szanowny pacjencie - Dolnośląska Izba Aptekarska

advertisement
TABLICA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
DANE TELEADRESOWE:
SKŁADANIE SKARG I REKLAMACJI:
■ Kierownik Apteki
■ Dolnośląska Izba Aptekarska
50-333 Wrocław
tel. 71 321 18 77
ul. Matejki 6
fax 71 321 18 77
email: [email protected]
■ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
50-951 Wrocław
tel. 71 340 69 75 /80
pl. Powstańców Warszawy 1
fax 71 340 64 96
email: [email protected]
■ Dolnośląski Wojewódzki Oddział NFZ we Wrocławiu
50-525 Wrocław
tel. 71 79 79 100
ul. Joannitów 6
fax 71 79 79 325
SZANOWNY PACJENCIE:
1. Odpowiedniki leków refundowanych
Informujemy o możliwości nabycia leku objętego refundacją,
innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie
międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie
powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym
wskazaniu
terapeutycznym,
którego
cena
detaliczna
nie
przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny
detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku. 1
2. Wydawanie odpowiedników
Apteka, za zgodą pacjenta, może wydać lek o którym mowa w
pkt.1, którego cena detaliczna jest niższa, równa bądź wyższa od
ceny leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w
której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na
druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany
przepisanego leku.2
3. W porze nocnej apteka nie pobiera opłaty za wydanie:
•
•
•
środków odurzających,
antybiotyków,
produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której
zamieszczono adnotacje "cito" lub inną równoznaczną, jeżeli
realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej
wystawienia lub w dniu następnym.
Maksymalna wysokość dopłat za ekspedycję leków przez aptekę
w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów
leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł. 3
4. Uprawnieni do korzystania z usług farmaceutycznych
poza kolejnością:
• Inwalidzi Wojenni (IB),
• Inwalidzi Wojskowi (IW),
• Kombatanci,
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZK),
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (ZK),
4
• Kobiety w ciąży.
5. Apteka odmawia wydania produktu leczniczego
jeżeli:
• jego wydania może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta,
• zachodzi uzasadnione podejrzenie co do
autentyczności recepty lub zapotrzebowania,
•
•
•
•
•
w przypadku podejrzenia, że produkt leczniczy może być
zastosowany w celach pozamedycznych,
zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku
recepturowego w recepcie, do których osoba realizująca nie
posiada uprawnień, i nie ma możliwości kontaktu z lekarzem,
który receptę wystawił,
od dnia sporządzenia leku recepturowego minęło co
najmniej 6 dni,
osoba która przedstawiła receptę do realizacji nie ukończyła
13 roku życia,
zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla
której została wystawiona recepta.5
6. Zwrot zakupionych produktów
Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie
podlegają zwrotowi, z wyjątkiem tych, których dotyczy wada
jakościowa, niewłaściwe ich wydanie lub sfałszowanie. 6
7. Recepta wystawiona w innym państwie niż Polska może
zostać zrealizowana za pełną odpłatnością. Na recepcie takiej nie
może zostać przepisany lek o kategorii dostępności Rpw. 7
8. Produkty lecznicze zawierające w swoim składzie hormonalne
środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, dostępne
bez recepty, wydaje się osobie, która ukończyła 15 rok życia.8
9. Apteka w ramach jednorazowej sprzedaży osobie powyżej 18
roku życia może wydać produkty lecznicze, które łącznie
zawierają w swoim składzie nie więcej niż:
– 720 mg pseudoefedryny;
– 240 mg kodeiny;
9
– 360 mg dekstrometorfanu.
W razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt
leczniczy, którego wydanie jest ograniczone wiekiem farmaceuta
i technik farmaceutyczny jest uprawniony do żądania okazania
dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku
nieprzedstawienia tego dokumentu produktu leczniczego nie
wydaje się.10
10. Przechowywanie i transport szczepionek
Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego, dlatego musi
być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”,
czyli w temperaturze między +2 a +8 stopni Celsjusza. Po
zakupieniu w aptece szczepionka powinna być w jak
najkrótszym czasie przetransportowana w opakowaniu
zabezpieczającym przed zmianami temperatury do miejsca użycia
(gabinet szczepień) lub umieszczona w lodówce, jeśli wizyta w
punkcie szczepień jest w późniejszym terminie. W lodówce należy
umieścić szczepionkę na środkowej półce. Nie należy szczepionki
umieszczać na drzwiach lodówki, ponieważ są tam narażone na
największe wahania temperatury. Nigdy nie należy umieszczać
szczepionek w zamrażalniku lub zamrażarce. Szczepionki mogą
być transportowane bez specjalistycznych opakowań, wyłącznie
jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25° C przez czas do
60 minut. Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura powietrza
wynosi powyżej 25° C, konieczne jest zastosowanie opakowania
termoizolacyjnego.11
1 Art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Poz. 696).
2 Art. 44 ust. 2 i ust.2a. Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Poz. 696)
3 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów
leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie
pobiera
się
opłaty
(Dz. U 2014. poz.765)
4 Art. 47c ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych (Dz. Ust. 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
5 Ustawa Prawo farmaceutyczne art. 96 ust. 5 (Dz. U. Nr 45 poz. 271 z 2008r.
z późniejszymi zmianami)
6 Art. 96 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45 poz. 271 z 2008 r. z
późniejszymi zmianami).
7 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U 2016. poz. 62)
8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 183 poz.1531 z 2002 r.) z późniejszymi
zamianami.
9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego
poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w
ramach jednorazowej sprzedaży (Dz.U. z 28.12.2016r. Poz. 2189)
10 Podstawa prawna: Art. 96 ust. 6 Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 45 poz. 271 z
2008r. z późniejszymi zmianami).
11 Materiały: Ministerstwo Zdrowia mz.gov.pl
Kom.Leg.DIA MP MR
Download