Program studiów podyplomowych „Seksuologia sądowa”

advertisement
Plan studiów podyplomowych
„Seksuologia sądowa”
INFORMACJE OGÓLNE
Adresaci
Studia adresowane są do:
 lekarzy i psychologów zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej biologicznych
podstaw seksualności człowieka oraz osób, których obowiązki zawodowe wymagają
wiedzy z dziedziny seksuologii sądowej planujących pracę biegłych sądowych z dziedziny
seksuologii lub w ramach oddziałów i/lub poradni prowadzących programy terapeutyczne
dla sprawców przestępstw przeciwko wolości seksualnej jak również ofiar przemocy
seksualnej.
 przedstawicieli organów prawa, którzy w swojej pracy podejmują działania z udziałem
ofiar lub sprawców przestępstw seksualnych (policjanci, prokuratorzy, sędziowie,
negocjatorzy)
 osób zajmujących się działaniami prewencyjnymi oraz resocjalizacyjnymi tj. absolwenci
pedagogiki, resocjalizacji, osoby zatrudnione w ośrodkach wychowawczych oraz
jednostkach penitencjarnych
Wymagania
ogólne
i poziom
wykształcenia
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (magister, lekarz), absolwentów
medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa oraz
innych. W szczególnych wypadkach na studia zakwalifikowane mogą być osoby będące na
ostatnim roku w/w studiów jako wolni słuchacze. Studia mają charakter szczegółowy, dlatego
kierowane są szczególnie do osób, które ukończyły już szkolenie z zakresu seksuologii ogólnej,
bądź posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie postępowania z ofiarami lub sprawcami
przemocy seksualnej. Wszyscy kandydaci biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych, podczas
których weryfikowana jest podstawowa wiedza z zakresu praw człowieka, motywacja do
podjęcia studiów i pracy ze sprawcami i/lub ofiarami przestępstw seksualnych oraz
indywidualnych uwarunkowań do pracy z pacjentem z zaburzeniami preferencji seksualnych.
Czas trwania
studiów
3 semestry
Liczba godzin
250 godzin dydaktycznych w tym:
 150 godzin wykładów
 100 godzin warsztatów
Warunki
ukończenia
studiów
1. Zaliczenie egzaminów cząstkowych: po każdym semestrze, łącznie 6 egzaminów.
2. Zaliczenie egzaminu końcowego.
3. Pozytywna ocena z przygotowanej opinii sądowo-seksuologicznej
Program studiów podyplomowych
„Seksuologia sądowa”
RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
L.P.
BLOK WYKŁADÓW
LICZBA GODZN
PUNKTY ECTS
1
Wprowadzenie do przestępczości seksualnej. Teorie
przestępczości seksualnej.
26
4
2
Przestępstwa motywowane seksualnie.
28
4
3
Typologia sprawców przestępstw seksualnych. Nieletni sprawcy
przestępstw seksualnych. Podstawy profilowania kryminalnego
30
5
4
Przestępczość seksualna a zakłócenia czynności psychicznych.
14
2
5
Diagnostyka sprawców przestępstw seksualnych
12
3
6
Leczenie sprawców przestępstw seksualnych. Ocena ryzyka
recydywy sprawców przestępstw seksualnych.
12
3
7
Podstawy wiktymologii. Ofiara jako świadek w postępowaniu
sądowym
20
4
8
Rola biegłego seksuologa w postępowaniu przeciwko
oskarżonym o przestępstwa seksualne
8
2
150
27
LICZBA GODZIN
PUNKTY ECTS
RAZEM:
L.P.
1
2
3
BLOK WARSZTATÓW
Diagnostyka preferencji seksualnych
8
Sprawcy przemocy seksualnej a diagnosta/terapeuta podstawy kontaktu diagnostycznego i terapeutycznego.
8
Ofiara przestępstwa na tle seksualnym – postepowanie
8
Typologia zgwałceń. Diagnostyka i opiniowanie sprawców
zgwałceń. Analiza przypadków.
8
Typologia sprawców czynów pedofilnych. Diagnostyka i
opiniowanie. Analiza przypadków.
8
Zabójstwa na tle seksualnym. Diagnostyka i opiniowanie.
Analiza przypadków.
8
Sprawcy w rodzinie. Oskarżenia o przestępstwa seksualne
wobec dzieci. Sprawcy czynów kazirodczych. Analiza
przypadków.
8
Analiza akt sprawy w kontekście najważniejszych koncepcji
teoretycznych przestępczości seksualnej.
8
7
7
6
4
Konceptualizacja przypadków. Uzasadnienie opinii w sprawie o
przestępstwo seksualne.
8
6
Prognozowanie, leczenie i ocena ryzyka recydywy dla
sprawców przestępstw seksualnych
8
Formułowanie opinii pisemnej w sprawie o przestępstwa
seksualne. Budowa opinii. Możliwości i ograniczenia biegłego
10
5
7
Obrona opinii przed sądem.
RAZEM
10
100
33
Download