program X Krajowego Forum Rynologicznego

advertisement
X JUBILEUSZOWE FORUM
RYNOLOGICZNE
Warszawa, 6–7 grudnia 2013
t∏umaczenie symultaniczne
piàtek, 6 grudnia 2013
8.15
8.45
OTWARCIE KONFERENCJ
WYK¸AD INAUGURACYJNY
WYK¸ADOWCY
MAYO CLINIC w
POLSCE
– What is behind the success story of the Mayo Clinic – in practice, education and research
– Co le˝y u podstaw sukcesu Mayo Clinic – w praktyce, szkoleniu i w pracy naukowej – prof. K.D. Olsen
Sesja I
RYNOLOGIA
WYK¸ADOWCY
MAYO CLINIC w
POLSCE
9.30–12.00
– 3D CT image analysis for preoperative planning in rhinology including & integrating 3-D image
analysis planning data into the surgical procedure in rhinology
– Analiza obrazów 3D CT w planowaniu operacji rynologicznych, w∏àczenie i integracja danych
analizy obrazów 3D w przebieg operacji rynologicznych – dr J.F. Pallanch
– Complicated septal reconstructions
– Skomplikowane rekonstrukcje przegrody nosa – dr G.S. Hamilton
– Turbinate surgery, concepts and techniques-conservative and surgical treatment of the turbinates
– Chirurgia ma∏˝owin nosowych, poj´cia i techniki operacyjne – dr J.F. Pallanch
– Psychological aspects of rhinoplasty
– Psychologiczne aspekty rynoplastyki – prof. E.B. Kern
– The orbit and the sinus surgeon: the anterior ethmoidal artery, DCR, orbital decompression
– Oczodó∏ i rynochirurg: t´tnica sitowa przednia, DCR, dekompresja oczodo∏u – dr J.F. Pallanch
12.00–12.30
Kawa/Herbata
Sesja II
CHIRURGIA G¸OWY i SZYI
WYK¸ADOWCY
MAYO CLINIC w
POLSCE
12.30–14.30
– Management of temporal bone and skull base paragangliomas
– Post´powanie w przyzwojakach koÊci skroniowej i podstawy czaszki – prof. C.L.W. Driscoll
– Parotidectomy and its variations: indications and technique
– Parotidektomia i jej rodzaje: wskazania i techniki – prof. K.D. Olsen
– Petrous apex lesions
– Patologia szczytu koÊci skroniowej – prof. C.L.W. Driscoll
– Oropharyngeal cancer – myths, viruses, and the robot
– Rak gard∏a Êrodkowego – mity, wirusy i roboty – prof. K.D. Olsen
14.30–15.30
Obiad
Sesja III
RYNOLOGIA DZIECI¢CA
15.30–19.30
– Overview of pediatric nasal masses and tumors
– Przeglàd nowotworów i zmian w obr´bie nosa u dzieci – prof. D.M. Thompson
– Surgical anatomy of the pediatric paranasal sinuses and skull base
– Anatomia chirurgiczna zatok przynosowych i podstawy czaszki u dzieci – dr J. Rastatter
– Endoscopic and innovative techniques for pediatric paranasal sinus and skull base tumors
– Innowacyjne i endoskopowe techniki w nowotworach zatok przynosowych i podstawy czaszki u dzieci
– dr J. Rastatter, dr T. Alden, dr D.M. Thompson
– Endoscopic treatment of juvenile angiofibroma – Danish experience
– Endoskopowe leczenie w∏ókniaka m∏odzieƒczego – doÊwiadczenia duƒskie – dr J. Jacobsen
– Niewykszta∏cone nozdrza tylne u dziecka jako problem diagnostyczny i leczniczy
– Choanal atresia in children – diagnostic and treatment issues – dr J. Mierzwiƒski
– FESS u dziecka – krok po kroku
– FESS in children – step by step – dr K. Dalke
– Pokaz chirurgii endoskopowej na preparacie – technika FESS z uwzgl´dnieniem
trudnoÊci anatomicznych u dziecka
– Endoscopic dissection – FESS technique and anatomical difficulties in children – dr J. Mierzwiƒski, dr K. Dalke
20.00
Kolacja
X JUBILEUSZOWE FORUM
RYNOLOGICZNE
Warszawa, 6–7 grudnia 2013
piàtek, 6 grudnia 2013
RHINOPLASTY WORKSHOP
11.00–17.00
Speaker – dr G.S. Hamilton (MAYO CLINIC)
sobota, 7 grudnia 2013
7.30–8.15
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
SEKCJI RYNOLOGII i CHIRURGII PLASTYCZNEJ TWARZY PTORL-ChGiS
SESJE
Sesja IV
KRAJOWE
TEMATY WOLNE – moderator: prof. M. Misio∏ek
8.30–10.30
Program w trakcie ustalania
Termin zg∏aszania doniesieƒ – 20.09.2013
Sesja V
KONSULTACJE RYNOLOGICZNE – moderator: prof. Cz. Stankiewicz
8.30–10.15
Program w trakcie ustalania
Termin zg∏aszania prezentacji – 20.09.2013
Sesja VI
NOS – OD PRZEDSZKOLA DO PÓèNEJ DOJRZA¸OÂCI – moderator: prof. R. Kurzawa
10.30–12.00
– Co trapi dzieci? – prof. Rafa∏ Pawliczak
– Bolàczki nastolatków – prof. Ryszard Kurzawa
– Dojrza∏oÊç ma swoje prawa – dr Piotr Rapiejko
grant szkoleniowy GSK
Sesja VII
CO NOWEGO U ALERGOLOGÓW? – moderator: prof. J. Kruszewski
12.00–13.30
– Wspó∏czesne zasady diagnostyczne chorób alergicznych górnych dróg oddechowych
– prof. Jerzy Kruszewski
– Wspó∏istnienie astmy i nie˝ytu nosa – prof. Piotr Kuna
– Dziecko stale kaszlàce – prof. Marek Kulus
13.30–14.30
Sesja VIII
Obiad
RAK SKÓRY TWARZY – moderator: prof. W. Golusiƒski
14.30–16.30
– Epidemiologia raków twarzy – prof. Wojciech Golusiƒski
– Patologia raków twarzy – prof. Andrzej Marsza∏ek
– Dermatolog a problem raków twarzy – dr hab. Aleksandra Daƒczak-Pazdrowska
– Obrazowanie raków twarzy – dr Ma∏gorzata Szpakowska
– Wspó∏czesne trendy leczenia raków twarzy – dr Pawe∏ Golusiƒski, dr Jakub Pazdrowski
godz. 20.00
WIECZÓR AUTORSKI prof. A. KRZESKIEGO
X JUBILEUSZOWE FORUM
RYNOLOGICZNE
Warszawa, 6–7 grudnia 2013
sobota, 7 grudnia 2013
T¸UMACZENIE SYMULTANICZNE
WYK¸AD NA ZAPROSZENIE
8.15–9.00
– Eustachian tube dysfunctions and surgical solutions
– Dysfunkcje tràbki s∏uchowej i rozwiàzania chirurgiczne – dr O. Kujawski
CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW
II MI¢DZYNARODOWE SEMINARIUM
Sesja I
LECZENIE OBPS: DLACZEGO, KIEDY, JAK?
9.00–11.00
– Nos a OBPS
– The nose and OSA – prof. A. Krzeski
– Wp∏yw OBPS na wyst´powanie powik∏aƒ sercowo-naczyniowych
– OSA impact on prevalence of cardiovascular complications – prof. R. P∏ywaczewski
– How to compare CPAP with MRA and surgery results
– Jak porównaç wyniki leczenia za pomocà CPAP-u, aparatów naz´bnych repozycjonujàcych ˝uchw´
i procedur chirurgicznych? – dr N. de Vries
– Positional therapy in OSA
– Terapia po∏o˝eniowa w OBPS – dr N. de Vries
11.00–11.30
Kawa/Herbata
Sesja II
LECZENIE CHIRURGICZNE OBPS
11.30–13.30
– Surgery for sleep apnea – an update
– Chirurgia w leczeniu OBPS – aktualne dane – dr J.T. Maurer
– Procedury chirurgiczne w leczeniu chrapania i OBPS
– Surgical procedures in snoring and obstructive sleep apnea – prof. E. Olszewska
– Perioperative risk management in OSAS patients
– Zarzàdzanie ryzykiem oko∏ooperacyjnym u pacjentów z OBPS – prof. K. Hörmann
– Complications of OSA treatment
– Powik∏ania leczenia OBPS – dr J.T. Maurer
13.30–14.30
Obiad
Sesja III
NOWE KONCEPCJE w LECZENIU OBPS
14.30–16.30
– Standardization of sleep endoscopy
– Standaryzacja badania endoskopowego górnych dróg oddechowych podczas snu – dr N. de Vries
– New aspects in sleep disordered breathing
– Nowe aspekty w zaburzeniach oddychania podczas snu – prof. K. Hörmann
– Upper airway stimulation as a novel surgical approach to OSA treatment
– Stymulacja górnych dróg oddechowych jako nowy sposób chirurgicznego leczenia OBPS – dr J.T. Maurer
– OBPS u dzieci – problem interdyscyplinarny
– OSAS in children – interdisciplinary problem – dr W. Kukwa
Sesja IV
16.30–17.30
FORUM DYSKUSYJNE
OPEN FORUM
Tu nie wypada nie byç!!!
w w w. f o r u m r y n o l o g i c z n e . p l
Download