Sakramenty Święte

advertisement
Sakramenty Święte
Sakramenty Nowego Prawa
zostały ustanowione przez
Chrystusa. Jest ich
siedem: chrzest,
bierzmowanie,
Eucharystia, pokuta,
namaszczenie chorych,
sakrament święceń i
małżeństwo.
Sakramenty Święte
Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne
momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój
chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.
Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między
etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego
2
Chrzest
Chrzest święty jest
fundamentem całego życia
chrześcijańskiego, bramą
życia w Duchu (vitae
spiritualis ianua) i bramą
otwierającą dostęp do
innych sakramentów.
3
Chrzest
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i
odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i
stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"
4
Chrzest
Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą,
łaskę usprawiedliwienia, która:
- uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei
i miłowania Go przez cnoty teologalne;
- daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha
Świętego pośrednictwem Jego darów;
- pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne.
W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego
chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym.
5
Chrzest
Celebracja
Chrzczący polewa głowy
wodą i wypowiada słowa:
„N, ja ciebie chrzczę w
imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego”. (N - oznacza
imię)
6
Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania
wraz z chrztem i
Eucharystią należy do
"sakramentów
wtajemniczenia
chrześcijańskiego",
którego jedność powinna
być zachowywana. Należy
zatem wyjaśniać
wiernym, że przyjęcie tego
sakramentu jest
konieczne jako
dopełnienie łaski chrztu.
7
Bierzmowanie
Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze
ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc
Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani
są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia
wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej„.
8
Bierzmowanie
Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski
chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy
mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa,
specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary
słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia
Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
9
Bierzmowanie
Celebracja
Bierzmowania udziela
biskup lub wyznaczony
przez niego kapłan przez
namaszczenie krzyżmem
czoła z nałożeniem ręki i
wypowiedzenie słów:
„Przyjmij znamię daru
Ducha Świętego”.
10
Najświętszy Sakrament
Najświętsza Eucharystia
dopełnia wtajemniczenie
chrześcijańskie. Ci, którzy
przez chrzest zostali
wyniesieni do godności
królewskiego kapłaństwa,
a przez bierzmowanie
zostali głębiej
upodobnieni do
Chrystusa, za
pośrednictwem
Eucharystii uczestniczą
razem z całą wspólnotą w
ofierze Pana.
11
Najświętszy Sakrament
Eucharystię powinniśmy więc pojmować:
- jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca;
- jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała;
- jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego
Ducha.
12
Najświętszy Sakrament
Celebracja
Komunia św. to przyjęcie
Ciała Pana Jezusa.
13
Pokuta
"Ci zaś, którzy przystępują
do sakramentu pokuty,
otrzymują od miłosierdzia
Bożego przebaczenie
zniewagi wyrządzonej Bogu
i równocześnie dostępują
pojednania z Kościołem,
któremu, grzesząc, zadali
ranę, a który przyczynia się
do ich nawrócenia miłością,
przykładem i modlitwą„
14
Pokuta
Pokuta nazywa się go sakramentem nawrócenia,
ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny
wezwanie Jezusa do nawrócenia , drogę powrotu do
Ojca , od którego człowiek oddalił się przez grzech.
Pokuta nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ
ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia,
skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego
chrześcijanina.
15
Pokuta
Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
- pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
- pojednanie z Kościołem;
- darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy
śmiertelne;
- darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych,
będących skutkiem grzechu;
- pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
- wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić
chrześcijanin.
16
Pokuta
Celebracja
Wypełnienie pięciu
warunków dobrej
spowiedzi.
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie
poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie Bogu i
bliźnim
17
Namaszczenie chorych
Przez święte chorych
namaszczenie i modlitwę
kapłanów cały Kościół
poleca chorych
cierpiącemu i
uwielbionemu Panu, aby
ich podźwignął i zbawił;
a nadto zachęca ich, aby
łącząc się dobrowolnie z
męką i śmiercią
Chrystusa, przysparzali
dobra Ludowi Bożemu".
18
Namaszczenie chorych
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia
chorych są następujące:
- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego
własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po
chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go
otrzymać przez sakrament pokuty;
- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru
duchowemu;
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.
19
Namaszczenie chorych
Celebracja
Szafarzem namaszczenia
chorych jest kapłan.
Kapłan namaszcza olejem
głowę i dłonie chorego,
wypowiadając modlitwę.
20
Kapłaństwo
Sakrament święceń jest
sakramentem, dzięki
któremu posłanie,
powierzone przez
Chrystusa Apostołom,
nadal jest spełniane w
Kościele aż do końca
czasów. Jest to więc
sakrament posługi
apostolskiej. Obejmuje
on trzy stopnie:
episkopat, prezbiterat i
diakonat.
21
Kapłaństwo
Kapłaństwo to sakrament, w którym kapłan otrzymuje
władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i
sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa
Bożego.
22
Kapłaństwo
Celebracja
Sakrament święceń
udzielany jest przez
włożenie rąk, któremu
towarzyszy uroczysta
modlitwa
konsekracyjna. Prosi się
w niej Boga, by
otrzymującemu
święcenia udzielił łask
Ducha Świętego,
potrzebnych dla jego
posługi. Święcenia
wyciskają niezatarty
charakter
sakramentalny.
23
Małżeństwo
Przymierze małżeńskie, przez
które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze
swej natury na dobro
małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi
podniesione przez Chrystusa
Pana do godności
sakramentu" .
24
Małżeństwo
Celebracja
Sami małżonkowie jako
szafarze łaski Chrystusa
udzielają sobie nawzajem
sakramentu małżeństwa,
wypowiadając wobec
Kościoła swoją zgodę.
Ślubują miłość, wierność i
uczciwość małżeńską aż
do śmierci.
25
Sakramenty Święte

Źródła
Katechizm
Kościoła
Katolickiego
 www. Ściągapytania do
bierzmowania

Opracowała: Magdalena Smogur
26
Download