prawny-aspekt-pedofilii

advertisement
2
Prawny aspekt pedofilii
Seksualność jest też jedyną sferą fizjologii człowieka, której zaburzenia podlegają nie tylko ocenie
moralnej, ale i prawnej. Karalna nie jest sama dyspozycja do aktywności seksualnej z dzieckiem, ale
jej realizacja (pedofilia może, ale nie musi być przestępstwem).
kodeks karny - przestępstwa przeciwko wolności seksualnej małoletniego
Art. 200 kk:
Par. 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osobyinnej
czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Par. 2. Jedynym kryterium jest wiek ofiary - nie ma znaczenia kryterium braku dojrzałości płciowej
ani wieku sprawcy.
Brak różróżnienia między sprawcami z zaburzeniami preferencji seksualnych a innymi sprawcami
wykorzystania seksualnego osoby małoletniej.
Problem z rozpatrywaniem przypadków, gdy sprawca jest niewiele starszy ofiary, a do kontaktu
doszło za obopólnym przyzwoleniem.
Przedmiotem ochrony jest wolnośc seksualna i prawidłowy rozwój.
Spośród wszystkich dewiacji pedofilia należy do najbardziej potępianych w społeczeństwie.
Badania Podgajnej-Kuśmierek (2003) - większość społeczeństwa pod pojęciem pedofilii rozumie
wyłącznie seks z dzieckiem, 60% opowiada się za kastracją. W grupie osób młodych i
posiadających wyższe wykszt. - leczenie. Źródło informacji - media.
Coraz częstsze próby propagowania pedofilii przez organizacje zrzeszające osoby z tym
zaburzeniem - jako zgodnej z potrzebami dziecka.
Od kiedy aktywność seksualna z dzieckiem zaczęła być uznawana za przestępstwo, wobec
sprawców zaczęto stosować surowe kary, m.in. kastrację chirurgiczną.
Wątpliwości natury etycznej sprawiły, że z czasem większość krajów ograniczyła się do kary
pozbawienia wolności.
Nowelizacja 2009 - 2 kierunki zmian - wyższa granica kary - z 2 na 10 (10-12 lat), obligatoryjna
terapia sprawców czynów pedofilnych po odbyciu kary pozbawienia wolności
niekonsekwencja w podejściu do problemu pedofilii - z jednej strony mówi się o chorobie i
dostrzega potrzebę leczenia
Najwłaściwsza - terapia farmakologiczna + poznawczo-behawioralna
cel: wzmocnienie samokontroli nad własnymi dewiacyjnymi pragnieniami seksualnymi
problemy :
trudności w nawiązywaniu zadowalających kontaktów z osobami płci przeciwnej, w tym kontaktów
seksualnych
problemy z obniżonym poczuciem własnej wartości
problemy z samokontrolą
problemy z nieodpowiednią reakcją seksualną na bodźce normalne i dewiacyjne
Problem motywacji sprawców przebywających w zakładach karnych.
(…)
… z samokontrolą
problemy z nieodpowiednią reakcją seksualną na bodźce normalne i dewiacyjne
Problem motywacji sprawców przebywających w zakładach karnych.
Brak jednoznacznych danych na temat skuteczności terapii.
W zakładach tylko 1% pedofilów - pozostali niewykryci.
Rys historyczny 1529 r. - tzw. Litewski Statut Zygmunta Starego - stanowi pierwszą w historii
Polski ustawę psychiatryczną - "upośledzeni na umyśle…
Pedofilia- pedagogika
Prawo karne - Sądy - Konstytucja
notatki z prawa karnego
podstawy prawa kanegi i prawa wykroczeń
Zaburzenia seksualne - omówienie
PRAWO KARNE - Kryminologia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards