PIENIĄDZ - Ekonomicznie.pl

advertisement
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, WSPÓŁCZEŚNIE
definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczych,
których zdolność do zapłaty jest nieograniczona.
FUNKCJE PIENIĄDZA:
- ŚRODEK WYMIANY – pieniądz jest narzędziem cyrkulacji oraz ułatwia wymianę dóbr i
usług; w gospodarce bezpieniężnej (barterowej) nie występuje środek wymiany, wymiana
ma charakter bezpośredni, co oznacza że jedne dobra są wymieniane na drugie. Najstarsza
funkcja pieniądza. Pieniądz pośredniczy w transakcjach, w których dochodzi do
równoczesnego wzajemnego przekazania towaru i pieniądza pomiędzy uczestnikami
wymiany.
- MIERNIK WARTOŚCI TOWARÓW – pieniądz, jako jednostka rozrachunkowa, czyli
jednostka w której wyrażone są ceny (dzięki, którym można porównać ze sobą różne
towary) i prowadzone rozliczenia. Pieniądz jest uniwersalnym, doskonałym narzędziem
pomiaru, wyrażania i agregowania wartości. Pieniądz pełni też rolę miernika odroczonych
płatności, czyli za jego pomocą możemy mierzyć np. wielkość odsetek jakie otrzymamy za
rok od momentu założenia lokaty itp.
- ŚRODEK PŁATNICZY – pieniądz jest narzędziem poboru, podziału i wydatkowania
dochodu, pieniądz służy do dokonywania płatności transferowych lub transakcji, w
których przepływ dóbr nie jest równoczesny z zapłata.
- ŚRODEK GROMADZENIA OSZCZEDNOŚCI (TEZAURYZACJI) – za pomocą
pieniądza gromadzimy i przechowujemy wartość, pieniądz jest też środkiem, który można
wykorzystać do dokonywania zakupów w przyszłości.
- ŚRODEK WYMIANY MIEDZYNARODOWEJ – pieniądz może byś środkiem
rozliczeń międzynarodowych, tę funkcję spełniają zazwyczaj pieniądze krajów wysoko
rozwiniętych, posiadających bardzo stabilną walutę. W tym przypadku pieniądz spełnia
wszystkie wyżej wymienione funkcje w odniesieniu do transakcji, realizowanych
pomiędzy poszczególnymi krajami. Przykład pieniądza światowego jest dolar
amerykański.
AGREGATY PIENIĘŻNE – mierzą wielkość pieniądza. Na podaż pieniądza składają się
następujące agregaty pieniężne M1, M2 i M3.
AGREGAT M1 – gotówka w obiegu (bez kas banków) + depozyty bieżące (łącznie z
overnight).
AGREGAT M2 – M1 + depozyty terminowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie +
depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie.
AGREGAT M3 – M2 + operacje z przyrzeczeniem odkupu + dłużne papiery wartościowe z
terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
PIENIĄDZ PIERWOTNY I WTÓRNY
PIENIĄDZ PIERWOTNY – pieniądz powstały w pierwotnej kreacji pieniądza, czyli baza
monetarna lub poprzez udzielenie pożyczki bankom komercyjnym przez bank centralny.
BAZA MONETARNA – to suma banknotów i bilonu, w obiegu pozabankowym oraz ilości
gotówki znajdującej się w obrębie systemu bankowego, baza monetarna jest zwana inaczej
zasobem pieniądza wielkiej mocy
H=C+R
H – baza monetarna
C – gotówka w obiegu
R – gotówka zgromadzona w banku
KREACJA PIERWOTNA przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom
komercyjnym. We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza
monetarna. Jednym słowem są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone
o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku
centralnego.
Bank centralny udzielając kredytu tworzy nowy pieniądz – nie sięga do środków
zdeponowanych w banku. Dla niego udzielenie kredytu nie jest wydatkiem. Dlatego jest to
kreacja pierwotna. Inna formą pierwotnej kreacji pieniądza jest wypłata gotówki przez bank
centralny na rzecz jednostki budżetowej. Ta forma kreacji pieniądza polega na emisji
pieniądza gotówkowego. Również w przypadku skupu przez bank centralny zagranicznych
walut i dewiz następuje pierwotna kreacja pieniądza.
PIENIĄDZ WTÓRNY – to pieniądz powstały w wyniku wtórnej kreacji pieniądza poprzez
udzielenie kredytu lub pożyczki prze bank centralny, komercyjny lub instytucje parabankowe
(pożyczki tylko).
KREACJA WTÓRNA realizowana przez banki komercyjne, które udzielają kredytów
swoim klientom. W procesie kreacji pieniądza przez banki komercyjne możemy wyróżnić:
-wkład pierwotny – załóżmy, że klient wpłaca do banku gotówkę np. 1000zł. Bank otwiera
mu rachunek na tę kwotę, którym ten klient może dysponować. Dokonany wkład jest to
właśnie wkład pierwotny. W wyniku tej operacji następuje przekształcenie pieniądza
gotówkowego (banknotów) w pieniądz bezgotówkowy, jakim jest wkład klienta na rachunku
bankowym. Zmiana ta nie wpływa na ilość pieniądza w obiegu, gdyż nastąpiła jedynie
zamiana formy pieniądza. Wkład ten ma pełne pokrycie w rezerwie gotówkowej banku.
- wkład pochodny – w wyniku uzyskanego przez bankowców doświadczenia okazało się że
tylko niewielka część zdeponowanych w bankach wkładów jest podejmowana w gotówce.
Pozostała część służy do rozliczeń bezgotówkowych albo przez długi czas nie jest
podejmowana. Uznano zatem, że nie ma potrzeby utrzymywania 100% - go pokrycia wkładu
pierwotnego w postaci gotówki w banku. Wystarczy utrzymanie jedynie określonej części
wkładu w postaci rezerwy gotówkowej. Pozostałą część można wykorzystać na udzielenie
pożyczki innemu klientowi w postaci otwarcia na jego rzecz rachunku bieżącego z wkładem,
którym ten klient może swobodnie dysponować. Taką transakcję polegającą na udzieleniu
pożyczki klientowi w formie rachunku bieżącego nazywa się tworzeniem wkładu
pochodnego a sam wkład-wkładem pochodnym. Z wtórną kreacją pieniądza mamy do
czynienia wówczas, gdy banki komercyjne udzielają kredytów swoim klientom. Ta kreacja
wyznacza wielkość podaży pieniądza. W czasie stabilizacji gospodarczej banki nie muszą
całej zgromadzonej w postaci wkładów gotówki trzymać w skarbcu. Klienci dokonują wpłat
i wypłat na przemian i wystarczy tylko stosunkowo niewielka rezerwa gotówkowa, aby
zrealizować wszystkie ich dyspozycje. Resztę środków banki mogą spożytkować udzielając
kredytu przedsiębiorstwom lub indywidualnym osobom, zarabiając na tej transakcji.
Pożyczone sumy wracają do banków, w postaci wpłat na rachunki i mogą służyć do
udzielenia kolejnej pożyczki, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób z pewnej kwoty przyjętych
na początku depozytów powstała znacznie większa suma pieniądza bankowego w postaci
kredytów. Banki zazwyczaj starają się udzielić jak najwięcej kredytów, aby powiększyć
swoje zyski.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PODAŻ PIENIĄDZA BANKOWEGO:
1. Stopa rezerw obowiązkowych – stanowi minimalna relację rezerw gotówkowych do
wkładów, jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego
(Rady Polityki Pieniężnej). Jeśli zasób gotówki w banku komercyjnym spadnie poniżej
obowiązkowej stopy rezerw, wówczas musi on natychmiast pożyczyć gotówkę, najczęściej
od banku centralnego.
2. Wskaźnik gotówkowy – czyli wskaźnik skłonności do utrzymywania gotówki zamiast
depozytów na żądanie.
Na wskaźnik gotówkowy największy wpływ mają dwa elementy:
a) dochód,
b) rynkowa stopa procentowa.
3. Wskaźnik rezerw nadobowiązkowych (nadwyżkowych) – banki komercyjne faktycznie
utrzymują nie tylko rezerwy obowiązkowe, ale i także i rezerwy nadobowiązkowe. W ten
sposób zabezpieczają się przed szczególnymi okolicznościami, mogącymi powodować
wzmożone wycofanie przez klientów gotówki.
Wskaźnik rezerw nadobowiązkowych określany jest przez poziom rynkowej stopy
procentowej i wahania depozytów.
4. Wskaźnik depozytów terminowych – to wskaźnik skłonności do utrzymywania
depozytów terminowych, zamiast depozytów na żądanie.
5. Wskaźnik rezerw pożyczonych – czasami banki komercyjne korzystają z funduszy
pożyczonych od banku centralnego, ponieważ bardziej może im się opłaca ponoszenie
kosztów oprocentowania od pożyczonych środków finansowych w centralnej instytucji
monetarnej niż utrzymywanie rezerw nadobowiązkowych.
CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP.
Celem polityki pieniężnej banku centralnego jest umocnienie pieniądza, co można rozumieć
jako stabilizacje cen, a więc kontrolę tempa inflacji.
CELE POŚREDNIE (o charakterze ściśle pieniężnym)
- to kontrola podaży pieniądza, (która powinna wpływać na stabilność inflacji)
- to kształtowanie kursu walutowego, które ułatwiają identyfikację wpływu podaży
pieniądza na kształtowanie się celów finalnych.
Funkcje celu pośredniego spełnia podanie do publicznej wiadomości poziomu stopy wzrostu
cen, np. w przedziale 2,5 – 3,5% w skali roku, czyli podanie tzw. celu inflacyjnego.
CELE BEZPOŚREDNIE OPERACYJNE – polegają na:
- kształtowaniu wielkości pieniądza rezerwowego banku centralnego (wielkość płynnych
rezerw banków komercyjnych)
- kształtowaniu wielkości poziomu stopy procentowej
Następuje to przez instrumenty tj. system rezerw obowiązkowych, kredyty refinansowe,
operacje otwartego rynku.
Polityka pieniężna powinna mieć na uwadze także inne cele polityki gospodarczej tj.:
- wysoki stan zatrudnienia (walka z bezrobociem)
- równowagę gospodarki zewnętrznej
- podział dochodów
- wzrost eksportu
- wzrost gospodarczy, jeśli tylko nie są w sprzeczności z głównym celem STABILIZACJĄ
CEN I SIŁĄ NABYWCZĄ PIENIĄDZA.
Tak określone cele nazywamy CELAMI FINALNYMI.
NADZÓR BANKOWY
ZADANIA GRNERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO (GINB):
- licencjonowanie banków oraz monitorowanie ich struktury własności, a także
adekwatności kierownictwa
- monitorowanie stabilności finansowej banków poprzez system sprawozdawczości
nadzorczej
- przygotowanie regulacji ostrożnościowych dla systemu bankowego określających
dozwolone lub zalecane parametry działania banków w zakresie adekwatności kapitału
oraz wielkości ryzyk bankowych np. kredytowego, walutowego, płynności
- prowadzenie inspekcji na miejscu w bankach celem oceny sytuacji finansowej banków,
poziomu podejmowanego przez nie ryzyka oraz adekwatności zarządzania tym ryzykiem
oraz zgodności z przepisami Prawa bankowego, Ustawy o NBP, statutem oraz decyzja o
wydaniu zezwolenia na utworzenie banku
- inicjowanie oraz realizowanie na wniosek komisji Nadzoru Bankowego działań
nadzorczych wobec banków w sytuacji kryzysowej, w tym monitorowanie programów i
postępowania naprawczego, a w razie niedostatecznej poprawy sytuacji finansowej
(kapitałowej) wnioskowanie do Komisji nadzoru Bankowego o podjecie dalszych kroków
wynikających z przepisów prawa Bankowego (likwidacja, upadłość, połączenie)
- wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w strukturach
holdingowych, w tym współpraca z zagranicznymi organami nadzoru bankowego.
DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO (KNB):
Restrukturyzacja banków w trudnej sytuacji to tylko jeden z obszarów działań
prowadzonych przez nadzór bankowy. Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w sektorze
wymaga nieustannego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej banków. Dokonuje
się tego poprzez:
nadzór inspekcyjny (inspekcja w bankach) jest systematycznie rozwijany, wyraża
się to rozszerzaniem jego zakresu na nowe obszary działalności i rodzaje ryzyka,
wprowadzaniem nowych metodologii i narzędzi inspekcyjnych oraz dostosowywaniu ich do
przepisów prawa, wytycznych Komitetu Bazylejskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej
nadzór analityczny banki są również przedmiotem bezpośredniego nadzoru
analitycznego. Na podstawie składanych przez nie sprawozdań i raportów szczegółowo
analizuje się m.in. efektywność banków, ich ekspozycje na poszczególne rodzaje ryzyka.
Umożliwia to identyfikację obszarów potencjalnych zagrożeń i dostarcza niezbędnych
informacji dla sformułowania właściwej strategii nadzorczej wobec banków.
Działalność licencyjna polega na rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu zgód nie tylko na
utworzenie i podjecie działalności przez nowy bank lub przedstawicielstwo banku
zagranicznego, ale także na połączenie banków, powołanie członków zarządu lub nabycie
znaczących pakietów akcji.
DO ZADAŃ KOMISJI NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
- określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych
zgromadzonych przez klientów w bankach,
- nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa
oraz obowiązujących je norm finansowych,
- dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie
Polityki Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój,
- opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania.
CELEM NADZORU JEST ZAPEWNIENIE:
- bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o Narodowym
Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W RAMACH NADZORU BANKOWEGO
POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności,
jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banku,
badaniu jakości zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności,
badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw,
gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowaniu bankowych papierów wartościowych z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych,
badaniu przestrzegania limitów,
badaniu przestrzegania określonych przez Komisje Nadzoru bankowego
dopuszczalnego ryzyka w działalności banków.
NADZÓR SKONSOLIDOWANY
to nadzór dokonywanu na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
podmiotów należących do określonego holdingu czy struktury, która w aspekcie
ekonomicznym stanowi jeden podmiot.
Nadzorowi skonsolidowanemu podlega bank krajowy, który działa w holdingu:
Bankowym krajowym,
Bankowym zagranicznym
Finansowym
Mieszanym
Hybrydowym.
NIEZALEŻNOŚĆ INSTYTUCJONALNA, FUNKCJONALNA I FINANSOWA
BANKU CENTRALNEGO
Analizując zagadnienia niezależności banku centralnego, zwraca się uwagę na trzy aspekty:
1.
niezależność instytucjonalną, określają przede wszystkim przez usytuowanie banku
centralnego w systemie organów państwa oraz sposób powoływania i odwoływania władz
banku
2.
niezależność funkcjonalną, czyli uprawnienia banku centralnego do samodzielnego
kształtowania polityki pieniężnej i jej realizacji, oznacza to w szczególności niepodleganie w
tej dziedzinie przez bank centralny instrukcją, wytycznym, czyli decyzjom ze strony
parlamentu, prezydenta i rządu
3.
niezależność finansowa, czyli trwałe określenie zasad tworzenia i podziału
funduszy banku centralnego, co uniemożliwiałoby wywieranie nacisku finansowego przez
rząd lub parlament na decyzje banku.
STOPY PROCENTOWE W NBP:
Stopy procentowe banku centralnego mają decydujące znaczenie dla rynku finansowego –
według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów. Zmiany stóp
procentowych są, więc istotne również dla klientów banków.
O poziomie stóp procentowych w Polsce decyduje obecnie Rada Polityki Pieniężnej. W
zależności od sytuacji na rynku, RPP podejmuje decyzję o podniesieniu lub obniżeniu stóp
procentowych. W ostatnim czasie, w związku m. in. ze spadkiem inflacji, obserwujemy
tendencję do obniżania oprocentowania.
STOPA INTERWENCYJNA (obowiązuje od IV 2006 r. – 4,00% referencyjna, repo)
określa cenę pieniądza na rynku międzybankowym – według niej bank centralny organizuje
interwencyjne zakupy lub sprzedaż, czyli tak zwane operacje otwartego rynku. Bank
centralny posiada kilka istotnych narzędzi, za pomocą, których oddziałuje na rynek
finansowy kraju. Narzędziem, który pozwala na bieżące regulowanie sytuacji na rynku
pieniężnym, są operacje otwartego rynku. Jeśli bank centralny uzna, że na rynku jest za dużo
pieniędzy, wówczas sprzedaje innym bankom krótkoterminowe papiery wartościowe. Jeśli
natomiast w ocenie banku centralnego pieniędzy jest zbyt mało, wówczas skupuje od
banków komercyjnych papiery wartościowe, zasilając rynek gotówką.
Warto podkreślić, że operacje otwartego rynku są interwencjami, które mają przywrócić
równowagę na rynku. Są one organizowane właśnie z inicjatywy banku centralnego, i na
określonych przez tę instytucję warunkach. Do określania warunków służy właśnie stopa
interwencyjna.
Stopa interwencyjna określa minimalne oprocentowanie operacji otwartego rynku – wpływa
więc również na oprocentowanie innych instrumentów. Jest nazywana także stopą
referencyjną lub też stopą repo.
STOPA REDYSKONTOWA (4,25% - redyskonto weksli) określa cenę, po której bank
centralny kupuje od banków komercyjnych weksle.
Według stopy redyskontowej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych.
Banki handlowe (komercyjne) kupują od swoich klientów weksle, stosując określone
dyskonto (przykładowo, dyskonto 10 proc. oznacza, że za nominał 100 zł bank wypłaci
swojemu klientowi 90 zł). Zgromadzone w ten sposób weksle banki komercyjne sprzedają
bankowi centralnemu, który również stosuje dyskonto (a właściwie redyskonto – bo weksle
były już wcześniej kupowane z dyskontem od klientów banków). Stopa redyskontowa służy
właśnie do określania warunków tego typu transakcji.
STOPA LOMBARDOWA (5,50%) określa najwyższy poziom oprocentowania na rynku,
według niej bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów
wartościowych. Przy okazji omawiania operacji otwartego rynku podkreśliliśmy, że są one
organizowane przez bank centralny – w momencie, gdy ten uzna, że na rynku jest zbyt dużo
lub za mało pieniędzy. Są to, więc akcje o charakterze interwencyjnym.
Same banki komercyjne mogą również inicjować transakcje z bankiem centralnym – są to
tak zwane operacje depozytowo – kredytowe. Jednak i w takim przypadku cenę określa bank
centralny. Banki komercyjne zaciągają w banku centralnym krótkookresowe kredyty pod
zastaw papierów wartościowych. Są to tak zwane kredyty lombardowe, (czyli pod zastaw –
zabezpieczeniem są właśnie papiery wartościowe), udzielane właśnie dzięki stopie
lombardowej banku centralnego.
Stopa lombardowa określa maksymalne oprocentowanie pieniędzy na rynku
międzybankowym. Wprawdzie cena pieniądza może przekroczyć poziom lombardowy (co
zdarza się w chwilach, gdy banki gwałtownie potrzebują pieniędzy), w dłuższym okresie
jednak to właśnie stopa lombardowa jest najwyższa.
STOPA DEPOZYTOWA ( 2,50%) określa oprocentowanie jednodniowych depozytów
składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Stopa ta określa najniższe możliwe
oprocentowanie na rynku. Stopa depozytowa jest – podobnie jak stopa lombardowa –
używana do określania warunków transakcji depozytowo – kredytowych, które są
realizowane pomiędzy bankami komercyjnymi a bankiem centralnym.
Podczas gdy stopa lombardowa określała jednak warunki zaciągnięcia kredytu w NBP, stopa
depozytowa – jak sama nazwa wskazuje – określa warunki operacji odwrotnej, to jest
złożenia w banku centralnym depozytu.
Banki komercyjne mogą składać jednodniowe depozyty w banku centralnym. Celem takich
lokat jest zagospodarowywanie nadwyżek, którymi dysponują w danym momencie banki.
Stopa depozytowa banku centralnego określa najniższe możliwe oprocentowanie tego typu
depozytów.
Ogólnie rzecz ujmując, stopa depozytowa jest najniższa, wyznacza, więc najniższy możliwy
poziom oprocentowania na rynku. Poziom najwyższy wyznacza natomiast stopa
lombardowa.
STOPY PROCENTOWE NA
RYNKU MIĘDZYBANKOWYM:
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - wysokość oprocentowania pożyczek na
polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku. Od 1993 ustalany jest w każdy
dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie
Dealerów Bankowych - Forex Polska, na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po
odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości.
W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu, uczestniczące w nim
banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od
zgłoszonych tego dnia.
Funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych:
O/N (ang. overnight) - lokata otwierana w dniu zawarcia transakcji,
T/N (ang. tomorrow/next) - lokata otwierana w pierwszym dniu roboczym po
zawarciu transakcji,
oraz w przeliczeniu na okresy:
1 tygodnia (1SW),
1 miesiąca (1M),
3 miesięcy (3M),
6 miesięcy (6M),
9 miesięcy (9M),
1 roku (12M).
Stopa WIBOR jest wyższa od stopy depozytów, gdyż w przeciwnym wypadku banki
traciłyby na pożyczaniu sobie pieniędzy.
WIBID ( ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za
środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest
codziennie o godz. 11:00.
Funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych:
overnight (O/N)
tomorrow/next (T/N)
oraz w przeliczeniu na okresy:
1 tygodnia (1SW)
2 tygodni (2SW)
1 miesiąca (1M)
3 miesięcy (3M)
6 miesięcy (6M)
9 miesięcy (9M)
1 roku (1Y).
Stopa ta jest niższa od stopy WIBOR, bo w przeciwnym wypadku banki traciłyby na
pożyczaniu sobie pieniędzy.
Stawka POLONIA jest ustalana dla depozytów złotowych na termin overnight (O/N).NBP
oblicza tę stawke jako średnią ważoną rentowności oraz kwot transakcji przekazanych przez
uczestników fixingu polonia. Fixing stawki POLONIA jest przeprowadzany w każdym dniu
operacyjnym NBP o godz. 16.45. Fizxng stawki POLONIA jest przeprowadzany od 24
stycznia 2005 roku. Wprowadzenie stawki POLONIA będzie służyło rozwojowi rynku
transakcji terminowych tj. O/S (transakcje zobowiązujące obie strony do wymiany płatności
odsetkowych – różnicy odsetkowej – opartych na zmiennej stopie procentowej – o terminie
overnight – na stałą lub oderotnie od określonej kwoty nominalnej).
LIBOR lub EUROLIBOR ( ang. London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa
kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki:
Bakers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę
procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym
oraz kredytów typu „roll-over”.
Wysokość stopy procentowej LIBOR zmienia się w sposób ciągły w zależności od
warunków ekonomicznych. Jednomiesięczną stopą LIBOR jest oprocentowanie depozytów
jednomiesięcznych w danym momencie oferowane przez bank innemu bankowi,
trzymiesięczną stopą LIBOR jest oprocentowanie depozytów trzymiesięcznych etc. Jeśli
oprocentowanie pożyczki ustanowione jest na poziomie jednomiesięcznej stopy LIBOR, to
stopa procentowa tej pożyczki uaktualniana jest w kolejnych okresach miesięcznych według
stopy LIBOR, a odsetki płacone są z dołu. Stopy LIBOR dla innych okresów definiuje się
analogicznie.
Przykład analizy pożyczki sześciomiesięcznej oprocentowanej na poziomie
sześciomiesięcznej stopy LIBOR + 0,5% w skali rocznej: Czas na jaki zaciągnięto pożyczkę,
dzielony jest na okresy sześciomiesięczne. Dla każdego okresu oprocentowanie oblicza się
dodając 0,5% do poziomu sześciomiesięcznej stopy.
LIBOR (w skali rocznej) dla początku okresu. Oprocentowanie płacone jest na końcu
okresu.
EURONIA - stopa procentowa londyńskiego rynku bankowego dla denominowanych w euro
depozytów overnight.
EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro
oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych
banków strefy euro - ustalane przez FBE – Federation Bancaier de L’Union w Brukseli.
EONIA (Euro Overnight Index Average) jest to referencyjna stopa dla międzybankowych
operacji depozytowych typu O/N, ustalana przez EBC. Jest wyliczana jako średnia ważona
kwotami transakcji, z uwzględnieniem faktycznych dziennych stóp procentowych i
rzeczywistych dziennych obrotów na rynku pieniężnym.
INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
INSTRUMENTY INSTRUMENTY
NAKAZU
RYNKOWE
1. stopy
2. operacje
procentowe
otwartego rynku
3. operacje
- stopa rezerw
depozytowo obowiązkowych
kredytowe
- stopa
dyskontowa
1.
STOPY PROCENTOWE
 stopa rezerw obowiązkowych – jest to minimalna relacja rezerw gotówkowych do
wkładów, jaka muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego.
Stopa ta oddziałuje na banki podobnie jak podatek, zmuszając je do utrzymywania większej
części ich całkowitych aktywów w formie rezerw, a mniejszej relatywnie części – w postaci
kredytów przynoszących wysokie zyski (odsetki).
 stopa dyskontowa – to stopa procentowa pobierana przez bank centralny od pożyczek
udzielonych bankom komercyjnym. Spadek tej stopy skłoni banki do zaciągania większych
pożyczek, ponieważ obniży to cenę kredytu, natomiast podwyższenie stopy dyskontowej
wywoła podrożenie kredytu, powodując tym samym ograniczenie w zaciąganiu długów.
Obecnie odchodzi się od instrumentów nakazu, gdyz działają one w krótkim okresie.
2.
OPERACJE OTWARTEGO RYNKU
OOR to operacje kupna sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny od banków
komercyjnych. Umożliwiają one bankowi centralnemu na zwiększenie (zmniejszenie)
płynności sektora bankowego (podaży pieniądza)

aby zwiększyć podaż pieniądza bank centralny kupuje papiery skarbowe od banków
komercyjnych

aby zmniejszyć podaż pieniądza bank centralny sprzedaje papiery skarbowe
Stroną inicjującą te operacje jest bank centralny. Wyróżniamy dwa TYPY tych operacji:
OPERACJE BEZWARUNKOWE to umowa po między bankiem centralnym, a bankiem
komercyjnym, która nie zawiera żadnych warunków (ograniczeń). Są mniej istotne i rzadkie.
Celem jest poinformowanie rynku o kierunku polityki pieniężnej. Wpływają stabilizująco.
OPERACJE WARUNKOWE to umowa po między bankiem centralnym, a bankiem
komercyjnym zawierająca pewne istotne ograniczenia tj. określone ceny terminy okresy.
Operacje te odbywają się w ramach przetargów wg dwóch (2) parametrów ceny (stopa
procentowa) i wartości przy danej stopie procentowej. Bank centralny ma tu pewien wpływ
na banki komercyjne. Są najważniejsze. Bank centralny ma prawo do transakcji przeciwnej.
Wpływają na płynność systemu bankowego po przez:

operacje REPO – czyli operacje kupna papierów wartościowych (bezwarunkowe)

operacje REWERSREPO – czyli operacje sprzedaży papierów wartościowych
(warunkowe)
W zależności od częstotliwości wykorzystywania transakcja wyróżniamy:
a)
podstawowe operacje refinansowe – są najbardziej dostępne, wszystkie banki maja
prawo brac udział w przetargach, przetargi odbywaja się raz w tygodniu przeprowadzane
przez NBP, przeprowadzane regularnie, cyklicznie, trmin zapadalności 7 dni.
b)
długoterminowe operacje refinansowe – obowiązują tylko w Europejskim banku
Centralnym, przetargi odbywają się raz w miesiącu, przeprowadzane formalnie przez
EBC, a faktycznie odbywa się to przez banki centralne, termin zapadalności 3 miesiące.
c)
operacje dostrajające – występują tylko, gdy jest zachowana płynność pieniężna na
rynku, są to nieregularne operacje, mogą przyjąć formę przetargu lub dwustronnej umowy.
d)
operacje strukturalne – wykorzystywane przy zmianie struktury płynności systemu
bankowego, celem tych operacji jest wpływ na wielkość podaży pieniądza, bardzo rzadko
wykorzystywane, są to operacje nieregularne.
3.
OPERACJE DEPOZYTOWO – KREDYTOWE
OD-K to operacje odbywające się na rynku międzybankowym. Stroną inicjującą cały proces
jest bank komercyjny.
TYPY OPERACJI:
KREDYT JEDNODNIOWY – w przypadku, gdy bank centralny nie będzie miał
wystarczającej ilości środków do zamknięcia bilansu banku może wziąć kredyt jednodniowy
od banku centralnego (po stopie lombardowej). Może również wziąć kredyt jednodniowy od
innego banku (są one wtedy tańsze).
DEPOZYT JEDNODNIOWY – w przypadku, gdy bank centralny ma za dużą ilości
środków do zamknięcia bilansu banku może wówczas złożyć w banku centralnego depozyt
jednodniowy od (po stopie depozytowej). Może również złożyć depozyt jednodniowy w
innego banku.
STRATEGIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ
STRATEGIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ – opisuje sposób postępowania, jaki może
stosować bank centralny dla osiągnięcia ostatecznych celów polityki pieniężnej za
pośrednictwem swoich instrumentów. Wyróżniamy 4 podstawowe strategie:
Strategie pośrednie:

STRATEGIE KONTROLI PODAŻY PIENIĄDZA – wynika bezpośrednio z
ilościowej teorii pieniądza: bank centralny kształtuje obieg pieniądza tak, aby stabilizować
ogólny poziom cen. Strategia ta była w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku stosowana
przez wiele banków centralnych. Z czasem jednak okazało się, że zależność między
zmianami podaży pieniądza i cenami coraz trudniej empirycznie uchwycić. Szacowane w
poszczególnych krajach funkcje popytu na pieniądz stawały się coraz mniej stabilne, tak że w
pewnym momencie programowanie określonego przyrostu podaży pieniądza stało się
niemożliwe.

STRATEGIE KONTROLI KURSU WALUTOWEGO – wychodzi z założenia,
że cel inflacyjny można osiągnąć za pomocą stabilizacji wymiennego pieniądza krajowego
względem innej waluty (lub walut). Ograniczenie wahań kursowych stabilizuje ceny krajowe
towarów importowanych, które – w zależności od stopnia „otwartości” gospodarki – maja
mniej lub bardziej istotny wpływ na kształtowanie ogólnego poziomu cen. Strategia ta może
przynieść rezultaty, gdy:
- handel zagraniczny (głównie import) odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju
- waluta, z którą ma być powiązany pieniądz krajowy powinna mieć cechę stabilności,
ponadto za jej pośrednictwem powinno się dokonywać większości transakcji zagranicznych.
Strategie bezpośrednie:

STRATEGIE BEZPOŚREDNIEGO CELU – opiera się na wyznaczeniu
konkretnej stopy inflacji lub jej przedziału.
Zalety tej strategii:
- cel jest jasno określony i zrozumiały dla otoczenia
- system jest podany do publicznej wiadomości, co zwiększa jego wiarygodność
- strategia przełamuje oczekiwania inflacyjne, co wzmacnia podstawy do wysokiego wzrostu
gospodarczego
- większa elastyczność w stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej
- płynny kurs walutowy
- stabilizacja inflacji
- zobowiązuje bank centralny do konsekwentnego prowadzenia polityki, a podmiotom
gospodarującym daje punkt odniesienia w kształtowaniu oczekiwań inflacyjnych
- swoboda wyboru zmiennych ekonomicznych kształtowanych w celu osiągnięcia celu
inflacyjnego
W ramach tej strategii bank centralny wyznacza i publicznie ogłasza cel inflacyjny, a
następnie publiczne ogłasza i tak dostosowuje poziom stóp procentowych, aby
zmaksymalizować prawdopodobieństwo jego realizacji.

STRATEGIE O CHARAKTERZE MIESZANYM – łączy w sobie elementy
wcześniej przedstawionych strategii.
Download