WODA

advertisement
Podstawowe informacje o wodzie
 Woda, czyli tlenek wodoru to związek chemiczny o
wzorze
H2O,
występujący
w
warunkach
standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym
wodę określamy mianem pary wodnej, a w stałym
stanie skupienia - lodem.
 Większość występującej w przyrodzie wody jest słona.
Zawiera ona dużo rozpuszczonych soli, głównie
chlorku sodu.
 W wodzie rozpuszczonych jest też wiele gazów.
Najwięcej dwutlenku węgla.
Właściwości wody
 Woda topnieje w temperaturze O°C, a wrze w 100°C
 Woda posiada trwały moment dipolowy - czyli jest
silnie polarna. Kąt między wiązaniami tlen-wodór
wynosi ok. 105 stopni. W postaci lodu kąt między tymi
wiązaniami jest równy ok. 108 stopni.
 Barwa- bezbarwna
 Zapach- bezwonna
 Odczyn pH- 7,0
Zastosowanie tlenku wodoru
 Woda ma wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda
pitna, a w gospodarstwach domowych jest używana do
celów sanitarno-bytowych, natomiast w rolnictwie do
nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają
zakłady przemysłowe.
 Aż miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego
dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby
wynikające z niedostatku czystej wody powodują
śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.
Znaczenie biologiczne
 Woda jest rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i
niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich
znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu
większości reakcji metabolicznych.
 Reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko
niezbędne do usuwania końcowych produktów
przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy
dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15%
więcej.
Znaczenie kulturowe
 W kulturowej symbolice woda jest jednym z żywiołów.
Przeciwstawiana jest ogniowi, powietrzu i ziemi,
ogniowi, metalowi, drewnu i ziemi.
 Woda symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie.
Bywa też uważana za medium ułatwiające przejście z
jednego świata do . W wielu religiach zanurzenie w
wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie.
Rozszerzalność temperaturowa
 Woda jako jedna z niewielu substancji, w zakresie
temperatur 0-4°C rozszerza się wraz ze spadkiem
temperatury, a zmniejsza objętość wraz ze wzrostem
temperatury. Zwiększa też objętość podczas
krzepnięcia - dlatego lód pływa po powierzchni wody,
rozsadza naczynia, niszczy asfalt na drogach itp.
Większość znanych człowiekowi substancji zachowuje
się odwrotnie.
Woda i jej święto 
 Światowy Dzień Wody – został ustanowiony
22
grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Zdecydowano o ustanowieniu obchodów Światowego
Dnia Wody w dniu 22 marca. Ideą obchodów jest
uświadomienie państwom członkowskim wpływu
prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję
gospodarczą i społeczną.
Zasoby wodne a potrzeby
człowieka
 Jedną z największych sprzeczności tkwiących w naturze
ludzkiej jest to, że cenimy sobie tylko te rzeczy, których
nam brakuje. Wodę doceniamy dopiero wtedy, gdy
wysychają studnie. A wysychają nie tylko na terenach
podatnych na suszę, ale również tam, gdzie zazwyczaj
wody było pod dostatkiem. Problem niedoboru wody
dobrze rozumieją ci, którzy borykają się z nim na co dzień.
 Według Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska
aż jedna trzecia ludności świata żyje na obszarach
dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem
wody!!!
Wpływ wody na zdrowie
 Około 80 procent chorób i przeszło jedna trzecia zgonów w
krajach rozwijających się to skutki korzystania ze skażonej wody.
W półpustynnych krajach Trzeciego Świata zbiorniki wodne są
często zanieczyszczone ludzkimi bądź zwierzęcymi odchodami,
pestycydami, nawozami lub chemikaliami przemysłowymi.
Uboga rodzina może nie mieć innego wyjścia, jak tylko
wykorzystywać taką zanieczyszczoną wodę.
 Z pozoru trudno uwierzyć, że planeta, której większą część
powierzchni zajmuje woda, cierpi na jej niedobór. Jednak 97%
wody na świecie nie nadaje się do picia ani nawadniania ze
względu na duże zasolenie, a znaczna część pozostałej jest
uwięziona w niedostępnych zasobach wód głębinowych,
lodowcach i lądolodach.
Stany skupienia wody
 Stan stały- w
przyrodzie
występują w zimie lub cały
czas na obu biegunach.
Mają właściwości jak każde
ciało stałe tzn. mają
określony kształt, trudno
zmienić ich objętość. Lód
tak samo jak woda i para
wodna nie ma koloru, w
dotyku jest zimny i jest
ciałem kruchym.
 Ciecz- jest najważniejszym
składnikiem kuli ziemskiej.
Woda jest wykorzystywana
przez człowieka w wielu
gałęziach przemysłu. Nie ma
określonego kształtu nie jest
ściśliwa. Powstaje ona przez
schłodzenie pary wodnej czyli
skraplanie lub ogrzewanie
lodu czyli topnienie. Woda
występuje
w
postaciach
jezior, rzek, oceanów itp.
Woda jest rozpuszczalnikiem
dla wielu ciał stałych.
 Stan gazowy- para
wodna tworzy się przez
parowanie i powyżej
100o C czyli temp.
wrzenia oraz przez
sublimację czyli zamianę
lodu w parę.
Hydrosfera
 Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą
atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody
występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i
stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora,
rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne
lodowce górskie, lód gruntowy, wody podziemne oraz
para wodna występująca w atmosferze i skorupie
ziemskiej.
 Hydrosfera jest tą sferą biosfery, w której powstało
życie.
Woda pitna
 Czysta woda, która nadaje się do spożycia. Powinna
ona zawierać odpowiednią ilość soli mineralnych, a nie
zawierać zanieczyszczeń organicznych i
nieorganicznych.
 Wodę pitną można czerpać ze studni lub innych ujęć, a
na terenach zurbanizowanych jej podstawowym
rodzajem jest woda wodociągowa. W krajach
rozwiniętych coraz powszechniej spożywa się wodę
mineralną.
Woda mineralna
 Woda mineralna - naturalna
woda pitna wzbogacona w
znacznym stopniu solami
mineralnymi (lub innymi
składnikami) w postaci
jonów. Oprócz tego może
zawierać rozpuszczone gazy
pochodzenia naturalnego
(dwutlenek węgla,
siarkowodór). Najczęściej (w
handlu detalicznym w Polsce
wyłącznie) jest to woda
głębinowa, która minerały
pozyskała ze skał, przez które
przepływała.
Kataklizmy wywołane przez
wodę
Tsunami
 Fala oceaniczna, wywołana podwodnym
trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu.
Rozchodzą się pierścieniowo od miejsca
jej wzbudzenia. Na pełnym morzu
przejście fali tsunami, poruszającej się z
wielką prędkością, może być nawet
niezauważone, jako że długość tych fal
dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich
wysokość nie przekracza kilkudziesięciu
centymetrów.
Dopiero
w
strefie
brzegowej może ona osiągnąć wysokość
kilkudziesięciu
metrów
niszcząc
nadbrzeżne miejscowości. Najczęściej
występuje
w
basenie
Oceanu
Spokojnego. Może osiągać brzeg jako
łamiąca się fala, ściana wody lub
podobnym do przypływu zalaniem.
Powódź
 Przejściowe zjawisko
hydrologiczne polegające na
wezbraniu wód rzecznych lub
morskich w ciekach
wodnych, zbiornikach lub na
morzu powodujące po
przekroczeniu przez wodę
stanu brzegowego zatopienie
znacznych obszarów lądu,
doprowadzające do
wymiernych strat
społecznych i materialnych.
Rodzaje zanieczyszczeń wody
 Zanieczyszczenie wód jest problemem rangi światowej.
Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem
przemysłu, rośnie także ilość zanieczyszczeń. Ze
względu na pochodzenie, można podzielić je na
komunalne, przemysłowe oraz rolnicze.
 Zanieczyszczenia komunalne- są to ścieki miejskie, do
których zaliczamy mieszaninę odpadów z gospodarstw
domowych, odpadów ze szpitali, pralni i zakładów
przemysłowych. Ich część stanowią występujące w
postaci zawiesiny związki organiczne, głównie białka,
tłuszcze i węglowodany. Zawierają one także
detergenty, chorobotwórcze drobnoustroje. Jeszcze
jednym ważnym składnikiem ścieków są metale
ciężkie(ołów, rtęć).
 Zanieczyszczenia przemysłowe- powstają między
innymi przy wydobywaniu surowców, w trakcie
chłodzenia urządzeń, filtracji, destylacji i podczas
wielu innych czynności wykonywanych w różnorakiej
produkcji. Ich skład jest bardzo zróżnicowany i
zależny od rodzaju produkcji.
 Zanieczyszczenia rolnicze- składają się na nie środki
ochrony roślin, które mają na celu niszczenie
szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy
pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy
sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez
rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i
gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując
gromadzenie się środków odżywczych tylko dla
pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do
zakłócenia równowagi ekologicznej.
Klasy czystości wody
Klasa pierwsza- wody w tej klasie charakteryzują się
bardzo dobrą jakością.
 Spełniają wymagania określone dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia
 Wartość wskaźników, jakości wody nie wskazują na
żadne oddziaływanie antropogeniczne.
Klasa druga- wody w tej klasie można określić, jako wody
o charakterze dobrym:
 Spełniają w odniesieniu do większości, jakości wody
wymagania określone dla wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.
 Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody
wskazują na niewielki wpływ oddziaływania
czynników antropogenicznych
Klasa trzecia- wody w danej klasie określić można, jako
wody zadowalające:
 Spełniają wymagania określone dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia.
 Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody
wskazują na umiarkowany wpływ oddziaływania
czynników antropogenicznych
Klasa czwarta- wody tej klasy scharakteryzować można,
jako niezadowalającej jakości:
 Spełniają wymagania określone dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia.
 Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody
wskazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych.
Klasa piąta- wody tej klasy identyfikować można z
wodami złej, jakości:
 Nie spełniają wymagań określonych dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia.
 Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody
wykazują na skutek oddziaływań antropogenicznych,
zmiany polegające na zaniku występowania znacznej
części populacji biologicznych.
Mini galeria
Zwierzęta żyjące w wodzie
Wykonały:
Budna Izabela
Palarczyk Natalia
Klasa IIa
Download