Katowice, dnia 03.09.2008r. Komunikat apteki województwa

advertisement
Katowice, dnia 03.09.2008r.
Komunikat
apteki województwa śląskiego
W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące możliwości wydawania z aptek leku
Ketonal forte tabl. powl. 100 mg x 30 sztuk za 30% odpłatnością (leku niezamieszczonego
w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych), Śląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach uprzejmie informuje, że w związku z faktem
wycofania wielkości opakowania ww. leku x 20 sztuk (zamieszczonego w wykazach
refundowanych leków i wyrobów medycznych) nie znajduje zastosowania § 7 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. z 2007r. nr 97, poz. 646 ze zm.) wskazujący na wydanie świadczeniobiorcy
najmniejszego dostępnego opakowania leku określonego w wykazach leków refundowanych.
Mając
jednak
na
względzie
zagwarantowanie
pacjentowi
nieograniczonego
dostępu
do preparatu Ketonal forte znajduje tutaj zastosowanie treść art. 38 ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2004r. nr 210, poz. 2135 ze zm.), zgodnie z którym „jeżeli w wykazach, o których
mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, zamieszczono lek o nazwie międzynarodowej
lub własnej, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1
i art. 43-46, również inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach,
a o tej samej nazwie międzynarodowej lub własnej, tej samej dawce, wielkości opakowania
i drodze podania, pod warunkiem że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit
nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazach”.
W związku z powyższym nie można wydać z apteki refundowanego produktu leczniczego
Ketonal forte tabl. powl. 100 mg x 30 sztuk z ceną dla opakowania 20 tabletkowego, gdyż
opakowanie 30 tabl. nie znajduje się w wykazach refundowanych leków i wyrobów
medycznych. Jeżeli lekarz wypisze receptę nie określając wielkości opakowania to można
jedynie wydać Ketonal forte tabl. powl. x 20 tabl. lub w razie jego braku odpowiednik Ketonalu,
który zawiera w opakowaniu 20 tabl. Natomiast gdy lekarz wypisze opakowanie leku Ketonal
forte z zaznaczeniem 30 tabl. to można go sprzedać „zniżkowo” jako odpowiednik leku
Profenid tabl. powl. 100 mg x 30 sztuk.
W odniesieniu do wydawania leków o przedłużonym działaniu (Diphereline SR inj. im.
11,25 mg, Lucrin Depot inj. sc. 11,25 mg oraz Zoladex LA inj. sc. 10,8 mg) zgodnie z wykładnią
norm prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie
recept lekarskich (Dz. U. z 2007 r. nr 97, poz. 646 ze zm.), uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia,
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie
z § 8 ww. rozporządzenia osoba wystawiająca receptę może przepisać, dla jednego pacjenta,
jednorazowo maksymalnie bez potrzeby podawania na recepcie sposobu dawkowania dwa
najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego lub podając na recepcie sposób
dawkowania – ilość leku lub wyrobu medycznego większą, niezbędną pacjentowi
na maksymalnie trzymiesięczne stosowanie. Natomiast § 18 ust. 1 i ust. 4 przedmiotowego
rozporządzenia stanowią że, „ refundowane leki i wyroby medyczne wydaje się:
1) w pełnych opakowaniach;
2) w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej niż ilość określona przez osobę
wystawiającą receptę” oraz
„jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 i 2
przekraczałaby ilość leku przeznaczoną na trzymiesięczną kurację, lek wydaje się w ilości
maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej niż ilość określona na recepcie, chyba że należy wydać
jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazach, o których mowa w ust. 3 pkt 1”.
Biorąc pod uwagę wyżej przywołane przepisy, lekarz może wystawić receptę na dwie
ampułkostrzykawki/fiolki preparatów Zoladex, Diphereline lub Lucrin Depot z dawkowaniem
1 ampułkostrzykawka co 84 dni, gdyż sama czynność podania przepisanej na recepcie ilości leku
mieści się w trzymiesięcznym stosowaniu. Jednak przepisana na recepcie ilość leku przekracza
ilość leku przeznaczoną na trzymiesięczną kurację, w związku z czym apteka powinna wydać
lek w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej niż ilość leku określona na recepcie.
Download