Kryminologia B V rok - wyklad NSP

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
KOD Przedmiotu: 10.4V27B12
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
stacjonarne
V
Semestr zimowy
wykład
60
6
V
Semestr zimowy
wykład
30
B
Przedmiot
swobodnego
wyboru
polski
niestacjonarne
Prowadzący przedmiot: dr Marzena Wasilewska
podstawowe wiadomości z zakresu socjologii, psychologii, zjawisk społecznych w tym patologii życia
społecznego oraz źródeł przestępczości.
Wymagania wstępne:
Cele przedmiotu:
1.
2.
3.
4.
5.
Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę z zakresu kryminologii.
Student powinien nabyć umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami określającymi przestępczość.
Student powinien poznać determinanty przestępczości (patologie społeczne).
Student powinien poznać metody badawcze diagnozujące zjawisko przestępczości.
Student powinien poznać sposoby zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda oparta na analizie ankiet, badań, statystyk.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Główne nurty kryminologii(paradygmaty kryminologii.
Przestępczość, systematyka, podstawowe pojęcia.
Metody badań kryminologicznych. Ekspertyza kryminologiczna.
Teorie przestępczości.
Przestępczość stwierdzona, ujawniona, nieujawniona. Statystyki kryminalne.
Charakterystyka przestępczości. Rodzaje przestępczości.
Determinanty przestępczości.
Patologie przestępczości. Ujemne zjawiska społeczne a przestępczość.
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości.
Wiktymologia penalna, podstawowe pojęcia.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny lub ustny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z egzaminu
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
Hołyst B.; Kryminologia, wyd. IX, Warszawa 2006.
Błachut J., Gaberze A., Krajewski S.; Kryminologia, Gdańsk 2000.
Świętochowska U.; Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 2001.
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007.
Hołyst B.; Wiktymologia, wyd. III, Warszawa 2006.
Kawula S., Machel H. (red.); Młodzież a współczesne dewiacje i patologie, Toruń 1999.
Download