NAUKA KOPERNIKA DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA Kalendarium

advertisement
Urodzony 19 lutego 1473 w Toruniu, zmarł 24 maja 1543 we Fromborgu– polski
autor dzieła De revolutioniubus orbitium coelestium czyli „O obrotach sfer
niebieskich” przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie
heliocentryczną wizję Wszechświata.
Dzieło Kopernika dokonało przełomu i
wywołało jedną z
najważniejszych rewolucji naukowych od
czasów starożytnych.
Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika
warmińskiego, od
1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511
kanclerza kapituły warmińskiej.
Był wybitnym polihistorem Renesansu,
zajmował się między
innymi astronomią, matematyką, prawem
, ekonomią, strategią
wojskową, astrologią, był także lekarzem
oraz tłumaczem.
Pomnik Kopernika w Toruniu
 Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej
przy kościele św. Jana w Toruniu. W tej szkole nauczył się łaciny,
podstaw matematyki i astronomii. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął
studia na Akademii Krakowskiej. Czasy jego krakowskich studiów
przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły
astronomiczno-matematycznej. Był m.in. uczniem astronoma
Wojciecha z Brudzewa. Studia ukończył bez uzyskania tytułu
magister w 1495. W tym też roku został kanonikiem warmińskim,
funkcji tej jednak jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły
warmińskiej.
 Dzięki staraniom wuja Łukasza w 1496 roku rozpoczął studia
prawnicze w Bolonii, wpisując się w styczniu 1497 do albumu nacji
niemieckiej bolońskiego Uniwersytetu Jurystów .Rozpoczął badanie
sprzeczności w teorii ruchu Księżyca, opisanej przez Klaudiusza
Ptolemeusza, wynikających z założeń teorii geocentrycznej. 9 marca
1497 przeprowadził w Bolonii obserwację Aldebarana, najjaśniejszej
gwiazdy w gwiazdozbiorze Byka, która to obserwacja potwierdziła
tylko jego wątpliwości.
 20 października 1497 objął przez pełnomocników kanonię warmińską.
W roku 1500 odbył wraz z bratem Andrzejem Kopernikiem praktykę
prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Tam obserwował w nocy
z 5 na 6 listopada zaćmienie Księżyca. W Wiecznym Mieście dał serię
prywatnych wykładów.
DOM MIKOŁAJA
KOPERNIKA
19.II.1473
W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik
1483
Umiera ojciec Mikołaja Kopernika
1489
Łukasz Watzenrode, wuj i opiekun Mikołaja Kopernika, zostaje obrany biskupem
warmińskim
1491
Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole przy kościele Św. Jana w Toruniu.
1491-1495
Studiuje na Uniwersytecie Krakowskim
1496
Rozpoczyna studia prawnicze w Bolonii
1500
Wygłasza publiczny
wykład z zakresu matematyki.
1501
Kończy czwarty rok studiów. Staje przed kapitułą i uzyskuje jej zgodę na dokończenie
studiów. Rozpoczyna studia medyczne w Padwie i kontynuuje prawnicze.
1503
Uzyskuje dyplom doktora prawa kanonicznego w Ferrarze.
Kończy drugi i zarazem ostatni rok studiów medycznych w Padwie, uzyskując prawo
wykonywania praktyk lekarskich.
1507
Opracowuje
"Komentarzyk" o teoriach ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys teorii
heliocentrycznej
1510-1512
Sporządza mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich, 1512-1513
Pełni urząd kanclerza kapituły.
1514-1516
Kapituła fromborska zwalnia Mikołaja Kopernika od pełnienia
urzędów.
Mikołaj Kopernik nabywa dom w miejscu dogodnym do obserwacji
astronomicznych
i na jego zapleczu buduje płytę obserwacyjną, sporządza instrumenty
astronomiczne.
1516-1519
Pełni urząd administratora dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie
1518
Dokonuje 16 wyjazdów lokacyjnych na wieś.
Po kilkuletniej przerwie powraca do obserwacji planet.
1519-1520
Wybucha wojna polsko-krzyżacka.
1520
Mikołaj Kopernik bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza
krzyżackiego
w sprawie zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa.
1522
Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłasza traktat o monetach
1524
W liście naukowym do Bernarda Wapowskiego polemizuje z wywodami astronoma
noryberskiego Jana Wernera, zawartymi w traktacie "O ruchu ósmej sfery".
1526
Współpracuje z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego
i Litwy.
1528
Opracowuje ostateczną wersję traktatu o monecie.
1537
Zostaje zatwierdzony przez króla jako jeden z czterech kandydatów na biskupa warmińskiego.
1538-1539
Biskup Jan Dantyszek posądza Mikołaja Kopernika o konkubinat.
1539
Do Mikołaja Kopernika przybywa, aby poznać jego naukę, Jerzy Joachim von Lauchen
1541
Oddaje do druku rękopis "De Revolutionibus".
1542
W Wittenberdze wychodzi drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach
trójkątów: "De lateribus et angelis triangulorum..."
21.V.1543
Mikołaj Kopernik umiera we Fromborku.
Źródło:
Wikipedia
Google grafika
Sara Dombek i
Weronika Mylke
kl.1a
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards