Interpretacja w sprawie realizacji recept z brakami w zakresie

advertisement
Interpretacja w sprawie realizacji recept z brakami w zakresie numeru PESEL
Zapytanie farmaceuty z PKOIA w Bydgoszczy:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie mi jak zachować się powinna osoba realizująca
receptę w przedstawionym przeze mnie przypadku. Mianowicie w piątek próbowałam zrealizować
receptę od lekarza ortopedy w kilku aptekach, jednak w części z nich odmówiono mi realizacji, w
innych natomiast, w których chciano receptę zrealizować brakowało leku. Na recepcie zapisano
Fraxiparine 0,4 ml, 14 amp. z odpłatnością ryczałtową oraz Poltram Combo 60 tabl. z odpłatnością
30%. Odmowa realizacji recepty w części aptek spowodowana była faktem, iż na recepcie widniały
tylko dwie pierwsze cyfry numeru PESEL”
Wyjaśnienie:
Zachowanie farmaceuty, który odmówił wydania leku było niezgodne z § 16 rozporządzenia MZ w
sprawie recept lekarskich. Zgodnie z ust. 1 pkt. g) tego paragrafu, jeżeli na recepcie nie wpisano
danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca
może ją zrealizować w przypadku opisanym w punkcie g): wiek, w przypadku pacjenta do 18 roku
życia, a wieku nie można ustalić na podstawie numeru PESEL - osoba wydająca określa wiek na
podstawie innego dokumentu przedstawionego przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca
zamieszcza tę informację na rewersie recepty oraz składa swój podpis.
W opisanym przypadku PESEL został wpisany na recepcie błędnie. Zatem zgodnie z literą g) w § 16
ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MZ, informację w tej sprawie osoba wydająca lek zamieszcza na
rewersie recepty. Najpraktyczniejsze wydaje się wpisanie tam pełnego numeru PESEL na podstawie
dowodu osobistego i złożenie podpisu. Będzie to wystarczające do prawidłowej ekspedycji leku.
Piotr Bujakiewicz r.pr. PKOIA w Bydgoszczy
Download