EURO JAKO WALUTA REFERENCYJNA Korzyści dla emitenta

advertisement
EURO W ROLI WALUTY
MIĘDZYNARODOWEJ
1.WARUNKI KONIECZNE DLA KREACJI
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO
2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO
3. KORZYŚCI I RYZYKA WYNIKAJĄCE Z
POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ
4. ARCHITEKTURA MIĘDZYNARODOWEGO
SYSTEMU FINANSOWEGO A PRZYSZŁOŚĆ
UNII WALUTOWYCH
EURO W ROLI WALUTY
MIĘDZYNARODOWEJ
FUNKCJE
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO
BIBLIOGRAFIA
1. RAPORT NA TEMAT PEŁNEGO UCZESTNICTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TRZECIM ETAPIE UNII
GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ, NBP, WARSZAWA 2008
2. B.MUCHA-LESZKO, STREFA EURO. WPROWADZENIE,
FUNKCJONOWANIE, MIĘDZYNARODOWA ROLA EURO,
WYDAWNICTWO UMC-S, LUBLIN 2007
3. P.TEMPERTON, EURO WSPÓLNA WALUTA, Felberg SJA,
WARSZAWA 2001
4. S.I.BUKOWSKI, STREFA EURO. PERSPEKTYWY ROZSZERZENIA O
POLSKĘ I INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ,
PWE, WARSZAWA 2007
5. P.BAGUS, TRAGEDIA EURO, INSTYTUT L.v MISESA, WARSZAWA
2011
6. A.KORONOWSKI, KWADRATURA EURO, Wydawnictwo Adam
Marszałek, TORUŃ 2013
7. REFORMY STREFY EURO UNII EUROPEJSKIEJ. NA DRODZE DO
SANACJI I KONSOLIDACJI. WYBÓR DOKUMENTÓW, WYBÓR,
WSTĘP I OPRACOWANIE J.BARCZ, WYDAWNICTWO ELIPSA,
WARSZAWA 2013
ZAGADNIENIA
1. FUNKCJE PIENIĄDZA
2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO
3. ROLA EURO JAKO PIENIĄDZA NA RYNKU
MIĘDZYNARODOWYM
4. ZASTOSOWANIE EURO W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM
5. UDZIAŁ EURO W TRANSAKCJACH NA RYNKU
FINANSOWYM
MIERNIK
WARTOŚCI
ŚRODEK
GROMADZENIA
BOGACTWA
ŚRODEK
WYMIANY
1.FUNKCJE
PIENIĄDZA
ŚRODEK
PŁATNICZY
2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO



Wynikają z jego wykorzystania w handlu
międzynarodowym i międzynarodowych transakcjach
finansowych, w przypadku gdy istnieje jego pełna
wymienialność.
W ostatecznym rozrachunku dla danej waluty jako
międzynarodowej są one zdeterminowane przez siły
rynkowe.
Zależą m.in. od takich czynników jak: stopień jej
stabilności, wielkość gospodarki kraju emitującego tę
walutę, a także od roli danego kraju w szeroko pojętej
wymianie międzynarodowej
MIERNIK
WARTOŚCI
-DOBRO
OBRACHUNKOWE
-SPROWADZA
WARTOŚCI
WSZYSTKICH
TOWARÓW
I USŁUG DO
WSPÓLNEGO
MIANOWNIKA
ŚRODEK
GROMADZENIA
BOGACTWA
ŚRODEK
WYMIANY
2.FUNKCJE
PIENIĄDZA
MIĘDZYNARODOWEGO
ŚRODEK
PŁATNICZY
FUNKCJA MIERNIKA WARTOŚCI
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO






jednostka rozliczeniowa międzynarodowych
transakcji finansowych;
fakturowanie handlu zagranicznego,
międzynarodowych;
notowania cen towarów na rynkach
międzynarodowych;
punkt odniesienia dla systemów kursowych
innych walut;
kotwica stabilizacyjna;
waluta substytucyjna.
ŚRODEK
WYMIANY
MIERNIK
WARTOŚCI
ŚRODEK
GROMADZENIA
BOGACTWA
FUNKCJE
-ŚRODEK
CYRKULACJI
-POŚREDNICZY
W AKTACH
SPRZEDAŻY
I KUPNA
PIENIĄDZA
MIĘDZYNARODOWEGO
ŚRODEK
PŁATNICZY
FUNKCJA ŚRODKA WYMIANY
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO





dokonywanie rozliczeń
międzynarodowej wymiany
handlowej i zobowiązań finansowych;
waluta przejścia na rynkach
walutowych;
waluta równoległa w państwie
trzecim;
interwencje na rynkach walutowych;
oficjalne przepływy finansowe.
ŚRODEK
WYMIANY
MIERNIK
WARTOŚCI
ŚRODEK
GROMADZENIA
BOGACTWA
FUNKCJE
PIENIĄDZA
MIĘDZYNARODOWEGO
ŚRODEK
PŁATNICZY
-REGULUJE
ZOBOWIĄZANIA
ZAPŁATY ZA
NABYTY TOWAR
REALNYM
PIENIĄDZEM
FUNKCJA ŚRODKA PŁATNOŚCI
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO
reguluje zobowiązania zapłaty za nabyty
towar;
wiąże się z realizacją obrachunków /
fakturowania w skali międzynarodowej.

MIERNIK
WARTOŚCI
ŚRODEK
GROMADZENIA
BOGACTWA
-ŚRODEK
TEZAURYZACJI;
-DAJE SIĘ ŁATWO
WYCOFAĆ Z
OBIEGU,
PRZECHOWYWAĆ,
WPROWADZAĆ DO
OBIEGU,
PRZEKSZTAŁCAĆ
W INNĄ FORMĘ
BOGACTWA
ŚRODEK
WYMIANY
FUNKCJE
PIENIĄDZA
MIĘDZYNARODOWEGO
ŚRODEK
PŁATNICZY
FUNKCJA TEZAURYZACJI
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO



denominowanie instrumentów
finansowych;
alokacja portfelowa;
denominacja oficjalnych rezerw
walutowych.
FUNKCJE PENIADZA MIĘDZYNARODOWEGO
FUNKCJE
SFERA PRYWATNA
SFERA OFICJALNA
MIERNIK WARTOŚCI
WALUTA
FAKTUROWANIA
WALUTA
REFERENCYJNA
ŚRODEK WYMIANY
WALUTA PRZEJŚCIA
WALUTA
INTERWENCYJNA
ŚRODEK PŁATNICZY
WALUTA PRZEJŚCIA
WALUTA
INTERWENCYJNA
ŚRODEK
GROMADZENIA
BOGACTWA /
AKUMULACJI,
TEZAURYZACJI
WALUTA
INWESTYCYJNA
WALUTA REZERWOWA
FUNKCJE W SFERZE PRYWATNEJ
WALUTA
INWESTYCYJNA
Spadek udziału dłużnych papierów wartościowych
nominowanych w euro w całości rynku
międzynarodowych dłużnych papierów wartościowych
(wąska miara, stałe kursy walutowe) z 29,9% na koniec
2007 r. do 27,4% na koniec 2010 r.
WALUTA
PRZEJŚCIA
Wzrost udziału euro w średnich dziennych obrotach na
globalnym rynku walutowym z 18,5% w kwietniu 2007
r. do 19,5% w kwietniu 2010 r. (bieżące kursy
walutowe).
WALUTA
ROZLICZENIA/
FAKTUROWANIA
HANDLU
•Wzrost udziału euro jako waluty fakturowania eksportu
towarów ze strefy euro do krajów poza strefę euro z
67,4% w 2009 r. do 68% w 2010 r. (bieżące kursy
walutowe).
•Wzrost udziału euro jako waluty fakturowania importu
towarów do strefy euro z krajów spoza strefy euro z
48,6% w 2009 r. do 53,5% w 2010 r. (bieżące kursy
walutowe).
FUNKCJE W SFERZE OFICJALNEJ
WALUTA
REZERWOWA
Wzrost udziału euro w rezerwach z 24,4% w
2007 r. do 26,3% w 2010 r. (stałe kursy
walutowe z końca 2010 r.).
WALUTA
INTERWENCYJNA •Interwencje SNB w euro w celu tłumienia presji
aprecjacyjnej na franka szwajcarskiego w
drugim kwartale 2010 r.
•Interwencja koordynowana G-7 w marcu 2011 r.
w celu osłabienia jena japońskiego.
WALUTA
REFERENCYJNA
Wzrost udziału w koszyku SDR .
PIENIĄDZ ŚWIATOWY
RYS HISTORYCZNY






rzymski srebny denarius (bity od III w.
p.n.e.);
bizantyjski solidus (bity od V do VII w.
n.e.)
islamski dinar ( do XII w,);
XIII w.: genujskie genoino, florenckie
florino; weneckie ducato;
od XIXw. – funt brytyjski;
od połowy XX wieku – USD.
3. ROLA EURO JAKO PIENIĄDZA NA
RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
3.1. WALUTA REFERENCYJNA
3.2. WALUTA INTERWENCYJNA
3.3. WALUTA LOKACYJNA / INWESTYCYJNA
3.4. WALUTA TRANSAKCYJNA
3.5. WALUTA REZERWOWA
3.6. WALUTA JAKO MIERNIK KURSÓW
3.7. WALUTA FAKTUROWANIA
UDZIAŁ EURO W PKB, EKSPORCIE I POPULACJI
1. WATUTA
REFERENCYJNA
6.WALUTA
JAKO MIERNIK
WARTOŚCI
UDZIAŁ EURO W
TRANSAKCJACH NA
NA RYNKU FINANSOWYM
ROLA EURO
JAKO PIENIĄDZA
NA RYNKU
MIĘDZYNARODOWYM
4.WALUTA
TRANSAKCYJNA
7. WALUTA
FAKTUROWANIA
UDZIAŁ EURO
W TRANSAKCJACH NA
NA RYNKU FINANSOWYM
ROLA EURO W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM
1.EURO JAKO WALUTA REFERENCYJNA



Stosunkowo szerokie zastosowanie – wg. Europejskiego
Banku Centralnego – z euro bezpośrednio lub
pośrednio powiązanych jest 56 krajów (głównie z
Europy i Afryki).
W około 40 krajach euro pełni rolę waluty
referencyjnej
w
kierowanych
mechanizmach
kursowych.
Jest determinowana przez czynniki geograficzne i
instytucjonalne.
EURO JAKO WALUTA REFERENCYJNA
Używane głównie w regionach sąsiadujących z UE oraz
w krajach, które zawarły specjalne instytucjonalne
porozumienia z UE lub jej krajami członkowskimi.
 Do państw o systemach walutowych opartych na euro
należą kraje UE:
- nie będące członkami strefy euro, takie jak Dania,
uczestniczące w ERM II, Bułgaria, w której obowiązuje
izba walutowa oparta na euro oraz Rumunia, stosująca
kurs płynny kierowany z euro jako walutą referencyjną;
- kraje kandydujące oraz potencjalni kandydaci do
członkostwa w UE, takie jak Kosowo i Czarnogóra,
które dokonały jednostronnej euroizacji, Bośnia i
Hercegowina, gdzie obowiązuje oparta na euro izba
walutowa;oraz
- kraje z kursem stałym lub płynnym kierowanym
(Chorwacja, Macedonia).

WALUTY W KOSZYKU SDR
2002
2010
EURO
34,0%
34,7%
JEN
11,0%
9,4%
DOLAR
AMERYKAŃSKI
44,0%
41,9%
FUNT SZTERLING
11, %
0
11,3%
EURO JAKO WALUTA REFERENCYJNA

Korzyści dla emitenta waluty referencyjnej:
1) efekty ekonomiczne –tzw. dochody z
senioratu; obniżenie kosztów kredytów,
ograniczenie niepewności funkcjonowania
podmiotów gospodarczych tego państwa;
prowizje; finansowanie deficytu obrotów
bieżących i deficytu bilansu płatniczego;
2) efekty polityczne – geopolityczne
pozycjonowanie państwa
2.EURO JAKO WALUTA INTERWENCYJNA





waluta za pomocą której możliwe jest przeprowadzenie
interwencji na rynku międzynarodowym;
waluta, w której banki centralne lub inne oficjalne instytucje
monetarne przeprowadzają operacje na rynkach walutowych w
celu niedopuszczenia do nadmiernych odchyleń kursów waluty
narodowej wobec innych walut, tak aby uzyskać poziom kursu
waluty narodowej pożądany przez te banki.
stopień odniesienia wielu krajów w stabilizacji swych walut, która
wymusza podejmowanie interwencji wobec euro;
waluta o rosnącym znaczeniu jako waluta interwencyjna (ze
względu na duże rezerwy i siłę waluty.
Dominującą rolę wśród walut międzynarodowych jako waluta
interwencyjna utrzymuje dolar amerykański, euro zwiększa
zakres swego oddziaływania (w 2010r. – 24,6%0
INTERWENCJE NA RYNKU WALUTOWYM





Interwencja na rynkach walutowych zwiększona
w latach 1973-1979
Mechanizm „węża walutowego” w UE
Od 13 marca 1979 – mechanizm kursowy w
ramach Europejskiego Systemu Walutowego
(ESW)
Dolar główną walutą w MSW. Około 2/3
interwencji przeprowadza się w dolarach
Waluty UE i Japonii zwiększają pełnienie roli
waluty interwencyjnej.
3.EURO JAKO WALUTA LOKACYJNA





Waluta, w której nierezydenci utrzymują swoje
należności i zobowiązania oraz, w której dokonuje się
emisji międzynarodowych obligacji i euroobligacji.
Waluta występująca w obrotach na rynkach walutowych
oraz waluta używana do fakturowania eksportu i importu
Razem tworzą strukturę walutową obrotów dewizowych
na rynkach walutowych oraz strukturę walutową handlu
światowego
Dolar USA stosowany jako waluta przejścia na rynkach
dewizowych w Londynie do 99%, Zurych 95%
Zmiany udział walut w obrotach na globalnym rynku
ZMIANY UDZIAŁ WALUT W OBROTACH NA
GLOBALNYM RYNKU
2001
2010
DOLAR
44,9%
44,2%
EURO
19,0%
19,5%
JEN
11,8%
9,5%
W KRAJACH GOSPODARKI
ROZWINIĘTEJ
16,0%
18,9%
W KRAJACH GOSPODAREK
WSCHODZĄCYCH I
ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
4,3%
7,3%
TRANSAKCJE Z
NIEROZPOZNANĄ
STRUKTURĄ
33,%
2,4%
4.EURO JAKO WALUTA TRANSAKCYJNA



Waluta występująca w obrotach na rynkach
walutowych oraz waluta używane do fakturowania
eksportu i importu.
Waluta tworząca strukturę walutową obrotów
dewizowych na rynkach walutowych oraz strukturę
walutową handlu światowego.
Euro jest drugą najczęściej wymienianą walutą
na rynkach dewizowych; bierze udział w ok.
40% dziennych transakcji.
UDZIAŁ PROCENTOWY EURO
W OBSŁUDZE ŚWIATOWEGO HANDLU
5.EURO JAKO WALUTA REZERWOWA
Waluta rezerwowa:
 to taka w której gromadzone są rezerwy walutowe,
to jest takie aktywa zagraniczne (należności od
nierezydentów), które są dostępne i kontrolowane
przez władze monetarne dla potrzeb sfinansowania
deficytu płatniczego, interwencji walutowych itp.
potrzeb;
 musi być denominowana w walucie obcej, która jest
wymienialna i faktycznie istnieje w danym
momencie;
 to waluta w której państwo/państwa lokują swoje
rezerwy finansowe.
EURO JAKO WALUTA REZERWOWA






Kraje członkowskie przechowują rezerwy walutowe w
różnych składnikach (złoto, SDR i dewizy)
Wartość złota wyceniania według londyńskiej
rynkowej ceny złota
Spadek udziału złota, wzrost udziału dewiz
Istnieje kilka walut rezerwowych (dolar USA, Funt
szterling, jen japoński, Euro, Frank szwajcarski)
Depozyty międzynarodowe: USD – 60,5%; Euro –
21,6%; Jen -1%
W strukturze rezerw dewizowych zdecydowanie
największą rolę pełni dotychczas dolar amerykański.
EURO JAKO WALUTA REZERWOWA
Wybór waluty, w której utrzymywane są rezerwy banku
centralnego zależy m.in. od:
 stosowanego mechanizmu kursowego,
 waluty kotwicy,
 kierunku przepływów handlowych,
 waluty fakturowania i zadłużenia oraz
 przyjętej strategii dywersyfikacji ryzyka .
Determinantami struktury walutowej rezerw są także:
 wielkość i płynność rynku dłużnych papierów
wartościowych nominowanych w danej walucie; oraz
 zmiany kursów walutowych.
EURO JAKO WALUTA REZERWOWA

Euro jest szeroko wykorzystywane, obok
dolara USA, jako ważna waluta rezerwowa w
przypadku kryzysów walutowych.
REZERWY WALUTOWE
2012R. – 9,3 mld USD
2001
2010 / 2012
EURO
25,6%
26,3 / 27,0%
DOLAR
AMERYKAŃSKI
63,1%
61,4%
7,2%
3,8%
11,1%
8,4%
JEN
FUNT SZTERLING
UDZIAŁ WALUT W REZERWACH WALUTOWYCH
STRUKTURA WALUT W REZERWACH
WALUTOWYCH
UDZIAŁ DOLARA I EURO
W OFICJALNYCH REZERWCH WALUTOWYCH
6.EURO JAKO MIERNIK KURSÓW



ograniczone szanse na pełnienie roli
miernika kursów;
za taka rolą przemawia tylko fakt
powiązania z większością walut UE;
Kraje eksporterzy surowców wiążą
swoje waluty z USD.
7.EURO JAKO WALUTA
FAKTUROWANIA
Euro jest często używane w przypadku faktur i płatności w
handlu międzynarodowym, nie tylko między strefą euro i
krajami trzecimi, lecz także, w mniejszym stopniu, pomiędzy
samymi krajami trzecimi.
EURO może być stosowana jako waluta fakturowania
transakcji lub waluta płatności albo też może występować
jednocześnie jako waluta fakturowania i waluta, w której
ostatecznie dokonywana jest zapłata. Obecnie wyraźnie
rysuje się tendencja do fakturowania transakcji w walucie
eksportera, co ma miejsce wówczas gdy kraj ten ma silną
walutę i zalicza się do krajów uprzemysłowionych.
EURO JAKO WALUTA FAKTUROWANIA
W WYBRANYCH KRAJACH STREFY w %
RODZAJ FAKTUROWANIA
2006
2007
FAKTUROWANIE EKSPORTU TOWARÓW Z WYBRANYCH
KRAJÓW STREFY EURO DO KRAJÓW SPOZA STREFY EURO
43-58
48-61
FAKTUROWANIE IMPORTU TOWARÓW Z WYBRANYCH
KRAJÓW STREFY EURO DO KRAJÓW SPOZA STREFY EURO
52-71
66-79
FAKTUROWANIE EKSPORTU USŁUG Z WYBRANYCH
KRAJÓW STREFY EURO DO KRAJÓW SPOZA STREFY EURO
49-62
39-54
FAKTUROWANIE IMPORTU USŁUG Z WYBRANYCH KRAJÓW
STREFY EURO DO KRAJÓW SPOZA STREFY EURO
60-73
59-62
4. ZASTOSOWANIE EURO W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM
ZASTOSOWANIE EURO
W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM


Rola EURO w transakcjach handlowych z resztą świata
wynika z faktu, iż obszar euro jest największą potęgą
eksportową na świecie ze względu na wysoki udział w
światowym eksporcie.
Na razie jednak walutą dominującą jako waluta
fakturowania eksportu jest dolar amerykański, udział euro
jest zaś dużo mniejszy.
Obecnie największe zainteresowanie stosowaniem euro w
transakcjach handlowych wykazują przede wszystkim
przedsiębiorstwa z krajów UGiW.
Stosowanie euro w rozliczeniach międzynarodowych daje
im możliwość ograniczenia ujemnych skutków
związanych z ryzykiem kursowym.
CZYNNIKI OKRESLAJĄCE CHARAKTER
PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO




wielkość PKB kraju (regionu)
emitenta;
udział danego państwa (regionu) w
handlu międzynarodowym;
stabilność pieniądza;
wielkość i stopień rozwoju rynków
finansowych
5. UDZIAŁ EURO W TRANSAKCJACH
NA RYNKU FINANSOWYM

Euro jest coraz częściej używane do
emitowania pożyczek państwowych i
prywatnych na całym świecie. Pod
koniec 2006 r. udział euro w
międzynarodowych rynkach
wierzytelności wynosił około jednej
trzeciej, podczas gdy udział dolara
USA stanowił 44%.
UDZIAŁ EURO W TRANSAKCJACH
NA RYNKU FINANSOWYM



Udział w międzynarodowej emisji instrumentów rynku
pieniężnego .
Od roku 1998 do czerwca 2001 emisja instrumentów
rynku pieniężnego wzrosła z 8,5% do 24%.
Udział w emisji obligacji międzynarodowych
wyrażonych w euro.
Od roku 1998 udział walut dwunastu krajów obszaru
euro wynosił średnio 18%, a na koniec czerwca 2001
kształtował się na poziomie 31%.
Udział w portfelach głównych inwestorów
instytucjonalnych wyrażonych w euro papierów
dłużnych.
Pod koniec września 2001r. wyniósł 28%, a udział akcji
spółek działających na obszarze euro 25%.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download