Zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki

advertisement
Zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
przysługujące pacjentom, którzy ukończyli 75-ty rok życia tzw. Senior 75+
Szanowni Państwo,
Koleżanki i koledzy,
W dniu 1 września 2016 roku wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 2 sierpnia 2016 roku (Dz.U z 17
sierpnia 2016 r. Poz. 1261). Rozporządzenie to zostało znowelizowane w związku z
wejściem w życie art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Powyższe rozporządzenia szczegółowo reguluje zasady tak wystawiania jak i
realizacji recept na bezpłatne produkty wydawane uprawnionym świadczeniobiorcą,
którzy ukończyli 75 rok życia.
Kto może wystawić receptę dla Senior 75+:
1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
zgodnie z definicją Art. 55 ust 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ,
lekarzem POZ jest :
1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub4) posiadający specjalizację I stopnia w
dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.
2. pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
3. lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania
zawodu, wypisujący recepty dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych
w linii prostej oraz rodzeństwa tzw. recepty pro auctore i pro familiae
Z powyższego wynika jednoznacznie, iż recepty dla świadczeniobiorcy z
uprawnieniem „S” nie może wystawić:
- położna podstawowej opieki zdrowotnej,
- felczer
- lekarz specjalista zatrudniony w specjalistycznej placówce zdrowia czy też lekarz
pracujący na oddziale szpitalnym.
Do osób uprawnionych, które nie mogą wystawić recepty z upragnieniem „S” należą
również:
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawiający recepty w ramach nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej,
- lekarz POZ zatrudniony w innej placówce, do której pacjent nie jest przypisany,
- lekarz nie posiadający statusu lekarza POZ zgodnie z wykazem specjalizacji
zawartych w pkt 1 niniejszego komunikatu*.
Recepta wystawiona na leki dla świadczeniobiorcy 75+ jest standardową receptą
zgodną ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 rozporządzenia w sprawie recept
lekarskich, na której znajduje się unikalny numer recepty wydany przez NFZ dla
osoby uprawnionej posiadającej prawo do wypisywania leków z obwieszczenia w
sprawie wykazy leków objętych decyzją o refundacji tj. jak dla wszystkich
pozostałych pacjentów posiadających uprawnienia do leków zniżkowych.
Na recepcie w polu „Uprawnienia dodatkowe” osoba uprawniona wpisuje symbol
uprawnienia „S”. Na podstawie tego uprawniania pacjentowi przysługują bezpłatnie
wszystkie produkty znajdujące się w obwieszczeniu w sprawie wykazu leków
przysługujących bezpłatnie osobom, które ukończyły 75 rok życia.
W sytuacji gdy pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe jak ZK,
IW, IB, AZ, BW, PO, osoba uprawniona ma obowiązek wpisać obok uprawnienia
S również inne przysługujące.
Na podstawie tak wystawionej recepty osoba ją realizująca wydaje Seniorowi 75+ lek
z najbardziej korzystną zniżką wynikającą z naniesionych na recepcie uprawnień. tj.
z najmniejszą dopłatą pacjenta.
Kod uprawnienia dla Seniorów „S” może wpisać na recepcie tylko i wyłącznie
osoba uprawniona. Farmaceuta nie ma możliwości uzupełnienia tego kodu.
Na jedne recepcie, na której osoba uprawniona wpisała uprawnienie „S” mogą
znajdować się leki z wykazu leków dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok
życia, te leki pacjent otrzymuje bezpłatnie, oraz inne leki z wykazu leków
refundowanych. Pozostałe leki wydajemy z odpłatnością na ogólnych zasadach jak
pacjentowi ubezpieczonemu.
Osoba uprawniona wystawiająca receptę dla Seniora 75+ ma obowiązek nanieść
oprócz symbolu uprawnienia również poziom odpłatności z jakim dany lek byłby
ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych.
Zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt 1h rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, jeżeli
osoba uprawniona nie naniosła na recepcie odpłatności za lek, środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny osoba realizująca
receptę wydaje zgodnie z brzmieniem powyższego paragrafu.
Prawo do uzyskania recepty z uprawnieniem „S” posiadają tylko pacjencie, którzy
ukończyli 75 rok życia i posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych tzn. pacjent ubezpieczony na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
\W przypadku pacjentów posiadający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie mających ustalonego numeru PESEL, osoba
wystawiająca receptę wpisuje na niej datę urodzenia pacjenta.
Receptę dla świadczeniobiorcy z uprawnieniem ‘S” można zrealizować tylko wtedy
gdy pacjent ukończył 75 rok życia. W tym zakresie pomocne będą programy
apteczne, które to wskazują rzeczywisty wiek pacjenta w trakcie wprowadzania
numeru PESEL pacjenta.
Wydawanie odpowiedników refundowanych dla Seniora 75+ odbywa się na
ogólnych zasadach, które reguluje Art. 44 ustawy refundacyjnej. Lecz wydanie
odpowiednika leku zapisanego na recepcie z uprawnieniem „S „ ograniczone jest
tylko i wyłącznie do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem, o którym mowa w art. 37
ust 1, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców którzy
ukończyli 75 rok życia. Oznacza to, że osoba realizująca receptę może wydać na
żądanie pacjenta odpowiednik znajdujący się tylko w tym wykazie.
W przypadku gdy pacjent zażąda wydania odpowiednika, który nie znajduje się w
tym wykazie, osoba wydająca lek zobligowana jest do naliczenia odpłatności z jaką
lek byłby ordynowany na zasadach ogólnych tj. jak dla pacjenta nie posiadającego
uprawnień dodatkowych.
W przypadku gdy osoba uprawniona dokona na recepcie z uprawnieniem ‘S”
adnotacji wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku „NZ”,
osoba realizująca receptę wydaje dokładnie ten produkt, który został zapisany na
recepcie.
Odpowiedzialność za wystawienie recepty z uprawnieniem „S” ponosi tylko i
wyłącznie osoba wystawiająca receptę. Stąd też osoba realizująca receptę w żaden
sposób nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani tez osoby uprawnionej do
wystawania recept.
Recepta na której naniesiono uprawnienie „S” może być wystawiona od dnia 1
września 2016 roku, a wystawienie recepty z uprawnieniem „S” może nastąpić tylko
w dniu lub po dniu urodzin, w którym to pacjent nabył uprawnień do leków z wykazu
leków dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia.
FAQ
1. Czy lekarz musi wpisać odpłatność za lek na recepcie z uprawnieniem „S”?
Tak!
Zgodnie z par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z 8 marca 2012
roku, lekarz ma obowiązek nanieść na recepcie z uprawnieniem dodatkowym,
wykluczając z tej zasady uprawnienie IB, poziom odpłatności za lek.
Jeżeli tego nie dokona aptekarz lub osoba realizująca receptę ma prawo wydać lek
ze zniżką, zgodnie z uprawnieniem przysługującym pacjentowi. Reguluje to
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w par. 16 ust. 1 pkt 1h
2. Czy farmaceuta może uzupełnić brakujące uprawnienie „S’?
Nie!
Uprawnienie „S” może nanieść na recepcie tylko i wyłącznie osoba uprawniona do
wystawiania recept świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia.
3. Czy aptekarz musi sprawdzić uprawnienie lekarza lub przychodni do
wystawiania recept dla pacjentów, którym przysługuje uprawnienie „S”.
Nie!
Tylko osoba wystawiająca receptę jest odpowiedzialna za to czy posiada
uprawnienia do wystawiania recept dla Seniorów 75+.
4. Czy na recepcie na której znajduje się uprawnienie „S” mogą znajdować się
inne uprawnienia dodatkowe, jeżeli pacjentowi takie przysługują?
Tak!
Jeżeli pacjent, który nabył uprawnień do otrzymania leków z wykazy leków dla
świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia, a przysługują mu inne
uprawnienia dodatkowego, osoba wystawiająca receptę takiemu pacjentowi ma
obowiązek nanieść na recepcie również inne uprawnienie.
5. Czy aptekarz może dopisać uprawnienie IB na recepcie, na której lekarz
wpisał uprawnienie „S”?
Tak!
Osobie realizującej receptę nie wolno samodzielnie uzupełnić receptę o uprawnienie
S ale może ja uzupełnić o pozostałe uprawnienia ( na rewersie recepty, oraz
przekazuje w komunikacie elektronicznym) jeżeli takowe pacjentowi przysługują.
6. Jeżeli na recepcie, na której znajduje się uprawnienie „S” lekarz wpisze przy
danym leku odpłatność 100%, czy można lek wydać bezpłatnie.
Nie!
Oznaczenie odpłatności 100% dla leku z wykazu leków dla Seniorów świadczy o tym
iż lek został zaordynowany temu pacjentowi poza wskazaniami refundacyjnymi i
należy wydać go za odpłatnością 100%.
7. Jeżeli na recepcie z uprawnieniem „S” znajduje się lek pełnopłatny o tej
samej substancji czynnej, która znajduje się w wykazie leków dla seniorów, czy
apteka może wydać bezpłatnie lek z wykazu leków dla seniorów.?
Nie!
Jeżeli na recepcie takiej znajduje się lek spoza wykazu leków dla pacjentów, którzy
ukończyli 75 rok życia, apteka nie może wydać bezpłatnie leku o tej samej substancji
czynnej z wykazu.
Opracował
mgr farm. Marian Witkowski
Download