
stałego lub okresowego monitorowania prowadzonych działań, pomiarów najważniejszych
charakterystyk tych działań oraz zapisywania wyników pomiarów. Monitorowaniu i
pomiarom podlegają te działania, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.
Procedura monitorowania jest ściśle powiązana ze sterowaniem operacyjnym.
Pomiary należy prowadzić przy pomocy wyposażenia pomiarowego objętego nadzorem,
pozwalającym na prawidłową interpretację uzyskanych wyników.
Do prowadzenia
monitorowania w niektórych obszarach zobowiązują organizację również wymagania
prawne.
Monitorowanie jest kluczowym elementem systemu zarządzania środowiskowego,
dostarczającym dowody na funkcjonowanie systemu oraz stanowiącym punkt wyjścia do
doskonalenia tego systemu, w myśl zasady, że tylko to co można zmierzyć podlega
ulepszeniu.
W praktycznej działalności organizacji monitorowanie nie ogranicza się jedynie do
zapisywania wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych ale polega na analizie i
obliczeniach (np. wielkość emisji wynikająca ze sprawności kotła i stosowanego paliwa).
Norma wymaga od organizacji udokumentowanej procedury okresowej oceny zgodności
funkcjonowania z wymaganiami prawnymi związanymi z aspektami środowiskowymi
organizacji.
DOKUMENTACJA
Udokumentowana procedura w zakresie monitorowania i pomiarów powinna
wskazywać:
- sposoby nadzorowania poszczególnych procesów i działań związanych ze
znaczącymi aspektami środowiskowymi, w tym metody samokontroli,
- rodzaje i częstość wykonywanych pomiarów,
- wyposażenie pomiarowe,
- sposoby nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
- rodzaj prowadzonych zapisów,
- sposób analizy i okresowej kontroli zgodności uzyskanych wyników pomiarów z
wymaganiami prawa.
Procedura ta jest ściśle powiązana z procedurami operacyjnymi. Dopiero łączne
stosowanie procedur operacyjnych i monitorowania pozwala na pełny nadzór nad
realizowanymi procesami i działaniami organizacji, związanymi z jej znaczącym
oddziaływaniem na środowisko.
34 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Wymaganie dotyczące oceny zgodności funkcjonowania organizacji z wymaganiami
prawnymi zostały w normie ISO 14001:2004 wyodrębnione w nowym punkcie ze
względu na priorytetowe znaczenie tych działań. Ponadto zniesiono wymóg
opracowania udokumentowanych procedur dotyczących monitorowania i pomiarów ze
względu na to, że w większości decyzji reglamentacyjnych lub w innych wymaganiach
(np. w umowach cywilno-prawnych) zamieszczone są szczegółowe zasady
monitorowania i nadzoru nad aspektami środowiskowymi.
pkt. 4.5.2 NIEZGODNOŚCI ORAZ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Niezgodność wg normy ISO 9000:2000 to niespełnienie wymagania. Zatem za
niezgodność należy uznać każde odstępstwo od wymagań normy lub ustalonych przez
organizację sposobów postępowania. Niezgodność w ramach systemu zarządzania
środowiskowego może dotyczyć:
- niespełnienia przez organizację przepisów prawnych w zakresie ochrony
środowiska (dotyczy to zarówno przepisów krajowych jak i innych
obowiązujących daną organizację),
- odstępstw od polityki środowiskowej oraz związanych z nią celów i zadań
środowiskowych,
- realizowanych procesów i działań w ramach systemu, wynikających z
przyjętego przez organizacje sposobu postępowania,
- nie osiągania przez organizację przyjętych kryteriów dotyczących
poszczególnych działań i procesów, ujawnionych w trakcie monitorowania.
Zasadą określoną w normie, zgodnie z cyklem doskonalenia Deminga jest wymaganie
podjęcia w przypadku wykrycia niezgodności działań korygujących.
Działania korygujące ( według normy ISO 9000:2000) to działanie w celu wyeliminowania
przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.
Istotnym elementem normy jest również zasada ciągłego doskonalenia. Wymusza ona na
organizacji nie tylko
odpowiedź na wykryte niezgodności, ale również czynne
zaangażowanie się w podejmowanie działań zapobiegawczych, jako odpowiedzi na
potencjalne niezgodności.
Działania zapobiegawcze (według normy ISO 9000:2000 ) to działania w celu
wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji
niepożądanej.
Działania korygujące najczęściej podejmowane są w wyniku:
-
stwierdzonych niezgodności w czasie auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
okresowo prowadzonych przeglądów systemu,
bieżącego nadzoru nad realizowanymi procesami i działaniami,
prowadzonych w organizacji ocen wpływu na środowisko,
monitorowania procesów i działań,
zgłaszanych przez strony zainteresowane uwag i skarg,
zgłaszanych przez pracowników uwag i spostrzeżeń, dotyczących
oddziaływania środowiskowego organizacji.
35 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Działania zapobiegawcze uruchamiane są na podstawie:
- wyników auditów,
- w przypadku powtarzania się tych samych problemów przy realizacji procesów,
- wyników analizy przyczyn zaistniałych niezgodności,
- zgłoszeń pracowników dotyczących potencjalnej niezgodności,
- uwag i skarg zgłaszanych przez strony zainteresowane.
Rozmiar podejmowanych działań korygujących czy zapobiegawczych uzależniony jest od
natury wykrytej niezgodności. Należy przeanalizować „ważność stwierdzonego problemu”
z punktu widzenia jego wpływu na środowisko i stosownie do wyników tej analizy
podejmować działania. Mogą one być natychmiastowe, mogą również zostać rozłożone w
czasie, szczególnie wtedy gdy ich wprowadzenie wiąże się ze znacznymi nakładami
finansowymi.
Ważnym elementem prawidłowej realizacji działań korygujących i zapobiegawczych jest
ocena ich skuteczności. Jeśli podjęte działania okazały się nieskuteczne, należy na nowo
przeanalizować problem i podjąć inne działania mające na celu zwiększenie skuteczności
i efektywności. Tylko takie postępowanie z wykrytymi i potencjalnymi niezgodnościami
posiada znamiona działania uporządkowanego i odpowiadającego założeniom systemu
zarządzania środowiskowego.
DOKUMENTACJA
Norma PN-EN ISO 14001:1998 wymaga od organizacji ustanowienia i utrzymywania
procedury w celu określenia odpowiedzialności i uprawnień w zakresie postępowania z
niezgodnościami, badania ich przyczyn oraz podejmowania działań korygujących
i zapobiegawczych. Mimo, że procedura ta nie jest wymagana w formie udokumentowanej
to jednak posiadanie przez organizację takiej procedury zdecydowanie porządkuje
wszelkie działania podejmowane w wyniku zidentyfikowania istniejących czy potencjalnych
niezgodności.
Procedura powinna opisywać metodę postępowania z niezgodnościami. Przede wszystkim
zaś określać:
- sposób identyfikacji niezgodności od momentu jej wykrycia do zgłoszenia,
- sposób rejestrowania niezgodności,
- ocenę niezgodności,
- analizę przyczyn wystąpienia,
- określenie rodzaju podjętych działań korygujących lub zapobiegawczych,
- ocenę skuteczności wprowadzonych działań.
W procedurze należy określić osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych jej
etapów.
Wprowadzone działania korygujące i zapobiegawcze muszą zostać udokumentowane, co
stanowi dowód na ich zrealizowanie. Ponadto, rezultaty tych działań są jednym
z elementów danych wejściowych do przeglądu systemu prowadzonego przez
kierownictwo organizacji.
W związku ze zmianami w terminologii dotyczącymi definicji działań korygujących i
zapobiegawczych wymagania tego punktu normy w ISO 14001:2004 zostały dostosowane
do założeń normy ISO 9001:2000.
36 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
pkt. 4.5.3 ZAPISY
Zapisy środowiskowe są bardzo istotnym elementem systemu
środowiskowego, ponieważ stanowią potwierdzenie jego funkcjonowania.
zarządzania
Zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO 14001:1998 organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedurę identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami
środowiskowymi.
Zapisy środowiskowe mogą obejmować:
- informacje związane z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi i innymi
wymaganiami dotyczącymi środowiska,
- zapisy dotyczące skarg stron zainteresowanych,
- zapisy ze szkoleń,
- informacje dotyczące realizacji procesów,
- informacje dotyczące usług,
- zapisy dotyczące kontroli, obsługi i wzorcowania,
- zapisy dotyczące odpowiednich wykonawców i dostawców,
- raporty dotyczące sytuacji awaryjnych,
- informacje dotyczące gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie,
- informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych,
- wyniki auditów,
- zapisy z przeglądów wykonywanych przez kierownictwo.
DOKUMENTACJA
Procedura nadzoru nad zapisami powinna regulować zasady sporządzania,
nadzorowania,
przechowywania,
udostępniania
oraz
archiwizacji
zapisów
środowiskowych.
Istotnym jest takie zorganizowanie nadzoru nad zapisami, aby zapewnić ich:
- czytelność,
- identyfikację,
- dostępność dla uprawnionych osób,
- bezpieczeństwo przechowywania,
- odpowiedni do ważności zapisów okres przechowywania.
W normie ISO 14001:2004 rodzaje prowadzonych zapisów zostały przyporządkowane
poszczególnym wymaganiom normy, natomiast punkt dotyczący zapisów zawiera ogólne
wymagania związane z nadzorem nad zapisami.
37 / 48
ozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
pkt. 4.5.4 AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Norma PN-EN ISO 14001:1998 nakłada na organizację obowiązek opracowania i
wdrożenia procedury auditów wewnętrznych systemu.
Celem auditu środowiskowego jest uzyskanie obiektywnych dowodów, że system jest
zgodny z:
zaplanowanymi działaniami związanymi z zarządzaniem środowiskowym,
zasadami przyjętymi przez organizację, określonymi w dokumentacji systemowej i
właściwie wdrożony.
W wyniku auditu uzyskuje się obiektywne dowody na funkcjonowanie systemu.
Wyniki auditów stanowią dane wejściowe do przeglądu systemu przez kierownictwo.
Aby audity mogłyby być wykorzystywane jako narzędzie do monitorowania
i doskonalenia systemu, muszą być prowadzone w sposób zorganizowany, tzn.
zaplanowany, bezstronny oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Norma wymaga ustanowienia i utrzymywania programów auditów wewnętrznych.
Szczegółowe zasady wykonywania auditów środowiskowych oraz kryteria
kwalifikowania auditorów zostały przedstawione w normie PN-EN ISO 19011:2003
„Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania
środowiskowego”.
DOKUMENTACJA
Procedura auditu wewnętrznego powinna określać sposób planowania i realizacji auditów
wewnętrznych.
Organizacja nie musi takiej procedury udokumentować, niemniej jednak musi utrzymywać
zapisy z prowadzonych działań.
Procedura dotyczy trybu postępowania przy:
− planowaniu auditów,
− przygotowaniu i prowadzeniu auditów,
− działaniach poauditowych,
− dokumentowaniu wyników auditów.
Planowanie auditów obejmuje przygotowanie programu auditów sporządzanego przez
Pełnomocnika ds. SZŚ. Program opracowuje się z uwzględnieniem ważności
auditowanych obszarów z punktu widzenia ich wpływu na środowisko, wyników
wcześniejszych auditów oraz wyników przeglądu systemu. Oprócz planowych auditów
dopuszcza się prowadzenie auditów dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb
systemu.
38 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Etap przygotowania i działań auditowych obejmuje powołanie zespołu do
przeprowadzenia auditu i powołanie auditora wiodącego (inicjowanie auditu), który
odpowiedzialny jest za opracowanie planu auditu i właściwe jego przeprowadzenie.
Działania poauditowe polegają na realizacji działań korygujących lub zapobiegawczych
wynikłych z niezgodności i uwag stwierdzonych w trakcie auditu. Za działania te
odpowiedzialność ponosi osoba odpowiedzialna za auditowany obszar.
Dokumentami związanymi z auditami wewnętrznymi są:
- program auditów obejmujący ich zakres oraz częstość wykonywania,
- plan auditu opracowywany na potrzeby poszczególnych auditów,
- raport z auditu.
W normie ISO 14001:2004 zmieniono tytuł punktu na „Audit wewnętrzny” oraz
wprowadzono zmiany wynikające z ustanowienia nowej normy PN-EN ISO 19011:2003. W
treści punktu dodano wymaganie dotyczące obiektywności i niezależności auditorów.
pkt. 4.6 PRZEGLĄD WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO
Zadaniem przeglądu wykonywanego przez kierownictwo organizacji jest zapewnienie
stałej przydatności i skuteczności systemu.
Przegląd systemu powinien obejmować:
- analizę auditów i działań poauditowych,
- cele środowiskowe oraz stopień ich realizacji,
- przegląd polityki środowiskowej z punktu widzenia jej odpowiedniości i aktualności,
- aktualność założeń SZŚ w świetle zmieniających się warunków,
- opinie stron zainteresowanych.
Ocenę przydatności polityki należy prowadzić w odniesieniu do:
- zmieniającego się ustawodawstwa,
- zmieniających się oczekiwań i wymagań zainteresowanych stron,
- zmian usług lub działań organizacji,
- postępu w nauce lub technologii,
- doświadczeń zdobytych w wyniku zaistniałych zdarzeń,
- preferencji rynku,
- sporządzanych sprawozdań i komunikowania się.
Norma PN ISO 14004:1998 zaleca, aby przegląd systemu obejmował również ocenę
jego skuteczności, czyli w jaki sposób funkcjonujący system przyczynia się do poprawy
oddziaływania
organizacji
na
środowisko.
Minimalizowanie
negatywnego
oddziaływania organizacji na środowisko jest bowiem nadrzędnym celem i istotą
wdrażania systemu zarządzania środowiskowego.
DOKUMENTACJA
Norma nie wymaga opracowywania procedury dotyczącej przeglądu systemu
zarządzania środowiskowego. Koniecznym jest jedynie utrzymywanie zapisów
z dokonywanych przeglądów.
39 / 48
Rozdział 2
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
NORMY ISO SERII 14000
Zapisami tymi są:
- powiadomienie o przeglądzie,
- ocena systemu przygotowana przez Pełnomocnika na podstawie informacji
uzyskanych od poszczególnych działów i komórek organizacyjnych oraz
zrealizowanych działań korygujących i zapobiegawczych,
- protokół z przeglądu, obejmujący zalecenia do realizacji oraz odpowiedzialnych za
ich wykonanie.
Norma ISO 14001:2004 precyzuje zakres danych wejściowych do przeglądu systemu
analogicznie jak w przypadku normy ISO 9001:2000. Pozwala to na jednoznaczne
określenie przedmiotu przeglądu, a tym samym poprawia jego skuteczność.
40 / 48
Rozdział 3
AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
1. RODZAJE AUDITÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Rozpowszechnienie auditu jako narzędzia do badania i oceny systemu
zarządzania, stało się powodem do ujednolicenia metodyki przeprowadzania auditów.
Wytyczne do auditowania systemu zarządzania środowiskowego zawarte są w normie
PN-EN ISO 19011:2003.
Norma te jest szczególnie istotna w odniesieniu do auditów zewnętrznych –
certyfikacyjnych, w wyniku których następuje potwierdzenie zgodności systemu
zarządzania organizacji z wymaganiami normy, w celu wydania certyfikatu systemu
zarządzania środowiskowego przez uprawnioną jednostkę. Zawarte w niej wytyczne
mogą być jednak pomocne przy organizowaniu auditów wewnętrznych w organizacji.
Definicja auditu zamieszczona w normie PN-EN ISO 19011:2003 brzmi następująco:
„ audit jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania
dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia
kryteriów auditu”.
Dowodem z auditu są zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne
ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania.
Kryteria auditu to zestaw polityk, procedur lub wymagań.
Audit nie jest formą nadzorowania, inspekcją czy kontrolą. Działania auditowe są
elementem monitorowania i sterowania systemem i realizowane są przez auditorów
o odpowiednich kwalifikacjach. Audit jest przeprowadzany przez osoby, które nie są
bezpośrednio zaangażowane w pracę auditowanego obszaru, dlatego też wyniki auditu
mogą być obiektywne.
Auditorzy środowiskowi oprócz wiedzy w zakresie metodyki i sposobu realizacji auditu
powinni wykazywać się znajomością zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz
odpowiednią wiedzą techniczną.
Wskazana jest również znajomość przynajmniej w stopniu ogólnym wymagań prawnych
w tym obszarze.
Norma PN-EN ISO 19001 :2003 wprowadziła pojęcie „eksperta technicznego” jako
osoby, która służy zespołowi auditującemu specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami.
Ekspert techniczny nie działa w zespole auditującym jako auditor. W auditach systemu
zarządzania środowiskowego rola eksperta technicznego sprowadza się między innymi
do szczegółowej identyfikacji i interpretacji wymagań prawnych oraz charakterystyk
działań związanych ze sterowaniem operacyjnym.
Tylko wszechstronne przygotowanie auditora środowiskowego pozwala na dokonanie
prawidłowej oceny funkcjonowania systemu.
Klasyfikacja auditów
Audit pierwszej strony (wewnętrzny) - przeprowadzany jest z inicjatywy kierownictwa
danej organizacji na jej potrzeby i z reguły przez własnych auditorów. Organizacja może
zlecić wykonanie auditu wewnętrznego osobom spoza organizacji, co w głównej mierze
dotyczy małych firm.
W czasie prowadzenia auditu wewnętrznego następuje weryfikacja dokumentacji
41 / 48
Rozdział 3
AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
systemowej (księgi zarządzania, procedur, instrukcji) z punktu widzenia ich zgodności z
wymaganiami normy oraz założeniami przyjętymi przez organizację.
Wykonanie zaplanowanych auditów wewnętrznych przyczynia się do utrzymania i
doskonalenia systemu.
Audit drugiej strony (klientowski) – przeprowadzany jest przez auditorów klienta lub
strony zainteresowanej. Stroną zainteresowaną mogą być w tym przypadku np.
instytucje kredytujące inwestycje środowiskowe. Celem takiego auditu jest określenie
zdolności organizacji do spełnienia wymagań środowiskowych.
Audit trzeciej strony (audit certyfikujący) – jest przeprowadzany przez niezależnych i
obiektywnych auditorów jednostki certyfikującej, na wniosek organizacji. Celem takiego
auditu jest potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią zgodności systemu
zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:1998.
Pozytywny wynik auditu jest podstawą do wydania certyfikatu dla organizacji.
Audity wewnętrzne służą przede wszystkim utrzymaniu i doskonaleniu systemu
zarządzania środowiskowego, natomiast audity zewnętrzne przeprowadzane są dla
potwierdzenia zgodności tego systemu z wymaganiami normy.
DZIAŁANIA AUDITOWE
Na działania auditowe składają się następujące etapy:
-inicjowanie auditu,
-przeprowadzenie przeglądu dokumentów,
-przygotowanie działań auditowych realizowanych na miejscu,
-prowadzenie działań auditowych na miejscu,
-przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu,
-zakończenie auditu,
-przeprowadzenie działań poauditowych.
Inicjowanie auditu
Proces inicjowania auditu obejmuje:
- wyznaczenie auditora wiodącego przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie
programem auditów,
- określenie celów auditu, zakresu i kryteriów,
- określenie wykonalności auditu przy uwzględnieniu dostępności wystarczającej i
odpowiedniej informacji do planowania auditu oraz adekwatny czas i zasoby,
- wyznaczenie zespołu auditującego,
- nawiązanie pierwszego kontaktu z auditowanym.
42 / 48
Rozdział 3
AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Auditora wiodącego (lidera zespołu auditowego) – osobę przyjmującą na siebie pełną
odpowiedzialność za wykonanie auditu oraz za sporządzenie raportu z auditu wyznacza
zarządzający programem auditów w organizacji. Pozostałych członków zespołu
auditowego i/lub ekspertów technicznych wyznacza auditor wiodący w porozumieniu z
zarządzającym programem przy akceptacji jednostki auditowanej.
Przeprowadzenie przeglądu dokumentacji
Przeglądu dokumentacji powinno się dokonać przed podjęciem działań auditowych.
Dokumentacja może obejmować odpowiednie dokumenty i zapisy systemu zarządzania
oraz raporty z poprzednich auditów.
Przygotowanie działań realizowanych na miejscu
Przygotowanie działań realizowanych na miejscu obejmuje:
- przygotowanie planu auditu
-przydzielenie pracy zespołowi auditującemu,
-przygotowanie dokumentów roboczych (lista kontrolna pytań, formularze do zapisywania
informacji)
Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
W ramach działań realizowanych na miejscu można wyszczególnić następujące elementy:
- przeprowadzenie spotkania otwierającego,
- komunikowanie się podczas auditu,
- zbieranie i weryfikowanie informacji,
- opracowanie ustaleń z auditu wskazujących na zgodność lub niezgodność z kryteriami
auditu, a także wskazujących na możliwość do doskonalenia,
- przygotowanie wniosków z auditu, które mogą dotyczyć zakresu zgodności systemu
zarządzania z kryteriami, skuteczności wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu
oraz zdolności procesów do osiągania celów,
- przeprowadzenie spotkania zamykającego.
43 / 48
Rozdział 3
AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
Raport z auditu powinien obejmować:
- cele auditu,
- zakres auditu,
- identyfikację klienta auditu,
- identyfikację auditora wiodącego i członków zespołu auditującego,
- daty i lokalizację działań auditowych,
- kryteria auditu,
- ustalenia z auditu,
- wnioski z auditu.
Raport z auditu powinien zostać zatwierdzony zgodnie z procedurą dotyczącą auditów i
przekazany w uzgodnionym terminie klientowi auditu.
Zakończenie auditu
Audit jest zakończony, jeśli wszystkie działania opisane w planie auditu zostały wykonane
oraz został przekazany klientowi zatwierdzony raport z auditu.
Przeprowadzenie działań poauditowych
Działania poauditowe są realizowane przez auditowanego w uzgodnionym terminie i nie
są uważane za część auditu. Istotnym jest weryfikacja skuteczności podjętych działań
korygujących, która może być częścią następnego auditu.
2. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZMÓW AUDITOWYCH
Prowadzenie rozmów jest główną metodą zdobywania informacji przez auditora i wymaga
od niego pewnych umiejętności w zakresie metod komunikowania się. W celu uzyskania
dużej ilości informacji oraz efektywnego wykorzystania czasu trwania auditu auditor
powinien stosować pytania typu otwartego (w uzasadnionych przypadkach), zadawać
pytania zamknięte oraz wykorzystywać zasadę tzw. aktywnego słuchania.
44 / 48
Rozdział 3
AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Pytania otwarte są pytaniami, które nie narzucają sposobu odpowiedzi i zmuszają
rozmówcę do szerokiej wypowiedzi. Pytania takie pozwalają auditorowi na uzyskanie wielu
informacji na temat zasad postępowania oraz przebiegu działań.
Przeciwieństwem pytań otwartych są pytania zamknięte, zakładające jedynie możliwość
krótkiej odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej. Stosowane są wówczas, kiedy auditor
chce uzyskać potwierdzenie, że relacjonowana sytuacja została właściwie zrozumiana.
Aktywne słuchanie jest metodą szczególnie przydatną w przypadku dłuższych wypowiedzi
rozmówcy oraz w sytuacji, kiedy ważne jest dokładne zrozumienie sensu wypowiedzi.
Polega on na zadawaniu pytań otwartych, a następnie podsumowaniu sensu odpowiedzi
celem uzyskania akceptacji rozmówcy. Zaletą aktywnego słuchania jest unikanie
nieporozumień oraz uchwycenie sensu wypowiedzi.
Inną formą pytań są pytania sugerujące odpowiedź oraz pytania alternatywne. Należy z
nich korzystać jedynie w wyjątkowych przypadkach chcąc ustalić stan faktyczny. Pytania
te nie są życzliwie przyjmowane przez rozmówcę.
45 / 48
Rozdział 4
WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO
1. METODYKA WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Doświadczenia firm wdrażających system zarządzania środowiskowego wykazały , że
najbardziej optymalnym sposobem wdrażania jest postępowanie według poniższych
etapów.
1. Wstępny przegląd środowiskowy.
2. Identyfikacja oddziaływań na środowisko.
3. Powołanie Pełnomocnika oraz zespołu wdrożeniowego, w którego skład wchodzą
również specjaliści z zakresu ochrony środowiska.
4. Określenie wymagań prawnych i innych.
5. Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych.
6. Sformułowanie polityki środowiskowej.
7. Określenie celów i zadań środowiskowych.
8. Opracowanie programu środowiskowego.
9. Szkolenia : kierownictwa, zespołu wdrożeniowego, personelu, którego praca ma
znaczący wpływ na środowisko, oraz auditorów wewnętrznych.
10. Dokumentowanie systemu:
- opracowanie procedur, instrukcji
- opracowanie Księgi Zarządzania.
11.Systematyczne wdrażanie opracowanych dokumentów.
12.Prowadzenie zapisów środowiskowych.
13.Audity wewnętrzne.
14. Przegląd systemu przez Kierownictwo.
Tak przyjęty sposób postępowania gwarantuje optymalne i szybkie wdrożenie systemu.
Czas wdrożenia w dużej mierze uzależniony jest od zaangażowania zespołu oraz załogi.
Organizacja może również skorzystać z konsultanta zewnętrznego, którego pomoc
usprawni wdrażanie systemu i pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny zrealizowanych
prac.
46 / 48
Rozdział 4
WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO
2. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
SRODOWISKOWEGO
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego można podzielić
na:
-korzyści wewnętrzne, do których należą :
- zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz redukcja
kosztów ich utylizacji
- wzrost produktywności poprzez optymalizację zużycia energii, surowców,
materiałów,
- poprawa warunków pracy w wyniku zmniejszenia oddziaływań środowiskowych.
-korzyści zewnętrzne, do których należą:
- poprawa stanu środowiska otoczenia,
- poprawa relacji pomiędzy organizacją a lokalną społecznością,
- zwiększone zaufanie klientów i kontrahentów,
- nowe możliwości rynkowe,
- oferowanie lepszych warunków dla inwestorów.
Ponadto, do najistotniejszych korzyści wynikających z wdrożonego systemu zarządzania
można zaliczyć:
-
korzyści marketingowe wśród których można wyróżnić:
- poprawę renomy firmy,
- możliwość przedstawiania klientom i stronom zainteresowanym, że
organizacja spełnia oczekiwania środowiskowe,
- osiągnięcia korzyści w dziedzinie public relations,
- możliwość konkurowania na rynkach, gdzie stawiane są wysokie
wymagania w dziedzinie ochrony środowiska,
-
korzyści urzędowo-administracyjne, takie jak:
- łatwiejsze uzyskiwanie przez organizację zezwoleń na rożne
rodzaje działalności,
- dostęp do kredytów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- zmniejszenie ilości kontroli zewnętrznych,
- wyeliminowanie kar wynikających z niespełnienia wymagań
prawnych,
- zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenie składek ubezpieczeniowych.
47 / 48
Rozdział 4
WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO
3.CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZADZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Certyfikacją systemu zarządzania środowiskowego w kraju zajmuje się wiele
jednostek certyfikujących krajowych i zagranicznych.
Decyzja o poddaniu się procesowi certyfikacji przez stronę trzecią może zostać podjęta
z chwilą kiedy:
- system został zaprojektowany, wdrożony i funkcjonuje w organizacji zgodnie z
wymaganiami normy ISO 14001,
- zostały spełnione przez organizację wymagania prawne i inne,
- personel organizacji został przeszkolony z zakresu systemu,
- zrealizowane zostały audity wewnętrzne i ich wynik potwierdza wdrożenie systemu,
- przeprowadzono przegląd systemu przez kierownictwo.
Organizacja poddająca się certyfikacji musi złożyć wniosek do jednostki certyfikującej.
Jednostka certyfikująca może wymagać od organizacji dodatkowych informacji
dotyczących jej funkcjonowania, które posłużą jednostce do opracowania planu auditu
certyfikującego, określenia ceny certyfikacji oraz zasad nadzoru po uzyskaniu certyfikatu.
Koszt certyfikacji uzależniony jest od wielkości organizacji, rodzaju prowadzonej
działalności, skali oddziaływań na środowisko i w każdym przypadku jest indywidualnie
określany dla poszczególnych organizacji.
Często audit certyfikujący składa się z wizytacji wstępnej mającej na celu zapoznanie się
auditorów z organizacją i stopniem wdrożenia systemu. W wyniku tej oceny jednostka
decyduje, czy po przeprowadzeniu ewentualnych działań korygujących organizacja może
poddać się auditowi certyfikującemu.
Ze względu na ustanowienie normy ISO 14001:2004 Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna ustanowiła dla organizacji 18-miesięczny okres przejściowy, w ramach
którego w ciągu 6 miesięcy od ustanowienia normy tj. do 14 maja 2005 roku organizacja
może w porozumieniu z jednostką certyfikującą określić, która norma będzie stanowiła
podstawę auditu. Po tym okresie podstawą auditu certyfikującego powinna być już nowa
norma, natomiast 14 maja 2006 roku okres przejściowy zakończy się i certyfikaty wydane
na zgodność z normą ISO 14001:1996 stracą ważność. W okresie przejściowym
niezgodności z nowymi lub zmienionymi wymaganiami normy nie będą podstawą do
zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu.
Opracowali:
Bronisława Zegarlińska
Mirosław Wywiał
48 / 48
Download