Mikołaj Kopernik

advertisement
Opracował SU przy SP
W mroźny lutowy dzień 1473 roku w Toruniu przy
ul. Św. Anny urodził się Mikołaj Kopernik.
Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w
szkole parafialnej przy Kościele Św. Jana w
Toruniu, (w którym to kościele był również
ochrzczony). W tej szkole nauczył się łaciny,
podstaw matematyki i astronomii.
Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na
Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki
jako Nicolaus Nicolai de Thuronia. Czasy jego
krakowskich studiów przypadły na okres
świetności
tzw.
krakowskiej
szkoły
astronomiczno-matematycznej.
Był m.in. uczniem astronoma Wojciecha z
Brudzewa. Studia ukończył bez uzyskania tytułu
magister artium w 1495. W tym też roku został
kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak
jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły
warmińskiej.
Dzięki staraniom wuja Łukasza w 1496 roku
rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, wpisując
się w styczniu 1497 do albumu nacji niemieckiej
bolońskiego Uniwersytetu Jurystów. W Bolonii
został bliskim współpracownikiem astronoma
Dominika Marii Novary. Pod jego wpływem
rozpoczął badanie sprzeczności w teorii ruchu
Księżyca,
opisanej
przez
Klaudiusza
Ptolemeusza, wynikających z założeń teorii
geocentrycznej.
Geocentryzm, to teoria, według której istotą
jest założenie, że nieruchoma Ziemia znajduje
się w centrum Wszechświata, a wokół niej krążą
pozostałe ciała niebieskie: Słońce, planety,
Księżyc i gwiazdy.
20 października 1497 objął przez pełnomocników
kanonię warmińską. W roku 1500 odbył wraz z
bratem
Andrzejem
Kopernikiem
praktykę
prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Tam
obserwował w nocy z 5 na 6 listopada zaćmienie
Księżyca.
W Wiecznym Mieście dał serię prywatnych
wykładów, podważających współczesne mu
założenia matematyczne astronomii. W 1503 w
Ferrarze doktoryzował się z prawa kanonicznego.
W Padwie skończył studia medyczne i uzyskał
prawo do wykonywania praktyki lekarskiej.
Z nominacji kapituły warmińskiej został w 1507
roku osobistym sekretarzem i lekarzem swojego
wuja biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode.
Odtąd rezydował i mieszkał na zamku w
Lidzbarku Warmińskim. W 1509 r. dał do druku
swój przekład prozą na łacinę z greki zbioru 85
wierszy
w
postaci
fikcyjnych
listów
"obyczajowych, sielskich i erotycznych„.
W tym samym roku opracował tzw. komentarzyk
pod tytułem „Nicolai Copernici de hypothestibus
motuum
coelestium
a
se
constitutis
commentariolus”
o
teoriach
ruchu
ciał
niebieskich, zarys teorii heliocentrycznej i
rozpowszechnił go w licznych odpisach.
Opracował heliocentryczny
model Układu
Słonecznego, według którego Słońce znajduje się
w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak
pozostałe planety obiega Słońce po orbicie
kolistej.
Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w
księdze „De revolutionibus orbium coelestium”
(O
obrotach
sfer
niebieskich).
Mimo
zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi,
nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, w
1616 roku umieszczono ją nawet w indeksie ksiąg
zakazanych.
W swoim życiu mieszkał również we
Fromborku (sporządził mapę Warmii), w
Olsztynie (W 1516 został wybrany przez
kapitułę warmińską administratorem dóbr
wspólnych kapitulnych).
Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia
na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i
stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych.
Określa
się
ją
mianem
"rewolucji
kopernikańskiej". Z idei Kopernika wywodzi się
późniejsza zasada kosmologiczna, zwana także
zasadą kopernikańską, według której część
Wszechświata dostępna obserwacjom nie różni
się od jego pozostałych części. W wersji
uogólnionej przyjmuje się, że żaden punkt we
Wszechświecie
nie
jest
wyróżniony.
Kopernik był także matematykiem, lekarzem,
prawnikiem, ekonomistą, publikował prace o
reformie monetarnej i sformułował prawo, iż
"gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy".
Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku na
skutek wylewu.
Grobu
Mikołaja
Kopernika
poszukiwano
kilkakrotnie. Od roku 2004 podejmowane były
próby
odnalezienia
grobu
Kopernika
w
archikatedrze we Fromborku. W 2005 roku
poszukiwania
zaowocowały
odnalezieniem
trumien i kilku szkieletów. Dokładne wyniki
badań potwierdziły, że jeden z niekompletnych
szkieletów należał najprawdopodobniej do
Kopernika.
Ostatecznie, pozytywna identyfikacja szczątków
Kopernika stała się możliwa w roku 2008 dzięki
należącej do astronoma księdze Stöfflera, którą
po potopie Szwedzi zabrali a obecnie jest w
muzeum w Uppsali. Materiał genetyczny pobrany
z kilku włosów znalezionych w księdze, okazał
się identyczny z materiałem genetycznym osoby,
której szczątki odnaleziono w katedrze
fromborskiej.
19.06.1965 -szkoła obchodziła uroczystości
związane z XX - leciem istnienia. Tego dnia
otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a w szkolnym
holu wmurowano płytę upamiętniającą to
doniosłe wydarzenie.
Tak doniosły Patron naszej szkoły zobowiązuje do
wysokiego poziomu. Podążamy drogą naszego
astronoma organizując „Noc Naukowców”, gdzie
niczym Kopernik badamy, analizujemy i
odkrywamy otaczające nas tajemnice.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards