Kryminologia - Magisterskie24.pl

advertisement
1
KRYMINOLOGIA
Notatki z wykładów
wykłady Prof. dr hab. Jana Widackiego
2
1. Wstęp
Kryminologia jest nauką empiryczną (poznaną w doświadczeniu, opartą na doświadczeniu).
Przedmiotem kryminologii jest nauka o przestępstwie, przestępcy i przestępczości.
Nazwa
crimnen = przestępstwo
logos = nauka, myśl
po raz pierwszy użył tego terminu Rafaello Garofalo w 1880 roku publikują swoją książkę
o tytule „Criminologia”
Wg. prawa karnego przestępstwem jest czyn zabroniony zagrożony karą większą niż
znikoma.
3 podstawowe filary nowego kręgu kulturowego:
- prawo rzymskie
- filozofia grecka
- etyka Judeochrześcijańska
Przestępstwo Naturalne- jest to pojęcie stworzone przez Garofallo ; jest to czyn który narusza
co najmniej jeden z dwóch sentymentów moralnych (sentyment litości lub sentyment
uczciwości)
Przestępstwo Konsensualne- twórca pojęcia jest J. Toby – co do jego przestępczej natury
istnieje w społeczeństwie zgodność opinii
E. Sutherland (XIX w. / XX w.) – Kryminologia jest to suma wiedzy dotyczącej
przestępczości I przestępstwa rozumianego jako fenomen społeczny. Fenomen społeczny
obejmuje swoim zasięgiem:
3
- proces tworzenia prawa
- proces łamania prawa
- proces reakcji na łamanie prawa
Przestępczość = ogół przestępstw popełnionych na terenie kraju w danym obrębie czasowym.
Przestępczość ujawniona = fakt ich popełnienia został odnotowany, są to przestępstwa znane
organom ścigania
Przestępczość nieujawniona (tzw. ciemna liczba) = pozostałe nie odnotowane przez organy
ścigania, nieujawnione
Przestępczość rzeczywista = przestępczość ujawniona + przestępczość nieujawniona
Przestępczość ujawniona jest opracowywana statystycznie
Statystyka kryminalna = opisana jest w niej tylko przestępczość ujawniona
Gdy przestępczość ujawniona wzrasta lub maleje to tak samo dzieje się z przestępczością
nieujawnioną
Społeczne źródła informacji o przestępczości:
- literatura piękna
- media
- doświadczenia osobiste
- poznanie naukowe
Cele Kryminologii :
- znalezienie prawidłowości, które istnieją w przestępczości
- czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na przestępczość
- próba ustalenia przyczyny która powoduje zmiany
- ustalenie i opisanie jakimi cechami charakteryzują się przestępcy popełniający określone
przestępstwa
4
Nurty:
1) Przestępczość - badanie ogółu przestępczości jako zachowań społecznych, badanie i
opisywanie struktury, czynników i prawidłowości jakie mają wpływ na popełnianie
przestępstw – oparcie w naukach społecznych
2) Przestępca jako jednostka - zajmuje się samym przestępcą; badanie jego osobowości
poprzez korzystanie z nauk przyrodniczych; próbuje wyjaśnić dlaczego osoba stała się
przestępcą – oparcie w naukach przyrodniczych a także psychiatrii, psychologii, nauk
medycznych
2. Statystyka a Kryminologia
Przestępczość ujawniona opisywana jest w statystykach wyrażonych liczbowo co pozwala
wykrywać pewne prawidłowości.
Przestępczość jest zjawiskiem masowym.
XVII w. – w tym wieku zaczęto przetwarzać i porównywać z innymi przestępstwa ujawnione
Pierwszą osobą która zaczęła porównywać ze sobą dane statystyczne dotyczące
przestępczości był Thomas Malthus
Carl F. Gaus – we Francji w roku 1827 jako pierwszy dokonał zestawienia statystycznego
przestępstw kryminalnych (kryteria: ile było przestępstw; ile przestępstw przeciwko życiu
i mieniu; płeć, wiek, wykształcenie, zawód)
W Polsce najstarsze porównanie statystyczne zabójstw pochodzi z XVI w. powstało w czasie
trwania Sejmu Piotrkowskiego, zarządził ją Zygmunt Stary
Adolf Quetelet - analizował dane statystyczne
Przestępczość jest zjawiskiem naturalnym i w przyszłości także będzie istnieć, na wzrost
przestępczości zawsze ma wpływ jakaś przyczyna. Według. A.Q. w stabilnych normalnych
warunkach liczba przestępstw ujawnionych pozostaje w stałej proporcji do przestępstw
nieujawnionych natomiast w warunkach niestabilnych proporcje te ulegają zachwianiu.
5
A .Definicje
Zbiorowość statystyczna (są nią wszystkie ujawnione przestępstwa) = masa statystyczna lub
populacja statystyczna – zbiór obiektów objętych opisem i badaniem statystycznym
Ze względu na cel badania dochodzi do podziału tych zbiorowości w oparciu o kryteria
podziału (wszystkie podziały muszą być dokonywane w oparciu o kryterium logiczne)
Wielokrotne podziały noszą nazwę klasyfikacji.
Jednostka Statystyczna - jest to element badanego zbioru, jest ona częścią zbiorowości
statystycznej, mogą się od siebie różnić
Cechy statystyczne – są to cechy wspólne jednostek statystycznych :
- mierzalne – można je przedstawić za pomocą liczb
- niemierzalne – można je opisać, nie można ich przedstawić za pomocą liczb
Cechy stałe – właściwości wspólne (rzeczowe, czasowe, przestrzenne)
Cechy zmienne – różnicujące między sobą elementy tej zbiorowości (mierzalne,
niemierzalne)
Metody prezentacji danych statystycznych:
1) forma tabelaryczne - tabela musi mieć: tytuł, „główkę”, „boczek tabeli”, uwagi
wyjaśniające, źródło
2) forma graficzna - wykresy: liniowe, kołowe, słupkowe
3) forma metodowo-symboliczna
4) forma opisowa
6
Wskaźnik procentowy – jest to wskaźnik uzupełniający, musza być podane liczby
bezwzględne
Wskaźnik proporcjonalny – np. liczba przestępców na 100 tys. mieszkańców
Statystyki Kryminalne:
1) Policyjne (policyjno-prokuratorskie) – zajmuje się przestępstwami, opisuje liczbę
wszczętych postępowań przygotowawczych, podaje wykrywalność przestępstw;
opisuje przestępczość stwierdzoną :
a. Zbrodnie i występki ścigane z oskarżenia publicznego, objęte postępowaniem
przygotowawczym które zostało skierowane do prokuratury w celu
zakończenia
b. Postępowanie zostało umorzone ale z przyczyn innych niż nie stwierdzenie
przestępstwa
2) Sądowe – zajmuje się osobami skazanymi, podaje liczbę spraw osądzonych
3) Penitencjarna – opisuje zbiorowość osadzonych (skazani i tymczasowo aresztowani)
Przestępstwa wykryte = w zakończonym postępowaniu przygotowawczym ustalono co
najmniej jednego podejrzanego
Wskaźnik wykrywalności = iloraz liczby przestępstw wykrytych podzielone przez
przestępstwa stwierdzone pomnożone przez 100%
Wskaźnik dynamiki = iloraz przypadających sobie liczb przestępstw w tym roku podzielone
przez analogiczne przestępstwa popełnione w roku poprzednim pomnożone przez 100%
Manipulacja danymi statystycznymi jest to specyficzny sposób prezentowania prawdziwych
danych statystycznych
W statystyce za przestępcę uznaję się za przestępcę osobę która w postępowaniu
przygotowawczym została uznana za podejrzaną a później została uniewinniona
7
B. Ciemna Liczba
Źródła pierwszych informacji o przestępstwie:
- źródła własne organów ścigania (czynności operacyjno-rozpoznawcze, administracyjnosłużbowe, dochodzeniowo śledcze)
- źródła zewnętrzne (osoby pokrzywdzone i zgłoszenia, osoby niepokrzywdzone)
art.304§1 k.p.k. – każdy ma społeczny obowiązek powiadomienia o przestępstwie
art. 240 k.k. – NIEDENUNCJACJA – nie zawiadomienie o przestępstwie
Przestępstwa nieujawnione = to takie o których organy nie dowiedziały się ani z organów
kontrolnych ani z mediów
Przyczyny istnienia przestępstw nieujawnionych:
1) przestępstwo, które „nie miało ofiary”, pokrzywdzony nie wiedział, że go
skrzywdzono albo był jedynym świadkiem i go zabito
2) osoby miały informacje ale nie zostały one przekazane organom ścigania
3) stopień zaufania do organów ścigania ma wpływ na to czy poinformować ich o tym
- przekonanie o ich dyskrecji bądź jej braku
- przekonanie o skuteczności działania
- przekonanie, że ujawniając dokonanie przestępstwa wplączą się w długą i męczącą
procedurę
- ujawnienie przestępstwa może ujawnić fakty kompromitujące jego samego
- obawa przed zemsta sprawcy
Ciemna Liczba = liczba przestępstw nieujawnionych, niezarejestrowanych
Leon Radzinowicz – wydał książkę w której opublikował swoje badania przeprowadzone w
latach 1924 – 1933 z których wynikało, że liczba przestępstw ujawnionych jest i ciągle
pozostaje w stałej proporcji do rzeczywistej liczby przestępstw. Stwierdził także, że policja
wie tylko o 5% przestępstw seksualnych.
Mayer – kryminolog niemiecki – przeprowadził badania ciemnej liczby, w latach
8
1923 – 1935 z których wynikało, ze proporcja przestępstw ujawnionych do nieujawnionych
będzie różna w różnych kategoriach przestępstw:
1 kradzież – 20 nieznanych
1 poważna kradzież – 8 nieznanych
1 oszustwo – 20 nieznanych
1 aborcja – 100 nieznanych
Ustalił, że policja dowiaduje się o 18% wszystkich popełnionych przestępstw
R. Ennis – Amerykanin , który prowadził badania o ciemniej liczbie
Badania wykazały, że w zależności od rodzaju przestępstwa ujawnione jest od 1,3 % do 13 %
przestępstw , natomiast w supermarketach ciemna liczba wynosi aż 90%.
Badania ciemnej liczby:
1) wywiad
2) obserwacja uczestnicząca (ludzie wmieszani w tłum) lub eksperyment
3) badania
4)
Błędy w badaniach wiktymizacyjnych :
a) które skutkują zawyżeniem przestępstw w czasie badania do rzeczywistej liczby - jest
to efekt teleshopingu przybliżenia w czasie nieprzyjemnych zdarzeń
b) błędna kwalifikacja prawna czynu
c) nadmierna podejrzliwość bądź urojenie osoby np. ktoś myślał ze go okradli gdyż nie
pamiętał gdzie cos schował
d) omija się osoby do których informacje są ujawnione
e) opierają się zwykle na wywiadach robionych z osobami fizycznymi
Największa ciemna liczba dotyczy pospolitych przestępstw natomiast przestępstwa ciężkie
nie są obciążone tak dużą ciemną liczbą.
C. Historia
9
Dlaczego przestępczość wogóle istnieje?
Wyjaśnienie fenomenu istnienia przestępstwa:
- Kain – Abel – przestępczość to efekt działania diabła
Teoria predyscynacji – nie pozwala na budowanie teorii etiologii bo wyszłoby że przestępca
popełnił cos bo chciał. Należy przyjąć że czyny ludzkie są w jakiś sposób zdeterminowane
Doba oświecenia
Tomasz Morus – twórca terminu utopia; opisywał ówczesne stosunki panujące w Anglii przyczyną przestępstw miało być bogactwo nielicznych a duża bieda większej ilości osób.
W oświeceniu oddzielono teologię i religię od nauki i filozofii. Edukacja i nauka te dwie
rzeczy uważano za podstawowy instrument w likwidacji zła, jeśli będzie się wyedukowanym
to nie podda się złu.
Dwie metody poznania świata: Racjonalizm i Empiryzm
W 1764 została wydana książka Cezarego Beccaria pt. „O przestępstwach i karach”, której
tłumaczenie na język polski wydane zostało w roku 1772, stwierdził w niej że lepiej
zapobiegać przestępstwom niż za nie karać. Lecz, żeby zapobiegać trzeba znać przyczyny
przestępstwa. Beccaria zauważył, że nieuchronność kary jest ze względów prewencyjnych
ważniejsza niż jej surowość – stwierdzenie to zracjonalizowało politykę karną, nie chodzi o to
jak wysoką karę będziemy stosować tylko to, że kara nas spotka gdy popełnimy przestępstwo.
Nie wolno karać nadmiernie gdyż to rodzi odmienne skutki.
Szkoła Klasyczna (szkoła Liberalna) to szkoła stworzona przez Cezarego Beccarie.
Zwolennikami tej szkoły byli także Monteskiusz i J. Bentoma.
Każdy człowiek jest jednostką racjonalną wyposażoną w wolną wolę a kara ma przede
wszystkim wymiar etyczny. Kara i lęk przed karą ma wpływ na jego wolę (nie czyni tych
rzeczy które są zagrożone) kara nie może być okrutna to ograniczenie praw jednostki, nie
10
może być większa niż niezbędna. Obowiązywać ma zasada nullum crime sine lege, lex retro
non agit, nullum poena sine lege. Oskarżony musi mieć zagwarantowane swoje prawa
John Casper Lavater (1741 – 1801) „Fragmenty Fizjonomiki” – w książce tej wskazywał
związek między rysami twarzy i mimiką a także trybem życia i naturą. Fizjonomika – tak
nazywała się ta szkoła
Franz Josef Gall (1758-1828) – prowadził badania na temat anatomii mózgu;
Frenologia – kształt czaszki determinuje kształt mózgu a kształt mózgu determinuje popędy i
skłonności przestępcze. Po istnieniu lub nie zagłębień w kształcie czaszki da się stwierdzić
czy ktoś ma skłonności do zabójstwa. To anatomiczny kształt mózgu decyduje o tym czy ktoś
zostanie mordercą lub nie.
Teoria ta miała duży odzew w Ameryce i była tam bardzo popularna Charles Caldwell (18361906)
W średniowieczu na ogół nie szukana przyczyn przestępstwa
Gall Anonim – przyczyną przestępstw jest brak bojaźni przed Bogiem, gdyby ludzie bali się
Boga to nie popełniali by przestępstw
Wincenty Kadłubek – przyczyną przestępstw jest zła natura ludzka a tak że złe wychowanie,
złe nauki
Jenek z Czarnkowa – brak represji karnych
Jan Długosz – chciwość, skłonność do rabunków i pijaństwa są przyczyną podszeptów
szatana a także zepsuciem obyczajów którym sprzyja długotrwała wojna
Andrzej Frycz-Modrzewski – przyczyna przestępstw tkwi w jednostkach ale i na
właściwościach wrodzonych a także po stronie państwa. Właściwości to : chciwość, lenistwo
i próżniactwo. Przyczyną przestępstw jest tez upadek obyczajów a wina państwa to
niesprawiedliwość sądów a także byt łagodne kary
Kanclerz Jan Ociewski – o przestępstwie decyduje brak należytego wychowania
Bartłomiej Groicki – przyczyną przestepst jest poczucie bezkarności, pijaństwo, zły wpływ
społeczeństwa a także złe wychowanie
Zaczęto spostrzegać przestępstwo jako zjawisko
11
Hugo Kołłątaj, Ostrowski – podzielali poglądy Beccari, społeczeństwo przyczynia się do
przestępstw czasami społeczeństwo jest bardziej winne niż sam zabójca
Pozytywizm
Jest kontynuacją myśli oświeceniowej August Conte, John Stuart Mill, Hubert Spencer, Karol
Darwin
Zakładał, że przedmiotem poznania naukowego mogą być tylko przedmioty rzeczywiste.
Należy rozważać tylko tematy pożyteczne a unikać trzeba tematów jałowych. Trzeba więc
omijać spory metafizyczne. Trzeba uzyskać pewną wiedzę, należy odrzucić wszelką
metafizykę a poznawać świat przez naukę.
August Conte 1798-1857 – kurs Filozofii Pozytywnej
John Stuart Mill 1806-1873 – empiryzm –napisał „System logiki” 1843
Herbert Spencer 1820-1903 – społeczeństwo jest czymś na kształt organizmu i podlega
ewolucji
Karol Darwin 1809-1892 – napisał „o pochodzeniu gatunków”
3. Włoska szkoła Pozytywistyczna w prawie karnym i kryminologii
Cezary Lombroso 1835-1909 – prof. uniwersytetu w Turynie. Jego książki wywarły wpływ
na postrzeganie przestępcy napisał: „człowiek przestępca” 1876 – ukazała się też w Polsce
„Geniusz i obłąkanie”
Pierwsza całościowa teoria Kryminologiczna
Człowiek i społeczeństwo podlegają ewolucji ta ewolucja wyznacza rozwój. Ewolucji
podlega także język
Lombrosa poszedł w kierunku Teorii Biologicznych. Przestępca to taki człowiek, który
swoim poziomem
(……………………..trzeba dokończyć……ale nie za dużo……………………………….)
12
Teoria Lombrosa – jest ona głęboko zakorzeniona w tle epoki, opiera się na zasadach
deterministycznych, była również weryfikowana empirycznie.
-zyskała dużą popularność w 2 poł. XIX w.
- przestępca jest inną kategorią antropologiczną
Przeciwnicy Lombrosa:
- wszyscy, którzy byli przeciwnikami teorii deterministycznych w kryminologii – upatrywali
niebezpieczeństwa dla dotychczasowego postrzegania prawa karnego - szkoła socjologiczna
- przyczyn przestępczości szukali w przyczynach społecznych a nie w człowieku –
determiniści marksiści
- metodologiczne twierdzenia Lombrosa są nie do udowodnienia – Charles Goring (18701919) w 1913 r. wydał książkę pt. „Angielski więzień – studium statystyczne” w której
opublikował swoje badania z lat 1901-1913 – zarzucił Lombrosie, że ten wybrał złą grupę
badawczą, źle ją opracował statystycznie. Goring w swoich badaniach wybrał grupę 3000
angielskich więźniów jako grupę kontrolna wybrał studentów Oxfordu i Cambridge.
Angielski przestępca nie stanowi żadnego innego typu antropologicznego – niczym się nie
różni od np. studentów angielskich uczelni. Teoria Lombrosa okazała się nieprawdziwa nie
była natomiast nienaukowa
Leon Wachholz (1867-1942) – w 1910 r. w „Przeglądzie Lekarskim” napisał, że teoria
naukowa nawet gdy okaże się błędna nie traci swojego statusu naukowego
E. Horton wydał książkę pt. „Amerykański przestępca- studium antropologiczne”.
Wg. E.H. Lombrosa nie uwzględnił ras ludzkich ani typów przestępstw, twierdził, że w
każdej rasie można wyodrębnić różne stadia antropologiczne
Czy jest związek wyglądu zewnętrznego i skłonności do przestępstwa?
W latach 60-tych w Polsce prof. Anna Firkowska - Mankiewicz przeprowadziła badania.
Wybrała 10% z grupy 865 chłopców, których wygląd fizyczny odbiegał znacznie od innych
13
(najbrzydszych). Gdy dziecko wychowywało się w rodzinie w której nie dostawało
rekompensaty to dziecko takie szukało akceptacji wśród rówieśników poprzez zachowania
agresywne (nie akceptowane społecznie)
4.Francuska Szkoła Kryminologiczna
Francuska Szkoła Kryminologiczna – czołowi przedstawiciele:
Aleksander Lacassange – profesor Uniwersytetu w Lyon. Na przestępczość ma wpływ
czynnik społeczny – warunki społeczne wpływają na przestępczość. Ktoś o takich samych
cechach w zależności gdzie się znajdzie w jakiej jest społeczności popełni przestępstwo a
inny go nie popełni
Gabriel Tarde – reprezentant Psychologizmu – zjawiska społeczne w ujęciu
psychologistycznym, zachowania społeczne są zdeterminowane przez wpływy środowiska a
wpływy te są tym silniejsze im silniejsze są więzi społeczne pomiędzy członkami
społeczności.
Emil Durkheim – klasyk socjologii- zwolennik nurtu socjologizmu. Społeczeństwo to jest
coś więcej niż suma jednostek ich odziałowywań. Jest coś takiego jak świadomość zbiorowa
– ona determinuje życie psychiczne jednostek i determinuje zachowania. Przestępstwo jest
czymś naturalnym w społeczeństwie, wszystko co istnieje jest normalne – więc nie ma się co
dziwić. Wzrost przestępczości możemy uznać za patologię ale przestępczość jest pożyteczna
bo warunki z jakimi jest zespolona ma wpływ na ewolucję prawa i moralności. Jednostki w
społeczeństwie różnią się stanem świadomości moralnej.
gr. Nomos – prawo > NOMIA > tak E.D. nazwał stan ładu społecznego natomiast stan w
którym istnieje brak ładu społecznego nazywamy ANOMIA (stan ten powstaje najczęściej w
stanach kryzysów)
5. Spojrzenie Marksistowskie
14
W 1855 r. przeprowadzono badania w Niemczech z których wynikało, że istnieje związek
między cenami zrywności a wzrostem przestępczości. Gdy ceny żywności szły w górę to
pociągało to za sobą wzrost przestępczości.
Karol Marks (1818-1883) twórca Socjalizmu Naukowego. W roku 1848 wydał „Manifest
Komunistyczny” warunki ekonomiczne najbardziej determinowały zachowania społeczne.
Społeczeństwo dzieli się na klasy: właścicieli środków produkcji oraz klasę robotniczą. Klasa
właścicieli jest znacznie mniejsza niż klasa robotnicza. Klasa właścicieli nie przeszczeka
reguł efektem czego jest wyzysk i nędza klasy robotniczej co niesie za sobą wzrost
przestępczości i patologii. Gdy zlikwidujemy klasy wówczas przestępczość zniknie. Braki
ekonomiczne determinują zachowania społeczne
Fryderyk Engels (1820-1895) nędza, która jest konsekwencja wyzysku jest przyczyną
przestępczości.
podział klas > wyzysk > nędza > przestępczość
Lenin - Władimir Iljicz Uljanow (1870-1924) gdy zlikwidujemy podział klasowy to
wszystkie patologie znikną, przestępczość „umrze”
Wilhelm Bonger – w roku 1905 wydał książkę pt. „Przestępczość a warunki ekonomiczne”
w której napisał, że:
- przyczyną przestępczości jest ogólne nastawienie ludzi na zysk
- przestępstwa popełniają nie tylko osoby biedne
- wierzył, że w ustroju bezklasowym gdy zniknie wyzysk to również przestępczość też będzie
zanikać
W Polsce wówczas pogląd ten podzielał również Ludwik Krzywicki (twórca teorii socjologii,
krytyk teorii Lombrosa), A.Ettinger, Juliusz Makarewicz
Enrico Ferri – Włoska Szkoła Pozytywna – uczeń Lombrosa
Studiował w Bolonii gdzie zajmował się statystyką później we Francji gdzie próbował
porównać przestępczość we Włoszech i we Francji następnie przeniósł się do Turynu.
15
W 1884 r. wydaje książkę pt. „Zabójstwo, samobójstwo” i „Socjologia kryminalna”
Uznał, że przyczyn przestępstwa trzeba upatrywać w wielkiej liczbie czynników (fizyczne
/rasa, klimat/, antropologiczne /koordynacja psychiczna, uszkodzenia centralnego układu
nerwowego/, społeczne/gęstość zaludnienie/, ekonomiczne, itp…) jest to spojrzenie
Multikauzalne
Przestępcy nie stanowią grupy jednorodnej, najwięcej jest przestępców przypadkowych
Lombrosa + Garofalo + Ferri = włoska szkoła pozytywna
Garofalo – jest twórcą terminu ‘kryminologia’ oraz ‘przestępstwo naturalne’
Robert Merton – w 1938 r. opublikował swoja teorię kryminologiczną. Wszystkie
zachowania są wynikiem pomiędzy kulturowo zdeterminowanymi aspiracjami jednostki (cele
jakie jednostka chce osiągnąć w życiu) a społeczeństwo akceptuje tylko niektóre drogi dojścia
do tego celu. Czasami jednak chęć osiągnięcia celu powoduje osłabienie z normami
prawidłowymi to właśnie jest ANOMIA wg. Mertona
Wzrost industrializacji i urbanizacji wpływa na wzrost przestępczości
6. Teoria Dezorganizacji Społecznej
Twórcy: Florian Znaniecki, Wiliam Thomas – razem napisali książkę pt. ”Chłop Polski w
Europie i Ameryce ” w warunkach emigracji następuje destrukcja norm a następnie ich
reorganizacja w nowych warunkach. Okres kiedy stare normy zostały odrzucone i zastąpione
nowymi- w tym okresie ludzie byli najbardziej podatni na demoralizacje
Albert Cohen - w połowie lat 50tych XX w. wydał książkę pt. „Przestępni chłopcy”
Teoria Podkultury Przestępczej: małe dziecko ma świadomość, że są różnice klasowe i te
różnice klasowe mają wpływ na losy jego i jego rodziny. Dzieci z klas niższych wcześniej
uświadamiają sobie, że przynależność do tej klasy ogranicza im drogę do rozwijania się,
świadomość ta powoduję ambiwalentne postawy wobec klasy średniej a tej co żyją.
3 drogi jakie może wybrać takie dziecko:
16
1. postanawia porzucić swoją klasę i poprzez pracę, edukację próbuje się dostać do
klasy średniej – Collage Boy
2. akceptacja ograniczeń w jakich się znalazł. Nie próbuje się przedostać do innej
klasy – Corner Boy – może to być pozycja przejściowa albo może zostać i skończyc w
przytułku albo dostać się do mafii
3. próbuje zerwać ze swoja klasą , korzystać z dóbr klasy średniej poprzez
przestępczość – osoba która wybrała tę drogę dołączają do istniejących już grup, akceptując
standardy w tej grupie. Gangi młodzieżowe mają bardzo silną podkulturę są one
konkurencyjne dla rodziny, organizacji społecznych, gang pozwala żyć na poziomie
W Polsce w latach 60tych XX w. prof. Strzembosz również badał młodzież i doszedł do
podobnych wniosków jak Cohen
Nierówność społeczna wg. Cohena i Merona ma wpływ na przestępczość – odwołania do
teorii Marksistowskiej
Edwin Sutherland (1883-1950) twórca teorii Zróżnicowanych Powiązań – zachowania
przestępcze są wyuczone a nie są wrodzone, nie są zdeterminowane naturalnie. Zachowań
tych człowiek się uczy w toku interakcji z innymi zachowaniami, innymi ludźmi. W grupie
pierwotnej (rodzina, grupa w której człowiek się wychowuje) człowiek uczy się zachowań
przestępczych. Stosunek jednostki do norm można ocenić jako sprzyjający lub niesprzyjający,
przestępcą stajem się gdy jest więcej argumentów sprzyjających naruszeniu
7. Teoria Psychoanalizy
Teoria Psychoanalizy – Zygmunt Freud (1836 -1939)
książki:
1911 r. – „O psychoanalizie”
1935 r. – „Wstęp do psychoanalizy”
Z początku było to teoria lekarska później ewoluowała do miana teorii psychologicznej by
później stać się teorią filozoficzną.
17
Ważnym czynnikiem życia psychicznego jest podświadomość (świadomość i
podświadomość). Istnienie zjawisk świadomych jest stwierdzalne natomiast istnienia
podświadomości możemy się tylko domyślać.
Podświadomość jest brakującym ogniwem.
Wykrycie tych nieświadomych przeżyć pozwala na leczenie schorzeń , zwłaszcza nerwic oraz
różnych zaburzeń psychicznych. Nerwice są efektem wypierania lub tłumienia ze
świadomości przeżyć.
Tłumienie swoich popędów również wywołuje problemy – popędy seksualne są najbardziej
tłumione ze względów społecznych. Popęd do śmierci (tanatos – bóg śmierci) – energią jest
siła skierowana na zewnątrz (sadyzm, chęć mordu) bądź do środka (chęć samobójstwa).
Kompleks niższości – człowiek myśli, że jest gorszy od innych. Pozbycie się go może
nastąpić w sposób kontrolowany lub niekontrolowany. Kompleksy ujawniają się czasem
umorzeniach sennych lub przeżyciach (które nie są przypadkowe).
Osobowość ludzka wg. Freuda jest trójstopniowa, można wyróżnić:
ID (ono), EGO( jaźń), SUPEREGO (nadjaźń)
ID – piętro najniższe, biologiczne. Ogół tendencji popędowych, nieświadomych. Dąży do
natychmiastowych wyładowań energii i osiągnięcia przyjemności, potrzeb biologicznych. ID
natrafia na opór społeczeństwa i przyrody. „biologiczne ja”
EGO – jest to część ID – ID uległo zmianie pod wpływem otaczającej rzeczywistości,
reprezentuje ono rozum, przebiegłość, praktycyzm. Dobre funkcjonowanie EGO zależy od
procesów poznawczych. „społeczne ja”
SUPEREGO – kontroluje ID i EGO – jest to nasze sumienie. To właśnie SUPEREGO
kontroluje wstyd, wymierza kary, stwierdza poczucie winy a także daje nagrody.
Między ID, EGO i SUPEREGO musi być harmonia
Alfred Adler i Karl Jung byli to uczniowie Z. Freuda, kontynuowali oni jego teorię.
18
Adler – nie popęd życia tylko popęd władzy jest największy i najważniejszy. Jest to teoria
psychologii indywidualnej.
Jung – popęd do władzy połączony z teorią Freuda. Jest to teoria psychologii analitycznej.
Freud + Adler + Jung = twórcy tzw. psychologii głębi
Franz Alexsander – motywem kradzieży nie jest często chęć uzyskania korzyści materialnej
ale poczucie niższości i chęć przełamania jej poprzez nabycie jakiejś rzeczy poprzez
popełnienie przestępstwa
E. H. Erikson – czynniki środowiskowe kształtują ID, EGO, SUPEREGO
Według Alexsandra i Eriksona nieprawidłowa osobowość jest główną przyczyną źle
wykształconej osobowości .
Przestępstwo jest formą przełamania swojej niższości społecznej.
Przestępstwo jest aktem substytutem zupełnie innego zachowania – potwierdza się tylko przy
przestępstwach seksualnych
Konsekwencją psychoanalizy jest psychoterapia
8. Teoria Typów Konstytucjonalnych
twórca : Ernst Kretschmer ( 1888 - 1964 )
skoro człowiek jest całością psychosomatyczną to z cechami fizycznymi łączą się cechy
psychiczne. Cechy fizyczne można rozpoznać poprzez cechy fizyczne.
Kretschmer dokonał podziału ludzi na cztery typy:
1) typ leptosomiczny (astemiczny) – wysoki, szczupły, wąska twarz, wąski nos, długie
kończyny, płaski brzuch, waska klatka piersiowa
2) typ atletyczny – średni lub wysoki wzrost ciała, barczysty, brak nadmiaru tkanki
tłuszczowej
19
3) typ pykniczny – krągłość sylwetki, niska lub średnia budowa ciała, wydatny brzuch
4) typ dysplastyczny – wygląd infantylny, eunuchoidalny, słaby lub brak zarostu
typ 1) i 2) – częściej zapadają na schizofrenie tzw. typ schizotymiczny
typ 3) i 4) – częściej zapadają na cyklofrenie tzw. typ cyklotymiczny
schizofrenia jest to najczęściej występująca choroba psychiczna, zaczęto ją opisywać
w XIX w. ; etapy postępowania choroby: odcięcie się od świata rzeczywistego i życie we
własnym swiecie, dezintegracja wszystkich funkcji psychicznych, stan zejściowy choroby
charakteryzuje się uczuciowym otępieniem;
Eugeniusz Bleuler uważany jest za twórcę pojęcia schizofrenii;
Cyklofrenia = psychoza maniakalno-depresyjna = psychoza afektywna-dwubiegunowa –
charakteryzuje się skrajnymi wahaniami nastrojów, szybkie przejście ze stanów wysokiego
pobudzenia do stanów depresyjnych.
typ pykniczny – rzadziej popełniaja przestępstwa
schizotymicy – częściej popełniają przestępstwa, częściej chcą być władczy, nie szanują
sprzeciwu
typ atletyczny – częściej popełniają przestępstwa gwałtowne ( zabójstwo, rozbój, gwałt )
typ leptosomiczny – częściej popełniają przestępstwa przeciwko mieniu
typ dysplastyczny – najczęściej popełniają przestępstwa przeciwko moralności
typ pykniczny – najczęściej popełniają przestępstwo oszustwa
Kretschmer nie uwzględnił w swoich badaniach typów rasowych
Wiliam Sheldon – amerykański lekarz i psycholog – kontynuator prac Kretschmera
Stwierdził, że temperament jest głównym czynnikiem determinującym skłonności
przestępcze. W swoich badaniach doszedł do wniosku, że każdego człowieka można
przypisać do jednego z trzech typów konstytucjonalnych:
20
1) typ endomorficzny (podobny do pyknika) – związany jest z nim temperament
trzewiotoniczny
2) typ mezomorficzny (podobny do atletyka) – związany z temperamentem
ciałotonicznym
3) typ ektomorficzny (podobny do astenika)– związany z temperamentem
mózgotomicznym
endomorfik – towarzyski, wygodny, ekstrawertyk, miłośnik życia, miękki
charakterologicznie, wygodny
mezomorfik – aktywny, dynamiczny, gadatliwy, stanowczy w ruchach, odważny
ektomorfik – introwertyk, alergik, łatwo się męczy, wrażliwy, cierpiący na bezsenność
Nie ma ludzi, którzy pasowali by idealnie do tego modelu w 100%.U nieletnich przestępców
badanych przez Sheldona dominowały cechy mezomorficzne. Typ endomorficzy rzadko
popełnia przestępstwa a typ ektomorficzny prawie wogóle.
W człowieku występuje 47 chromosomów istnieją jednak zakłócenia w ich liczbie.
Kobiety – XX
Mężczyźni – XY
Niezgodność chromosomów odbija się także w budowie ciała i zachowaniu człowieka
Mężczyzna XXY – cechy kobiece
Mężczyzna XYY – wysoki wzrost (powyżej 182 cm)
Casey w 1966 stwierdził że mężczyźni z dodatkowym Y to częściej pensjonariusze
oddziałów zamkniętych.
Jacobs w 1966 zbadał, że dodatkowy chromosom u mężczyzn Y wpływa na ich agresywność.
Dokonał on badań 197 przestępców, wyniki dowiodły, że w 9 przypadkach osadzenia mieli
dodatkowy chromosom Y . Za grupę kontrolną posłużyło mu ok. 200 niemowląt oraz ok.250
przypadkowych mężczyzn gdzie ani jedna osoba nie miała dodatkowego Y. Wszyscy
przestępcy u który odkryto dodatkowy Y charakteryzowali się wysokim wzrostem, mieli
21
ciężkie zaburzenia osobowości o nieustalonej przyczynie – byli nieodporni na frustrację,
impulsywni, działający pod presją chwili
9. Teoria osobowości
Hans Eysenk
Osobowość można opisać posługując się pojęciami:
- ekstrawersji
- introwersji
- neurotyzmu
Osobowość jest zdeterminowana biologicznie poprzez budowę układu nerwowego.
U podstaw społecznego zachowania się osób dorosłych leży warunkowy odruch reagowania
lękiem na sytuacje zawierające elementy postępowania antyspołecznego. Odruch ten został
wykształcony w dzieciństwie a później odruch ten generalizuje się. Ludzie różnią się miedzy
sobą zdolnościami do nauki odruchów warunkowych. Ekstrawertycy gorzej się uczą
odruchów warunkowych, a więc gorzej uczą się zachowań prospołecznych a to leży u
podstaw społeczeństwa. Teoria ta jest dobrze osadzona w teorii psychologicznej i została
dobrze zbadana empirycznie. Ekstrawersja i neurotyczność pozostają w bliskim związku z
przestępczością, trzeba sobie zdać sprawę że jest dużo przestępstw nie związanych z
przemocą a co za tym idzie teoria ta ma kilka słabych punktów.
3 piętra:
- biologiczne – typ budowy układu nerwowego
- psychologiczne
- społeczne – ekstrawersja, gorsze uczenie się odruchów warunkowych a konsekwencją tego
są zachowania nonkonformistyczne w tym przestępczość.
10. Teoria Neutralizacji
Autorzy: David Matza i Gresham Sykes
22
Przestępcy mają taki sam system wartości jak reszta społeczeństwa. Przestępcy mają większe
przeświadczenie, że działają cały czas w stanie wyższej konieczności.
Wyższą konieczność neutralizują normy prawne.
Rodzaje neutralizacji:
- zaprzeczenie odpowiedzialności – przestępcy negują własną winę przerzucając
odpowiedzialność na kogoś innego
- zaprzeczenie krzywdy – „popełniłem przestępstwo ale w gruncie rzeczy nic się nie stało”
np. bo ten pokrzywdzony jest bogaty i Kupis sobie nowy samochód
- zaprzeczenie ofiary – zabicie kogoś, pobicie kogoś to ofiara sama sobie zasłużyła na to,
należało jej się
- potępienie potępiających – „przyznaje się to ja pobiłem ale sąd, prokuratura, policja i tak jest
skorumpowana”
- powoływanie się na krzywdę swojej klasy społecznej, swojej grupy społecznej
Zadaniem tej teorii nie jest wytłumaczenie dlaczego ludzie popełniają przestępstwa. Po
jakimś czasie Ci sami autorzy dokonali ulepszenia swojej teorii i powstała teoria dryfu –
załamanie lub osłabienie więzi moralnych w społeczeństwie stało się przyczyną wzrostu
przestępstw, ludzie dryfują w stronę przestępstwa.
Warunki społecznej anomii sprzyjaj neutralizacji norm społecznych
11. Teoria Naznaczania (Etykietowania)
twórca: Edwin Lemert (1912-1996)
Przestępca staje się przestępcą nie dlatego że ma złe cechy osobowe, nie dlatego, że społ. go
do tego popchnęła tylko dlatego, że społeczeństwo uznało go za przestępcę – z takiego
uznania sprawy wynikają pewne konsekwencje
Dewiacja pierwotna
Jest ona uwarunkowana przez zespół czynników takie jak społeczne, kulturowe itp.
Jednorazowe przekroczenie norm prawa karnego może się zdarzyć wg. Lemerta każdemu
23
Dewiacja wtórna
Jest ona trwała, głęboka, trudna do usunięcia, staje się to gdy człowiek zostanie wkręcony „w
wir” wymiaru sprawiedliwości w końcu sam człowiek uznaje siebie za przestępcę
Teoria Reliktu
Ugruntowała się w krajach komunistycznych. Nie istniał podział klasowy natomiast
przestępstwa wciąż były popełniane. Zgodnie z tą teorią przestępczość jest pozostałością,
reliktem ustroju kapitalistycznego. Przestępczość jest ogonem, który się ciągnie za
poprzednim ustrojem.
Zwolennicy ustroju komunistycznego na zachodzie Europy i w USA próbowali tłumaczyć że
przestępczość w krajach komunistycznych jest wynikiem tego, że w Rosji po Rewolucji z
1917 r. tak naprawdę wcale nie zapanował prawdziwy komunizm opisywany przez Marksa.
Gdyby wprowadzono komunizm zgodny z założeniami Marksa to nigdy by nie było
przestępczości.
12. Nowa Kryminologia (Kryminologia Radykalna)
Powstała w Anglii i USA
Bazowali na założeniach marksistycznych, teorii etykietowania a także teorii zróżnicowanych
powiązań.
Zadali sobie pytanie dlaczego niektórzy ludzie popełniają przestępstwa?
Przestępstwo jest to konflikt jednostki ze społeczeństwem. Trzeba się zastanowić dlaczego
społeczeństwo niektóre czyny uznaje za przestępne a niektóre nie.
Według Kryminologii Radykalnej tak naprawdę jest to konflikt z klasą rządzącą, którą
obecnie jest klasa średnia. Jednym z przywilejów władzy jest możność penalizacji bądź
depenalizacji czynów. Skoro najsilniejszą grupą jest klasa średnia to tak naprawdę ona
dyktuje władzy co powinno być zakazane a co nie. Dlatego przestępstwo jest
zamanifestowaniem, że ktoś nie zgadza się z prawem karnym ustalonym przez władzę czyli
24
przez klasę średnią. Tylko wolność jest ważna, prawo i państwo jest złe a przestępstwo godzi
w interesy klasy średniej.
13. Grupa Teorii Kontroli Społecznej
Pytanie: dlaczego ludzie nie popełniają przestępstw?
Człowiek sam musi się nauczyć zachowań społecznych, proces uczenia się zachowań
zgodnych z normami to proces socjalizacji.
Proces socjalizacji zależy głównie od:
- rodzaju i siły więzi jaka łączy daną jednostkę z grupą społeczną
- spójność systemu norm (łatwiej będzie się przyswajać normy, które są w pewien sposób
wspólne)
- na ile konformizm wobec aprobowanych norm przynosi jednostce korzyści
Analiza dotyczy jednostek normalnych z punktu widzenia psychopatologicznego
Przedstawiciel nurtu:
Walter Reckless
„The Crime Problem” - 1955
Zachowania jednostek (przestępcze i konformistyczne) są rezultatem (wypadkową):
- zewnętrznych presji
- wewnętrznych potrzeb
Teoria Recklessa jest teoria oddziałowywań powstrzymujących. Powstrzymywanie polega na
presji jaka na jednostkę wywiera rodzina, grupa koleżeńska, grupa religijna, społeczeństwo a
także państwo poprzez prawo karne. Grupa chce aby zachowania jednostki były zgodne z
zachowaniami grupy w której przebywa. Powstrzymywanie wewnętrzne jest to efekt
samokontroli jednostki, ważnym składnikiem samokontroli jest sumienie.
Na powstrzymywanie wewnętrzne wpływają następujące czynniki:
- pozytywny obraz samego siebie
- zorientowanie działań na osiągnięcie jasno określonych celów
25
- realistyczny obraz dążeń jednostki
- zdolność do tolerowania frustracji
- identyfikacja ze społecznie uznawanymi normami
Travis Hirschi
Uważał on, że wszyscy członkowie społeczeństwa uznają 1 system wartości (tak samo
odróżniają dobro i zło). Powstrzymywanie jednostki przed przestępstwem jest wynikiem
funkcjonowania więzi społecznych.
Hirschi dokonał klasyfikacji więzi społecznych :
- więzi uczuciowe (powiązania osobiste) – zerwanie więzi może spowodować, że jednostka
nie będzie czuła się związana z grupą i szybciej zejdzie na drogę przestępstwa
- racjonalne zaangażowanie w działalność konformistyczną – im wyższy poziom aspiracji do
osiągnięcia kulturowo akceptowanych zachowań to mniejsze prawdopodobieństwo zostania
przestępcą
- gdy jednostka zaaprobuje pracę społeczną tym mniejsze szanse na stanie się przestępcą
- więzi społeczne zależą od systemu wartości i od systemu wierzeń i związania jednostki z
tymi systemami.
Teoria kontroli społecznej ma dwie zalety, oparta jest na badaniach empirycznych a także nie
jest sprzeczna z większością teorii kryminologicznych.
F. Galton – zajmował się badaniami społecznymi
Zadał pytanie: „Co ma wpływ na dziedziczenie geniuszu, natura czy wychowanie?”
Obecnie wpływ ma zarówno natura jak i wychowanie.
Aby odpowiedzieć na pytanie co ma większy wpływ na kształtowanie jednostki, biologia czy
wychowanie?
Próbowano to wytłumaczyć poprzez trzy różnego rodzaju badania :
- badania genealogiczne
- badania rodzeństwa
- badania rodziców naturalnych i dzieci adopcyjnych
26
14. Badania Genealogiczne
Jako pierwszy tych badań dokonał Richard Dugdale w USA. Polega to na wykreśleniu
drzewa genealogicznego a później doszukiwaniu się powtarzających się wybranych przez nas
cech.
Dudale przeanalizował drzewo genealogiczne rodziny Jukes’ów, zbadał 6 pokoleń co łącznie
dało 709 „przebadanych” osób. Z badań wynikało, że:
- 25% kobiet trudniło się nierządem
- 11% było przestępcami (w tym mordercy)
- 9% było chorych psychicznie
- 20% ludzie z marginesu społecznego
Z badań tych wynikał, że dziedziczy się zdolności do zachowań przestępczych
Naukowcy jednak próbowali zdyskredytować tą teorię twierdząc, że to może nie biologia a
warunki społeczne w jakich przyszło się wszystkim 6 pokoleniom wychowywać mają wpływ
na zachowania przestępcze.
Badania powtórzył amerykański naukowiec H. Goddart. Zbadał on 6 pokoleń rodziny
Kallikak’ów. Martin Kallikak (żołnierz, pochodził z dobrego domu) spłodził dwoje dzieci
jedno z chłopkom ograniczona umysłowo a drugie z panną z dobrego domu.
Od strony chłopki „przebadał” 480 życiorysów ludzi, którzy wychowywali się w biedzie:
- 17% dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie
- 30% było przestępcami, żebrakami, ludźmi marginesu
- 10% „normalni ludzie”
Od strony panny z dobrego domu „przebadał” 496 życiorysów, którzy wychowali się w
dobrych warunkach mieszkaniowych i materialnych:
- 1% stoczyło się na margines ( 2 alkoholików, 3 osoby popadły w konflikt z prawem )
- 99 % „normalni ludzie” (lekarze, prawnicy, wykładowcy wyższych uczelni – elita
amerykańskiego społeczeństwa)
27
Z badań wynikało, że nie dziedziczy się zdolności do przestępstwa ale dziedziczy się
skłonności przestępcze. Tak naprawdę nie wiadomo co badania genealogiczne dowodzą
15. Badania Rodzeństw Bliźniaczych
Próba wytłumaczenia co jednostka dziedziczy a na co ma wpływ warunki społeczne.
Badania przeprowadził John Lange twórca książki pt. „Przestępstwo jako przeznaczenie”
Przebadał 30 par bliźniąt monozygotycznych (jednojajowych) są one genetycznie identyczne
Wyszukał 30 osadzonych (bliźniąt monozygotycznych) okazało się, że 23 braci również
odbywa lub odbywało karę w więzieniu. Wynik: 77% par bliźniąt miało do czynienia z
prawem.
Jako grupę kontrolna wybrano 30 par bliźniąt dyszygotycznych (dwujajowych) nie są oni
zgodni genetycznie.
Wyszukał 30 osadzonych (bliźniąt dwujajowych) okazało się, ze tylko 2 braci również
odbywa lub odbywało karę w więzieniu. Wynik: 12 % par bliźniąt miało do czynienia z
prawem.
Druga grupa kontrolna 214 osadzonych mających braci ale nie bliźniaków. Okazało się, że
tylko w 17 przypadkach dwoje braci było karanych. Wynik: 8% braci miało do czynienia z
prawem.
Lange doszedł do wniosku, że przestępczość się dziedziczy. Badania te powtórzono w latach
70 w krajach Skandynawskich wyniki były bardzo podobne.
W latach 60 XX w. anglik Shields wyszukał 44 pary bliźniąt jednojajowych, które zostały
rozdzielone w młodym wieku. Shields doszedł do wniosku, że dziedziczy się cechy
osobowości.
28
16. Badania Adopcyjne
W USA w latach 70tych i 80tych XX w. zarówno w USA jak i w Skandynawii zbadano
zgodność cech biologicznych i adopcyjnych rodziców.
Wynik:
- 16 % dzieci adoptowanych tak jak ich rodzice biologiczni popełniali przestępstwo
- 8% dzieci adoptowanych tak jak ich rodzice adopcyjni popełnili przestępstwo
Pozytywne warunki środowiskowe są w stanie zredukować (neutralizować) warunki
genetyczne.
Dziedziczy się pewne cechy osobowości, dziedziczy się niektóre cechy sprzyjające
popełnianiu przestępstw, te same cech osobowości przy zetknięciu z różnymi warunkami
społecznymi mogą skutkować różnymi zachowaniami, dziedziczone cechy osobowości nie są
jedynymi ani najsilniejszymi czynnikami determinującymi przestępczość.
29
30
Download