PODSUMOWANIE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU WS

advertisement
PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU WS.
RECEPT LEKARSKICH
1. Pro auctore, pro familia (Par. 3 ust. 3 pkt 3)
Zmiana obowiązków i uprawnień lekarzy:
a. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (zatrudniony u świadczeniodawcy) – nie
może wystawiać recept z dopiskiem pro auctore, pro familia
b. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Fundusz zawarł umowę
upoważniającą do wystawiania recept refundowanych (prowadzący indywidualną
praktykę) - może wystawiać recepty z dopiskiem pro auctore, pro familia (ale
może również wystawiać te recepty bez dopisków)
c. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania
zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę
upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego
małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa – wystawiając te
recepty ma obowiązek umieszczenia dopisku pro auctore, pro familia
WAŻNE!!!!
ZGODNIE Z PAR. 16 UST. 4 PKT 2 – OSOBA WYDAJĄCA REALIZUJE RECEPTĘ
NA KTÓREJ WPISANO W SPOSÓB BŁĘDNY LUB NIEZGODNY Z
ROZPORZĄDZENIEM ADNOTACJĘ NA RECEPCIE WYSTAWIONEJ DLA
SIEBIE ALBO DLA MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH LUB WSTĘPNYCH W LINII
PROSTEJ ORAZ DLA RODZEŃSTWA, O KTÓREJ MOWA W PAR. 3 UST. 3
2. Adres udzielania świadczeń
Zmiana dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.
Ww. wpisują na recepcie adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania
dokumentacji medycznej.
3. Recepty RPW wystawione na leki nierefundowane
Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie lek niepodlegający refundacji posiadający kategorię
dostępności „Rpw”, osoba wystawiająca receptę zamieszcza:
1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku
ustalić na podstawie nr PESEL)
2) Datę wystawienia recepty
3) Datę realizacji „od dnia” lub X (jeśli nie dotyczy)
4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobów medycznych – nazwa, postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1),
ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania
5) Dane osoby uprawnionej – imię, nazwisko, nr PWZ
6) Nr PESEL lub nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
7. Unikalny numer identyfikujący receptę
4. Międzynarodowe nazwy leków
Jednoznaczno wskazano możliwość stosowania przez lekarzy międzynarodowych nazw
leków.
5. Nazwy leków recepturowych lub aptecznych
Leki recepturowe - jednoznacznie wskazano możliwość umieszczania na recepcie składów i
nazw mieszanek stosowanych zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej.
Leki apteczne – jednoznacznie wskazano możliwość umieszczania na recepcie nazw z Ph.
Eur. i innych farmakopei uznawanych w EU.
6. Wzory recept
Recepty na leki Rpw – kolor biały
7. Nadawanie numerów recept
Zakresy numerów recept lekarzom nie posiadającym umowy z NFZ nadawane są przez WIF.
8. Zgodność adresu pacjenta z oddziałem NFZ
Jednoznaczno wskazano, możliwość realizacji recept na których istnieje rozbieżność
pomiędzy adresem zamieszkania pacjenta a numerem właściwego oddziału NFZ.
9. Uzupełnianie/poprawianie danych a przekazywanie ich do NFZ
W przypadku:
- określenia kodu uprawnień dodatkowych na podstawie dokumentów
- określenia numeru poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo
numeru dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji oraz symbolu państwa, w którym znajduje się zagraniczna
instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji na podstawie dokumentów
- określenia numeru prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę
- określenia danych dotyczących osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy
- określenia numeru PESEL lub numeru paszportu
Osoba realizująca receptę umieszcza odpowiednią adnotację oraz podpis na rewersie recepty i
zamieszcza ww. dane w komunikacie elektronicznym przekazywanym NFZ.
10. Uprawnienia dodatkowe pacjenta
W przypadku posiadania przez pacjenta uprawnień dodatkowych odpłatność wynika
wyłącznie z tego uprawnienia i nie zależy od liczby i rodzaju odpłatności określonego dla
leku, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.
11. Numery recept - Postępowanie
Numer recepty
Pierwsze cyfry
20-cyfrowy
20-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
22-cyfrowy
--01
01
01
02
02
07
07
07
Data
wystawienia
Do 31.12.2012
Od 01.01.2013
Do 31.12.2012
Od 01.01.2013
Od 01.04.2013
Od 01.01.2013
Od 01.01.2013
Od 01.01.2013
Od 01.04.2013
Od 01.01.2013
PWZ i REGON
w postaci kodu
-----TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
Realizacja na zniżkę
(w terminie ważności)
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
UWAGA:
§ 15. Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3,
lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:
1) rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty
przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub
2) recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi
recepty.
W związku z powyższym podczas realizacji recepty jej wzór nie powinien decydować o ew.
wydaniu leku na 100%
Warszawa. 04.01.2012 r.
Mgr farm. Michał Byliniak
Download