Załącznik nr 1 do uchwały nr - BIP Urząd Marszałkowski

advertisement
Załącznik nr 1 do uchwały nr...............
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia ..................... …...................... r.
Plan ochrony
§ 1. Celem ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych na terenie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego jest:
1) zachowanie istniejących, cennych form geomorfologicznych wraz z towarzyszącymi im
naturalnymi procesami rzeźbotwórczymi;
2) zachowanie istniejących, cennych struktur geologicznych, w szczególności
zinwentaryzowanych złóż kopalin, wraz z towarzyszącymi im naturalnymi procesami
geologicznymi;
3) zachowanie istniejącej, mało zmienionej antropogenicznie struktury hydrograficznej i
hydrogeologicznej oraz zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego;
4) zachowanie lub odtworzenie naturalnych
powierzchniowych i podziemnych;
właściwości
fizykochemicznych
wód
5) zachowanie mało zmienionej struktury przestrzennej gleb oraz ich właściwości
fizykochemicznych i biologicznych;
6) odtworzenie naturalnych właściwości fizykochemicznych i biologicznych wierzchnich
poziomów gleb;
7) zachowanie lasów, wraz z całym bogactwem siedlisk przyrodniczych, flory, fauny i grzybów;
8) zwiększanie i ochrona bioróżnorodności;
9) kształtowanie i zachowanie stref ekotonowych;
10) renaturalizacja lasów zmienionych antropogenicznie;
11) zachowanie w stanie niezmienionym istniejącej różnorodności lądowych siedlisk
przyrodniczych wraz z całym bogactwem zasiedlającej je flory i fauny;
12) zachowanie w zrównoważonym stanie istniejącej różnorodności wodnych siedlisk
przyrodniczych, wraz z całym bogactwem zasiedlającej je flory i fauny;
13) zachowanie istniejących, harmonijnie ukształtowanych wnętrz krajobrazowych;
14) zachowanie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego i tradycji niematerialnej.
§ 2. Do przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań realizacji celów ochrony
należą:
1) położenie fizyczno – geograficzne w prowincji Masywu Czeskiego, podprowincji Sudetów z
Przedgórzem Sudeckim, makroregionie Sudetów Zachodnich, mikroregionie: Rudaw
Janowickich, Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Kaczawskich i Bramy Lubawskiej;
2) budowa geologiczna: region geologiczny Sudetów Zachodnich (jednostka wschodnich
Karkonoszy i metamorfik Rudaw Janowickich, stanowiące część krystalicznego bloku
karkonosko – izerskiego; zachodni fragment metamorfiku kaczawskiego oraz fragment
depresji śródsudeckiej w zachodniej części Parku). Duże zróżnicowanie skał pochodzenia
magmowego, osadowego i metamorficznego. Najczęściej spotykane są granity karkonoskie;
3) ukształtowanie terenu: wyraźnie urozmaicona rzeźba terenu z dominacją krajobrazu
górzystego i górskiego. Najwyżej położony punkt – góra Skalnik (945 m n.p.m.). Najniżej
położony punkt - koryto Bobru w okolicach miejscowości Bobrów (350 m n.p.m.). Główny
element krajobrazu - rozczłonkowany grzbiet Rudaw Janowickich, ze szczególnie
urozmaiconym morfologicznie obszarem Gór Sokolich z Krzyżną Górą (654 m n.p.m.),
Sokolikiem (623 m n.p.m.) i Browarówką (510 m n.p.m.). Charakterystycznym elementem
krajobrazu są Góry Ołowiane (południowo – wschodni fragment Gór Kaczawskich), z górą
Turzec (690 m n.p.m.);
4) wydobywane surowce mineralne: amfibolity, dolomity, skalenie, granit, piaski, piryt
(obecnie nieeksploatowany);
5) złoża: 6 złóż kopalin udokumentowanych (1 złoże amfibolitu, dwa złoża dolomitu, jedno
złoże granitu, jedno złoże kruszywa naturalnego, jedno złoże surowca skaleniowego). 1 złoże
eksploatowane - „Rędziny”;
6) gleby: gleby inicjalne (paleosole), gleby bezwęglanowe właściwe i brunatne (rankery),
gleby brunatne, gleby płowe, gleby bielicowe, bielice, gleby glejobielicowe, gleby
zabagnione, gleby torfowe, gleby murszowe, mady. Poza tym szereg gleb o charakterze
pośrednim, jak również podtypów w obrębie wymienionych jednostek;
7) hydrologia:
a) podział hydrologiczny: dorzecze środkowej Odry. Teren odwadniany w większej części
przez rzekę Bóbr, niewielki fragment (około 2%) ma związek z dorzeczem Kaczawy. 32
zlewnie cząstkowe, z czego 10 – zlewnie II rzędu, 13 – zlewnie III rzędu, 8 – zlewnie IV
rzędu, 1 – zlewnia V rzędu. Największą powierzchnię zajmuje zlewnia rzeki Bóbr (3023,28
ha),
b) wody powierzchniowe: rzeki (cieki główne), potoki (cieki zasilające), źródła (naturalne
wypływy wód) i obszary wód stagnujących (jeziora, stawy, tereny podmokłe). Łączna
długość cieków głównych wynosi 96,97km. Najdłuższym ciekiem jest Bóbr. Rzeki i potoki
posiadają w większości powierzchniowy system zasilania o reżimie deszczowo –
gruntowym. Liczne źródła stałe i wypływy okresowe (Źródło „Jola”, „Niedźwiedzie Źródło”,
„Złote Źródełko”, „Karpnickie Źródło”). Jeziora oraz mniejsze zbiorniki wody stojącej
zajmują stosunkowo niewielką część terenu Parku („Stawy Karpnickie”, „Kolorowe
Jeziorka”, „Stawy Marciszowskie”). Tereny zabagnione i torfowiskowe zajmują ok. 76,57 ha.
Obszary podmokłe powyżej miejscowości Bukowiec, w obszarze źródliskowym rzeki Łupia,
w obszarze zasilających prawostronnie Karpnicki Potok cieków dopływowych, w rejonie
Trzcińska („Trzcińskie Mokradła”),
c) wody podziemne: hydrogeologiczna jednostka sudecka. W granicach Parku i otuliny
znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GWZP): Główny Zbiornik Wód
Podziemnych „Dolina rzeki Bóbr (Marciszów)” Nr 434 oraz fragment Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych „Zbiornik Niecka Wewnętrznosudecka Krzeszów” Nr 342;
8) klimat: jednostka klimatyczna jeleniogórska i kamiennogórska. Średnia temperatura w
wieloleciu 7,9˚C. Średnia miesięczna amplituda temperatur 16,7˚C. Wilgotność względna w
granicach 75 – 80%. Roczna suma opadów w granicach 700 – 1050 mm. Średnie roczne
nasłonecznienie 4 - 5 godzin. Średni czas zalegania pokrywy śnieżnej 40 dni w roku.
Występują cztery piętra klimatyczne;
9) szata roślinna:
a) ogólna liczba zinwentaryzowanych gatunków: 390 gatunków flory naczyniowej z czterech
gromad: 4 gatunki z gromady skrzypowych, 2 gatunki z gromady widłakowych, 6 gatunków
z gromady nagozalążkowych drobnolistnych, 378 gatunków z gromady okrytozalążkowych,
w tym 79 gatunków jednoliściennych i 299 gatunków dwuliściennych,
b) typy zbiorowisk roślinnych: zbiorowiska roślinności wodnej, błotnej i szuwarowej,
zbiorowiska roślinności torfowiskowej, zbiorowiska roślinności źródliskowej i ziołoroślowej,
zbiorowiska roślinności łąkowej i pastwiskowej, zbiorowiska roślinności synantropijnej,
zbiorowiska roślinności kserotermicznej i naskalnej, zbiorowiska roślinności górskiej,
c) gatunki chronione i rzadkie: 58 gatunków prawnie chronionych, w tym: 16 podlega
ochronie ścisłej czynnej, 31 ochronie ścisłej, 11 ochronie częściowej. Najcenniejsze gatunki
chronione: Śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum L.), Wiciokrzew pomorski (Lonicera
peryclimenum L.), Turzyca Davalla (Carex davalliana Sm.), Turzyca pchla (Carex pulicaris L.),
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.), Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.),
Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum L.), Widłak goździsty (Lycopodium clavatum
L.), Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii L.), Kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina L.),
Kruszczyk błotny (Epipactis palustris L.), Storczyk męski (Orchis mascula (L.) L. subsp
signifera (Vest) Soo), Zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum L.), Zanokcica
serpentynowa (Asplenium adulterinum Milde), Zanokcica północna (Asplenium
serpentionale Viv.),
d) grzyby, porosty, mchy i wątrobowce: szereg gatunków z których większość zalicza się do
pospolitych i częstych. Wśród gatunków rzadkich występują grzyby: Hełmówka błotna
(Galerina paludosa), Łysiczka torfowiskowa (Hypholoma elongatum), Popielatek
torfowiskowy (Tephrocybe palustris), Podgrzybek pasożytniczy (Xerocomus parasiticus),
Szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa), Smardz wyniosły (Morchella elata), Sromotnik
bezwstydny (Phallus impudicus); porosty: Pęcherzyca nadobna (Lasallia pustulata),
Kruszownica szorstka (Umbilicaria hirsuta), Liszajec zwyczajny (Lepraria incana)) i
mchy: Koimek bezłodygowy (Diphyscium foliosum), Szmotłoch prostolistny (Bartramia
ithyphylla), Żółtawiec (Orthothecium intricatum), Różyczkoprątnik różyczkowaty
(Rhodobryum roseum)). Flora wątrobowców słabo poznana, reprezentowana przez
stosunkowo niewielką liczbę gatunków,
e) zespoły i zbiorowiska roślinne: 69 rodzin z 50 rzędów w ośmiu klasach systematycznych,
f) cenne siedliska przyrodnicze: 14 siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach
Dyrektywy Siedliskowej z 1992r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr
94, poz. 795). Siedliska priorytetowe: (6230) bogate florystycznie górskie i niżowe murawy
bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie);
10) fauna:
a) ogólna liczba zinwentaryzowanych gatunków: 475 w tym (m. in.): 253 gatunki
bezkręgowców (Invertebrata) wśród nich: 1 gatunek gąbek (Desmospongiae), 5 gatunków
ślimaków wodnych (Gastropoda aquatica), 48 gatunków ślimaków lądowych (Gastropoda
terrestria), 7 gatunków pająków (Araneae), 20 gatunków roztoczy (Acarina), 18 gatunków
ważek (Odonata), 5 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera), 21 gatunków
chrząszczy (Coleoptera), 12 gatunków błonkoskrzydłych (Hymenoptera), 76 gatunków
motyli (Lepidoptera) i 40 gatunków muchówek (Diptera)) oraz 21 gatunków ryb(Pisces) i 1
gatunek krągłoustych (Cyclostomata), 13 gatunków płazów (Amphibia), 5 gatunków gadów
(Reptilia), 136 gatunków ptaków (Aves), 47 gatunków ssaków (Mammalia),
b) gatunki chronione i rzadkie: wśród bezkręgowców objętych ochroną prawną na
szczególną uwagę zasługują m. in.: zawijka pospolita (Aplexa hypnorum), krążałek
ostrokrawędzisty (Discus perspectivus), pachnica dębowa (Osmoderma eremita),
przejrzynka skalica (Nudaria mundana), paź żeglarz (Iphiclides podalirius). Wśród
kręgowców podlegających ochronie prawnej znajdują się m. in.: kręgouste (minóg
strumieniowy – Lampetra planeri); ryby (głowacz białopłetwy – Cottus gobio, lipień –
Thymallus thymallus); płazy (wszystkie gatunki pod ochroną); gady (wszystkie gatunki pod
ochroną), ptaki - 122 gatunki objęte ochroną ścisłą, z czego 21 dodatkowo ochroną czynną;
6 gatunków objętych ochroną częściową, 16 gatunków występuje w załączniku I Dyrektywy
Ptasiej, 10 gatunków zamieszczonych na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych
w Polsce; ssaki - 25 gatunków objętych ochroną ścisłą, z czego 16 wymaga dodatkowo
ochrony czynnej, 4 gatunki objęte ochroną częściową. Wszystkie gatunki znajdują się na
liście Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. 7 gatunków ssaków znajduje się na Polskiej
Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce,
c) siedliska o szczególnym znaczeniu dla fauny: trzy ostoje fauny: ostoja numer 420 Ciechanowice, ostoja 426 - Miedzianka, 427e - Kowary. Tereny włączone do bazy CORINE,
ze względu na występowanie fauny o znaczeniu charakteryzującym obszar specjalnej
ochrony OSO (Dyrektywa Ptasia) lub specjalny obszar ochronny SOO (Dyrektywa
Habitatowa);
11) lasy:
a) struktura siedlisk: siedliska lasu mieszanego górskiego (ponad 48% pow.), siedliska boru
mieszanego górskiego (ponad 20% pow.), siedliska lasu górskiego (prawie 16% pow.).
Udziały powierzchniowe pozostałych siedlisk nie przekraczają 5 %,
b) drzewostany: blisko połowa drzewostanów czwartej i piątej klasy wieku (odpowiednio:
nieco poniżej 39% i nieco poniżej 26% powierzchni leśnej zalesionej). Znaczący udział
powierzchniowy (około 7%) drzewostanów w klasie odnowienia. Drzewostany tworzy
zasadniczo świerk (około 69%) przy współudziale brzozy (około 9%) i buka (6,6%). Trzeci
gatunek o liczącym się udziale to modrzew (6% powierzchni leśnej zalesionej). Pozostałe
gatunki panujące w drzewostanach to: jawor (niecałe 3%), dąb (2%), olcha czarna (ponad
2%), sosna (niecałe 2%) oraz jesion, jarzębina i daglezja (łącznie 1,5%). Przeważają
drzewostany jednopiętrowe (blisko 90% pow. leśnej zalesionej),
c) istniejące formy ochrony środowiska przyrodniczego: 12 pomników przyrody
(pojedyncze drzewa i grupy drzew: grupa 2 buków pospolitych Fagus sylvatica, wiąz górski
Ulmus glabra, buk pospolity). Dwa obszary Natura 2000 (PLH020037 Góry i Pogórze
Kaczawskie, PLH020011 Rudawy Janowickie). Dwa projektowane Specjalne Obszary
Ochrony Siedlisk Natura 2000 (Stawy Karpnickie PLH020075 i Trzcińskie Mokradła
PLH020105);
12) uwarunkowania kulturowe i krajobrazowe:
a) typy krajobrazu: krajobraz kulturowy terenów leśnych, terenów otwartych (rolnych),
stawów i osadnictwa wiejskiego,
b) charakterystyczne punkty widokowe: Duży Sokolik (623 m n.p.m.), Krzyżna Góra (654 m
n.p.m.), Starościńskie Skały (718 m n.p.m.), Mała Ostra, Hala Krzyżowa,
c) zasoby środowiska kulturowego: 72 stanowiska archeologiczne (w tym 20 dawnych
kopalń); 70 cennych zabytków architektury i budownictwa (kościoły, zespoły pałacowoparkowe, zamki, wille, wapienniki, obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne, kapliczki, krzyże
przydrożne, drogowskazy); 6 zabytkowych cmentarzy, 7 założeń parkowych. 40 obiektów
wpisanych do państwowego rejestru zabytków;
13) uwarunkowania społeczne i gospodarcze:
a) położenie administracyjne: województwo dolnośląskie, powiat jeleniogórski (gminy:
Janowice Wielkie, Mysłakowice, miasto: Kowary), powiat kamiennogórski (gminy:
Marciszów, Kamienna Góra (gmina i miasto)), powiat jaworski (gmina
Bolków),
b) położenie według podziałów leśnych: Nadleśnictwo Jawor (obr. leśny Bolków),
Nadleśnictwo Kamienna Góra (obr. leśny Kamienna Góra), Nadleśnictwo Śnieżka (obr. leśny
Kowary),
c) struktura użytkowania: lasy i grunty leśne (57%), użytki rolne (39%), tereny zabudowane i
zdegradowane (7%), wody powierzchniowe (1%),
d) struktura własnościowa: większość gruntów leśnych należy do Skarbu Państwa i jest
zarządzana przez PGL Lasy Państwowe (nadleśnictwa: Kamienna Góra, Śnieżka, Jawor).
Pozostała część gruntów stanowi własność osób fizycznych bądź prawnych. Wody terenu
Parku należą do Regionu Środkowej Odry, administrowanego przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Faktyczny nadzór nad wodami tego terenu jest
prowadzony przez oddział RZGW - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej, Bystrzycy i Kaczawy
w Jeleniej Górze,
e) ludność: szacunkowa liczba ludności zamieszkująca teren Parku wynosi około 15 000
osób,
f) podmioty w poszczególnych sektorach gospodarki gmin tworzących otoczenie społecznogospodarcze Parku: rolnictwo (219), przetwórstwo przemysłowe (3), sektor wytwórczo –
zaopatrzeniowy (609), sektor kanalizacyjno – wodociągowy (10), budownictwo (605),
handel (1446), transportu i gospodarka magazynowa (243), usługi hotelarsko –
gastronomiczne (350), finanse i ubezpieczenia (1266), sektor nieruchomości (47),
działalność naukowa i techniczna (106), usługi administracyjne (272), usługi administracji
publicznej i społecznej (409),
g) turystyka: 146 km znakowanych szlaków pieszych, 125 km znakowanych szlaków
rowerowych, 13 km szlaków wodnych, 16 km ścieżek dydaktycznych,
h) sieć drogowa: drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) – 175,3 km,
drogi niepubliczne (drogi leśne i polne).
§ 3. 1. Do podstawowych istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych dla walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku należą:
1) zmiana rzeźby terenu towarzysząca realizacji inwestycji budowlanych i drogowych;
2) dewastacja otoczenia cennych obiektów geomorfologicznych na skutek wspinaczki,
nielegalnego składowania odpadów i eksploracji prowadzonej przez poszukiwaczy
minerałów;
3) degradacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych na skutek eksploatacji surowców
mineralnych;
4) regulacja koryt cieków wodnych;
5) obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez odprowadzanie wody systemem rowów
odwadniających;
6) przeeksploatowanie zasobów wód podziemnych;
7) wypłycanie i zarastanie zbiorników;
8) zanieczyszczenie zasobów wodnych;
9) zmiana stosunków wodnych;
10) erozja i degradacja gleb w wyniku stosowania w rolnictwie chemicznych środków ochrony
roślin;
11) zanik lub degradacja stref ekotonowych;
12) zmniejszenie bioróżnorodności ekosystemów leśnych;
13) eutrofizacja siedlisk;
14) sukcesja wtórna roślinności krzewiastej i drzewiastej;
15) zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąkarskiego;
16) zanikanie tradycyjnego, mozaikowego krajobrazu rolniczego na skutek zmian w strukturze
i sposobie użytkowania gruntów;
17) ograniczenie powierzchni terenów otwartych w wyniku presji systemu osadniczego;
18) dewastacja krajobrazu otwartego przez nowo powstające elementy infrastruktury
technicznej;
19) zniekształcanie historycznie ukształtowanego krajobrazu osadniczego w wyniku rozwoju
współczesnych form zabudowy;
20) przerwanie powiązań widokowych w wyniku zarastania, zabudowy i wprowadzania do
krajobrazu elementów dysharmonijnych;
21) utrata walorów obiektów zabytkowych na skutek przebudowy lub rozbudowy;
22) niszczenie lub rozpad obiektów zabytkowych w wyniku braku opieki;
23) zanikanie tradycji niematerialnej na skutek przemian cywilizacyjnych i przerwania
ciągłości przekazu ustnego.
2. Pełny wykaz zidentyfikowanych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich
eliminacji lub ograniczenia zawiera Załącznik nr 2.
§ 4.1 W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla
wybranych, cechujących się znaczną jednorodnością przyrodniczo-krajobrazową fragmentów
Parku, wyznacza się cztery strefy funkcjonalne – w ujęciu wielkoprzestrzennym obejmujące duże
obszary Parku:
1) F1 – strefa obejmująca zwarte kompleksy lasów niezależnie od rodzaju własności;
2) F2 – strefa obejmująca tereny pozostające w użytkowaniu rolnym (pola, łąki, pastwiska);
nieużytki rolne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz tereny rozproszonej zabudowy
(samotnie i wsie samotnicze obejmujące izolowane pojedyncze zabudowania lub grupy 2-5
zabudowań położonych względem siebie w odległości nie większej niż 100 m, przysiółki w
postaci zwartych zespołów zabudowy);
3) F3 – strefa obejmująca obszary zwartej zabudowy wiejskiej w granicach Parku;
4) F4 – strefa krajobrazu zdegradowanego, obejmująca obszar obecnego i dawnego
wydobycia surowców mineralnych w kamieniołomach w Rędzinach, Karpnikach, Janowicach
Wielkich i w Wieściszowicach.
2. Zasięg stref funkcjonalnych przedstawia Mapa stref funkcjonalnych i obszarów działań
ochronnych w Załączniku nr 7.
3. Zakres ustaleń dla poszczególnych stref funkcjonalnych zawiera Załącznik nr 3.
§ 5.1. W oparciu o wyniki inwentaryzacji i waloryzacji zasobów środowiska przyrodniczego,
krajobrazowego i kulturowego, oraz stwierdzonych tendencji w zakresie zagospodarowania
przestrzennego i użytkowania terenu, na terenie Parku wyznacza się następujące obszary realizacji
działań ochronnych:
1) obszar ochrony zasobów przyrody nieożywionej, wód i gleb (O1);
2) obszar ochrony ekosystemów leśnych (O2);
3) obszar ochrony ekosystemów nieleśnych (O3);
4) obszar ochrony ekosystemów wodnych (O4);
5) obszar ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych (O5).
2. Zasięg obszarów działań ochronnych przedstawia Mapa stref funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych w Załączniku nr 7.
3. Zakres działań ochronnych dla poszczególnych obszarów zawiera Załącznik nr 4.
§ 6. 1. Na terenie Parku priorytetem są prace związane z realizacją ustawowych zadań
Służby Parku Krajobrazowego, do których należą:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników
przyrody nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Parku oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub
ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i
etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach Parku;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach
podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody
objęte formami ochrony przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a
także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych
Parku;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów Parku, organizacjami ekologicznymi i z
innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną Parku.
2. Szczegółowy zakres prac związanych z ochroną walorów przyrodniczych, kulturowych i
krajobrazowych w poszczególnych obszarach działań ochronnych został zamieszczony w Załączniku
nr 4.
§ 7. 1. Wprowadza się zasady udostępniania Parku dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych i rekreacyjnych w brzmieniu ust. 2-13.
2. Naukowe, edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne udostępnienie obszaru Parku musi być
podporządkowane realizacji celów, dla których Park został utworzony.
3. Działania z zakresu badań naukowych, edukacji, turystyki i rekreacji powinny być
realizowane przede wszystkim przez wyspecjalizowane instytucje i organizacje.
4. Dla celów naukowo-badawczych udostępnia się cały obszar Parku z wyłączeniem form
ochrony przyrody wymagających osobnych zezwoleń.
5. Jako priorytetowe należy traktować prace naukowo-badawcze prowadzone w związku z
realizacją przyjętych celów ochrony Parku oraz zlokalizowanych na jego obszarze, istniejących i
projektowanych form ochrony przyrody, w tym:
1) badania dotyczące genezy form geologicznych i geomorfologicznych;
2) badania struktur i zasobności oraz stanu zanieczyszczeń gleb;
3) badania zasobów wód powierzchniowych i ich jakości;
4) badania szczegółowe wytypowanych do ochrony zbiorowisk roślinnych i wybranych
stanowisk fauny;
5) badania archeologiczne i etnograficzne;
6) badania ruchu turystycznego i jego preferencji, w nawiązaniu do promowanych form
rozwoju turystyki na terenie Parku.
6. Dla celów edukacyjnych związanych z popularyzacją walorów i celów ochrony Parku oraz
kształtowaniem świadomości społeczności lokalnych i turystów udostępnia się cały obszar Parku, z
zastrzeżeniem uregulowań ujętych w ust. 7.
7. Udostępnienie obszaru Parku dla celów edukacyjnych polega na:
1) utrzymaniu istniejących i budowie nowych ścieżek dydaktycznych, punktów i przystanków
edukacyjnych oraz umieszczaniu tablic informacyjnych na obszarze całego Parku;
2) tworzeniu i organizowaniu nowych ośrodków edukacji ekologicznej;
3) świadczeniu przez wyspecjalizowane służby i instytucje usług przewodnickich w zakresie
uprawiania turystyki przyrodniczej i kulturowej;
4) organizowaniu zajęć kameralnych (w tym laboratoryjnych, audiowizualnych) związanych z
edukacją przyrodniczą oraz organizowaniu zajęć terenowych w oparciu o ścieżki edukacyjne
i szlaki turystyczne;
5) podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w
zakresie ochrony przyrody i środowiska.
8. Ścieżki edukacyjne na terenie Parku:
1) ścieżka edukacyjna Marciszów - Kamienna Góra (ok. 11km, kolor zielony);
2) ścieżka edukacyjna w dolinie Janówki (ok. 5km).
9. Dla celów turystycznych i rekreacyjnych udostępnia się obszar całego Parku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) ekstensywne zagospodarowanie turystyczne (szlaki turystyczne, rowerowe, konne, ścieżki
dydaktyczne i spacerowe) realizowane jest na obszarze całego Parku;
2) lokalizacja urządzeń obsługi ruchu turystycznego (tzw. mała architektura turystyczna,
tablice informacyjne) realizowana może być na terenie całego Parku przez właściwe dla tych
zadań podmioty.
10. Piesze szlaki turystyczne wyznaczone na terenie Parku:
1) Główny Szlak Sudecki (fragment, 19,4 km, czerwony);
2) Międzynarodowy Szlak Pieszy E-3 (fragment, 23 km, niebieski);
3) Szlak Zamków Piastowskich (fragment, 15 km, zielony);
4) szlak pieszy Ciechanowice - Wieściszowice (3,2 km; niebieski);
5) szlak pieszy Czarnów - Strużnickie Skały (7,5 Km; żółty);
6) szlak pieszy Husyckie Skały - Krzyżna Góra (654) (400m; czarny);
7) szlak pieszy Karpniki - Kowary (7,5 km; niebieski);
8) szlak pieszy Marciszów - Kowary (17,4 km; zielony);
9) szlak pieszy Mysłakowice - Karpniki (7km; zielony);
10) szlak pieszy Pisarzowice - Leszczyniec (6km; czarny);
11) szlak pieszy Przełęcz Kowarska (725) - Trzcińsko PKP (17 km; żółty);
12) szlak pieszy Raszów - Ciechanowice (20 km; żółty);
13) szlak pieszy Skalne Bramy - zamek Bolczów (0,8 km; czarny);
14) szlak pieszy Szwajcarka - Duży Sokolik (623) (1,5 km; czarny).
11. Szlaki rowerowe wyznaczone na terenie Parku:
1) Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry (fragment, 20 km, zielony);
2) Rowerowa Obwodnica Rudaw (40,8km; żółty);
3) szlak rowerowy Ciechanowice - Raszów (8,2km; czerwony);
4) szlak rowerowy Łomnica - Droga Królewska (2,8km; czerwony);
5) szlak rowerowy Przeł. Kowarska (725) - Kowary (9,6km; niebieski);
6) szlak rowerowy Przeł. Kowarska (725) - Pisarzowice (12,3km; zielony);
7) szlak rowerowy w Masywie Wielkiej Kopy (11,2km; niebieski);
8) szlak rowerowy Wojanów - Karpniki (4,8 km; czarny);
9) szlak rowerowy Wojanów-Ciechanowice (ER-6; 15,5km, czerwony).
12. Szlaki kajakowe na terenie Parku:
1) szlak kajakowy rzeki Bóbr (fragment, 12,7km).
13. Dopuszcza się jako obszary wspinaczki skałkowej, bulderingu i linowych technik
taternictwa jaskiniowego: Góry Sokole, Krzyżna Góra, Husyckie Skały, Janowickie Garby, Janowicki
Grzbiet, Dolina Janówki, Zamkowy Grzbiet, Grupa Skalnego Mostu, Skała Piec, Skalne Bramy, Grupa
skalna Fajki, Grupa Stróżnickiego Mnicha, Grupa Skalnika i inne mniej wybitne formacje
historycznie i kulturowo wzmiankowane jako obiekty wspinaczki skalnej i pochodnych – za zgodą
zarządcy terenu oraz z wyłączeniem miejsc występowania gatunków zwierząt, roślin i grzybów
objętych ochroną a także siedlisk podlegających ochronie.
§ 8. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych dla obszaru całego Parku
proponuje się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin:
1) uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego działań
ochronnych proponowanych w obszarach O1 – O5;
2) likwidacja niskich źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez:
a) modernizację lub przebudowę istniejących kotłowni i oparcie systemów grzewczych o
paliwa niskoemisyjne,
b) wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem
energii słonecznej;
3) poprawa stanu czystości wód i uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby,
b) objęcie jak największej części Parku systemami kanalizacji z odprowadzaniem ścieków do
wysoko sprawnych oczyszczalni,
c) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dla zabudowy rozproszonej - wprowadzenie
wymogu gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych z obowiązkiem
systematycznego wywozu ścieków na oczyszczalnię lub budowy indywidualnych
(grupowych) oczyszczalni ścieków,
d) odprowadzanie wód opadowych z terenów zwartej zabudowy i terenów
komunikacyjnych po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z warunkami określonymi w
przepisach szczególnych;
4) uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez:
a) likwidację dzikich wysypisk śmieci, stanowiących zagrożenie dla środowiska,
b) składowanie odpadów przemysłowych oraz lokalizację złomowisk poza obszarem Parku,
c) racjonalizację gospodarki odpadami z uwzględnieniem odzysku, wykorzystania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
powiązanie z systemami gospodarki odpadowej przyjętymi w danej gminie;
5) niedopuszczanie do wypełniania wykopów pochodzenia antropogenicznego (wyrobiska,
sztolnie, studnie) przy użyciu odpadów z wyjątkiem materiałów autochtonicznych (innych
niż niebezpieczne) takich, jak: skruszone skały, odpadowe piaski i iły, grunt i kamienie, gleba
i kamienie, grunt z wykopów i pogłębiania, żwir;
6) zachowanie i ochrona korytarzy ekologicznych w celu umożliwienia migracji roślin i
zwierząt, poprzez:
a) ograniczenie budowy ogrodzeń, ciągów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w
zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich) tworzących bariery ekologiczne bez rozwiązań
umożliwiających ich przekraczanie,
b) wprowadzanie maksymalnie dużej powierzchni biologicznie czynnej;
7) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną (ograniczenie
usuwania zadrzewień przywodnych poza zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi określonymi w
przepisach szczególnych);
8) ograniczenie możliwości zmian w użytkowaniu rolnym i leśnym oraz przekwalifikowaniu
gruntów rolnych i leśnych na budowlane;
9) zachowanie walorów krajobrazowych związanych z terenami otwartymi poprzez
ograniczanie rozproszenia zabudowy w otwartym krajobrazie, szczególnie w miejscach
eksponowanych widokowo, za wyjątkiem siedlisk dla nowo tworzonych gospodarstw
rolnych;
10) utrzymanie istniejących zadrzewień śródpolnych z możliwością ich powiększenia;
11) przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu przez elementy nowo projektowanej
infrastruktury technicznej, unikanie lokalizacji elementów i obiektów infrastruktury
technicznej w miejscach szczególnie eksponowanych krajobrazowo; w przypadku już
istniejących elementów infrastruktury technicznej - ograniczania ich wpływu na walory
krajobrazowe poprzez kablowanie linii elektroenergetycznych oraz maskowanie zielenią;
12) w przypadku elementów infrastruktury technicznej stanowiących dominanty (np. maszty
przekaźnikowe) - lokalizowanie ich poza obszarem Parku; w stosunku do już istniejących
kumulacja nadajników kilku operatorów na jednym maszcie;
13) zachowanie sylwet poszczególnych miejscowości, ograniczenie wznoszenia nowych
obiektów o charakterze dominant dysharmonijnych;
14) ochrona istniejących zabytkowych układów przestrzennych miejscowości z zachowanymi
obiektami i zespołami zabudowy zabytkowej i rozwój układów przestrzennych na zasadzie
uzupełnień i kontynuacji;
15) inwentaryzacja i ochrona budownictwa regionalnego, objęcie najcenniejszych obiektów
ochroną konserwatorską;
16) wznoszenie nowych obiektów, przebudowa i modernizacja istniejących w nawiązaniu do
form tradycyjnych na tym terenie pod względem formy, neutralnej kolorystyki i gabarytów
(w nawiązaniu do obiektów sąsiadujących); staranne wkomponowanie obiektów w
krajobraz. Ochrona krajobrazu miejscowości: Bukowiec, Czarnów, Janowice Wielkie (w
części położonej w granicach Parku), Karpniki, Miedzianka, Pisarzowice (w części położonej
w granicach Parku), Rędziny, Strużnica, Trzcińsko, Wojanów (w części położonej w granicach
Parku), Wieściszowice, Wojków poprzez wprowadzenie do studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów określających następujące cechy architektoniczne nowo
wznoszonych budynków:
a) ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 1 kondygnacji z mieszkalnym
poddaszem,
b) stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadku połaci powyżej 40 stopni
lub od 30 stopni, gdy w sąsiedztwie występuje zabudowa w stylu tyrolskim,
c) zakaz budowy obiektów z dachami płaskimi lub asymetrycznymi,
d) preferowanie wykończenia pokryć dachowych: ceramiczne lub naśladujące dachówkę, w
kolorach od czerwieni do brązów, zakaz stosowania kolorów: niebieskiego, zielonego,
żółtego,
e) wykańczanie ścian za pomocą miejscowych materiałów naturalnych: drewna, kamienia
naturalnego lub tynków mineralnych, zakaz stosowania paneli (sidingu),
f) preferowanie budynków o prostych, symetrycznych bryłach;
17) W pozostałych miejscowościach na terenie Parku zabudowa nie powinna przekraczać 2
kondygnacji z mieszkalnym poddaszem;
18) Na terenie całego Parku należy unikać zagęszczania zabudowy w strefach zabudowy
rozproszonej oraz wprowadzania zabudowy siedliskowej na terenach rolniczych;
19) Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami złóż mineralnych i prowadzenie
sukcesywnej rekultywacji terenu wyrobisk zgodnie z kierunkiem rekultywacji;
20) Rozwój funkcji turystycznej, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazu
jako atrakcji turystycznych stymulujących rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości
i gmin;
21) Ochrona i zagospodarowanie punktów widokowych, ochrona i kształtowanie ciągów i osi
widokowych z jednoczesnym ograniczeniem nieprzewidzianych zalesień stanowiących
bariery przestrzenne w tych miejscach;
22) Przy realizacji nowych elementów zagospodarowania związanego z turystyką oraz przy
przebudowie, modernizacji czy rozbudowie elementów istniejących (punkty widokowe,
miejsca odpoczynku turystów, przystanki itp.), nawiązywanie do tradycyjnych form i
materiałów.
§ 9.1. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych dla obszaru całego Parku
proponuje się następujące ustalenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
dolnośląskiego:
1) w planie zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić istniejące formy ochrony
przyrody: Rudawski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH020011 Rudawy Janowickie
i obszar Natura 2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie;
2) dla obszarów tych należy wyznaczyć odpowiednie funkcje zgodnie z celami ochrony RPK.
Funkcją podstawową ma być ochrona walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego i
krajobrazu. Funkcje uzupełniające: naukowa, edukacyjna i gospodarcza, związana z
działalnością Parku, mieszkalnictwo z usługami podstawowymi oraz funkcje turystyczno –
rekreacyjne.
2. Wśród celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
RPK powinny się znaleźć:
1) likwidacja niskich źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez:
a) modernizację lub przebudowę istniejących kotłowni i oparcie systemów grzewczych o
paliwa niskoemisyjne,
b) wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem
energii słonecznej;
2) Poprawa stanu czystości wód i uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby,
b) objęcie jak największej części Parku systemami kanalizacji z odprowadzaniem ścieków do
wysoko sprawnych oczyszczalni ścieków,
c) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dla zabudowy rozproszonej - wprowadzenie
wymogu gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych z obowiązkiem
systematycznego wywozu ścieków na oczyszczalnię lub budowy indywidualnych
(grupowych) oczyszczalni ścieków,
d) odprowadzanie wód opadowych z terenów zwartej zabudowy i terenów
komunikacyjnych po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z warunkami określonymi w
przepisach szczególnych;
3) uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez:
a) likwidację dzikich wysypisk śmieci, stanowiących zagrożenie dla środowiska,
b) składowanie odpadów przemysłowych oraz lokalizację złomowisk poza obszarem Parku,
c) racjonalizację gospodarki odpadami z uwzględnieniem odzysku, wykorzystania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
powiązanie z systemami gospodarki odpadowej przyjętymi w danej gminie;
4) zachowanie i ochrona korytarzy ekologicznych w celu umożliwienia migracji roślin i
zwierząt;
5) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną (ograniczenie
usuwania zadrzewień przywodnych poza zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi określonymi w
przepisach szczególnych);
6) zachowanie walorów krajobrazowych związanych z terenami otwartymi poprzez
ograniczanie rozproszenia zabudowy w otwartym krajobrazie, szczególnie w miejscach
eksponowanych widokowo, za wyjątkiem siedlisk dla nowo tworzonych gospodarstw
rolnych;
7) przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu przez elementy nowo projektowanej infrastruktury
technicznej, unikanie lokalizacji elementów i obiektów infrastruktury technicznej w
miejscach szczególnie eksponowanych krajobrazowo; w przypadku już istniejących
elementów infrastruktury technicznej - ograniczania ich wpływu na walory krajobrazowe
poprzez kablowanie linii elektroenergetycznych oraz maskowanie zielenią;
8) zachowanie sylwet poszczególnych miejscowości, ograniczenie wznoszenia nowych
obiektów o charakterze dominant dysharmonijnych;
9) ochrona istniejących zabytkowych układów przestrzennych miejscowości z zachowanymi
obiektami i zespołami zabudowy zabytkowej i rozwój układów przestrzennych na zasadzie
uzupełnień i kontynuacji;
10) inwentaryzacja i ochrona budownictwa regionalnego, objęcie najcenniejszych obiektów
ochroną konserwatorską;
11) wznoszenie nowych obiektów, przebudowa i modernizacja istniejących w nawiązaniu do
form tradycyjnych na tym terenie pod względem formy, neutralnej kolorystyki i gabarytów
(w nawiązaniu do obiektów sąsiadujących); staranne wkomponowanie obiektów w
krajobraz;
12) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami złóż mineralnych i prowadzenie
sukcesywnej rekultywacji terenu wyrobisk zgodnie z kierunkiem rekultywacji;
13) rozwój funkcji turystycznej, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazu
jako atrakcji turystycznych stymulujących rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości
i gmin;
14) ochrona i zagospodarowanie punktów widokowych, ochrona i kształtowanie ciągów i osi
widokowych z jednoczesnym ograniczeniem nieprzewidzianych zalesień stanowiących
bariery przestrzenne w tych miejscach.
Załącznik nr 2 do uchwały nr...............
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia ..................... …....................... r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
§ 1.1. Określa się istniejące i potencjalne zagrożenia dla zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz sposoby ich eliminacji lub
ograniczenia w brzmieniu ust. 2-6.
2. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zasobów przyrody nieożywionej, wód i gleb oraz
sposoby ich eliminacji lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Skały i zespoły skał o
wyróżniających się cechach
petrograficznych,
mineralogicznych,
genetycznych oraz
krajobrazowych
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Zasłonięcie cennych formacji
skalnych przez roślinność,
rozsadzanie skał przez system
korzeniowy
Odsłanianie wybranych,
cennych formacji skalnych
Dewastacja cennych form skalnych
(malowanie, odłupywanie,
zaśmiecanie)
Usuwanie skutków
dewastacji
Wspinaczka skałkowa
Zabezpieczenie form
skalnych przed
negatywnym wpływem
wspinaczki skałkowej
Główne elementy rzeźby
terenu, w tym: grzbiety,
kulminacje i przełęcze,
zrównania wierzchowinowe
i stokowe, gołoborza, doliny
rzek i potoków oraz
przełomy rzeczne
Zmiana rzeźby terenu
towarzysząca realizacji inwestycji
budowlanych i drogowych
Ograniczenie wpływu
inwestycji budowlanych i
drogowych na rzeźbę
terenu
Wychodnie i odkrywki
dokumentujące genezę
litosfery
Zasłonięcie cennych obiektów
geologicznych przez roślinność,
rozsadzanie skał przez system
korzeniowy
Odsłanianie wybranych,
cennych wychodni i
odkrywek
dokumentujących genezę
litosfery
Dewastacja otoczenia cennych
obiektów geologicznych na skutek
nielegalnego składowania
odpadów i eksploracji
prowadzonej przez poszukiwaczy
Usuwanie skutków
dewastacji
Edukacja ekologiczna i
kształtowanie właściwych
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
minerałów
postaw społecznych w
odniesieniu do wartości
przyrodniczych i
krajobrazowych terenu
Parku
Złoża surowców
mineralnych
Degradacja ekosystemów
przyrodniczych oraz walorów
krajobrazowych i stosunków
wodnych na skutek eksploatacji
złóż
Racjonalna gospodarka
zasobami złóż mineralnych
Istniejące cieki wodne
Degradacja ekosystemów oraz
walorów krajobrazowych poprzez
niewłaściwie projektowaną
regulację cieków
Racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi –
regulacja cieków wodnych z
uwzględnieniem ich
wpływu na cenne
ekosystemy i walory
krajobrazowe
Obszary źródliskowe i źródła
Przerwanie systemu
hydrologicznego wód
śródpokrywowych
Racjonalne dysponowanie
posiadanymi zasobami
wodnymi
Obszary podmokłe i
zabagnione
Obniżenie poziomu wód
gruntowych poprzez
odprowadzanie wody systemem
rowów odwadniających
Racjonalne dysponowanie
posiadanymi zasobami
wodnymi
Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 434
„Marciszów”
Przeeksploatowanie zasobów wód
podziemnych
Racjonalne dysponowanie
posiadanymi zasobami
wodnymi
Obiekty hydrograficzne
pochodzenia
antropogenicznego, w tym
stawy i inne zbiorniki wodne
Wypłycanie i zarastanie zbiorników Nieprzerwane prowadzenie
gospodarki rybackiej
Naturalne właściwości
fizykochemiczne wód
Zanieczyszczenie zasobów
wodnych
Zapobieganie
zanieczyszczaniu wód
powierzchniowych i
podziemnych. Ograniczenie
stosowania nawozów
mineralnych i środków
chemicznych
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Mało zmieniona struktura
przestrzenna gleb
mineralnych i organicznych
oraz ich właściwości
fizykochemiczne i
biologicznie
Erozja
Zapobieganie procesowi
erozji gleb
Naturalne właściwości
fizykochemiczne i
biologicznie gleb
Degradacja gleb w wyniku
stosowania w rolnictwie
chemicznych środków ochrony
roślin
Ograniczenie chemizacji
rolnictwa
3. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów leśnych oraz sposoby ich eliminacji
lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Cenne fragmenty lasów
określone jako priorytetowe
siedliska przyrodnicze a w
szczególności:
Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stromych stokach
i zboczach (*9180)
Prowadzenie gospodarki
niezgodnie z planem urządzenia
lasu
Przywrócenie i ochrona
właściwego stanu siedliska
w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej
Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (*91E0)
Prowadzenie gospodarki
niezgodnie z planem urządzenia
lasu
Przywrócenie i ochrona
właściwego stanu siedliska
w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej
Degradacja siedlisk na skutek
zmiany stosunków wodnych
Przywrócenie i zachowanie
właściwych stosunków
wodnych w ramach
renaturalizacji i ochrony
siedlisk
Monotypizacja drzewostanów
(miejscami drzewostan stanowi
wyłącznie olsza czarna)
Przywrócenie właściwego
składu gatunkowego
Neofityzacja warstwy drzewostanu
Stopniowa eliminacja
gatunków obcych w ramach
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
racjonalnej gospodarki
leśnej
Bory i lasy bagienne (*91D0)
Pozostałe naturalne i
półnaturalne fragmenty
lasów m.in. określone jako
siedliska przyrodnicze:
- kwaśne buczyny (9110),
- żyzne buczyny (9130),
- grądy: środkowoeuropejski
i subkontynentalny (9170),
- acydofilne bory
górnoreglowe (9410)
Wszystkie ekosystemy leśne
Prowadzenie gospodarki
niezgodnie z planem urządzenia
lasu
Przywrócenie i ochrona
właściwego stanu siedliska
w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej
Degradacja siedlisk na skutek
zmiany stosunków wodnych
Przywrócenie i zachowanie
właściwych stosunków
wodnych w ramach
renaturalizacji i ochrony
siedlisk
Czynniki biotyczne:
szkodliwe owady, grzyby i
zwierzyna
Utrzymanie właściwej
zdrowotności i żywotności
drzewostanów oraz
odpowiedniego stanu
zwierzyny w ramach
racjonalnej gospodarki
leśnej i łowieckiej
Czynniki abiotyczne
Utrzymanie właściwej
zdrowotności i żywotności
drzewostanów
Czynniki antropogeniczne –
nieprawidłowa gospodarka leśna
oraz szkodnictwo leśne (cięcia
kradzieżowe i in.)
Prawidłowo prowadzona,
racjonalna gospodarka
leśna oraz przeciwdziałanie
szkodnictwu leśnemu
Zmniejszenie bioróżnorodności
ekosystemów leśnych
Ochrona różnorodności
genowej
Ochrona różnorodności
gatunkowej
Ochrona różnorodności
ekosystemowej
Ochrona różnorodności
krajobrazowej
Strefy ekotonowe
Zanik lub degradacja stref
ekotonowych
Prowadzenie właściwej,
zgodnej z planem
urządzenia lasu, gospodarki
leśnej
Pozostałe lasy (lasy na
Borowacenie drzewostanów,
Dostosowanie składów
Szczegółowy przedmiot
ochrony
gruntach porolnych, lasy o
składzie niezgodnym z STL)
Zagrożenia
zniekształcanie i następnie
degeneracja siedlisk
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
gatunkowych
drzewostanów do
panujących warunków
siedliskowych i
wykorzystanie
potencjalnych możliwości
„produkcyjnych”siedlisk
4. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów leśnych oraz sposoby ich eliminacji
lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Bogate florystycznie górskie
i niżowe murawy
bliźniczkowe (Nardion płaty bogate florystycznie)
(6230)
Zmiany sukcesyjne, zaprzestanie
tradycyjnych form użytkowania
terenu. Potencjalnym zagrożeniem
jest zalesianie
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)
(6410)
Osuszanie terenu wskutek
przeprowadzonych w latach '90
prac melioracyjnych. Zaprzestanie
koszenia, przekształcanie w
nieużytki i przemiany sukcesyjne
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Ziołorośla górskie
(Adenostylion alliariae) i
ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
(6430)
Brak istotnych zagrożeń.
Potencjalnymi zagrożeniami może
być zmiana stosunków wodnych
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)(6510)
Zaniechanie tradycyjnych form
użytkowania
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Górskie łąki konietlicowe
użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion) (6520)
Zarzucenie gospodarowania
pastersko-kośnego, zarastanie
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Ściany skalne i urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacetalia vandelli
(8220)
Zasłanianie skał przez roślinność
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
drzewiastą, zagrożenie
niszczeniem mechanicznym.
Odsłonięte skały są silnie narażone
na zmiany czynników
klimatycznych – wrażliwość na
susze, silne mrozy, intensywne
opady atmosferyczne. Każde z tych
zjawisk może powodować znaczne
dla stanu siedliska straty w
populacjach roślin naskalnych.
Zagrożenie antropogeniczne –
penetracja terenu, eksploatacja
skał kamieniołomów (pozyskiwanie
hornblendy na wzgórzu Popiel),
palenie ognisk, niszczenie
roślinności
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zbiorowiska szuwarów i
turzycowisk, wilgotne
ziołorośla i łąki
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Obniżenie poziomu wód
gruntowych
Odtworzenie pierwotnego
poziomu wód gruntowych
Sukcesja roślinności krzewiastej i
drzewiastej
Ograniczenie sukcesji
Zaniechanie ekstensywnego
użytkowania łąkarskiego
Przywrócenie pierwotnego
sposobu użytkowania
Zbiorowiska okrajkowe
Zanikanie szerokiej granicy między
ekosystemami polnymi i leśnymi
na skutek intensyfikacji gospodarki
rolnej i leśnej
Prowadzenie gospodarki
leśnej i rolnej w sposób
umożliwiający rozwój
siedliska
Murawy napiaskowe
Sukcesja wtórna roślinności
krzewiastej i drzewiastej
Ograniczenie sukcesji
Zanokcica serpentynowa
Asplenium adulterinum
Niewielka liczba stanowisk i niska
liczebność populacji
Zwiększenie liczebności
populacji
Konkurencja ze strony traw i roślin
dwuliściennych
Zapobieganie zarastaniu
Zmiany mikrosiedliskowe
Zachowanie aktualnego
charakteru siedliska
Zanokcica ciemna Asplenium Niewielka liczba stanowisk i niska
adiantum – nigrum
liczebność populacji
„Zagłuszanie” przez
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt
trawy
Zwiększenie liczebności
populacji
Zapobieganie zarastaniu
Bezpośrednie oddziaływanie
antropogeniczne (boisko
sportowe)
Ograniczenie szkodliwego
dla populacji oddziaływania
antropogenicznego
Wzrost penetracji turystycznej,
pobytowej i tranzytowej – w
efekcie wybiórcze niszczenie
stanowisk i miejsc bytowania
gatunków
Utrzymanie obecnego
stanu użytkowania i
zagospodarowania terenu
Parku, w tym szlaków
turystycznych
Zaniechanie tradycyjnych form
użytkowania na cennych dla fauny
kompleksach łąk. Przekształcenia
siedlisk
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
5. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów wodnych oraz sposoby ich eliminacji
lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników (3260)
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Zanieczyszczenia
przedostające się do wód.
Odprowadzenie nie
oczyszczonych lub
niedostatecznie
oczyszczonych ścieków
bytowo-gospodarczych do
rzeki, między innymi przez
brak odpowiednich systemów
odbiorczych i nieszczelne
szamba
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Potencjalnym zagrożeniem są
zmiany stosunków wodnych i
wielkości przepływów, w tym
prace związane z kanalizacją
koryta rzecznego
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych.
Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (7140)
Naruszenie równowagi
hydrologicznej – zmiana
stosunków wodnych i
obniżenie poziomu wód.
Potencjalnym zagrożeniem są
także uszkodzenia
mechaniczne i zasypywanie
odpadami
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak
(7230)
Naruszenie równowagi
hydrologicznej – zmiana
stosunków wodnych i
obniżenie poziomu wód.
Potencjalnym zagrożeniem są
także uszkodzenia
mechaniczne i zmiany
sposobu gospodarowania
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Niewielkie oczka wodne,
obniżenia terenu okresowo
wypełnione wodą, wraz z
występującą tam fauną
Zmiana stosunków wodnych,
zarastanie
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Roślinność szuwarowa i
przybrzeżna wokół stawów i
cieków wodnych, wraz z
Usuwanie i wypalanie
roślinności, stanowiącej
miejsce bytowania dla wielu
Przeciwdziałanie wypalaniu i
usuwaniu roślinności
nadbrzeżnej
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
występującą tam fauną
gatunków zwierząt, zwłaszcza
ptaków
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt
Okresowe spuszczanie wody
ze stawów hodowlanych,
wycinanie roślinności
nadbrzeżnej, obniżanie
poziomu wód gruntowych,
zanieczyszczenia, wzrost
penetracji turystycznej,
pobytowej i tranzytowej – w
efekcie zanikanie stanowisk i
kurczenie ważnych z punktu
widzenia fauny siedlisk
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych,
obecnego stanu użytkowania i
zagospodarowania terenu
Parku
6. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla walorów krajobrazowych i kulturowych oraz
sposoby ich eliminacji lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Krajobraz zwartych
kompleksów leśnych wraz z
elementami kulturowymi
towarzyszącymi gospodarce
leśnej (podziały i
oznakowanie linii
oddziałowych, place do
magazynowania drewna,
sieć dróg gospodarczych o
częściowo utwardzonej
nawierzchni, infrastruktura
łowiecka w postaci ambon,
paśników) i infrastrukturze
turystycznej (sieć szlaków
turystycznych, mała
architektura towarzysząca)
Zagrożenia
Obniżenie walorów krajobrazu
leśnego w wyniku negatywnego
oddziaływania zespołu czynników
biotycznych, abiotycznych i
antropogenicznych
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Utrzymanie jak największej
różnorodności krajobrazu
leśnego, wraz z siecią
urozmaiconych płatów i
korytarzy krajobrazowych.
Zachowanie
wielofunkcyjnego
charakteru lasu poprzez
utrzymanie
wielofunkcyjnych i
wielowiekowych
drzewostanów o cechach
lasu naturalnego. Ochrona
naturalnych biotopów, a
szczególnie
niedopuszczenie do
likwidacji roślinności
naturalnej
Odpowiednie kształtowanie
infrastruktury turystycznej,
umożliwiające kontrolę i
zaplanowane kanalizowanie
ruchu turystycznego
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Krajobraz otwarty z mozaiką
pól uprawnych, łąk,
zadrzewień śródpolnych
oraz rozproszoną zabudową
mieszkalną
Zanikanie tradycyjnego,
mozaikowego krajobrazu
rolniczego na skutek zmian w
strukturze i sposobie użytkowania
gruntów oraz braku dostatecznej
wiedzy na temat ekologicznych
metod użytkowania gruntów i
produkcji rolnej
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Stworzenie właściwych
warunków do zachowania
mozaiki pól, miedz,
zadrzewień i enklaw
roślinności
Ograniczenie powierzchni terenów Zachowanie istniejącej
otwartych w wyniku presji systemu struktury użytkowania
osadniczego
terenów otwartych, w tym
proporcji terenów
zabudowanych i otwartych.
Dewastacja krajobrazu otwartego
przez nowo powstające elementy
infrastruktury technicznej
Unikanie lokalizacji
elementów i obiektów
infrastruktury technicznej w
miejscach szczególnie
eksponowanych
krajobrazowo
Odpowiednie kształtowanie
infrastruktury turystycznej,
umożliwiające kontrolę i
zaplanowane kanalizowanie
ruchu turystycznego
Krajobraz zurbanizowany
Zniekształcanie historycznie
ukształtowanego krajobrazu
osadniczego w wyniku rozwoju
współczesnych form zabudowy
Kształtowanie nowej
zabudowy i infrastruktury z
zachowaniem tradycyjnej
struktury wewnętrznej
jednostek osadniczych i ich
związków z przestrzenią.
Punkty i osie widokowe
Przerwanie powiązań widokowych
w wyniku zarastania, zabudowy i
wprowadzania do krajobrazu
elementów dysharmonijnych
Stworzenie warunków dla
zachowania wysokich
walorów punktów i osi
widokowych
Przywrócenie walorów
dawnych punktów
widokowych
Ciągi i korytarze widokowe
wzdłuż dróg i znakowanych
Utrata walorów na skutek
zarośnięcia, braku konserwacji i
Utrzymanie właściwego
stanu szlaków
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
szlaków turystycznych
braku infrastruktury
turystycznych
Tereny Parku o dużym
natężeniu ruchu
turystycznego
Degradacja walorów
krajobrazowych i przyrodniczych w
wyniku oddziaływania masowego
ruchu turystycznego
Odpowiednie kształtowanie
infrastruktury turystycznej,
umożliwiające kontrolę i
zaplanowane kanalizowanie
ruchu turystycznego
Stanowiska archeologiczne
Zniszczenie lub naruszenie stanu
Właściwe zabezpieczenie
obiektów w wyniku inwestycyjnych zabytków archeologicznych
prac ziemnych i prac rolnych,
eksploatacji oraz nielegalnych
wkopów poszukiwawczych
Ślady dawnego górnictwa
Zacieranie topografii dawnych
obszarów górniczych. Dewastacja
spowodowana nielegalną
eksploracją i składowaniem
odpadów
Właściwe zabezpieczenie
śladów dawnego górnictwa
oraz wyeksponowanie
walorów najciekawszych
obiektów
Zabytki architektury
sakralnej i świeckiej, zespoły
zabudowy wiejskiej, dawne
budownictwo przemysłowe
i mała architektura
Utrata walorów na skutek
przebudowy lub rozbudowy.
Rozpad obiektów w wyniku braku
użytkowania lub braku właściwej
opieki
Właściwe zabezpieczenie
zabytków oraz
wyeksponowanie walorów
najciekawszych obiektów
Kultura niematerialna
związana z bogatą historią
regionu
Zanikanie tradycji niematerialnej
Dokumentowanie
na skutek przemian cywilizacyjnych elementów kultury
niematerialnej
i przerwania ciągłości przekazu
ustnego
Załącznik nr 3 do uchwały nr...............
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia ..................... …...................... r.
Zakres ustaleń dla stref funkcjonalnych
§ 1. 1. Określa się następujący zakres ustaleń dla stref funkcjonalnych wyznaczonych na
terenie Parku:
Strefa
Funkcje i cele utworzenia strefy
Strefa F1 - obejmuje zwarte 1. Celem utworzenia strefy jest ochrona cennych elementów
kompleksy lasów niezależnie środowiska przyrodniczego lasów poprzez tworzenie warunków
od rodzaju własności.
racjonalnego korzystania z jego zasobów.
2. Preferowane kierunki zagospodarowania to utrzymanie lasów
w dotychczasowym użytkowaniu oraz kontrolowane udostępnienie
obszaru dla celów turystycznych, wypoczynkowych i edukacyjnych.
W strefie dopuszcza się działalność inwestycyjną związaną z
funkcjonowaniem Parku, gospodarką leśną oraz zaspokajaniem
potrzeb jego mieszkańców. Warunkiem dopuszczenia do realizacji
wszelkich inwestycji jest stwierdzenie braku ich niekorzystnego
wpływu na krajobraz i środowisko przyrodnicze.
Strefa F2 - obejmująca tereny
pozostające w użytkowaniu
rolnym (pola, łąki,
pastwiska); nieużytki rolne,
zadrzewienia i zakrzewienia
śródpolne oraz tereny
rozproszonej zabudowy
(samotnie i wsie samotnicze
obejmujące izolowane
pojedyncze zabudowania lub
grupy 2-5 zabudowań
położonych względem siebie
w odległości nie większej niż
100 m, przysiółki w postaci
zwartych zespołów
zabudowy).
1. Celem utworzenia strefy jest ochrona cennych elementów
środowiska przyrodniczego (łąk, pastwisk, zadrzewień śródpolnych)
poprzez tworzenie warunków racjonalnego korzystania z jego
zasobów.
2. Preferowane kierunki zagospodarowania to utrzymanie
gruntów w dotychczasowym użytkowaniu, kontrolowane
udostępnienie obszaru dla zabudowy siedliskowej oraz dla celów
turystycznych, wypoczynkowych i edukacyjnych. W strefie
dopuszcza się działalność inwestycyjną związaną z
funkcjonowaniem Parku, gospodarką leśną oraz zaspokajaniem
potrzeb jego mieszkańców. Warunkiem dopuszczenia do realizacji
wszelkich inwestycji jest stwierdzenie braku ich niekorzystnego
wpływu na krajobraz i środowisko przyrodnicze.
Strefa F3 - obejmująca
obszary zwartej zabudowy
wiejskiej.
1. Celem utworzenia strefy jest ochrona walorów kulturowych,
krajobrazowych i przyrodniczych, z jednoczesnym udostępnieniem
obszaru dla racjonalnego wykorzystania w celu zaspokojenia
potrzeb rozwojowych mieszkańców.
2. Preferowane kierunki zagospodarowania to rozwój funkcji
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej, w tym
głównie turystycznej, oraz wzmacnianie istniejących walorów
kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych. Zagospodarowanie i
planowanie przestrzenne w obrębie strefy powinno odbywać się z
uwzględnieniem zapisów sformułowanych w planie ochrony Parku.
Strefa
Strefa F4 - obejmująca
obszar obecnego i dawnego
wydobycia surowców
mineralnych w
kamieniołomach w
Rędzinach, Karpnikach,
Janowicach Wielkich i w
Wieściszowicach.
Funkcje i cele utworzenia strefy
1. Celem utworzenia strefy jest przywrócenie walorów
krajobrazowych w obszarach zdegradowanych działalnością
górniczą.
2. Funkcja tej strefy zgodna jest z kierunkiem rekultywacji wyrobisk
poeksploatacyjnych.
2. Zasięg stref funkcjonalnych przedstawia Mapa stref funkcjonalnych i obszarów działań
ochronnych w Załączniku nr7.
Załącznik nr 4 do uchwały nr...............
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia ..................... …....................... r.
Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu w poszczególnych obszarach działań ochronnych
§ 1. 1. Określa się zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu w postaci działań ochronnych w brzmieniu ust. 2-6.
2. Działania ochronne w obszarze ochrony zasobów przyrody nieożywionej, wód i gleb (O1):
Przedmiot ochrony
Skały i zespoły skał o
wyróżniających się cechach
petrograficznych,
mineralogicznych, genetycznych
oraz krajobrazowych.
Działanie ochronne
Usuwanie ekspansywnej roślinności zielnej oraz drzew i krzewów z najcenniejszych
wychodni skalnych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa.
Sprzątanie otoczenia, czyszczenie fragmentów skał z napisów.
Wyznaczenie i oznakowanie miejsc i tras udostępnionych dla celów wspinaczkowych.
Kontrola natężenia ruchu skałkowego. Kontrola otoczenia najczęściej odwiedzanych
miejsc w czasie trwania sezonu wakacyjnego, długich weekendów, ferii itp. Likwidacja
urządzeń wspinaczkowych w „dzikich” (nieoznaczonych i nieudostępnionych)
miejscach. Prowadzenie akcji edukacyjnej (wydawnictwa, tablice informacyjne,
pogadanki) mającej na celu podniesienie kultury eksploracji form skalnych. Montaż
poniżej górnej krawędzi ścian skalnych stanowisk zjazdowych, pozwalających na
ograniczenie penetracji przez wspinaczy.
Główne elementy rzeźby
Opiniowanie projektów inwestycji oraz sprawdzanie zgodności realizowanych
terenu, w tym: grzbiety,
przedsięwzięć z zaakceptowanymi przez Park założeniami.
kulminacje i przełęcze,
zrównania wierzchowinowe i
stokowe, gołoborza, doliny rzek
i potoków oraz przełomy
Szczegółowa lokalizacja
działań
Cenne skały i zespoły skał,
zlokalizowane na mapie
stref funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych
w skali 1:10 000.
Teren całego Parku.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
rzeczne.
Wychodnie i odkrywki
dokumentujące genezę
litosfery.
Usuwanie ekspansywnej roślinności zielnej oraz drzew i krzewów z najcenniejszych
wychodni skalnych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa.
Sprzątanie otoczenia.
Miejsca występowania
najcenniejszych obiektów
geologicznych.
Wydawanie publikacji, włączenie odpowiednich treści do programów szkolnych, w tym Teren całego Parku.
do programów edukacji regionalnej.
Gromadzenie i udostępnianie w celach edukacyjnych i popularyzatorskich zbiorów
minerałów i skał występujących na terenie Parku.
Złoża surowców mineralnych.
Zminimalizowanie powierzchni zajmowanej pod wyrobiska eksploatacyjne i stałe
zwałowiska zewnętrzne.
Złoże „Rędziny”.
Odrębne składowanie humusu pozwalające na jego dalsze wykorzystanie.
Ograniczenie emisji pyłów powstających przy działalności wydobywczej,
wprowadzenie i przestrzeganie progu emisji dopuszczalnej pyłów, zastosowanie
plandek na samochody przewożące urobek i zraszanie go wodą, tak aby
zminimalizować zapylenie.
Budowa ekranów akustycznych w okolicach kopalni, minimalizujących nadmierny
wpływ hałasu. Stosowanie maszyn spełniających normy akustyczne.
Zabezpieczenie potoku Opatówka przed spływem wód z wyrobiska.
Ograniczanie do minimum odpadów powstających w wyniku wydobycia, a także
racjonalne ich wykorzystanie.
Monitoring podziemnych składowisk odpadów, jeśli takie istnieją (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005r.).
Kompleksowe usunięcie szkód pogórniczych. Rekultywacja leśna przeprowadzona
etapowo.
Monitoring podziemnych składowisk odpadów, jeśli takie istnieją (zgodnie z
Złoże „Wieściszowice”.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005r.).
Kompleksowe usunięcie szkód pogórniczych. Rekultywacja leśna lub wodna
przeprowadzona etapowo.
Zaleca się, w miarę możliwości, docelowe trwałe zaniechanie eksploatacji w wyrobisku Złoże „Karpniki”.
o dużym wpływie na lokalne środowisko naturalne.
Opracowanie kompleksowego programu usunięcia szkód pogórniczych (rekultywacja
leśna przeprowadzona etapowo), włączenie programu do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Monitoring podziemnych składowisk odpadów, jeśli takie istnieją (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005r.).
W przypadku wznowienia eksploatacji: 1) Odrębne składowanie humusu pozwalające
na jego dalsze wykorzystanie 2) Stosowanie specjalnych środków ograniczających
wpływ hałasu i emisję pyłów 3) Ograniczanie do minimum odpadów powstających w
wyniku wydobycia, a także racjonalne ich wykorzystanie 4) Ograniczenie zużycia
olejów napędowych: doprowadzenie energii elektrycznej kablem podziemnym, a na
potrzeby zaplecza biurowo-socjalnego wykorzystanie energii solarnej 5) Wykonanie
odpowiednio zabezpieczonego stanowiska napraw i tankowania maszyn i urządzeń
mechanicznych, mające na celu zapobieganie awariom skutkującym spływem
substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych i podziemnych 6) Po
zakończeniu eksploatacji kompleksowe usunięcie szkód pogórniczych. Rekultywacja
leśna przeprowadzona etapowo.
Złoże „Janowice Wielkie”.
Istniejące cieki wodne.
Zapewnienie podczas wszelkich inwestycji związanych z regulacją cieków wodnych
Wszystkie cieki wodne.
uwzględnienia ich wpływu na zachowanie chronionych gatunków oraz siedlisk, a także
walorów krajobrazowych.
Obszary źródliskowe i źródła.
Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakazu
budowania studni w odległości mniejszej niż 1 km od centrum obszaru źródliskowego
lub źródła.
Obszary źródliskowe
Czarnowskiego Potoku,
Gruszkówki, Janówki,
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Kalnicy, Karpnickiego
Potoku, Miedzianego
Potoku, Mienicy,
Sierniawy, Żywicy.
Obszary podmokłe i
zabagnione.
Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, uwzględniająca potrzebę zachowania
cennych obszarów podmokłych, m.in. poprzez zastosowanie systemu zastawek na
rowach.
Obszary podmokłe i tereny
sąsiadujące.
Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 434
„Marciszów”.
Określenie maksymalnej wielkości poboru wody przez studnie głębinowe.
Teren całego Parku, w
szczególności obszar
Zbiornika Wód
Podziemnych nr 434
„Marciszów” (lokalizacja
wskazana na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych).
Obiekty hydrograficzne
pochodzenia
antropogenicznego, w tym
stawy i inne zbiorniki wodne.
Regularne pogłębianie zbiorników, regularne spuszczanie wody.
Kompleks stawów w
okolicy Bukowca i Karpnik.
Naturalne właściwości
fizykochemiczne wód.
Budowa systemów kanalizacji zbiorowej lub indywidualnej oraz oczyszczalni ścieków.
Obszary zurbanizowane
(strefa funkcjonalna F3).
Promowanie stosowania filtrów czyszczących lub innych urządzeń podczyszczających
wodę.
Teren całego Parku.
Ograniczenie zużycia wody w gospodarstwach domowych.
Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji szamb (ich ilości, stanu zachowania i
szczelności) na terenie Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie (otulinie) oraz
prowadzenie czynnego nadzoru nad sposobem opróżniania szamb.
Organizacja lokalnych szkoleń z zakresu zrównoważonego dysponowania zasobami
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
wodnymi.
Edukacja ekologiczna, opracowywanie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych.
Mało zmieniona struktura
Utrzymanie i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na obszarach pól
przestrzenna gleb mineralnych i uprawnych, łąk i pastwisk (fitomelioracja).
organicznych oraz ich
właściwości fizykochemiczne i
biologicznie.
Zabezpieczenie właściwej ochrony gleb w ramach racjonalnej gospodarki leśnej.
Naturalne właściwości
fizykochemiczne i biologicznie
gleb.
Obszary nieleśne Parku,
użytkowane rolniczo (strefa
funkcjonalna F2; obszar
działań ochronnych O3).
Obszary leśne Parku (strefa
funkcjonalna F1; obszar
działań ochronnych O2).
Stosowanie systemu upraw wstęgowych (poprzecznie do kierunku wiatrów
dominujących) oraz upraw terasowych (poprzecznie do kierunku spływu
powierzchniowego).
Obszary nieleśne Parku,
użytkowane rolniczo (strefa
funkcjonalna F2; obszar
działań ochronnych O3).
Racjonalne i umiarkowane stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów
mineralnych (zgodnie z zalecaną dawką i w wyznaczonych terminach) dostosowanie
ich do rodzajów upraw i gleby.
Obszary nieleśne Parku,
użytkowane rolniczo (strefa
funkcjonalna F2; obszar
działań ochronnych O3).
Stosowanie nawozów naturalnych (kompostu, obornika, biohumusu) w nawożeniu
gleby .
Stosowanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony roślin.
Stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych (sposób uprawy, nawożenia,
płodozmianu).
Budowa osłon biologicznych (fitosanitarnych) w postaci pasów zieleni.
Obszary nieleśne (strefa
funkcjonalna F2; obszar
działań ochronnych O3).
Regularne sporządzanie analiz glebowych umożliwiających precyzyjne określenie
sposobu użycia nawozów mineralnych (dostosowanie ilości, częstości i składu).
Obszary nieleśne Parku,
użytkowane rolniczo (strefa
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie sposobów prowadzenia
zrównoważonej gospodarki rolnej.
Szczegółowa lokalizacja
działań
funkcjonalna F2; obszar
działań ochronnych O3).
3. Działania ochronne w obszarze ochrony ekosystemów leśnych (O2):
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stromych stokach i
zboczach (*9180).
Ochrona struktury dobrze wykształconych płatów siedlisk oraz przywrócenie
właściwego stanu siedlisk zniekształconych w toku racjonalnej gospodarki leśnej.
Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (*91E0).
Ochrona struktury dobrze wykształconych płatów siedlisk oraz przywrócenie
właściwego stanu siedlisk zniekształconych w toku racjonalnej gospodarki leśnej.
Preferowanie odnowienia naturalnego oraz zapewnienie odpowiedniego zasobu
drewna martwego, poprzez pozostawianie drzew martwych zamierających oraz
wywrotów i złomów, z wyjątkiem konieczności eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa
na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach pobytu ludzi.
Szczegółowa lokalizacja
działań
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
Budowa systemów małej retencji.
funkcjonalnych i obszarów
Stosowanie rębni złożonych z konsekwentnym pozostawianiem części drzewostanu (ok działań ochronnych–
5%) do naturalnego rozpadu.
Załącznik nr 7).
Zapewnienie odpowiedniego zasobu martwego drewna, poprzez pozostawianie drzew
martwych, zamierających oraz wywrotów i złomów, z wyjątkiem konieczności
eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach
pobytu ludzi.
Wprowadzanie olszy szarej, gatunku charakterystycznego dla górskich łęgów.
Stopniowe eliminowanie gatunków obcych ekologicznie w toku racjonalnej gospodarki
leśnej.
Bory i lasy bagienne (*91D0).
Ochrona struktury dobrze wykształconych płatów siedlisk oraz przywrócenie
Obszar występowania
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
właściwego stanu siedlisk zniekształconych w toku racjonalnej gospodarki leśnej.
Budowa systemów małej retencji.
Zaniechanie czyszczenia starych rowów melioracyjnych, o ile nie pogorszy to
produkcyjności siedlisk.
Szczegółowa lokalizacja
działań
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Ochrona stosunków wodnych siedliska w toku racjonalnej gospodarki leśnej.
Pozostałe naturalne i
półnaturalne fragmenty lasów
m.in. określone jako siedliska
przyrodnicze:
- kwaśne buczyny (9110),
- żyzne buczyny (9130),
- grądy środkowoeuropejski i
subkontynentalny (9170),
- acydofilne bory górnoreglowe
(9410).
Racjonalna gospodarka leśna w oparciu o obowiązujące plany urządzenia lasów a w
szczególności:
Preferowanie rębni złożonych przy odnawianiu drzewostanów.
Zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych przez stosowanie metod
mechanicznych lub biologicznych; środki chemiczne należy ograniczyć do sytuacji
krytycznego zagrożenia trwałości lasu oraz przypadków, gdy pozostałe metody są
nieskuteczne.
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Zachowanie drzew dziuplastych stwarzających ptakom warunki do zasiedlania.
Rozwieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków w drzewostanach II i III klasy wieku
(zgodnie z zapisami w instrukcji ochrony lasu).
Ograniczenie lub całkowite zaniechanie wprowadzania gatunków obcych geograficznie.
Na siedliskach wilgotnych i podmokłych zaleca się wykonywanie zrywki w sposób
minimalizujący naruszenie powierzchni gleby, w zasadzie bez wykorzystania ciężkiego
sprzętu zrywkowego.
Zaleca się takie ustalanie terminów pozyskania i zrywki, aby pozwalały uniknąć dużych
zniszczeń runa, ściółki i gleby i jednocześnie były dostosowane do okresów
najmniejszego zagrożenia ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.
Wszystkie ekosystemy leśne.
Zwracanie uwagi zarówno na skład gatunkowy warstw drzewiastych jak i podszytów
oraz runa i mchów poprzez stosowanie zalecanych składów odnowieniowych upraw,
właściwych gospodarczych typów drzewostanów.
Obszar leśny Parku (strefa
funkcjonalna F1; obszar
działań ochronnych O1).
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Dążenie do zachowania lub poprawy istniejących stosunków wodnych poprzez budowę
systemów małej retencji.
Unikanie zalesiania śródleśnych łąk, bagien i nieużytków.
Preferowanie rodzimych gatunków drzew zgodne z naturalnym zasięgiem
geograficznym oraz całkowite zaniechanie nasadzeń gatunków obcych.
Prawidłowo prowadzona, racjonalna, proekologiczna gospodarka leśna, ze szczególnym
uwzględnieniem właściwych stosunków wodnych oraz zachowania istniejącej
mozaikowatości siedlisk, a także odpowiedniej ilości zasobów martwego drewna oraz
udziału w składach gatunkowych drzewostanów gatunków domieszkowych i
biocenotycznych.
Strefy ekotonowe.
Wykorzystywanie pojawiających się odnowień naturalnych drzew i krzewów.
Obszar leśny Parku (strefa
Prawidłowo prowadzona, racjonalna, proekologiczna gospodarka leśna, ze szczególnym funkcjonalna F1; obszar
działań ochronnych O1).
uwzględnieniem właściwego kształtowania obrzeży kompleksów leśnych.
Zachowanie i kształtowanie pasów zadrzewień wzdłuż dróg i cieków wodnych, z
wykorzystaniem możliwie szerokiej gamy gatunków drzew i krzewów.
Pozostałe lasy (lasy na gruntach Zaleca się przebudowę drzewostanów zgodnie z rodzajem siedliska poprzez
porolnych, lasy o składzie
stosowanie rębni złożonych.
niezgodnym z STL).
W miarę możliwości należy zacząć dostosowywać skład gatunkowy do siedliska już na
etapie zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych poprzez takie prowadzenie czyszczeń i
trzebieży, aby eliminować ze składu gatunki niepożądane.
Lasy na gruntach
porolnych, lasy o składzie
niedostosowanym do
siedliska oraz lasy
wykazujące borowacenie
mocne i średnie.
Cenne i rzadkie gatunki roślin
Miejsca występowania
cennych i rzadkich
gatunków roślin w strefie
funkcjonalnej F1 i obszarze
działań ochronnych O1
W miejscach występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin poza terenem
takich form ochrony przyrody jak rezerwaty czy użytki ekologiczne, należy w miarę
możliwości modyfikować prace gospodarcze w sposób umożliwiający zachowanie
stanowisk tych gatunków.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
(lokalizacja wg Mapy
wybranych stanowisk
gatunków roślin, zwierząt
dziko występujących
objętych ochroną
gatunkową oraz
zagrożonych wyginięciem
lub rzadko występujących –
Załącznik nr 8)
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt – zwłaszcza
cenne gatunki ptaków i
popielicowate.
Racjonalna gospodarka leśna w oparciu o obowiązujące plany urządzenia lasów.
Możliwie wczesne stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Zachowanie drzew dziuplastych stwarzających ptakom i popielicowatym warunki do
zasiedlania.
Rozwieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków w drzewostanach II i III klasy wieku
(zgodnie z zapisami w instrukcji ochrony lasu).
Nietoperze Chiroptera
Utrzymanie dostatecznej powierzchni starodrzewi. Ochrona koloni rozrodczych jak i
ochrona zimowisk nietoperzy. Elementem programu ochrony nietoperzy powinno być
Miejsca bytowania i
rozrodu cennych gatunków
zwierząt w strefie
funkcjonalnej F1 i obszarze
działań ochronnych O1
(lokalizacja wg Mapy
wybranych stanowisk
gatunków roślin, zwierząt
dziko występujących
objętych ochroną
gatunkową oraz
zagrożonych wyginięciem
lub rzadko występujących Załącznik nr 8). W
szczególności kompleksy
leśne obszaru Gór
Ołowianych, koło
Marciszowa i Szarocina.
Miejsca występowania
poszczególnych gatunków
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
także rozwieszanie specjalnych skrzynek dla nietoperzy oraz monitorowanie stanu
obszarów żerowiskowych i dostępności pokarmu.
Szczegółowa lokalizacja
działań
nietoperzy (lokalizacja wg
Mapy wybranych
stanowisk gatunków roślin,
zwierząt dziko
występujących objętych
ochroną gatunkową oraz
zagrożonych wyginięciem
lub rzadko występujących Załącznik nr 8).
4. Działania ochronne w obszarze ochrony ekosystemów nieleśnych (O3):
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Bogate florystycznie górskie i
niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate
florystycznie) (6230).
Przywrócenie, w miarę możliwości, tradycyjnej gospodarki pasterskiej, z możliwością
koszarzenia zwierząt, lub wprowadzenie wypasu kulturowego. Ochrona przed
zalesianiem, a także w razie potrzeby usuwanie podrostów drzew.
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) (6410).
Ochrona czynna - utrzymanie dotychczasowej, tradycyjnej formy gospodarowania na
użytkach łąkowych. Koszenie należy przeprowadzać po przekwitnięciu większości
roślin, a wysokość koszenia nie powinna być mniejsza niż 10 cm od powierzchni
gruntu, gdyż wiele gatunków występujących w runi tej łąki jest wrażliwych na zbyt
niskie koszenie. Zachowanie częstotliwości koszenia jest mniej ważne, łąki mogą być
koszone nieregularnie, w kilkuletnich odstępach czasowych, niepożądane jest jednak
zbyt częste koszenie, np. coroczne. Maszyny używane do koszenia powinny być
wyposażone w urządzenia do płoszenia zwierząt. Każdorazowo po sianokosach należy
zebrać siano. Decydujące znaczenie dla zachowania siedliska ma utrzymanie
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Ziołorośla górskie (Adenostylion
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
(6430).
Zaleca się ochronę zachowawczą. Zaleca się koszenie raz na kilka lat. Maszyny używane
do koszenia powinny być wyposażone w urządzenia do płoszenia zwierząt. Aktualne
użytkowanie turystyczne tych terenów nie zagraża istnieniu ziołorośli, jednak każda
modyfikacja infrastruktury turystycznej i sportowej powinna być poprzedzona analizą
wpływu takiej inwestycji na zachowanie ziołorośli będących w ich pobliżu oraz na
stosunki wodne, które warunkują utrzymanie siedliska. Informacja o ich występowaniu
powinna być umieszczona w Programach Ochrony Przyrody nadleśnictw, a w trakcie
prowadzenia działań gospodarczych powinno się zawsze rozpatrywać ograniczenie ich
negatywnego wpływu na to siedlisko i stanowiska rzadkich roślin w nim
występujących, np. poprzez modyfikację planowanych szlaków zrywkowych, zmianę
miejsca składowania drewna.
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
(6510).
Objęcie siedliska ochroną czynną. Łąki rajgrasowe należy kosić, najlepiej ręcznie lub
lekkim sprzętem, maksymalnie dwa razy w roku. Pierwszy pokos powinien odbywać się
nie wcześniej niż w pierwszej połowie czerwca, drugi we wrześniu. Nie jest wskazane
zbyt niskie koszenie i intensywne wypasanie. Maszyny używane do koszenia powinny
być wyposażone w urządzenia do płoszenia zwierząt. Siano powinno być usuwane z
łąki. Użytki zielone powinny być umiarkowanie nawożone. Wysokość dawek nawozów
zależy od żyzności siedliska. Należy także chronić łąkę przed zarastaniem krzewami róży
i głogu (okolice Pisarzowic).
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Górskie łąki konietlicowe
użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion) (6520).
Przywrócenie tradycyjnej gospodarki kośnej i pasterskiej. Łąki powinny być regularnie,
corocznie koszone. Najwłaściwsze byłoby wykonywanie tego zabiegu tak, aby
umożliwić rozsianie się nasion większości roślin (czerwiec/lipiec, niekiedy nawet
sierpień), pamiętając by nie kosić zbyt nisko. Maszyny używane do koszenia powinny
być wyposażone w urządzenia do płoszenia zwierząt. Konieczne jest przeprowadzenie
badań pozwalających na oszacowanie potrzeb nawożenia i wielkości dawek nawozów
niezbędnych dla utrzymania wartości przyrodniczej łąk.
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
odpowiedniego reżimu wodnego.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Ściany skalne i urwiska
krzemianowe ze zbiorowiskami
z Androsacetalia vandelli
(8220).
Stanowiska powinny być objęte ochroną i monitoringiem. Należy kontrolować stopień
ocienienia ścian skalnych i ewentualnie usuwać drzewa wyrastające u podnóża i
ocieniające ścianę. Ukrywanie (tam gdzie to możliwe) stanowisk przed penetracją,
wytyczanie przebiegu szlaków z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Ponadto
odsłanianie kęp paproci i usuwanie ich konkurentów (m. in. Trzcinnika leśnego
Calamagrostis arundinacea – Wzgórze Popiel). Dla Asplenium adulterinum i Asplenium
adiantum-nigrum należy wyznaczać 30 m strefę ochronną.
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Zbiorowiska szuwarów i
Zaniechanie dalszych melioracji osuszających.
turzycowisk, wilgotne ziołorośla Usuwanie samosiewów roślinności krzewiastej i drzewiastej.
i łąki.
Koszenie 20 – 50 % powierzchni siedliska rocznie, metodami pozwalającymi na
zachowanie struktury roślinności i gleby, na wysokości 10 – 15 cm, usuwanie ściętej
biomasy. Maszyny używane do koszenia powinny być wyposażone w urządzenia do
płoszenia zwierząt.
Teren Parku w miejscach
występowania siedliska.
Zbiorowiska okrajkowe.
Teren Parku w miejscach
występowania siedliska.
Pozostawianie prawidłowej, szerokiej strefy okrajka leśnego.
Pozostawianie pasa „nieużytku” w obrębie łąk i pól na granicy ze zbiorowiskami
leśnymi.
Murawy napiaskowe.
Usuwanie samosiewów roślinności krzewiastej i drzewiastej.
Teren Parku w miejscach
występowania siedliska.
Zanokcica serpentynowa
Asplenium adulterinum.
Zabezpieczenie stanowiska i rozmnażanie osobników w hodowli ex situ.
Stanowisko gatunku na
Wzgórzu Popiel.
Usuwanie roślinności konkurencyjnej z miejsc występowania gatunku oraz z jego
bezpośredniego sąsiedztwa.
Prowadzenie prac leśnych i zabiegów hodowlanych z uwzględnieniem potrzeby
ochrony gatunku i zachowania jego siedliska, niedopuszczenie do nadmiernego
prześwietlenia drzewostanu i zmniejszenie ocienienia stanowiska.
Zanokcica ciemna Asplenium
Zabezpieczenie stanowiska i rozmnażanie osobników w hodowli ex situ.
Stanowisko gatunku na
Przedmiot ochrony
adiantum – nigrum.
Działanie ochronne
Usuwanie roślinności trawiastej z miejsc występowania gatunku oraz z jego
bezpośredniego sąsiedztwa.
Szczegółowa lokalizacja
działań
Wzgórzu Popiel.
Zmiana lokalizacji boiska sportowego.
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt.
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt. Pachnica
dębowa Osmoderma eremita
Ochrona miejsc bytowania i rozrodu gatunków zwierząt poprzez realizowanie nowej
zabudowy w sposób nie kolidujący z obszarami szczególnie cennymi dla przyrody
Parku. Ponadto wytyczanie przebiegu szlaków z zachowaniem bezpiecznego odstępu
od miejsc strategicznych z punktu widzenia ochrony miejsc bytowania cennych
gatunków zwierząt.
Miejsca bytowania i
rozrodu cennych gatunków
zwierząt w strefie
funkcjonalnej F2 i obszarze
działań ochronnych O3
(lokalizacja wg Mapy
wybranych stanowisk
gatunków roślin, zwierząt
dziko występujących
objętych ochroną
gatunkową oraz
zagrożonych wyginięciem
lub rzadko występujących Załącznik nr 8), zwłaszcza w
pobliżu miejsc z zabudową
mieszkaniową i letniskową
oraz przy szlakach
turystycznych.
Ochrona czynna łąk poprzez gospodarkę kośną i wypas, z uwzględnieniem okresów
rozrodczych zwierząt. Ochrona miedz, śródpolnych zarośli i zadrzewień.
Teren Parku – w miejscach
występowania gatunków
szczególnie cennych,
rzadkich i chronionych.
Ochrona starych zadrzewień przydrożnych na terenie Parku, które to są miejscem
bytowania tego gatunku. Zapewni to również ochronę dla innych cennych gatunków
próchnojadów.
Aleja przy stawach w
Karpnikach, aleja w
Antonówce.
Przedmiot ochrony
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt. Motyle
(Lepidoptera), m.in.
czerwończyk nieparek Lycaena
dispar, modraszek telejus
Maculinea teleius, modraszek
nausitous Maculinea
naustithous
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Powiązanie ochrony gatunków z ochroną ich siedlisk, jak i ochroną ich poszczególnych Wilgotne łąki, szczególnie
roślin żywicielskich. Przeciwdziałanie zmianom sukcesyjnym (koszenie, usuwanie
w rejonie Karpnik.
podrostu drzew i krzewów), w tym utrzymanie i promowanie ekstensywnej gospodarki
łąkarskiej, ponadto utrzymywanie odpowiednich stosunków wodnych, zachowywanie
istniejących oczek wodnych i torfianek.
Miejsca bytowania i rozrodu
Uświadamianie społeczeństwa o szkodliwych dla nietoperzy następstwach stosowania
gatunków zwierząt. Nietoperze środków chemicznych do impregnacji drewna, jak i zagrożeniu tej wrażliwej grupy
Chiroptera
zwierząt przez niewłaściwe prowadzenie prac remontowych na strychach, poddaszach
i piwnicach. Ochrona koloni rozrodczych jak i ochrona zimowisk nietoperzy.
Zachowanie wolno stojących piwniczek i innych typów podziemi, które mogą służyć
nietoperzom za miejsca schronienia.
Miejsca występowania
poszczególnych gatunków
nietoperzy (lokalizacja wg
Mapy wybranych
stanowisk gatunków roślin,
zwierząt dziko
występujących objętych
ochroną gatunkową oraz
zagrożonych wyginięciem
lub rzadko występujących Załącznik nr 8).
5. Działania ochronne w obszarze ochrony ekosystemów wodnych (O4):
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Nizinne i podgórskie rzeki ze
Skuteczna może być jedynie ochrona prowadzona w skali całej zlewni, doliny rzecznej Obszar występowania
zbiorowiskami włosieniczników oraz koryta rzecznego. Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę i
siedlisk przyrodniczych
(3260).
usprawnienie oczyszczalni ścieków, uszczelnienie szamb, likwidacja odpływów ścieków z (lokalizacja na Mapie stref
Przedmiot ochrony
Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (7140).
Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak
(7230).
Niewielkie oczka wodne,
obniżenia terenu okresowo
wypełnione wodą, wraz z
występującą tam fauną.
Roślinność szuwarowa i
przybrzeżna wokół stawów i
cieków wodnych, wraz z
występującą tam fauną.
Działanie ochronne
gospodarstw rolnych do doliny rzeki. Ochrona przed zanieczyszczeniami, w
szczególności organicznymi, a także ograniczenie odpływu substancji biogennych do
wód gruntowych.
Skuteczna może być jedynie ochrona prowadzona w skali całej zlewni, doliny rzecznej
oraz koryta rzecznego. Zlewniowa i dolinowa retencja wody w celu złagodzenia
zróżnicowania przepływu, ochrona i odtwarzanie mokradeł. Renaturyzacja
skanalizowanych koryt rzecznych w celu zróżnicowania struktury dna i
zintensyfikowania wymiany wód powierzchniowych i hyporeicznych. Utrzymywanie
małych nierówności dna jako miejsca zakotwiczenia odrywanych pędów roślin.
W celu zachowania siedliska konieczna jest analiza warunków hydrologicznych całego
układu przestrzennego, którego częścią jest torfowisko przejściowe, i kompleksowa
ochrona tego układu. Utrzymywanie właściwych warunków hydrologicznych i
troficznych poprzez zahamowanie odpływu wody, zapewnienie stabilności ekologicznej
(w tym odczynu). Ochrona powierzchni torfowiska i charakterystycznych dla niego
gatunków przed uszkodzeniami mechanicznymi, rozdeptywaniem i składowaniem
odpadów.
W celu zachowania siedliska i jego ochrony zaleca się utrzymywanie tradycyjnych
sposobów gospodarowania, zabezpieczenie przed obniżeniem poziomu wody i
intensywnym deptaniem.
Szczegółowa lokalizacja
działań
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych –
Załącznik nr 7).
Obszar występowania
siedlisk przyrodniczych
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Skuteczna ochrona może być prowadzona jedynie poprzez działania prowadzone w skali Teren Parku – wszelkie
całej zlewni. Ograniczanie eutrofizacji i gromadzenia się osadów. Ochrona czynna przed oczka wodne i obniżenia
zarastaniem i wysychaniem małych oczek wodnych, stanowiących miejsca rozrodu
wypełnione czasowo lub
płazów.
trwale wodą.
Ochrona przed wypalaniem i usuwaniem roślinności wokół zbiorników wodnych i
Stawy w Bukowcu i
innych cieków poprzez edukację i uświadamianie mieszkańców i właścicieli stawów w Karpnikach.
zakresie konsekwencji, jakie niesie ze sobą taki sposób ingerowania w środowisko.
Ponadto objęcie ochroną prawną kompleksu stawów w Bukowcu i Karpnikach
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Miejsca bytowania i rozrodu
Ochrona miejsc bytowania i rozrodu poszczególnych gatunków zwierząt poprzez
Zbiorniki i cieki wodne na
gatunków zwierząt.
ograniczanie prac melioracyjnych i prowadzenie niezgodnej z planem ochrony
terenie Parku – w
gospodarki na stawach hodowlanych, które stanowią siedlisko dla wielu gatunków
miejscach występowania
zwierząt. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia bytowego. Usuwanie
gatunków szczególnie
dzikich wysypisk śmieci i zapobieganie ich powstawaniu. Ponadto realizowanie nowej cennych, rzadkich i
zabudowy w sposób nie kolidujący z obszarami szczególnie cennymi dla przyrody Parku, chronionych (lokalizacja wg
wytyczanie przebiegu szlaków z zachowaniem bezpiecznego odstępu od miejsc
Mapy wybranych stanowisk
strategicznych z punktu widzenia ochrony stanowisk i miejsc bytowania cennych
gatunków roślin, zwierząt
gatunków zwierząt.
dziko występujących
objętych ochroną
gatunkową oraz
zagrożonych wyginięciem
lub rzadko występujących–
Załącznik nr 8).
Miejsca bytowania i rozrodu
Utrzymanie odpowiedniego typu dna i brzegów z zadrzewieniami i zakrzaczeniami.
Zbiorniki i cieki wodne na
gatunków zwierząt. Krągłouste Ponadto wprowadzenie zakazu budowy konstrukcji i urządzeń hydrotechnicznych bez terenie Parku, szczególnie
(Cyclostomata) i ryby (Pisces) - stosownych urządzeń (przepławek) umożliwiających migrację zwierząt wodnych, a
Karpnicki Potok, Żywica,
zwłaszcza minóg strumieniowy także ochronę starorzeczy i zbiorników wodnych.
Bóbr.
(Lampetra planeri) i głowacz
białopłetwy (Cottus gobio).
Miejsca bytowania i rozrodu
Ochrona tras migracji płazów do zbiorników wodnych – projektowanie i wykonywanie Zalane łąki, oczka wodne,
gatunków zwierząt. Płazy
bezkolizyjnych przejść dla zwierząt oraz, w niektórych przypadkach, płotków
stawy rybne, starorzecza,
(Amphibia)
naprowadzających. Oczyszczanie zbiorników wodnych z odpadów, wyrzucanych przez wolno płynące potoki
ludzi, a także zrównoważone zapobieganie zarastaniu wybranych zbiorników wodnych, zlokalizowane w różnych
szczególnie istotnych z punktu widzenia tych zwierząt.
częściach Parku, szczególnie
okolice Bukowca, Karpnik,
Janowic Wielkich.
Miejsca bytowania i rozrodu
Ochrona przed prowadzeniem prac melioracyjnych i regulujących koryta, a także przed Zbiorniki i cieki wodne na
gatunków zwierząt. Ptaki wodno spuszczaniem stawów w terminach kolidujących z lęgami. Ponadto zakaz penetrowania terenie Parku, szczególnie
– błotne (Aves) min. nurogęś
trzcinowisk i szuwarów (w tym zakaz ich usuwania) przez wędkarzy i właścicieli stawów kompleksy stawów w
Przedmiot ochrony
(Mergus merganser), perkoz
(Podiceps cristatus), derkacz
(Crex crex), pluszcz (Cinclus
cinclus), płaskonos (Anas
clypeata) i inne.
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt. Ssaki wydra (Lutra lutra) i bóbr
(Castor fiber).
Działanie ochronne
zwłaszcza w okresie w okresie budowy gniazd i lęgów.
Ochrona cieków wodnych i zbiorników wraz z pobliskim pasem roślinności, zachowanie
zadrzewień nadrzecznych, utrzymywanie i budowa przepustów. Ważne jest także
łagodzenie ewentualnych konfliktów wynikających z działalności bobra i wydry na
terenie Parku i zapobieganie kłusownictwu.
Szczegółowa lokalizacja
działań
Karpnikach i Bukowcu.
Cieki wodne: Karpnicki
Potok, Bóbr, oraz stawy w
Karpnikach (Wielki Staw) i
Bukowcu ( Kąpielnik i przy
Ponurej Kapliczce).
6. Działania ochronne w obszarze ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych (O5):
Przedmiot ochrony
Krajobraz zwartych
kompleksów leśnych wraz z
elementami kulturowymi
towarzyszącymi gospodarce
leśnej (podziały i oznakowanie
linii oddziałowych, place do
magazynowania drewna, sieć
dróg gospodarczych o
częściowo utwardzonej
nawierzchni, infrastruktura
łowiecka w postaci ambon,
paśników) i infrastrukturze
turystycznej (sieć szlaków
turystycznych, mała
Działanie ochronne
Realizacja planu ochrony Parku Krajobrazowego w zakresie ochrony ekosystemów
leśnych.
Szczegółowa lokalizacja
działań
Kompleksy lasów
porastających główny
grzbiet Rudaw Janowickich
od Janowic, przez Skalnik,
do Przełęczy Kowarskiej;
kompleks leśny
pokrywający Góry
Ołowiane, lasy porastające
Góry Lisie, lasy w
zachodniej części Parku
tworzące element
kompozycyjny dawnych
założeń parkowopałacowych Bukowca,
Przedmiot ochrony
architektura towarzysząca).
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Karpnik i innych
miejscowości.
1) Zagospodarowanie miejsc parkingowych:
Miejsca wskazane w opisie
a) Kowary: parking pod Siodlakiem przy drodze nr 367. Wskazane kompleksowe
działań ochronnych.
zagospodarowanie parkingu: uporządkowanie i wyrównanie terenu. Ustawienie wiaty,
stołów, ławek i koszy na śmieci. Uporządkowanie bezpośredniego otoczenia źródła.
b) Gruszków: parking na Przełęczy pod Średnicą. Wskazane kompleksowe
zagospodarowanie parkingu: ustawienie oznakowania, uporządkowanie i wyrównanie
terenu, ustawienie wiaty, stołów, ławek i koszy na śmieci, ustawienie tablic
informacyjnych z opisem Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz tablic informujących
o ciekawych obiektach położonych w pobliżu (możliwość pieszego dojścia do
Kamiennej Ławki i na Skalnik, dawna karczma sądowa w Gruszkowie, zabytkowy
kompleks sanatoryjny w Wojkowie, źródło „Jola”, pomnikowy świerk w górnej części
Wojkowa)
2) Oznakowanie tras dojścia do interesujących obiektów:
a) z Przełęczy Kowarskiej na widokową polanę pod szczytem Rudnika,
b) odświeżenie oznakowania ścieżki na Janowickim Grzbiecie, umożliwiającej dojście
od szlaku niebieskiego do skały Fajka oraz od pieszego szlaku zielonego pod górą
Turzec w Górach Ołowianych do źródeł Kaczawy.
3) Ustawienie tablicy informacyjnej przy źródłach Kaczawy (ewentualnie rozważyć inną
formę oznaczenia miejsca, np. głaz , kamień lub niewielki obelisk z napisem).
4) Zabezpieczenie, uporządkowanie i dokonanie niezbędnych napraw i uzupełnień w
miejscach odpoczynku zlokalizowanych przy szlakach turystycznych:
a) uporządkowanie, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz zabezpieczenie
miejsca odpoczynku „Kamienna Ławka” pod Skalnikiem. Umieszczenie wewnątrz wiaty
tablicy z krótką informacją na temat historii tego miejsca,
b) uporządkowanie, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz zabezpieczenie
miejsca odpoczynku przy Skalnych Bramach. Wyrównanie podłoża wewnątrz wiaty.
Umieszczenie wewnątrz wiaty tablicy z informacją o Skalnych Bramach.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
c) uporządkowanie miejsca odpoczynku pod Wielką Kopą, przy zielonym i żółtym
szlaku turystycznym. Usunięcie śladów biwakowania i wyrównanie podłoża w wiacie,
ustawienie ławki w miejscu prowizorycznych desek i fragmentów pni.
d) uzupełnienie zagospodarowania miejsca odpoczynku w Strużnicy, (na wschód od
zabudowań miejscowości, na skraju lasu, przy żółtym pieszym szlaku turystycznym),
ustawienie stołu i ławki,
e) uporządkowanie otoczenia miejsca odpoczynku w dolinie Janówki, przy zielonym
pieszym szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej,
f) ustawienie ławki na Janowickim Grzbiecie, w miejscu rozejścia się szlaków pieszych:
zielonego i niebieskiego (panorama na Góry Sokole). Ustawienie tablicy z informacją o
znajdujących się w pobliżu, ciekawych formach skalnych (Rylec, Fajka, Strużnickie Skały,
Starościńskie Skały),
g) uporządkowanie otoczenia w pobliżu szczytu Wołka. Usunięcie śladów
przypadkowego biwakowania. Ustawienie wiaty, ławki, stołu i kosza na śmieci,
h) uporządkowanie otoczenia węzła szlaków turystycznych na Rozdrożu pod Bielcem.
Ustabilizowanie słupa i umieszczone na nim tabliczki. Ustawienie ławki, zabezpieczenie
kosza na śmieci. Ewentualnie ustawienie tablicy informacyjnej na temat pobliskiego
kamieniołomu w Rędzinach.
5) Zabezpieczenie i uzupełnienie tablic informacyjnych Rudawski Park Krajobrazowy:
a) odsłonięcie tablicy w Raszowie, na północnym krańcu wsi, na skraju lasu, przy
potoku Bystrek i szlaku turystycznym na Wielką Kopę (871),
b) zaktualizowanie treści tablicy informacyjnej przy Starym Trakcie Kamiennogórskim,
obok dawnej leśniczówki „Bukowa”. Naniesienie nowych granic Park na mapie,
c) odsłonięcie tablicy na granicy Parku w Świdniku (na skraju lasu, przy drodze
gruntowej).
Krajobraz otwarty z mozaiką pól
uprawnych, łąk, zadrzewień
śródpolnych oraz rozproszoną
zabudową mieszkalną.
Realizacja planu ochrony Parku Krajobrazowego w zakresie ochrony ekosystemów
nieleśnych i wodnych.
Wdrażanie programów rolno-środowiskowych. Organizacja szkoleń, pomoc w
wypełnianiu wniosków oraz w realizacji programów, szczególnie w zakresie Pakietu 1
Tereny otwarte wraz z
charakterystycznymi dla
obszaru Rudaw
Janowickich ciągami i
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
(Rolnictwo zrównoważone), Pakietu 2 (Rolnictwo ekologiczne) i Pakietu 3 (Ekstensywne punktami widokowymi,
trwałe użytki zielone). Monitorowanie skutków wprowadzania rolnictwa
łąki, pastwiska, pola
ekologicznego; bieżąca ocena stanu struktury ekologicznej krajobrazu rolniczego.
uprawne i nieużytki
wykazujące duże
Zachowanie i wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, łąkowo-pastwiskowych,
zróżnicowanie gatunkowe
przywodnych i przydomowych. Opracowanie, w zależności od potrzeb, studium
świata roślin i zwierząt, o
zadrzewień śródpolnych dla terenów rolniczych, wykazujących niedobory w tym
niewielkim stopniu
zakresie lub znajdujących się na szlaku powiązań ekologicznych.
zainwestowania – brakiem
Zachowanie śródpolnych oczek wodnych, zagospodarowanie ich stref brzegowych
lub niewielką zabudową.
roślinnością trwałą. Zachowanie roślinności miedz.
(Strefa funkcjonalna F2,
Prowadzenie edukacji ekologicznej ludności wiejskiej w zakresie szkodliwego wpływu, obszar działań ochronnych
O3)
jaki wywiera na środowisko niszczenie zadrzewień śródpolnych, wypalanie łąk,
odprowadzanie ścieków do przydrożnych rowów. Uświadomienie konieczności
poprawy wyglądu i czystości gospodarstw, dobrego traktowania zwierząt itp.
Bieżące rejestrowanie zmian stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i
kulturowego na terenach otwartych (dokumentacja opisowa i fotograficzna).
Ochrona terenów otwartych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Wykorzystanie materiałów inwentaryzacyjnych i waloryzacyjnych DZPK
oraz wskazań planu ochrony (strefy funkcjonalne i obszary działań ochronnych) przy
formułowaniu zapisów do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mających na
celu: 1) ograniczenie zmian przeznaczenia z terenów rolnych na tereny przeznaczone
pod zabudowę, 2) ograniczanie procesu powstawania nowej zabudowy w miejscach
eksponowanych widokowo i w oderwaniu od istniejących skupisk zabudowy, 3)
uporządkowanie rozwoju zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, w tym ograniczanie
rozproszenia zabudowy w otwartym krajobrazie i w miejscach eksponowanych
widokowo, 4) realizowanie nowej zabudowy w formach nie kolidujących z krajobrazem,
z zastosowaniem wzorców miejscowej tradycji budowlanej, 5) przeprowadzanie
studiów krajobrazowych przy wznoszeniu nowych i rozbudowie istniejących obiektów
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
usługowych i produkcyjnych
W przypadku elementów stanowiących dominanty (np. maszty przekaźnikowe)
lokalizowanie ich w miarę możliwości poza obszarem Parku (zapisy w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego). W przypadku już istniejących elementów
infrastruktury technicznej ograniczanie ich wpływu na walory krajobrazowe poprzez
kablowanie linii elektroenergetycznych, kumulację nadajników kilku operatorów na
jednym maszcie oraz maskowanie zielenią.
1) Zagospodarowanie miejsc parkingowych
Miejsca wskazane w opisie
a) Kowary: parking przy drodze nr 367 na Przełęczy Kowarskiej. Wskazane
działań ochronnych.
kompleksowe zagospodarowanie parkingu: uporządkowanie i wyrównanie terenu,
wyznaczenie miejsc parkingowych, wyznaczenie miejsc wjazdu/wyjazdu, ustawienie
wiaty, stołów, ławek i koszy na śmieci, ustawienie tablic informacyjnych z opisem
Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz tablic informujących o możliwości dojścia do
interesujących obiektów: widokowa polana pod szczytem Rudnika, tunel nieczynnej
linii kolejowe Kowary – Kamienna Góra w Ogorzelcu.
2) Oznakowanie trasy dojścia z Przełęczy Kowarskiej do wylotu tunelu nieczynnej linii
kolejowej Kowary -Kamienna Góra w Ogorzelcu.
3) Ustawienie tablicy informacyjnej przy wylocie tunelu na nieczynnej linii kolejowej
Kowary – Kamienna Góra, w pobliżu estakady nad torami. Informacja o historii linii,
unikalnym charakterze tunelu, ostrzeżenie dotyczące warunków zwiedzania tunelu
(konieczność posiadania oświetlenia i cieplejszej odzieży).
4) Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia wyciągu narciarskiego w Strużnicy.
5) Zabezpieczenie i uzupełnienie tablic informacyjnych Rudawski Park Krajobrazowy:
a) odsłonięcie tablicy informacyjnej na granicy RPK w Szarocinie, przy czerwonym
szlaku turystycznym,
b) ustabilizowanie i odsłonięcie tablicy informacyjnej przy drodze lokalnej Kowary Radomierz, niedaleko skrzyżowania z obwodnicą Kowar (droga nr. 367),
c) uporządkowanie zespołu tablic w Czarnowie, przy dawnym schronisku „Czartak”. W
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
miejsce kilku tablic (tablica Rudawski Park Krajobrazowy, nowa; tablica Rudawski Park
Krajobrazowy, stara (granice nieaktualne); tablica z mapą RPK, w większej części
nieczytelna; tablica z panoramą i mapą RPK ze starymi granicami) umieścić jedną.
d) uporządkowanie zespołu tablic na Przełęczy Kowarskiej. Ustawienie jednej w
miejsce dwóch, ewentualnie ustawienie drewnianej „bramy” do Parku.
Krajobraz zurbanizowany.
Ochrona historycznie ukształtowanego krajobrazu osadniczego w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystanie materiałów inwentaryzacyjnych i
waloryzacyjnych DZPK oraz wskazań planu ochrony (strefy funkcjonalne i obszary
działań ochronnych) przy formułowaniu zapisów do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie: 1) przeznaczenia terenów 2) zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego; 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; 10)
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej, mających na celu: 1) ochronę istniejących zabytkowych układów
przestrzennych miejscowości z zachowanymi obiektami i zespołami zabudowy
zabytkowej oraz rozwój układów przestrzennych na zasadzie uzupełnień i kontynuacji,
2) zachowanie i odrestaurowanie zabytkowej zabudowy, ich adaptację na cele zgodne z
celami Parku (kulturalne, turystyczne itp.) 3) wznoszenie nowych obiektów,
przebudowa i modernizacja istniejących w nawiązaniu do form tradycyjnych na tym
terenie pod względem formy (kształt i kąt nachylenia dachu), kolorystyki i gabarytów,
staranne wkomponowanie w krajobraz.
Ochrona krajobrazu miejscowości: Bukowiec, Czarnów, Janowice Wielkie (w części
położonej w granicach Parku), Karpniki, Miedzianka, Pisarzowice (w części położonej w
granicach Parku), Rędziny, Strużnica, Trzcińsko, Wojanów (w części położonej w
granicach Parku), Wieściszowice, Wojków poprzez wprowadzenie do studiów
Tereny zabudowane:
miejscowości i skupiska
zabudowy (Strefa
funkcjonalna F3).
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zapisów określających następujące cechy
architektoniczne nowo wznoszonych budynków:
1)ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 1 kondygnacji z mieszkalnym
poddaszem.
2)dachy symetryczne dwuspadowe, o spadku połaci powyżej 40 stopni lub od 30
stopni, gdy w sąsiedztwie występuje zabudowa w stylu tyrolskim.
3)zakaz budowy obiektów z dachami płaskimi lub asymetrycznymi.
4)preferowanie wykończenia pokryć dachowych: ceramiczne lub naśladujące
dachówkę, w kolorach od czerwieni do brązów, zakaz stosowania kolorów:
niebieskiego, zielonego, żółtego
5)wykańczanie ścian za pomocą miejscowych materiałów naturalnych: drewna,
kamienia naturalnego lub tynków mineralnych, zakaz stosowania paneli (sidingu)
6)preferowanie budynków o prostych, symetrycznych bryłach
W pozostałych miejscowościach na terenie Parku zabudowa nie powinna przekraczać 2
kondygnacji z mieszkalnym poddaszem.
Na terenie całego Parku należy unikać zagęszczania zabudowy w strefach zabudowy
rozproszonej oraz wprowadzania zabudowy siedliskowej na terenach rolniczych.
1) Zainstalowanie w sposób trwały koszy na śmieci na parkingu w Kowarach-Wojkowie. Miejsca wskazane w opisie
2) Zabezpieczenie i uzupełnienie tablic informacyjnych Rudawski Park Krajobrazowy:
działań ochronnych.
a) Odnowienie tablicy informacyjnej w centrum Bukowca, przy węźle szlaków
turystycznych,
b) renowacja tablicy w Wieściszowicach (w zachodniej części wsi, przy drodze lokalnej
do Rędzin, na wysokości leśnictwa Wieściszówka). Zaktualizowanie treści mapy na
tablicy (naniesienie nowych granic Parku),
c) odnowienie tablicy w Leszczyńcu (w górnej części wsi, przy drodze , za wiaduktem
nieczynnej linii kolejowej Kowary - Kamienna Góra),
d) zaktualizowanie tablicy w Strużnicy, (w południowej części wsi, przy schronisku
młodzieżowym "Sokolik"). Naniesienie na mapę aktualnej granicy Parku.
Przedmiot ochrony
Punkty i osie widokowe.
Ciągi i korytarze widokowe
wzdłuż znakowanych szlaków
turystycznych.
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
1) Utrzymanie istniejącego zasięgu panoram z punktów widokowych przez bieżące
kontrolowanie stanu zarastania i przecinanie zarastających osi widokowych.
2) Usunięcie, w miarę możliwości, śladów wandalizmu (napisy na skałach).
3) Konserwacja i uzupełnienie elementów zabezpieczających dojście na punkty
widokowe (stopnie, schody, barierki).
4) Wyposażenie punktów widokowych w trwale osadzone urządzenia umożliwiające
odpoczynek: ławki, stoliki, kosze na śmieci.
5) Wyposażenie punktów widokowych w poglądowe tablice z opisem panoramy.
6) Właściwe zabezpieczenie dojścia na szczyt Krzyżnej Góry. Wykonanie stopni
(podkucie skały, zainstalowane schodów metalowych lub drewnianych). Zastąpienie
niestabilnych łańcuchów stałymi barierkami umożliwiającymi bezpieczne dojście na
szczyt osobom starszym i nie w pełni sprawnym.
7) Bieżące kontrolowanie stanu technicznego infrastruktury punktów widokowych.
Istniejące punkty
widokowe: Mała Ostra
(935), Starościńskie Skały
(718), Sokolik Duży (623),
Krzyżna Góra (654),
Schronisko „Szwajcarka”.
1) Odtworzenie dawnej wieży widokowej na szczycie góry Mrowiec (512).
2) Udostępnienie punktu widokowego na szczycie wieży zamku „Kesselburg” w
Bukowcu. Zabezpieczenie murów wieży, zainstalowanie schodów i platformy
widokowej na koronie wieży. Wyznaczenie szlaku dojściowego, powiązanego z
planowanym systemem ścieżek spacerowych w rejonie założenia parkowo-pałacowego
w Bukowcu.
3) Częściowa rekonstrukcja najstarszej wieży w północnej część zamku Bolczów z
przeznaczeniem na punkt widokowy.
4) Rekonstrukcja wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (871).
5) Ustawienie platformy widokowej na szczycie Wołka (878).
Dawne punkty widokowe
wymagające odtworzenia i
rekonstrukcji: Mrowiec
(512), zamek „Kesselburg”
w Bukowcu, Zamek
Bolczów, Wielka Kopa
(871), Wołek (878).
1) Wycinanie zarośli i krzewów zasłaniających widoki.
2) Wyznaczenie szlaków dojściowych do miejsc eksponowanych widokowo.
3) Zagospodarowanie punktów widokowych położonych przy szlakach.
4) Przenoszenie przebiegu szlaków na ścieżki o ciekawszej ekspozycji widokowej.
5) Bieżąca konserwacja oznakowania szlaków. 6) Ustawianie obiektów małej
architektury turystycznej w miejscach o dużych walorach widokowych.
Znakowane szlaki
turystyczne i ich
bezpośrednie sąsiedztwo
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
Załącznik nr 7).
Tereny Parku o dużym
1) Zabezpieczenie przed erozją fragmentu szlaku pieszego z Przełęczy Karpnickiej do
Masyw Sokolika Dużego i
natężeniu ruchu turystycznego. Schroniska „Szwajcarka”, na krótkim odcinku stromego podejścia, przed małym
Krzyżnej Góry w Górach
wypłaszczeniem, na którym leży schronisko. Zainstalowanie na ścieżce poprzecznych
Sokolich.
drewnianych belek stabilizujących, zawężenie światła ścieżki przez umieszczenie
barierek.
2) Zabezpieczenie w sposób właściwy czerwonego szlaku dojściowego na Sokolik Duży.
Zainstalowanie poprzecznych drewnianych belek stabilizujących, likwidacja „dzikich”
skrótów przez odnowienie, uzupełnienie i wzmocnienie drewnianych barierek.
Umieszczenie w odpowiednich miejscach na barierkach oznakowania zakazu
opuszczania szlaku. Prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego szlaku,
oznakowania i barierek.
3) Zabezpieczenie w sposób właściwy dojścia na szczyt Krzyżnej Góry. Wykonanie
stopni (podkucie skały, zainstalowane schodów metalowych lub drewnianych).
Zastąpienie niestabilnych łańcuchów stałymi barierkami umożliwiającymi bezpieczne
dojście na szczyt osobom starszym i nie w pełni sprawnym.
4) Uporządkowanie bezpośredniego otoczenia szczytu Sokolika Dużego i Krzyżnej Góry.
Kontrola i usuwanie na bieżąco śmieci w bezpośrednim otoczeniu obydwu szczytów.
5) Uporządkowanie i zagospodarowanie miejsca odpoczynku pod Sokolikiem Dużym.
Miejsce częściowo ogrodzić, ustawić wiatę, ławki, stół i kosz na śmieci.
6) Przebudowanie wiaty przy zielonym szlaku turystycznym prowadzącym do
Wojanowa. Nadanie obiektowi wyglądu nawiązującego do standardowej formy tego
typu obiektów. Ustawienie ławek i stołu.
7) Zainstalowanie w trwały sposób poglądowego opisu panoramy na platformie
widokowej na Sokoliku Dużym.
8) Oznaczenie w czytelny sposób reliktów zamku „Sokolec”. Umieszczenie tablicy
informacyjnej z opisem historycznym, rozrysowanym rzutem budowli i rysunkiem
przedstawiającym jej domniemany wygląd. Ewentualne oznaczenie w terenie funkcji
poszczególnych części zamku (odpowiednio ustabilizowane drewniane tabliczki
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
umieszczone nisko przy ziemi).
9) Zmiana ustawienia ławek na miejscu odpoczynku na Przełączce w Sokolikach.
Ustawienie 1-2 drewnianych stolików.
10) Prowadzenie kontroli stanu infrastruktury turystycznej, bieżących napraw i prac
konserwacyjnych.
1) Uporządkowanie terenu zamku Bolczów. Zainstalowanie w sposób trwały
Ruiny zamku Bolczów wraz
dodatkowo 2-3 koszy na śmieci.
z najbliższym otoczeniem.
2) Usunięcie, w miarę możliwości, śladów wandalizmu (napisy na murach).
3) Zagospodarowanie części zamku, pełniącej w XIX wieku funkcję schroniska
turystycznego. Ustawienie ławek i stołów. Umieszczenie na murach tablic z historią
zamku, rzutem, rysunkami z domniemanym wyglądem budowli. Przystosowanie tej
część zamku do wykorzystania w celach edukacyjnych (przystanek na trasie Leśnej
Ścieżki Edukacyjnej połączony z odpoczynkiem i zajęciami w plenerze).
4) Oznaczenie funkcji poszczególnych części zamku, wyznaczenie trasy zwiedzania.
5) Zabezpieczenie dojścia do najwyższych partii zamku (dawna wieża) przez
zainstalowanie trwałych barierek metalowych lub drewnianych.
6) Rozważenie częściowej rekonstrukcji najstarszej wieży w północnej części założenia,
z przeznaczeniem na punkt widokowy.
7) Ograniczenie zakresu niekontrolowanej penetracji otoczenia zamku przez ustawienie
barierek na dojściu do obiektu od strony Janowic, z Doliny Janówki i od Skalnych Bram.
8) Bieżące kontrolowanie stanu infrastruktury turystycznej, wykonywanie na bieżąco
napraw i prac konserwacyjnych.
1) Zabezpieczenie przed erozją rozdeptanych i rozmytych fragmentów szlaku przez
zainstalowanie poprzecznych drewnianych belek stabilizujących.
2) Wykonanie analizy stanu technicznego barierek i ogrodzeń, zwłaszcza na
eksponowanych odcinkach szlaku zielonego i ścieżki edukacyjnej. Zlokalizowanie
osłabionych fragmentów konstrukcji i dokonanie niezbędnych napraw.
3) Ograniczenie zakresu niekontrolowanej penetracji otoczenia Jeziorek przez
ustawienie dodatkowych barierek nakierowujących ruch turystyczny. Ustawienie
Rejon kolorowych Jeziorek
na północnych stokach
Wielkiej Kopy, nad
Wieściszowicami.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
barierek w sposób zawężający światło ścieżek w miejscach, gdzie uległy one
nadmiernemu poszerzeniu.
4) Rozważenie wprowadzenia na wybranych odcinkach szlaku ruchu
dwukierunkowego.
5) Uporządkowanie terenu parkingu w Wieściszowicach, przy wejściu na teren
Kolorowych Jeziorek. Uprzątnięcie śmieci, uzupełnienie ogrodzenia, ustawienie toalet
przenośnych.
6) Wyznaczenie miejsca parkingowego dla rowerów, wyposażonego w stojaki
rowerowe, w obrębie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów
przy Kolorowych Jeziorkach. Celem działania jest umożliwienie turystom, którzy nie
korzystają ze ścieżki rowerowej w masywie Wielkiej Kopy, a chcą jedynie zwiedzić
Jeziorka, piesze dojście do obiektu (zmniejszenie zagrożenia erozją na ścieżkach w
bezpośrednim sąsiedztwie Jeziorek).
7) Uporządkowanie i częściowe ogrodzenie miejsca odpoczynku przy Błękitnym
Jeziorku. Zastąpienie prowizorycznych ławek i stolików bardziej trwałymi
konstrukcjami. Ustawienie drewnianych koszy na śmieci w miejsce metalowej beczki.
8) Częściowe ogrodzenie miejsca odpoczynku przy Purpurowym Jeziorku.
Kontrolowanie stanu infrastruktury turystycznej i prowadzenie bieżących napraw i prac
konserwacyjnych.
Stanowiska archeologiczne.
1) Realizowanie działań wynikających z przepisów odrębnych(Ustawa o ochronie
zabytków).
2) Wyznaczanie stref ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
3) Bieżące monitorowanie stanu obiektów.
4) Udostępnienie wybranych obiektów dla celów turystycznych i edukacyjnych:
wyznaczenie szlaków dojściowych, ustawienie tablic informacyjnych, ustawienie
obiektów małej architektury turystycznej, odsłonięcie i uprzątnięcie otoczenia.
5) Włączenie tematu zabytków archeologicznych do szkolnych programów edukacji
regionalnej.
Stanowiska archeologiczne
na terenie Parku wraz z
bezpośrednim otoczeniem
(lokalizacja na Mapie stref
funkcjonalnych i obszarów
działań ochronnych–
Załącznik nr 7).
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
6) Umieszczenie informacji w folderach i wydawnictwach DZPK.
Ślady dawnego górnictwa.
Zabytki architektury sakralnej i
1) Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i dokumentacji obiektów.
2) Zabezpieczenie istniejącego stanu: uprzątnięcie obiektów wykorzystywanych jako
nielegalne wysypiska śmieci, odsłonięcie zarośniętych sztolni i pozostałości urządzeń
technicznych.
3) Zabezpieczenie obiektów przed niepożądaną eksploatacją oraz ustawienie barierek
ochronnych.
4) Udostępnienie wybranych obiektów: wyznaczenie miejsc parkingowych, z których
rozciąga się dogodny widok na dawne pola górnicze (przy drodze MiedziankaMarciszów, oraz przy drodze Rędziny-Dolomity-Czarnów). Ustawienie w miejscach
postoju tablic z informacją na temat historii górnictwa w Rudawach oraz z poglądową
mapą umożliwiającą lokalizację w terenie poszczególnych obiektów. Wyznaczenie
szlaków dojściowych lub krótkich ścieżek spacerowych w formie pętli, zaczynających
się na miejscach postoju. Włączenie dawnych obszarów górniczych do planowanego
szlaku krajoznawczego na terenie Rudaw Janowickich.
5) W dalszej kolejności rozważenie stopniowej rekonstrukcji krajobrazu górniczego
przez odtworzenie sieci dawnych dróg dojazdowych i elementów infrastruktury.
Wdrożenie i promocja koncepcji „Muzeum pod gołym niebem”, połączone z
rewitalizacją Miedzianki jako dawnego centrum górnictwa w regionie (placówka
muzealna, lub otwarty punkt informacyjny w postaci obszernej wiaty).
1) Dawny obszar górniczy
kopalni „Friederike
Juliane”, „Adler”, „Reicher
Trost”, „Piastus”,
„Dorothea” położony na
obu brzegach Bobru,
pomiędzy Miedzianką,
drogą Miedzianka –
Ciechanowice oraz wzdłuż
prawego brzegu Bobru, do
rejonu dawnych sztolni
„Piastus” w Przełomie
Janowickim.
2)Dawny obszar górniczy
kopalni „Arnold”,
„Hofnung”, „Ernste Zeit”,
„Evelinensgluck”, położony
pomiędzy obecną kopalnią
Rędziny, Czarnowem i
Dolomitami.
1) Zachowanie w istniejącym stanie zespołu dawnych kopalni.
2) Uporządkowanie infrastruktury turystycznej w rejonie Kolorowych Jeziorek
3) Utworzenie nowego przystanku ścieżki edukacyjnej przy zespole hałd, poniżej
Purpurowego Jeziorka.
4) Umieszczenie na tablicach poglądowych dodatkowej informacji na temat dawnego
górnictwa w Rudawach Janowickich.
Rejon kolorowych Jeziorek
na północnych stokach
Wielkiej Kopy, nad
Wieściszowicami,
obejmujący teren dawnych
kopalni „Nadzieja”, „Nowe
Szczęście” i „Gustaw”.
1) Realizowanie działań wynikających z przepisów odrębnych (Ustawa o ochronie
Cenne obiekty
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
świeckiej, zespoły zabudowy
wiejskiej, dawne budownictwo
przemysłowe i mała
architektura.
zabytków).
2) Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej i stref ochrony ekspozycji widokowych
dla szczególnie cennych obiektów.
3) Kontrolowanie stanu zabytków oraz efektów realizacji zaleceń konserwatorskich w
odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
4) Współpraca przy tworzeniu gminnych programów opieki nad zabytkami oraz
aktualizowaniu gminnych ewidencji zabytków.
5) Udostępnienie najcenniejszych zabytków dla celów turystycznych i edukacyjnych:
oznaczenie dojścia, ustawienie tablic informacyjnych. Uwzględnienie obiektów na
trasach planowanych ścieżek dydaktycznych.
6) Ewentualnie zaprojektowanie tematycznego szlaku krajoznawczego łączącego
najciekawsze zabytki architektury na terenie RPK.
7) Włączenie tematu zabytków architektury do szkolnych programów edukacji
regionalnej.
8) Umieszczenie informacji w folderach i wydawnictwach DZPK.
zlokalizowane na terenie
Parku wraz z najbliższym
otoczeniem (lokalizacja na
Mapie stref funkcjonalnych
i obszarów działań
ochronnych – Załącznik nr
7).
Zabezpieczenie zespołu kamieni drogowych przy drodze leśnej z Przełęczy pod
Średnicą do Kamiennej Ławki. Odsłonięcie i ustabilizowanie obiektów zarośniętych i
przechylonych. W miarę możliwości zlikwidowanie śladów dewastacji (oznaczenia
pieszego szlaku turystycznego czerwonego i żółtego). Umieszczenie przy parkingu na
Przełęczy pod Średnicą i przy Kamiennej Ławce (wewnątrz wiaty) tablic
informacyjnych.
Zespół kamieni drogowych
przy drodze leśnej z
Przełęczy pod Średnicą do
Kamiennej Ławki.
Uporządkowanie wnętrza i bezpośredniego sąsiedztwa ruin kościoła ewangelickiego w Ruiny kościoła
Karpnikach. Zabezpieczenie obiektu, ewentualnie częściowa rekonstrukcja i utworzenie ewangelickiego w
w murach dawnego kościoła ekspozycji dotyczącej przeszłości świątyni i Karpnik.
Karpnikach i ich
bezpośrednie sąsiedztwo.
Kultura niematerialna związana Koordynacja działań instytucji, placówek kulturalnych i oświatowych z terenu Parku
z bogatą historią regionu.
(domy kultury, szkoły, stowarzyszenia lokalne) przy inicjowaniu wspólnych
przedsięwzięć mających na celu rejestrowanie przekazów o charakterze opowieści i
legend oraz obyczajów i zwyczajów ludowych. Wspieranie oddolnych inicjatyw o
Teren całego Parku.
Przedmiot ochrony
Działanie ochronne
Szczegółowa lokalizacja
działań
charakterze regionalnym, służących kultywowaniu i zachowaniu tradycji lokalnych
(imprezy, festyny ludowe). Wspieranie autorów i twórców lokalnych.
7. Zasięg obszarów działań ochronnych przedstawia Mapa stref funkcjonalnych i obszarów działań ochronnych w Załączniku nr 7.
Załącznik nr 5 do uchwały nr...............
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia ............................................ .. r.
Uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Rudawy
Janowickie PLH020011 w granicach RPK.
§ 1. Ustala się uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 –
Rudawy Janowickie PLH020011 w granicach RPK.
§ 2. Podstawę prawną do uwzględnienia w planie ochrony parku krajobrazowego zakresu
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego w całości lub w części na terenie
parku krajobrazowego stanowi art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
§ 3. Obszar Natura 2000 – Rudawy Janowickie PLH020011 zajmuje powierzchnię 6635.04 ha
i jest położony na pograniczu Rudaw Janowickich i Kotliny Kamiennogórskiej, na terenach zajętych
przez łąki i pastwiska oraz lasy z dużym udziałem lasów gospodarczych, z zachowanymi niewielkimi
fragmentami zbiorowisk naturalnych. Większa część Obszaru znajduje się na ternie Rudawskiego
Parku Krajobrazowego. Podłoże geologiczne jest zróżnicowane, obejmuje strefę kontaktową
masywu granitoidowego ze skałami metamorficznymi, co powoduje lokalnie występowanie gleb
zasobnych w metale ciężkie. Obszar PLH020011 jest szczególnie ważny dla ochrony łąk wilgotnych i
świeżych, należących do najlepiej rozwiniętych i zajmujących jedne z bardziej znaczących
powierzchni w Sudetach. W okolicach Miedzianki i Wieściszowic znajdują się fragmenty muraw z
klasy Violetea calaminariae. Występują tu również murawy naskalne, torfowiska zasadowe i
zbiorowiska naskalnych paproci. Łącznie siedliska Natura zajmują prawie 30% powierzchni. Obszar
Natura 2000 – Rudawy Janowickie jest ważny dla ochrony głowacza białopłetwego (Cottus gobio).
Na uwagę zasługują również sztolnie, które są zimowiskami zagrożonych gatunków nietoperzy, w
tym podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), nocka dużego (Myotis myotis), nocka
Bechsteina (Myotis bechsteini) i mopka (Barbastella barbastellus). Na łąkach żyją oba gatunki
modraszków (Maculinea teleius, Maculinea naustithous) i czerwończyk nieparek (Lycaena dispar),
zaś w starej alei lipowej koło Antonówki – pachnica dębowa (Osmoderma eremita). Na obszarze
występują także cenne obiekty przyrody nieożywionej, m. in. stare wyrobiska rud metali.
§ 4.1. Granica Obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie (PLH020011) na terenie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego przebiega z Przełęczy Kowarskiej początkowo w kierunku pn.
grzbietem Rudnika (pkt 1-8), a następnie skręca na pn.-wsch. i prowadzi stokami Rudnika i
Bobrzaka do Rozdroża pod Bobrzakiem (pkt 106). Tutaj zmienia kierunek na pn.-zach. i doprowadza
w rejon Przełęczy Pod Bobrzakiem (pkt 113). Następnie biegnie na pn.-wsch., stokami Skalnika, nad
zabudowaniami Czarnowa, sprowadzając do doliny Żywicy i drogi prowadzącej do Kopalni Rędziny,
przy zabudowaniach miejscowości Rędziny - Dolomity (pkt 149). Dalej biegnie tą drogą w stronę
kopalni Rędziny, po czym w pkt 155 skręca w kierunku pn.-wsch., omijając teren kopalni. Następnie,
przecinając stoki Bielca i Dziczej Góry, wspina się na szczyt Wołka i prowadzi dalej w ogólnym
kierunku pn.-zach., osiągając Dolinę Janówki w jej górnym odcinku. Dalej prowadzi wzdłuż Janówki
na pn.-wsch. aż do granicy lasu i pierwszych zabudowań Janowic Wielkich, gdzie w pkt 248 osiąga
granicę RPK. Następnie biegnie wzdłuż granicy RPK, omijając zabudowania Janowic, do pkt 276, w
którym zmienia kierunek na wsch., pokonuje Hutniczy Grzbiet i sprowadza do doliny Miedzianego
Potoku w pkt 281. Stąd prowadzi w dół Miedzianego Potoku drogą Janowice Wielkie - Mniszków do
skrzyżowania z drogą Janowice Wielkie-Miedzianka w pkt 283. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi do
miejscowości Miedzianka, w której skręca na wsch., na drogę prowadzającą do doliny Bobru.
Pomiędzy pkt 304 i 305 przekracza linię kolejową Wrocław - Jelenia Góra i rzekę Bóbr, osiągając
lokalną drogę biegnącą prawym brzegiem rzeki. Prowadzi tą drogą, osiągając północny zasięg
zwartej zabudowy miejscowości Ciechanowice i łączy się z granicą Parku w pkt 322. Przez krótki
odcinek prowadzi na pd. wzdłuż granicy RPK, po czym w pkt 327 zmienia przebieg na wsch. i
opuszcza Park. Powraca do niego na granicy lasu w pkt 328. Dalej biegnie równolegle do granicy
RPK na pd., pd-zach., biegnąc w większości wzdłuż granicy lasu, omija zabudowania miejscowości
Antonówka. Prowadzi wzdłuż granicy Ruskiego Lasu razem z granicą RPK do pkt 423, w którym
zmienia przebieg z pn.-zach. na zach. i opuszcza teren Parku, aby powrócić do niego w pkt 424, na
skraju lasu, za zabudowaniami Raszowa, w górnym odcinku potoku Bystrek. Stąd prowadzi
równolegle do granicy RPK w ogólnym kierunku pd.-zach., przecina dolinę Żywicy, osiąga nieczynną
linię kolejową Kamienna Góra - Kowary i biegnie początkowo wzdłuż niej, a następnie wzdłuż drogi
nr 367 do miejscowości Leszczyniec. Tutaj opuszcza drogę i prowadzi dalej wzdłuż granicy RPK,
biegnącej po nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra - Kowary do wylotu tunelu w miejscowości
Ogorzelec (pkt 490), skąd wspina się na Przełęcz Kowarską.
2. Zasięg Obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie (PLH020011) na terenie Rudawskiego
Parku Krajobrazowego przedstawia Mapa stref funkcjonalnych i obszarów działań ochronnych w
Załączniku nr 7.
3. Wykaz punktów granicy Obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie (PLH020011) na terenie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego zawiera par. 8.
§ 5.1. Określa się istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony w brzmieniu ust. 2-4.
2. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów leśnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe (*91E0)
Bory i lasy bagienne
(*91D0)
Degradacja
siedlisk na
skutek
zmiany
stosunków
wodnych (w
części także
wynikająca z
degradacji
siedlisk na
skutek
prowadzonej
w XIX/XX
wieku
gospodarki
leśnej).
Dochodzi do
Wewnętrzne Istniejące
obniżania
poziomu wód
gruntowych i
wysychania
małych
zbiorników
wodnych i
terenów
zabagnionych grądowienie
łęgów i ich
pinetyzacja,
degradacja borów
wilgotnych i
bagiennych.
Pozostałe leśne
siedliska
przyrodnicze:
Degradacja
siedlisk na
skutek
Schematyzm
postępowania,
nadmierne
Utrzymanie
lub
renaturalizacj
a właściwych
stosunków
wodnych.
Wewnętrzne Potencjalne Prawidłowo
prowadzona
gospodarka
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
- Kwaśne buczyny
(9110);
- Żyzna buczyna
(9130);
- Grąd
subkontynentalny
(9170);
- Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (*9180);
- Dąbrowa
acydofilna (9190);
- Acydofilne bory
górnoreglowe
(9410).
niewłaściwie
prowadzonej
gospodarki
leśnej.
użytkowanie,
zaniechanie lub
zła pielęgnacja,
naruszanie
stosunków
wodnych.
Gatunki nietoperzy
z zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Myotis dasycneme
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Ograniczenie
dostępności
dogodnych
schornień i
miejsc
żerowiskowyc
h na skutek
niewłaściwie
prowadzonej
gospodarki
leśnej.
Usuwanie
starych,
dziuplastych
drzew,
schematyzm
postępowania,
nadmierne
użytkowanie.
leśna.
Wewnętrzne Istniejące
Prawidłowo
prowadzona
gospodarka
leśna utrzymanie
dostatecznej
powierzchni
starodrzewi.
3. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla lądowych ekosystemów nieleśnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
1) Siedliska
przyrodnicze wg zał.
I Dyrektywy:
- Górskie i niżowe
murawy
bliźniczkowe
(Nardion - płaty
bogate
florystycznie)
Zagrożenie
Sukcesja
roślinności
drzewiastej
(renaturalizac
ja siedlisk).
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
Zjawisko sukcesji Wewnętrzne Istniejące
jest niekorzystne
dla zachowania
różnorodności
biologicznej, a
jednocześnie
trudne do
opanowania. W
ciągu sukcesji
Utrzymanie
tradycyjnego
użytkowania
rolniczego.
Ochrona
czynna.
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
(6230);
-Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
(Molinion) (6410);
- Ziołorośla górskie
(Adenostylion
alliariae) i ziołorośla
nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium) (6430);
- Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris) (6510);
- Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
(6520).
2) Pozostałe
zbiorowiska tj.
łąkowe, zarośli,
zbiorowiska
szuwarowe.
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
zanikają cenne
siedliska, a w ich
miejsce rozwijają
się krzewiaste
formacje
roślinne, a w
efekcie las.
Zarzucenie
tradycyjnego
użytkowania
rolniczego.
Scalanie
gruntów,
intensyfikacja
rolnictwa,
nadmierne
wypasanie.
Ograniczanie
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
użytkowania
/Zewnętrzne Potencjalne tradycyjnego
kośnego na
użytkowania
wilgotnych łąkach
rolniczego.
(powodowane
m.in. względami
ekonomicznymi),
w następstwie
zanikanie
cennych
florystycznie
siedlisk.
Mechaniczne
(ciężki sprzęt
rolniczy) i
chemiczne
(poprzez środki
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
ochrony roślin i
nawozy)
niszczenie siedlisk
i ograniczanie
bazy pokarmowej
części gatunków
(w tym
nietoperzy).
Ponadto
nadmierny wypas
prowadzi do
zubażania
siedlisk.
Wypalanie.
Katastrofalne
Wewnętrzne Istniejące
zubożenie fauny, /Zewnętrzne
szczególnie
mięczaków,
zwierząt żyjących
w glebie, jak i
wczesnych
stadiów
rozwojowych
części gatunków,
w tym ptaków.
Zagęszczenie Zwiększona
sieci
presja na
osadniczej
środowisko,
pomniejszanie
areału cennych
siedlisk,
synantropizacja.
Zmiany
stosunków
wodnych –
(szczególnie
6410).
Edukacja
społeczeństw
ao
niebezpieczny
ch
następstwach
wypalania.
Wewnętrzne Potencjalne Regulacja w
/Zewnętrzne
miejscowych
studiach
uwarunkowa
ń i planach
zagosp.
przestrzenneg
o.
Obniżanie
Wewnętrzne Istniejące
poziomu wód
gruntowych ma
negatywny
wpływ na stopień
wykształcenia
siedlisk przekształcanie w
siedliska
Utrzymanie
lub
renaturalizacj
a właściwych
stosunków
wodnych.
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
florystycznie
uboższe, w
końcowym etapie
sukcesja w
ziołorośla lub
zarośla
wierzbowe/olszo
we.
Siedliska
przyrodnicze wg zał.
I Dyrektywy:
- Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacetalia
vandelli (8220).
Zasłanianie
skał przez
roślinność
drzewiastą,
zagrożenie
niszczeniem
mechaniczny
m.
Penetracja
turystyczna
skał.
Odsłonięte skały Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
są silnie narażone
Potencjalne odpowiednic
na zmiany
h warunków
czynników
siedliskowych
klimatycznych –
wrażliwość na
susze, silne
mrozy,
intensywne
opady
atmosferyczne.
Każde z tych
zjawisk może
powodować
znaczne dla stanu
siedliska straty w
populacjach
roślin naskalnych.
Zagrożenie
antropogeniczne
– penetracja
terenu,
eksploatacja skał
kamieniołomów,
palenie ognisk,
niszczenie
roślinności.
Gatunki nietoperzy
z zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Rhinolophus hipposideros,
Barbastella barbastellus,
Myotis dasycneme,
Myotis bechsteinii,
Ograniczenie
areału
dogodnych
miejsc
żerowiskowyc
h.
Zaprzestanie
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
tradycyjnych
/Zewnętrzne Potencjalne tradycyjnego
form użytkowania
użytkowania
(zanik cennych
rolniczego.
siedlisk) oraz
intensyfikacja
rolnictwa
(poprzez środki
ochrony roślin i
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Myotis myotis.
Gatunki motyli z zał.
II Dyrektywy
Siedliskowej:
Lycaena dispar,
Maculinea teleius,
Maculinea
naustithous.
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
nawozy)
przyczyniają się
do zmniejszenia
dogodnych
powierzchni
żerowiskowych ,
jak i ograniczania
zasobności bazy
pokarmowej
nietoperzy.
Ograniczenie
areału
dogodnych
miejsc
występowani
a.
Zaprzestanie
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
tradycyjnych
/Zewnętrzne Potencjalne tradycyjnego
form użytkowania
użytkowania
oraz
rolniczego.
intensyfikacja
rolnictwa
przyczyniają się
do zaniku
dogodnych
siedlisk i roślin
żywicielskich.
4. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla lądowych ekosystemów wodnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Nizinne i podgórskie Eutrofizacja
rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników
Ranunculion
fluitantis (3260).
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
Z miany
Wewnętrzne Istniejące
warunków
siedliskowych w
wyniku
przyśpieszonej
eutrofizacji wód,
a w efekcie
przekształcanie
ekosystemów i
ustępowanie
gatunków
wrażliwych.
Utrzymanie
lub
renaturalizacj
a właściwych
stosunków
wodnych
Zmiany
stosunków
wodnych i
wielkości
przepływów,
w tym prace
związane z
kanalizacją
koryta
rzecznego.
Z miany
warunków
siedliskowych,
przekształcanie
siedliska, a w
efekcie nawet
jego zanik.
Wewnętrzne Potencjalne Utrzymanie
/Zewnętrzne
odpowiednich
warunków
siedliskowych
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
(przeważnie z
roślinnością z
ScheuchzerioCaricetea) (7140);
Górskie i nizinne
torfowiska
zasadowe o
charakterze młak
(7230).
Naruszenie
równowagi
hydrologiczne
j – zmiana
stosunków
wodnych i
obniżenie
poziomu
wód.
Dochodzi do
Wewnętrzne Istniejące
obniżania
poziomu wód
gruntowych, w
efekcie następuje
osuszanie i
obumieranie
torfowisk.
Istniejąca
różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych
związanych z
rzekami i ciekami
wodnymi, wraz z
całym bogactwem
Zmiana
stosunków
wodnych,
regulacje
koryt i
eutrofizacja.
Dochodzi do
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
obniżania
/Zewnętrzne Potencjalne lub
poziomu wód
renaturalizacj
gruntowych,
a właściwych
wysychania
stosunków
drobnych cieków
wodnych.
i terenów
podmokłych.
Utrzymanie
lub
renaturalizacj
a właściwych
stosunków
wodnych.
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
zasiedlającej je flory
i fauny.
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
Regulacje cieków
i odwodnieniowe
prace
melioracyjne
prowadzą do
zaburzeń w
funkcjonowaniu
siedlisk. Ustępują
wrażliwe gatunki
roślin i zwierząt.
Istniejąca
różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych
związanych ze
zbiornikami
wodnymi i stawami
wraz z całym
bogactwem
zasiedlającej je flory
i fauny:
- zbiorowiska
wodne, okresowo
zalewane lub
bardzo mokre;
- niewielkie oczka
wodne, obniżenia
terenu okresowo
wypełnione wodą;
- zbiorowiska
szuwarowe i
bagienne.
Zmiana
stosunków
wodnych,
eutrofizacja i
zarastanie.
Dochodzi do
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
obniżania
/Zewnętrzne Potencjalne lub
poziomu wód
renaturalizacj
gruntowych,
a właściwych
wysychania
stosunków
zbiorników
wodnych.
wodnych i
terenów
zabagnionych.
Zaprzestanie
regularnej
gospodarki
stawowej
przyczynia się do
zamulania i
eutrofizacji.
Ustępują
wrażliwe gatunki
roślin i zwierząt.
Gatunki ryb
(Lampetra planeri,
Cottus gobio),
płazów (Triturus
cristatus) i ssaków
(Lutra lutra) z zał. II
Dyrektywy
Siedliskowej.
Zmiana
stosunków
wodnych,
regulacje
koryt i
eutrofizacja.
Zmiana
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
stosunków
/Zewnętrzne Potencjalne lub
wodnych,
renaturalizacj
regulacje koryt
a właściwych
rzecznych i
stosunków
związane z tym
wodnych.
usuwanie
roślinności
nadbrzeżnej i
częściowo
zanurzonej oraz
zanieczyszczenia
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy opis zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
zagrożenia
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
cieków wodnych,
powodują
ustępowanie
cennych
gatunków ryb,
płazów i ssaków.
§ 6.1. Po analizie zgromadzonych danych i dostępnej wiedzy na temat stanu środowiska
przyrodniczego (siedlisk i gatunków), na podstawie analizy funkcjonowania różnych ekosystemów
znajdujących się granicach obszaru Natura 2000, a także na podstawie analizy prowadzonej w nich
gospodarki, wyznacza się następujące cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy
Janowickie PLH020011, znajdującego się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego:
Cele główne:
W zakresie ochrony siedlisk
przyrodniczych i gatunków
chronionych w myśl Dyrektywy
Siedliskowej:
W zakresie ekosystemów leśnych:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną Natura 2000.
Zachowanie stanowisk występowania
gatunków chronionych w ramach
programu Natura 2000.
Zachowanie różnorodności siedliskowej
cennych kompleksów leśnych, zwłaszcza
typów lasów wymienionych w załączniku I
Dyrektywy Siedliskowej (91E0, 91D0,
9110, 9130, 9170, 9180, 9190, 9410).
Zachowanie lub powiększanie istniejącego
areału drzewostanów starszych klas wieku.
Cele
szczegółowe:
W zakresie lądowych ekosystemów
nieleśnych:
Zachowanie tradycyjnego
(ekstensywnego) sposobu użytkowania
gruntów rolnych, szczególnie łąk i
pastwisk.
W zakresie ekosystemów wodnych:
Zachowanie naturalnych fragmentów
ekosystemów wodnych i torfowiskowych.
§ 7.1. Określa się działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania w brzmieniu ust. 2- 4
2. Działania ochronne dla ekosystemów leśnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
Rodzaj działań ochronnych
Prowadzenie gospodarki leśnej
zgodnie z Planami i
Szczegółowa
lokalizacja działań
Obszar
występowania
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
Lasy Państwowe,
właściciele i
Szczegółowy
przedmiot ochrony
jesionowe (*91E0)
Bory i lasy bagienne
(*91D0).
Pozostałe leśne
siedliska
przyrodnicze:
- Kwaśne buczyny
(9110);
- Żyzna buczyna
(9130);
- Grąd
subkontynentalny
(9170);
- Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (*9180);
- Dąbrowa acydofilna
(9190);
- Acydofilne bory
górnoreglowe (9410).
Gatunki nietoperzy:
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Myotis dasycneme
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
Rodzaj działań ochronnych
Szczegółowa
lokalizacja działań
obowiązującymi aktami prawnymi
w tym zakresie. Ponadto
monitorowanie sposobu
prowadzenia gospodarki leśnej,
celem wykrycia ewentualnych
nieprawidłowości.
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
zarządcy lasów
innej własności,
RDOŚ jako organ
nadzorujący.
Prowadzenie gospodarki leśnej
zgodnie z Planami i
obowiązującymi aktami prawnymi
w tym zakresie. Utrzymanie
dostatecznej powierzchni
starodrzewi. Elementem
programu ochrony nietoperzy
powinno być także rozwieszanie
specjalnych skrzynek dla
nietoperzy oraz monitorowanie
stanu obszarów żerowiskowych i
dostępności pokarmu.
Kompleksy leśne, w
szczególności
obszary
występowania
poszczególnych
gatunków zwierząt.
Lasy Państwowe,
właściciele i
zarządcy lasów
innej własności,
RDOŚ jako organ
nadzorujący.
3. Działania ochronne dla lądowych ekosystemów nieleśnych
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Rodzaj działań ochronnych
1)Siedliska
przyrodnicze wg zał. I
Dyrektywy:
- Górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
Hamowanie naturalnej sukcesji
roślinności, systematyczne
usuwanie siewek i podrostu
krzewów i drzew (sosny oraz
brzozy).
Szczegółowa
lokalizacja działań
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
Właściciele i
zarządcy
gruntów, RDOŚ
jako organ
nadzorujący.
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Rodzaj działań ochronnych
(Nardion - płaty
bogate florystycznie)
(6230);
- Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
(Molinion) (6410);
- Ziołorośla górskie
(Adenostylion
alliariae) i ziołorośla
nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium) (6430)
- Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris) (6510);
- Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
(6520).
2) Pozostałe
zbiorowiska tj.
łąkowe, zarośli,
zbiorowiska
szuwarowe.
Szczegółowa
lokalizacja działań
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
Przywrócenie tradycyjnej
gospodarki pasterskiej – wypas,
lub użytkowanie kośne,
stosowanie stałych i
jednorodnych zabiegów –
koszenie maksymalnie dwa razy w
roku (ziołorośla raz na kilka lat),
ręcznie lub lekkim sprzętem
(kosiarka listwowa konna z
regulowaną wysokością koszenia).
Należy podkreślić, że maszyny do
koszenia powinny być
zaopatrzone w urządzenia do
płoszenia ptaków.
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
Właściciele i
zarządcy
gruntów, RDOŚ
jako organ
nadzorujący.
Edukacja społeczeństwa o
Obszar Natura 2000 Samorządy,
potrzebie ochrony cennych typów w granicach Parku DZPK, RDOŚ jako
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Szczegółowa
lokalizacja działań
siedlisk, jak i o
niebezpieczeństwie jakie niesie ze
sobą wypalanie (istnieje potrzeba
uświadamiania miejscowej
ludności o zagrożeniach jakie
niesie ze sobą niszczenie i
wypalanie szuwarów, m.in.
trzcinowisk i szuwaru pałki).
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
organ
nadzorujący.
Uporządkowanie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego rozwoju
zabudowy mieszkaniowej i
letniskowej. Realizowanie nowej
zabudowy w sposób nie
kolidujący z obszarami szczególnie
cennymi dla przyrody obszaru
Natura 2000.
Obszar
Samorządy
występowania
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
Utrzymywanie właściwych
warunków hydrologicznych i
troficznych poprzez zahamowanie
odpływu wody, zapewnienie
stabilności ekologicznej. Nie
stosowanie w rolnictwie i
gospodarstwach domowych
środków zmieniających
właściwości fizykochemiczne
wody.
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
Właściciele i
zarządcy
gruntów, RDOŚ
jako organ
nadzorujący.
Siedliska przyrodnicze
wg zał. I Dyrektywy:
- Ściany skalne i
urwiska krzemianowe
ze zbiorowiskami z
Androsacetalia
vandelli (8220).
Należy kontrolować stopień
ocienienia ścian skalnych i
ewentualnie usuwać drzewa
wyrastające u podnóża i
ocieniające ścianę. Ukrywanie
(tam gdzie to możliwe) stanowisk
przed penetracją. Ponadto
odsłanianie kęp paproci i
konkurentów. Dla Asplenium
adulterinum i Asplenium
adiantum-nigrum należy
wyznaczać 30 m strefę ochronną.
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
Właściciele i
zarządcy
gruntów, RDOŚ
jako organ
nadzorujący.
Gatunki nietoperzy z
zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Rhinolophus hipposideros,
Edukacja w zakresie sposobów
prowadzenia gospodarki rolnej,
zachowanie wolno stojących
piwniczek i innych typów
podziemi, które mogą służyć
Ekosystemy nieleśne
- pola, łąki, w
szczególności
obszary
występowania
Właściciele i
zarządcy
gruntów,
Samorządy,
ARiMR, DZPK,
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Szczegółowa
lokalizacja działań
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
Barbastella barbastellus,
Myotis dasycneme,
Myotis bechsteinii,
Myotis myotis.
nietoperzom za miejsca
schronienia, ochrona w planach
zagospodarowania
charakterystycznego krajobrazu
rolniczego (z zadrzewieniami,
mozaiką pól i łąk).
poszczególnych
RDOŚ jako organ
gatunków zwierząt. nadzorujący.
Gatunki motyli z zał. II
Dyrektywy
Siedliskowej:
Lycaena dispar,
Maculinea teleius,
Maculinea
naustithous.
Powiązanie ochrony gatunków z
ochroną ich siedlisk, jak i ochroną
poszczególnych roślin
żywicielskich. Przeciwdziałanie
zmianom sukcesyjnym (koszenie,
usuwanie podrostu drzew i
krzewów), w tym utrzymanie i
promowanie ekstensywnej
gospodarki łąkarskiej,
utrzymywanie odpowiednich
stosunków wodnych.
Obszary
występowania
poszczególnych
gatunków zwierząt.
Właściciele i
zarządcy
gruntów, DZPK,
RDOŚ jako organ
nadzorujący.
4. Działania ochronne dla ekosystemów wodnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Nizinne i podgórskie
rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników
Ranunculion fluitantis
(3260).
Skuteczna może być jedynie
ochrona prowadzona w skali całej
zlewni, doliny rzecznej oraz koryta
rzecznego. Ochrona stref
brzegowych, ograniczanie
eutrofizacji i gromadzenia się
osadów. Nie stosowanie środków
zmieniających właściwości
fizykochemiczne wody, ochrona
czynna przed zarastaniem.
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
(przeważnie z
roślinnością z
ScheuchzerioCaricetea) (7140);
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak
(7230).
W celu zachowania siedliska
konieczna jest analiza warunków
hydrologicznych całego układu
przestrzennego, którego częścią
jest torfowisko, i kompleksowa
ochrona tego układu.
Utrzymywanie właściwych
warunków hydrologicznych i
troficznych, zapewnienie
stabilności ekologicznej (w tym
odczynu).
Szczegółowa
lokalizacja działań
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji wskazanej
na Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów działań
ochronnych.
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
Właściciele i
zarządcy wód,
RDOŚ jako organ
nadzorujący.
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Istniejąca
różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych
związanych z rzekami
i ciekami wodnymi,
wraz z całym
bogactwem
zasiedlającej je flory i
fauny.
Skuteczna może być jedynie
ochrona prowadzona w skali całej
zlewni, doliny rzecznej oraz koryta
rzecznego. Ochrona stref
brzegowych, zakaz regulacji koryt
rzecznych, ograniczanie
eutrofizacji i gromadzenia się
osadów. Nie stosowanie środków
zmieniających właściwości
fizykochemiczne wody.
Istniejąca
różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych
związanych ze
zbiornikami wodnymi
i stawami wraz z
całym bogactwem
zasiedlającej je flory i
fauny.
- zbiorowiska wodne,
okresowo zalewane
lub bardzo mokre;
- niewielkie oczka
wodne, obniżenia
terenu okresowo
wypełnione wodą
- zbiorowiska
szuwarowe i
bagienne.
Ochrona stref brzegowych,
ograniczanie eutrofizacji i
gromadzenia się osadów
(usuwanie nadmiaru
zakumulowanych osadów), w
razie potrzeby ochrona czynna
przed zarastaniem. Nie
stosowanie środków
zmieniających właściwości
fizykochemiczne wody.
Gatunki ryb
(Lampetra planeri,
Cottus gobio), płazów
(Triturus cristatus) i
ssaków (Lutra lutra) z
zał. II Dyrektywy
Siedliskowej.
Ochrona miejsc bytowania i
rozrodu poszczególnych gatunków
zwierząt poprzez ograniczanie
prac melioracyjnych,
utrzymywanie odpowiedniego
typu dna i brzegów z
zadrzewieniami i zakrzaczeniami,
ochrona stref brzegowych i tras
migracji (płazy).
Szczegółowa
lokalizacja działań
Podmioty
wskazane do
realizacji zadania
Rzeki i cieki wodne
oraz ich
bezpośrednie
sąsiedztwo.
Niewielkie zbiorniki
wodne i stawy, oraz
ich bezpośrednie
sąsiedztwo, oczka
wodne i obniżenia
wypełnione
czasowo lub trwale
wodą.
Cieki i zbiorniki
wodne, w których
stwierdzono
występowanie
poszczególnych
gatunków zwierząt.
Właściciele i
zarządcy wód,
RDOŚ jako organ
nadzorujący.
§ 8. Określa się następujące działania w zakresie monitoringu stanu przedmiotów ochrony:
Rodzaj monitoringu
Wielkopowierzchniowy
monitoring wybranych
Przedmiot
Metoda
Częstotliwość
Procesy zachodzące Fotointerpretacja zdjęć Co 10-15 lat
w środowisku
lotniczych
Rodzaj monitoringu
Przedmiot
Metoda
Częstotliwość
elementów środowiska
przyrodniczego
Monitoring przemian
zbiorowisk roślinnych
Obszary ze
szczególnie
interesującą lub
rzadką roślinnością
Zdjęcia
fitosocjologiczne i
kartowanie zbiorowisk
na stałych
powierzchniach
badawczych
Co 2-3 lata,
najlepiej pod
koniec czerwca
Monitoring fotograficzny
zmian szaty roślinnej
Dynamika
naturalnych zmian
sukcesyjnych
Dokumentacja
fotograficzna
powierzchni
eksperymentalnodydaktycznych
Co kilka lat
Monitoring rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin
Stanowiska
Obserwacja stanowisk. Co rok/co kilka lat
gatunków rzadkich i Szczegółowy opis stanu
zagrożonych
populacji
Monitoring rzadkich i
zagrożonych gatunków
zwierząt
Skład jakościowy i
liczebny populacji
Obserwacja stanowisk, Dostosowana do
kartowanie
biologii
monitorowanego
gatunku
§ 9. Określa się następujące wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gmin: Kamienna Góra, Kamienna Góra (Miasto), Marciszów, Janowice Wielkie w
zakresie obejmującym następujące zapisy:
1) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną (ograniczenie
usuwania zadrzewień przywodnych poza zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi określonymi w
przepisach szczególnych);
2) miejsca występowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych objętych ochroną Natura 2000
winny być gruntami bez możliwości zalesiania. Weryfikacja w dokumentach planistycznych
gruntów przeznaczonych, lub gruntów możliwych do zalesienia, w celu uniknięcia kolizji z
obszarami Natura 2000;
3) ograniczenie zmian w użytkowaniu rolnym i leśnym oraz przekwalifikowaniu gruntów
rolnych i leśnych na budowlane na gruntach gdzie występują siedliska Natura 2000;
4) zachowanie i ochrona korytarzy ekologicznych w
zwierząt, poprzez: ograniczenie budowy ogrodzeń,
komunikacyjnej (w zakresie dróg powiatowych i
ekologiczne bez rozwiązań umożliwiających ich
maksymalnie dużej powierzchni biologicznie czynnej;
celu umożliwienia migracji roślin i
ciągów infrastruktury technicznej i
wojewódzkich), tworzących bariery
przekraczanie; oraz wprowadzanie
5) w celu zminimalizowania skutków postępującej presji osadniczej, turystycznej i
rekreacyjnej, wskazane jest wprowadzanie do dokumentów planistycznych zapisów o
konieczności zachowania integralności poszczególnych jednostek osadniczych (wznoszenie
nowych obiektów, przebudowa i modernizacja istniejących tylko w nawiązaniu do form
tradycyjnych na tym terenie pod względem formy, neutralnej kolorystyki i gabarytów; zakaz
wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, lub innych form budownictwa
zorganizowanego);
6) tereny objęte ochroną Natura 2000 powinny być traktowane jako bardzo cenne kompleksy
przyrodniczo-krajobrazowe.
§ 10. Wskazuje się następujące punkty granicy Obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie
(PLH020011) na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego:
Punkt
osnowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Współrzędna X PUWG
92
279118,69
279166,35
279204,48
279201,30
279182,23
279175,87
279153,63
279159,98
279210,82
279214,00
279239,41
279229,89
279309,32
279382,40
279385,58
279410,99
279331,56
279274,36
279334,72
279356,96
279420,51
279503,13
279550,79
279595,27
279741,44
279935,26
280116,38
280157,69
280195,82
279944,79
279849,46
279947,96
280017,87
280116,37
280125,91
280214,88
280221,22
280284,78
280281,60
280224,40
Współrzędna Y PUWG
92
326499,14
326499,13
326543,62
326604,01
326632,63
326721,63
326766,14
326906,00
326893,28
326855,13
326858,31
326905,99
326896,44
326899,60
326928,21
327020,38
327010,87
327007,70
327150,73
327188,87
327236,53
327211,09
327204,72
327268,29
327252,37
327207,83
327131,51
327099,71
327176,00
327287,30
327296,85
327379,47
327392,18
327366,73
327325,40
327271,35
327328,57
327296,76
327338,09
327388,96
Punkt
osnowy
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Współrzędna X PUWG
92
280218,04
280237,11
280297,48
280380,09
280443,64
280465,87
280472,22
280577,07
280602,50
280675,57
280713,70
280694,63
280650,14
280618,37
280643,78
280837,61
280831,25
280612,01
280494,44
280494,43
280357,81
280313,32
280322,85
280380,04
280535,74
280519,85
280615,17
280618,34
280662,83
280875,72
281044,12
281009,16
280958,32
280910,66
280872,52
280856,63
280882,05
280932,89
280929,71
281002,79
281091,77
281107,65
281034,56
280971,02
280920,17
280920,17
280837,56
Współrzędna Y PUWG
92
327417,57
327455,71
327449,34
327490,65
327541,49
327640,03
327827,58
327840,27
327868,88
327878,39
327868,85
327929,25
328011,90
328069,13
328183,56
328180,34
328202,59
328208,99
328218,55
328285,31
328269,43
328272,62
328323,48
328364,80
328377,48
328437,88
328479,18
328542,76
328552,28
328552,24
328676,18
328720,69
328723,88
328771,57
328803,37
328889,19
328936,87
328930,50
329000,43
328962,28
328927,29
328933,64
329019,49
329073,53
329102,15
329130,76
329130,78
Punkt
osnowy
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Współrzędna X PUWG
92
280789,89
280837,56
280869,33
280862,97
280932,87
281085,39
281142,58
281193,42
281352,30
281403,13
281565,18
281539,76
281546,12
281711,34
281755,83
281882,91
281914,69
281984,60
282111,68
282064,02
281984,58
281924,21
281895,61
281876,55
281790,75
281704,97
281739,91
281743,07
281778,03
281774,85
281835,22
281841,57
281901,95
281901,94
281832,04
281809,80
281812,97
281892,40
281943,24
282003,61
282089,39
282098,93
282213,32
282286,39
282432,56
282505,64
282553,29
Współrzędna Y PUWG
92
329159,40
329235,68
329226,13
329315,14
329365,98
329327,81
329413,62
329388,18
329308,68
329302,31
329413,54
329451,69
329483,47
329543,84
329502,50
329581,95
329562,87
329648,68
329756,74
329766,28
329820,33
329829,88
329864,85
329883,93
329893,49
329928,47
330068,32
330224,08
330224,07
330252,69
330255,84
330306,71
330306,70
330325,77
330325,78
330408,43
330475,18
330408,42
330456,08
330529,19
330611,81
330662,67
330643,58
330713,49
330805,65
330837,42
330885,10
Punkt
osnowy
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Współrzędna X PUWG
92
282518,34
282588,24
282591,42
282597,77
282763,00
282994,95
283052,15
283112,52
283182,42
283163,35
283195,13
283258,68
283360,36
283408,02
283449,32
283338,10
283265,01
283217,35
283144,26
283156,96
283137,89
283236,39
283341,25
283344,42
283404,79
283525,52
283582,71
283620,84
283658,97
283703,45
283716,15
283900,44
283967,16
283925,85
283970,33
284014,81
284024,34
283998,92
284002,10
283894,06
283878,17
283881,35
283894,05
283862,28
283868,63
283887,69
283922,64
Współrzędna Y PUWG
92
330923,25
330977,27
331050,38
331066,28
331034,45
330964,48
330980,36
331021,67
331085,24
331117,02
331145,63
331171,04
331151,95
331132,87
331161,47
331358,57
331463,49
331511,17
331647,87
331790,91
331844,95
331870,36
331857,63
332026,10
332115,09
332264,47
332366,17
332445,64
332471,06
332525,09
332652,24
332734,84
332772,98
332785,70
332877,87
333071,77
333122,62
333125,81
333202,10
333186,23
333227,55
333275,23
333291,12
333338,81
333418,27
333516,81
333526,34
Punkt
osnowy
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Współrzędna X PUWG
92
283970,30
284046,56
284094,22
284135,53
284211,79
284281,69
284288,03
284265,79
284303,92
284214,95
284183,17
284141,85
284151,38
284205,40
284230,82
284275,30
284316,60
284354,73
284386,51
284456,40
284504,06
284535,83
284434,15
284370,60
284303,88
284272,10
284001,98
283858,98
283827,21
283646,09
283506,28
283334,70
283156,75
283115,44
283051,89
282981,98
282893,01
282842,16
282775,44
282724,60
282645,16
282603,86
282492,63
282441,77
282432,24
282378,23
282352,80
Współrzędna Y PUWG
92
333488,19
333456,38
333411,87
333395,97
333510,39
333669,31
333716,99
333748,78
333818,71
333850,51
333968,13
334060,32
334162,04
334155,67
334190,63
334203,33
334279,62
334327,29
334308,21
334448,06
334521,16
334600,62
334661,04
334680,12
334597,50
334686,50
335239,65
335541,65
335525,77
335567,13
335633,90
335684,80
335745,23
335843,78
335929,62
335999,56
336110,83
336139,45
336148,99
336123,58
336120,42
336145,86
336489,17
336673,55
336737,13
336749,85
336794,36
Punkt
osnowy
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Współrzędna X PUWG
92
282314,67
282235,23
282257,47
282286,06
282343,25
282349,60
282413,14
282476,69
282514,82
282565,65
282606,95
282613,31
282686,39
282714,98
282765,81
282826,19
282794,41
282791,22
282822,99
282832,52
282978,68
283150,27
283185,22
283162,97
283277,36
283283,72
283379,04
283379,04
283375,87
283401,29
283420,35
283423,53
283477,55
283483,90
283537,92
283598,29
283617,36
283665,02
283668,21
283757,17
283763,52
283782,58
283842,94
283919,20
283916,02
283893,77
283836,58
Współrzędna Y PUWG
92
336835,69
336911,99
336953,31
337026,41
337102,69
337210,77
337312,48
337404,65
337484,11
337566,74
337563,56
337630,31
337677,97
337773,34
337868,69
337903,64
337967,22
338097,54
338180,18
338259,65
338227,84
338234,16
338237,33
338335,87
338291,36
338243,67
338243,65
338180,08
338119,68
338154,64
338154,64
338097,42
338097,41
338160,99
338157,79
338176,85
338071,96
338008,38
338043,34
338065,57
338183,18
338259,47
338383,43
338481,95
338574,13
338672,68
338663,16
Punkt
osnowy
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
Współrzędna X PUWG
92
283830,22
283900,12
283957,32
283973,20
283941,42
283957,30
283817,49
283677,67
283798,41
283877,85
283963,64
284132,05
284186,07
284462,52
284812,04
284881,94
284996,33
285161,56
285263,23
285320,43
285377,63
285469,78
285606,41
285730,33
285835,19
285914,63
285965,47
286044,91
286117,99
286191,06
286248,27
286321,35
286375,37
286429,39
286470,70
286527,89
286616,86
286680,40
286718,52
286851,98
286931,42
287017,21
287150,68
287211,05
287252,37
287277,79
287261,90
Współrzędna Y PUWG
92
338720,37
338739,43
338713,99
338768,03
338828,42
338990,54
339133,61
339251,25
339298,91
339270,28
339263,91
339187,58
339117,64
338999,98
338923,62
338917,25
338980,80
339025,28
339012,54
338983,92
338913,97
338853,56
338799,50
338780,40
338754,95
338713,61
338704,07
338726,31
338739,00
338793,03
338691,29
338630,88
338567,31
338500,54
338452,85
338475,09
338567,26
338640,36
338703,92
338710,25
338656,20
338579,89
338478,15
338433,63
338322,37
338214,29
338083,97
Punkt
osnowy
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
Współrzędna X PUWG
92
287239,67
287192,01
287169,77
287182,49
287214,26
291030,65
290992,52
290919,44
290884,48
290919,44
290874,96
290779,64
290614,42
290646,19
290684,32
290716,10
290655,73
290652,55
290684,33
290697,04
290725,63
290735,17
290798,73
290868,63
290925,83
290963,96
290766,96
290693,89
290754,26
290725,67
290766,98
290706,61
290519,14
290350,73
290325,31
290071,11
289966,26
290131,49
290074,31
289982,16
289934,50
289880,49
289816,94
289702,56
289461,09
289508,77
289585,02
Współrzędna Y PUWG
92
337991,79
337940,94
337871,02
337785,18
337737,49
332832,01
332828,84
332860,64
332819,32
332762,10
332711,25
332657,22
332635,01
332590,50
332542,81
332523,73
332501,49
332469,71
332466,52
332358,44
332367,98
332278,97
332263,06
332263,05
332212,18
332123,17
332104,13
331935,68
331907,06
331875,28
331814,87
331709,98
331786,31
331894,42
331811,78
331760,97
331640,20
331582,95
331481,24
331513,05
331446,30
331338,24
331357,32
331204,77
330724,83
330645,35
330543,62
Punkt
osnowy
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Współrzędna X PUWG
92
289683,53
289788,39
289921,86
290036,25
289985,42
289934,58
289839,26
289778,88
289689,92
289632,74
289607,32
289572,37
289499,29
289378,54
289302,29
289248,27
289276,87
289159,30
289118,00
289063,99
289051,27
288933,70
288940,06
288749,40
288708,09
288673,14
288577,82
288577,82
288438,03
288396,71
288275,97
288129,80
288012,23
287929,61
287907,37
287961,38
288107,54
288142,49
288228,28
288326,78
288399,86
288450,69
288479,28
288517,41
288349,00
288206,02
288088,44
Współrzędna Y PUWG
92
330454,59
330410,07
330193,89
330076,25
329945,94
329891,91
329888,75
329885,58
329837,92
329666,28
329590,00
329574,11
329590,02
329628,19
329596,42
329551,92
329536,03
329447,04
329437,52
329415,28
329475,67
329555,16
329571,05
329679,16
329663,28
329688,72
329612,45
329593,38
329466,25
329501,22
329561,64
329707,89
329758,77
329800,11
329831,91
329879,57
329962,19
330009,87
330022,57
330079,76
330140,15
330260,93
330353,10
330423,03
330464,39
330493,02
330578,87
Punkt
osnowy
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
Współrzędna X PUWG
92
288028,07
288012,17
287986,75
288005,82
288037,59
287980,39
287891,42
286823,77
286772,93
286699,85
286804,72
286696,69
286687,16
286629,97
286550,54
286537,84
286531,49
286483,83
286512,43
286483,84
286496,56
286556,93
286464,79
286328,17
286194,72
286102,58
286048,56
286000,91
285959,60
285946,89
285896,06
285892,89
285822,98
285765,79
285730,84
285702,23
285680,00
285645,05
285629,16
285619,63
285422,64
285371,81
285340,04
285330,51
285308,27
285282,85
285184,36
Współrzędna Y PUWG
92
330702,85
330769,60
330788,69
330842,72
330858,61
330890,40
330995,32
331396,04
331383,34
331326,13
331151,28
331129,05
331030,51
330995,56
330852,53
330665,00
330595,06
330515,60
330401,17
330296,27
330245,41
330130,97
329968,87
329841,75
329698,73
329619,28
329625,65
329600,22
329625,67
329565,27
329447,67
329371,38
329371,40
329336,44
329323,73
329339,64
329276,06
329228,39
329215,68
329171,18
328983,67
328910,57
328808,85
328723,04
328659,47
328564,11
328475,12
Punkt
osnowy
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
Współrzędna X PUWG
92
285104,93
285063,63
285000,09
284968,32
282350,07
282264,28
282194,37
282111,76
282051,38
281962,42
281892,52
281844,86
281797,21
281752,73
281705,06
281657,41
281590,68
281336,49
281250,71
281196,70
280904,38
280720,08
280675,60
280599,35
280577,11
280548,52
279515,88
279500,00
279493,63
279426,91
279242,62
279175,89
279140,94
279118,69
Współrzędna Y PUWG
92
328379,78
328233,56
328049,22
327947,50
328199,12
328316,75
328377,16
328393,07
328393,08
328326,35
328234,17
328135,64
328014,86
327954,47
327935,41
327929,07
327884,58
327747,94
327604,92
327512,75
327446,05
327401,58
327398,41
327299,88
327191,81
327080,56
326330,58
326368,73
326460,92
326454,57
326397,39
326416,48
326451,45
326499,14
Załącznik nr 6 do uchwały nr...............
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia ............................................ .. r.
Uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Góry i Pogórze
Kaczawskie PLH020037 w granicach RPK
§ 1. Ustala się uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 –
Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 w granicach RPK.
§ 2. Podstawę prawną do uwzględnienia w planie ochrony parku krajobrazowego zakresu
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego w całości lub w części na terenie
parku krajobrazowego stanowi art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
§ 3. Obszar Natura 2000 – Góry i Pogórze Kaczawskie zajmuje łączną powierzchnię 33251,18
ha i zajmuje większą część Gór i Pogórza Kaczawskiego, z wyłączeniem rolniczych i słabo
zalesionych terenów w północno-zachodniej części Pogórza, na zachód od doliny Kaczawy. Leży na
terenie gmin Złotoryja, Męcinka, Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów, Bolków a także Janowice Wlk.,
Marciszów i Jeżów Sudecki. Uzasadnieniem dla wyznaczenia ostoi są przede wszystkim dobrze
zachowane siedliska przyrodnicze, które występują tu w liczbie 24 typów, zajmując około 17%
powierzchni w obszarze. Do najcenniejszych należą siedliska priorytetowe, w tym największe na
terenie Polski stanowiska lasów stokowych Aceri-Tilietum oraz sudeckiej odmiany ciepłolubnych
dąbrów Sorbo-Quercetum. Generalnie lasy zajmują około 40% obszaru, oprócz lasów stokowych i
ciepłolubnych dąbrów występują także interesujące grądy, unikalne w skali kraju buczyny
storczykowe oraz łęgi nadrzeczne, żyzne i kwaśne lasy bukowe, doskonale zachowane kwaśne
dąbrowy i inne. Cenne z punktu widzenia przyrodniczego są także nieleśne zbiorowiska roślinności
ciepłolubnej (murawy i zarośla kserotermiczne, roślinność skał i gołoborzy, szczególnie na
siedliskach wapiennych). Występuje tu również 11 gat. zwierząt z załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej (3 gatunki nocków (Myotis sp.), mopek (Barbastella barbastellus), traszka
grzebieniasta (Triturus cristatus), minóg strumieniowy (Lampertra planeri), bóbr (Castor fiber) i
wydra (Lutra lutra) a także bezkręgowce – modraszek nausitous i telejus (Maculinea teleius,
Maculinea naustithous), czerwończyka nieparka (Lycaena dispar) i pachnica dębowa (Osmoderma
eremita). Na uwagę zasługuje występowanie 5 gatunków roślin „dyrektywowych”. Na omawianym
obszarze znajdują się m.in. stanowiska obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus), oraz jedno z 7
stanowisk zanokcicy seperpentynowej (Asplenium adulterinum) (około 10% całości populacji).
Krajobraz ostoi jest połączeniem elementów przyrodniczych i kulturowych, zaś duża część
różnorodności biologicznej utrzymuje się tu dzięki ekstensywnej gospodarce prowadzonej przez
człowieka. Istotne dla ochrony tego obszaru jest utrzymanie dotychczasowych sposobów
zagospodarowania.
§ 4.1. Granica Obszaru Natura 2000 Góry Kaczawskie przekracza granicę RPK w
miejscowości Ciechanowice (pkt 1) i prowadzi wzdłuż niej na północ, prawym brzegiem Bobru. W
pkt 322 granica RPK zmienia przebieg na pn.-wsch., natomiast granica Obszaru prowadzi dalej
wzdłuż Bobru, do pkt 58 w Starych Janowicach. W tym miejscu opuszcza Bóbr i przebiega dalej w
kierunku zach., przez tereny otwarte, osiągając w pkt 83 drogę Janowice Wielkie-Radomierz i
granicę RPK. Przez krótki odcinek granica biegnie w kierunku pn.-wsch. drogą, a następnie w pkt 85
zmienia przebieg na pn.-zach, opuszczając teren Parku. Powraca do niego w pkt 86, na granicy lasu,
na pn.-zach. stoku Różanki, i prowadzi dalej wzdłuż granicy RPK, pn. stokami Gór Ołowianych do pkt
115, w którym zmienia kierunek na pn. i opuszcza granicę Parku, schodząc w kierunku Kaczorowa.
2. Zasięg Obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) na terenie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego przedstawia Mapa stref funkcjonalnych i obszarów działań
ochronnych w Załączniku nr 7.
3. Wykaz punktów granicy Obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) na
terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego zawiera par. 8.
§ 5.1. Określa się istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony w brzmieniu ust. 2-4.
2. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów leśnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
opis zagrożenia położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
Łęgi wierzbowe,
Degradacja
topolowe, olszowe siedlisk na
i jesionowe (*91E0) skutek zmiany
stosunków
wodnych.
Dochodzi do
Wewnętrzne Istniejące
obniżania
poziomu wód
gruntowych i
wysychania
małych
zbiorników
wodnych i
terenów
zabagnionych grądowienie
łęgów i ich
pinetyzacja.
Utrzymanie lub
renaturalizacja
właściwych
stosunków
wodnych.
Pozostałe leśne
siedliska
przyrodnicze:
- Kwaśne buczyny
(9110);
- Żyzna buczyna
(9130);
- Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (*9180);
- Dąbrowa
acydofilna (9190).
Degradacja
siedlisk na
skutek
niewłaściwie
prowadzonej
gospodarki
leśnej.
Schematyzm
Wewnętrzne Potencjalne Prawidłowo
postępowania,
prowadzona
nadmierne
gospodarka
użytkowanie,
leśna.
zaniechanie lub
zła pielęgnacja,
naruszanie
stosunków
wodnych.
Gatunki nietoperzy
z zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Barbastella barbastellus
Myotis dasycneme
Myotis bechsteinii
Ograniczenie
dostępności
dogodnych
schornień i
miejsc
żerowiskowych
na skutek
Usuwanie
Wewnętrzne Potencjalne Prawidłowo
starych,
prowadzona
dziuplastych
gospodarka
drzew,
leśna schematyzm
utrzymanie
postępowania,
dostatecznej
nadmierne
powierzchni
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
opis zagrożenia położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
Myotis myotis
niewłaściwie
prowadzonej
gospodarki
leśnej.
użytkowanie.
Gatunki
bezkręgowców z
zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Osmodrma eremita
Degradacja
siedlisk na
skutek
niewłaściwie
prowadzonej
gospodarki
leśnej.
Usuwanie
Wewnętrzne Potencjalne Prawidłowo
starych,
prowadzona
dziuplastych
gospodarka
drzew,
leśna schematyzm
utrzymanie
postępowania,
dostatecznej
nadmierne
powierzchni
użytkowanie.
starodrzewi.
Gatunki roślin z zał. Zmiany
II Dyrektywy
siedliskowe,
Siedliskowej:
zrywanie.
Cypripedium
calceolus
starodrzewi.
Zmiany
Wewnętrzne Potencjalne Prawidłowo
siedliskowe,
prowadzona
zmiana
gospodarka
stosunków
leśna.
wodnych,
niszczenie
stanowisk
gatunków w
wyniku
prowadzenia
prac leśnych jak
i pozyskiwania
do
przydomowych
ogródków.
3. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla lądowych ekosystemów nieleśnych:
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Szczegółowy
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
opis zagrożenia zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
1) Siedliska
Sukcesja
Zjawisko sukcesji Wewnętrzne Istniejące
przyrodnicze wg
roślinności
jest niekorzystne
zał. I Dyrektywy: - drzewiastej
dla zachowania
Górskie i niżowe
(renaturalizacja różnorodności
murawy
siedlisk).
biologicznej, a
bliźniczkowe
jednocześnie
(Nardion - płaty
trudne do
bogate
opanowania. W
florystycznie)
ciągu sukcesji
Utrzymanie
tradycyjnego
użytkowania
rolniczego.
Ochrona
czynna.
Szczegółowy
przedmiot ochrony
(6230);
- Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris) (6510);
- Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(PolygonoTrisetion) (6520).
2) Pozostałe
zbiorowiska tj.
łąkowe, zarośli,
zbiorowiska
szuwarowe.
Zagrożenie
Szczegółowy
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
opis zagrożenia zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
zanikają cenne
siedliska, a w ich
miejsce
rozwijają się
krzewiaste
formacje
roślinne, a w
efekcie las.
Zarzucenie
tradycyjnego
użytkowania
rolniczego.
Scalanie
gruntów,
intensyfikacja
rolnictwa,
nadmierne
wypasanie.
Ograniczanie
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
użytkowania
/Zewnętrzne Potencjalne tradycyjnego
kośnego na
użytkowania
wilgotnych
rolniczego.
łąkach
(powodowane
m.in. względami
ekonomicznymi)
, w następstwie
zanikanie
cennych
florystycznie
siedlisk.
Mechaniczne
(ciężki sprzęt
rolniczy) i
chemiczne
(poprzez środki
ochrony roślin i
nawozy)
niszczenie
siedlisk i
ograniczanie
bazy
pokarmowej
części gatunków
(w tym
nietoperzy).
Ponadto
nadmierny
wypas
prowadzi do
zubażania
siedlisk.
Wypalanie.
Katastrofalne
zubożenie
Wewnętrzne Istniejące
/Zewnętrzne
Edukacja
społeczeństwa
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Szczegółowy
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
opis zagrożenia zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
fauny,
szczególnie
mięczaków,
zwierząt
żyjących w
glebie, jak i
wczesnych
stadiów
rozwojowych
części
gatunków, w
tym ptaków.
o
niebezpiecznyc
h
następstwach
wypalania.
Zagęszczenie
Zwiększona
Wewnętrzne Potencjalne Regulacja w
sieci osadniczej presja na
/Zewnętrzne
miejscowych
środowisko,
studiach
pomniejszanie
uwarunkowań
areału cennych
i planach
siedlisk,
zagospod.
synantropizacja.
przestrzenneg
o.
Siedliska
przyrodnicze wg
zał. I Dyrektywy:
- Ściany skalne i
urwiska
Zmiany
stosunków
wodnych – zwł.
6410.
Obniżanie
Wewnętrzne Istniejące
poziomu wód
gruntowych ma
negatywny
wpływ na
stopień
wykształcenia
siedlisk przekształcanie
w siedliska
florystycznie
uboższe, w
końcowym
etapie sukcesja
w ziołorośla lub
zarośla
wierzbowe/olsz
owe.
Utrzymanie
lub
renaturalizacja
właściwych
stosunków
wodnych.
Zasłanianie
skał przez
roślinność
drzewiastą,
zagrożenie
Odsłonięte skały Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
są silnie
Potencjalne odpowiednich
narażone na
warunków
zmiany
siedliskowych
czynników
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Szczegółowy
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
opis zagrożenia zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacetalia
vandelli (8220).
Gatunki roślin z zał.
II Dyrektywy
Siedliskowej:
Asplenium
adulterinum
niszczeniem
mechanicznym
. Penetracja
turystyczna
skał.
klimatycznych –
wrażliwość na
susze, silne
mrozy,
intensywne
opady
atmosferyczne.
Każde z tych
zjawisk może
powodować
znaczne dla
stanu siedliska
straty w
populacjach
roślin
naskalnych.
Zagrożenie
antropogeniczn
e – penetracja
terenu,
eksploatacja
skał
kamieniołomów
(pozyskiwanie
hornblendy na
wzgórzu Popiel),
palenie ognisk,
niszczenie
roślinności.
Gatunki nietoperzy
z zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Barbastella barbastellus,
Myotis dasycneme,
Myotis bechsteinii,
Myotis myotis.
Ograniczenie
areału
dogodnych
miejsc
żerowiskowych
.
Zaprzestanie
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
tradycyjnych
/Zewnętrzne Potencjalne tradycyjnego
form
użytkowania
użytkowania
rolniczego.
(zanik cennych
siedlisk) oraz
intensyfikacja
rolnictwa
(poprzez środki
ochrony roślin i
nawozy)
przyczyniają się
do zmniejszenia
dogodnych
powierzchni
Szczegółowy
przedmiot ochrony
Zagrożenie
Szczegółowy
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
opis zagrożenia zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożenia
żerowiskowych ,
jak i
ograniczania
zasobności bazy
pokarmowej
nietoperzy.
Gatunki motyli z
zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Lycaena dispar,
Maculinea teleius,
Maculinea
naustithous.
Ograniczenie
areału
dogodnych
miejsc
występowania.
Zaprzestanie
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
tradycyjnych
/Zewnętrzne Potencjalne tradycyjnego
form
użytkowania
użytkowania
rolniczego.
oraz
intensyfikacja
rolnictwa
przyczyniają się
do zaniku
dogodnych
siedlisk i roślin
żywicielskich.
4. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla lądowych ekosystemów wodnych:
Szczegółowy
przedmiot
ochrony
Zagrożenie
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
opis zagrożenia położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożeni
Istniejąca
różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych
związanych z
rzekami i ciekami
wodnymi, wraz z
całym bogactwem
zasiedlającej je
flory i fauny.
Zmiana
stosunków
wodnych,
regulacje koryt
i eutrofizacja.
Dochodzi do
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
obniżania
/Zewnętrzne Potencjalne lub
poziomu wód
renaturalizacj
gruntowych,
a właściwych
wysychania
stosunków
drobnych
wodnych.
cieków i
terenów
podmokłych.
Regulacje
cieków i
odwodnieniowe
prace
melioracyjne
prowadzą do
zaburzeń w
funkcjonowaniu
siedlisk.
Ustępują
wrażliwe
gatunki roślin i
zwierząt.
Istniejąca
różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych
związanych ze
zbiornikami
wodnymi wraz z
całym bogactwem
zasiedlającej je
flory i fauny:
- zbiorowiska
wodne, okresowo
zalewane lub
bardzo mokre;
- niewielkie oczka
wodne, obniżenia
terenu okresowo
wypełnione wodą;
- zbiorowiska
szuwarowe i
bagienne.
Zmiana
stosunków
wodnych,
eutrofizacja i
zarastanie.
Dochodzi do
obniżania
poziomu wód
gruntowych,
wysychania
zbiorników
wodnych i
terenów
zabagnionych.
Zaprzestanie
regularnej
gospodarki
stawowej
przyczynia się
do zamulania i
eutrofizacji.
Ustępują
wrażliwe
gatunki roślin i
zwierząt.
Wewnętrzne Istniejące/ Utrzymanie
/Zewnętrzne Potencjalne lub
renaturalizacj
a właściwych
stosunków
wodnych.
Szczegółowy
przedmiot
ochrony
Gatunki ryb
(Lampetra planeri,
Cottus gobio),
płazów (Triturus
cristatus) i ssaków
(Lutra lutra, Castor
fiber) z zał. II
Dyrektywy
Siedliskowej.
Rodzaj
Rodzaj
Sposób
Szczegółowy zagrożenia - zagrożenia - eliminacji lub
opis zagrożenia położenie wystąpienie ograniczenia
zagrożeni
Zagrożenie
Zmiana
stosunków
wodnych,
regulacje koryt
i eutrofizacja.
Zmiana
stosunków
wodnych,
regulacje koryt
rzecznych i
związane z tym
usuwanie
roślinności
nadbrzeżnej i
Wewnętrzne Istniejące/
częściowo
/Zewnętrzne Potencjalne
zanurzonej oraz
zanieczyszczenia
cieków
wodnych,
powodują
ustępowanie
cennych
gatunków ryb,
płazów i ssaków.
Utrzymanie
lub
renaturalizacj
a właściwych
stosunków
wodnych.
§ 6. Po analizie zgromadzonych danych i dostępnej wiedzy na temat stanu środowiska
przyrodniczego (siedlisk i gatunków), na podstawie analizy funkcjonowania różnych ekosystemów
znajdujących się granicach obszaru Natura 2000, a także na podstawie analizy prowadzonej w nich
gospodarki, wyznacza się następujące cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i
Pogórze Kaczawskie PLH020037, znajdującego się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego:
Cele główne:
Cele szczegółowe:
W zakresie ochrony siedlisk
przyrodniczych i gatunków
chronionych w myśl
Dyrektywy Siedliskowej:
W zakresie ekosystemów
leśnych:
Zachowanie siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną
Natura 2000.
Zachowanie stanowisk
występowania gatunków
chronionych w ramach programu
Natura 2000.
Zachowanie różnorodności
siedliskowej cennych kompleksów
leśnych, zwłaszcza typów lasów
wymienionych w załączniku I
Dyrektywy Siedliskowej.
Zachowanie lub powiększanie
istniejącego areału drzewostanów
starszych klas wieku.
W zakresie lądowych
Zachowanie tradycyjnego
ekosystemów nieleśnych:
W zakresie ekosystemów
wodnych:
(ekstensywnego) sposobu
użytkowania gruntów rolnych.
Zachowanie naturalnych
fragmentów ekosystemów
wodnych i torfowiskowych.
§ 7.1. Określa się działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania w brzmieniu ust. 2- 4.
2. Działania ochronne dla ekosystemów leśnych:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe (*91E0).
Szczegółowa
lokalizacja
działań
Podmioty
wskazane do
realizacji
zadania
Prowadzenie gospodarki leśnej
zgodnie z Planami i obowiązującymi
aktami prawnymi w tym zakresie.
Pozostałe leśne siedliska Ponadto monitorowanie sposobu
prowadzenia gospodarki leśnej,
przyrodnicze:
- Kwaśne buczyny (9110); celem wykrycia ewentualnych
- Żyzna buczyna (9130); nieprawidłowości.
- Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (*9180);
- Dąbrowa acydofilna
(9190).
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji
wskazanej na
Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów
działań
ochronnych.
Lasy
Państwowe,
właściciele i
zarządcy lasów
innej własności,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
Gatunki nietoperzy z zał.
II Dyrektywy
Siedliskowej:
Barbastella barbastellus
Myotis dasycneme
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Prowadzenie gospodarki leśnej
zgodnie z Planami i obowiązującymi
aktami prawnymi w tym zakresie.
Utrzymanie dostatecznej
powierzchni starodrzewi.
Elementem programu ochrony
nietoperzy powinno być także
rozwieszanie specjalnych skrzynek
dla nietoperzy oraz monitorowanie
stanu obszarów żerowiskowych i
dostępności pokarmu.
Kompleksy
leśne, w
szczególności
obszary
występowania
poszczególnych
gatunków
zwierząt.
Lasy
Państwowe,
właściciele i
zarządcy lasów
innej własności,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
Gatunki bezkręgowców z
zał. II Dyrektywy
Siedliskowej:
Osmodrma eremita
Prowadzenie gospodarki leśnej
Miejsca
zgodnie z Planami i obowiązującymi występowania
aktami prawnymi w tym zakresie.
gatunku.
Utrzymanie dostatecznej
powierzchni starych zadrzewień
(miejsca bytowania gatunku).
Lasy
Państwowe,
właściciele i
zarządcy lasów
innej własności,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Szczegółowa
lokalizacja
działań
Gatunki roślin z zał. II
Prowadzenie gospodarki leśnej
Miejsca
Dyrektywy Siedliskowej: zgodnie z Planami i obowiązującymi występowania
Cypripedium calceolus
aktami prawnymi w tym zakresie.
gatunku.
Podmioty
wskazane do
realizacji
zadania
Lasy
Państwowe,
właściciele i
zarządcy lasów
innej własności,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
3. Działania ochronne dla lądowych ekosystemów nieleśnych:
Szczegółowy
przedmiot
ochrony
1) Siedliska
przyrodnicze
wg zał. I
Dyrektywy:
- Górskie i
niżowe
murawy
bliźniczkowe
(Nardion płaty bogate
florystycznie)
(6230);
- Niżowe i
górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatheri
on elatioris)
(6510);
- Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(PolygonoTrisetion)
(6520).
2) Pozostałe
Rodzaj działań ochronnych
Hamowanie naturalnej sukcesji roślinności,
systematyczne usuwanie siewek i podrostu
krzewów i drzew.
Szczegółowa
lokalizacja
działań
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji
Przywrócenie tradycyjnej gospodarki
wskazanej na
pasterskiej – wypas, lub użytkowanie kośne,
Mapie stref
stosowanie stałych i jednorodnych zabiegów –
funkcjonalnych i
koszenie maksymalnie dwa razy w roku, ręcznie
obszarów
lub lekkim sprzętem (kosiarka listwowa konna z
działań
regulowaną wysokością koszenia), maszyny do
ochronnych.
koszenia powinny być zaopatrzone w
urządzenia do płoszenia ptaków.
Podmioty
wskazane do
realizacji
zadania
Właściciele i
zarządcy
gruntów, RDOŚ
jako organ
nadzorujący.
Edukacja społeczeństwa o potrzebie ochrony
cennych typów siedlisk, jak i o
niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą
wypalanie m.in. łąk.
Obszar Natura
Samorządy,
2000 w
RDOŚ jako
granicach Parku organ
nadzorujący.
Uporządkowanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego rozwoju
zabudowy, oraz realizowanie nowej zabudowy
w sposób nie kolidujący z obszarami
szczególnie cennymi dla przyrody obszaru
Natura 2000.
Obszar Natura
Samorządy
2000 w
granicach Parku
Utrzymywanie właściwych warunków
hydrologicznych i troficznych poprzez
zahamowanie odpływu wody, zapewnienie
stabilności ekologicznej. Nie stosowanie
środków zmieniających właściwości
fizykochemiczne wody.
Obszar Natura
Właściciele i
2000 w
zarządcy
granicach Parku gruntów, RDOŚ
jako organ
nadzorujący.
zbiorowiska
tj. łąkowe,
zarośli,
zbiorowiska
szuwarowe.
Siedliska
przyrodnicze
wg zał. I
Dyrektywy:
- Ściany
skalne i
urwiska
krzemianowe
ze
zbiorowiskam
iz
Androsacetali
a vandelli
(8220).
Gatunki
roślin z zał. II
Dyrektywy
Siedliskowej:
Asplenium
adulterinum
Stanowiska powinny być objęte ochroną i
monitoringiem. Należy kontrolować stopień
ocienienia ścian skalnych i ewentualnie usuwać
drzewa wyrastające u podnóża i ocieniające
ścianę. Ukrywanie (tam gdzie to możliwe)
stanowisk przed penetracją, wytyczanie
przebiegu szlaków z zachowaniem
bezpiecznego odstępu. Ponadto odsłanianie
kęp paproci i usuwanie ich konkurentów (m. in.
Trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea
– Wzgórze Popiel). Dla Asplenium adulterinum i
Asplenium adiantum-nigrum należy wyznaczać
30 m strefę ochronną.
Obszar
występowania
siedliska w
lokalizacji
wskazanej na
Mapie stref
funkcjonalnych i
obszarów
działań
ochronnych.
Właściciele i
zarządcy
gruntów, RDOŚ,
IOP PAN.
Gatunki
nietoperzy z
zał. II
Dyrektywy
Siedliskowej:
Barbastella
barbastellus,
Myotis
dasycneme,
Myotis bechsteinii,
Myotis
myotis.
Edukacja w zakresie sposobów prowadzenia
gospodarki rolnej, zachowanie wolno stojących
piwniczek i innych typów podziemi, które mogą
służyć nietoperzom za miejsca schronienia,
ochrona w planach zagospodarowania
charakterystycznego krajobrazu rolniczego (z
zadrzewiieniami, mozaiką pól i łąk).
Ekosystemy
nieleśne - pola,
łąki, w
szczególności
obszary
występowania
poszczególnych
gatunków
zwierząt.
Właściciele i
zarządcy
gruntów,
Samorządy,
ARiMR, DZPK,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
Gatunki
motyli z zał. II
Dyrektywy
Siedliskowej:
Lycaena
dispar,
Maculinea
teleius,
Maculinea
naustithous.
Powiązanie ochrony gatunków z ochroną ich
siedlisk, jak i ochroną poszczególnych roślin
żywicielskich. Przeciwdziałanie zmianom
sukcesyjnym (koszenie, usuwanie podrostu
drzew i krzewów), w tym utrzymanie i
promowanie ekstensywnej gospodarki
łąkarskiej, utrzymywanie odpowiednich
stosunków wodnych.
Obszary
występowania
poszczególnych
gatunków
zwierząt.
Właściciele i
zarządcy
gruntów, DZPK,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
4. Działania ochronne dla ekosystemów wodnych:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Rodzaj działań ochronnych
Szczegółowa
lokalizacja
działań
Istniejąca różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych związanych z
rzekami i ciekami wodnymi,
wraz z całym bogactwem
zasiedlającej je flory i fauny.
Skuteczna może być jedynie
ochrona prowadzona w skali całej
zlewni, doliny rzecznej oraz koryta
rzecznego. Ochrona stref
brzegowych, zakaz regulacji koryt
rzecznych, ograniczanie
eutrofizacji i gromadzenia się
osadów. Nie stosowanie środków
zmieniających właściwości
fizykochemiczne wody.
Rzeki i cieki
wodne oraz ich
bezpośrednie
sąsiedztwo.
Istniejąca różnorodność
wodnych siedlisk
przyrodniczych związanych ze
zbiornikami wodnymi i
stawami wraz z całym
bogactwem zasiedlającej je
flory i fauny.
- zbiorowiska wodne,
okresowo zalewane lub
bardzo mokre;
- niewielkie oczka wodne,
obniżenia terenu okresowo
wypełnione wodą
- zbiorowiska szuwarowe i
bagienne.
Ochrona stref brzegowych,
ograniczanie eutrofizacji i
gromadzenia się osadów
(usuwanie nadmiaru
zakumulowanych osadów), w
razie potrzeby ochrona czynna
przed zarastaniem. Nie
stosowanie środków
zmieniających właściwości
fizykochemiczne wody.
Niewielkie
zbiorniki wodne
oraz ich
bezpośrednie
sąsiedztwo,
oczka wodne i
obniżenia
wypełnione
czasowo lub
trwale wodą.
Gatunki ryb (Lampetra
planeri, Cottus gobio), płazów
(Triturus cristatus) i ssaków
(Lutra lutra, Castor fiber) z
zał. II Dyrektywy
Siedliskowej.
Ochrona miejsc bytowania i
rozrodu poszczególnych gatunków
zwierząt poprzez ograniczanie
prac melioracyjnych,
utrzymywanie odpowiedniego
typu dna i brzegów z
zadrzewieniami i zakrzaczeniami,
ochrona stref brzegowych i tras
migracji (płazy).
Cieki i zbiorniki
wodne, w
których
stwierdzono
występowanie
poszczególnych
gatunków
zwierząt.
Podmioty
wskazane do
realizacji
zadania
Właściciele i
zarządcy wód,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
Właściciele i
zarządcy wód,
RDOŚ jako
organ
nadzorujący.
§ 8. Określa się następujące działania w zakresie monitoringu stanu przedmiotów ochrony:
Rodzaj monitoringu
Przedmiot
Metoda
Częstotliwość
Wielkopowierzchniowy
monitoring wybranych
elementów środowiska
przyrodniczego
Procesy zachodzące Fotointerpretacja zdjęć Co 10-15 lat
w środowisku
lotniczych
Monitoring przemian
zbiorowisk roślinnych
Obszary ze
szczególnie
interesującą lub
rzadką roślinnością
Zdjęcia
fitosocjologiczne i
kartowanie zbiorowisk
na stałych
powierzchniach
badawczych
Co 2-3 lata,
najlepiej pod
koniec czerwca
Monitoring fotograficzny
zmian szaty roślinnej
Dynamika
naturalnych zmian
sukcesyjnych
Dokumentacja
fotograficzna
powierzchni
eksperymentalnodydaktycznych
Co kilka lat
Monitoring rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin
Stanowiska
Obserwacja stanowisk. Co rok/co kilka lat
gatunków rzadkich i Szczegółowy opis stanu
zagrożonych
populacji
Monitoring rzadkich i
zagrożonych gatunków
zwierząt
Skład jakościowy i
liczebny populacji
Obserwacja stanowisk, Dostosowana do
kartowanie
biologii
monitorowanego
gatunku
§ 9.1. Określa się następujące wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gmin: Bolków, Marciszów, Janowice Wielkie w zakresie obejmującym następujące
zapisy:
1) miejsca występowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych objętych ochroną Natura 2000
powinny być gruntami bez możliwości zalesiania. Weryfikacja w dokumentach
planistycznych gruntów przeznaczonych, lub gruntów możliwych do zalesienia, w celu
uniknięcia kolizji z obszarami Natura 2000;
2) ograniczenie zmian w użytkowaniu rolnym i leśnym oraz przekwalifikowaniu gruntów
rolnych i leśnych na budowlane na gruntach gdzie występują siedliska Natura 2000;
3) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
4) zachowanie i ochrona korytarzy ekologicznych w celu umożliwienia migracji roślin i
zwierząt, poprzez: ograniczenie budowy ogrodzeń, ciągów infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej (w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich), tworzących bariery
ekologiczne bez rozwiązań umożliwiających ich przekraczanie (przepusty itp.); oraz
wprowadzanie maksymalnie dużej powierzchni biologicznie czynnej;
5) w celu zminimalizowania skutków postępującej presji osadniczej, turystycznej i
rekreacyjnej, wskazane jest wprowadzanie do dokumentów planistycznych zapisów o
konieczności zachowania integralności poszczególnych jednostek osadniczych (wznoszenie
nowych obiektów, przebudowa i modernizacja istniejących tylko w nawiązaniu do form
tradycyjnych na tym terenie pod względem formy, neutralnej kolorystyki i gabarytów; zakaz
wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, lub innych form budownictwa
zorganizowanego);
6) obszary objęte ochroną Natura 2000 powinny być traktowane jako bardzo cenne
kompleksy przyrodniczo-krajobrazowe.
§ 10. Wskazuje się następujące punkty granicy Obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie
(PLH020011) na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego:
Punkt
osnowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Współrzędna X PUWG
92
287214,26
287182,49
287169,77
287192,01
287239,67
287261,90
287277,79
287252,37
287211,05
287150,68
287017,21
286931,42
286851,98
286718,52
286680,40
286616,86
286527,89
286470,70
286429,39
286375,37
286321,35
286248,27
286191,06
286175,39
286156,31
286165,84
286219,84
286235,71
286165,81
286073,66
285905,26
285851,25
285829,01
Współrzędna Y PUWG
92
337737,49
337785,18
337871,02
337940,94
337991,79
338083,97
338214,29
338322,37
338433,63
338478,15
338579,89
338656,20
338710,25
338703,92
338640,36
338567,26
338475,09
338452,85
338500,54
338567,31
338630,88
338691,29
338793,03
338959,13
339067,22
339121,27
339273,89
339420,15
339486,89
339502,77
339502,74
339490,01
339474,12
Punkt
osnowy
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Współrzędna X PUWG
92
285832,19
285873,50
285873,51
285822,68
285733,71
285666,98
285619,32
285578,01
285552,57
285527,15
285539,85
285492,18
285466,76
285431,81
285441,34
285444,51
285228,43
285126,75
284986,95
284805,83
284742,28
284685,09
284640,62
284621,55
284589,78
284538,94
284516,70
284475,39
284440,44
284418,19
284370,52
284313,34
284278,40
284205,31
284106,81
284065,50
284040,08
284021,01
284024,20
284005,13
284005,14
283944,76
283900,28
283900,28
283909,81
283890,74
283763,66
Współrzędna Y PUWG
92
339426,42
339343,78
339257,93
339210,23
339203,86
339203,84
339245,16
339296,03
339480,42
339537,65
339601,24
339655,27
339731,57
339772,90
339804,69
339823,77
340027,20
340068,52
340100,28
340106,61
340097,06
340074,80
340033,45
339992,12
339982,57
340008,00
340049,33
340065,21
340097,01
340163,76
340157,40
340103,33
340049,28
340042,91
340049,25
340122,36
340157,34
340154,15
340122,35
340125,53
340093,74
340068,29
340093,72
340112,80
340138,23
340157,31
340100,05
Punkt
osnowy
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Współrzędna X PUWG
92
283735,06
283681,05
283598,43
283592,08
283646,08
283404,43
283493,40
283579,19
283658,63
283712,65
283747,61
283760,33
283852,47
283938,27
283925,55
283957,32
284081,23
284205,15
284259,16
284252,82
284275,06
284325,89
284411,68
284418,06
284376,76
284373,58
284465,73
284484,79
284529,28
284589,65
284650,02
284719,92
284742,16
284808,89
284834,31
Współrzędna Y PUWG
92
340061,89
340052,35
340049,15
340084,12
340233,57
342147,47
342096,63
342058,49
342048,96
341988,57
341912,27
341756,49
341731,07
341692,93
341794,67
341858,26
341912,33
341909,18
341890,11
341826,52
341778,84
341801,11
341778,87
341658,05
341546,77
341502,26
341467,30
341514,99
341515,00
341476,86
341505,49
341505,50
341451,45
341406,96
341362,45
Download