Sakrament chrztu - Chrystusowcy

advertisement
Skrzywdzili mnie w dzieciństwie
Czyli o tym, jak zostać
wierzącym
Zacznijmy od terminologii
Sakrament w języku greckim to
mysterion, w łacińskim sacramentum
Oba te terminy oznaczają rzeczywistość
tajemniczą, ukrytą, często niezrozumiałą, która
nie daje się bliżej poznać.
Uchylmy rąbka tajemnicy
Sakramenty są to znaki widzialne
niewidzialnej łaski ustanowione przez
Chrystusa, powierzone Kościołowi.
Ile sakramentów potrzeba mi do
zbawienia?
2
- chrzest
- bierzmowanie
- Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
- pokuta
- namaszczenie chorych
- małżeństwo
- kapłaństwo
Podnieśmy poprzeczkę:
A) Sakramentami wtajemniczenia
chrześcijańskiego?
CHRZEST
EUCHARYSTIA
BIERZMOWANIE
B) Sakramenty, które można przyjąć
tylko w stanie łaski uświęcającej
- Bierzmowanie
- Eucharystia
- Namaszczenie chorych
- Kapłaństwo
- Małżeństwo
C) Te które
przyjmuje się
dla zgładzenia
grzechów
-Chrzest
- Pokuta
D) Te które można przyjąć raz w
życiu
- Chrzest,
- Bierzmowanie,
- Kapłaństwo
E) I te, które można przyjąć wiele
razy
- Eucharystia,
- Pokuta,
- Namaszczenie chorych,
- Małżeństwo (gdy małżonek umrze),
Na ostatek wyciśniemy niezatarte
znamię
przynależności
do Chrystusa
- chrzest
- bierzmowanie
- kapłaństwo
Zastanawiasz się dlaczego
7
a nie
mniej czy więcej?
Dlatego, że w tych szczególnych 7 znakach dostrzegana jest wieloraka
reprezentatywność, uobecnienie Paschalnego Misterium Chrystusa. Ucząc
bowiem o życiu Zmartwychwstałego sakramenty przyjmują i uświęcają całą
egzystencję ludzką (od narodzin człowieka, poprzez dojrzewanie, spotkanie
z innymi ludźmi, aż po chorobę i śmierć). A zatem sprowadzenie liczby
sakramentów do siedmiu wyraża odniesienie całości egzystencji ludzkiej do
całości Misterium Paschalnego.
A to dopiero początek
Zrobimy ci zanurzenie
CHRZEST
słowo bapto, baptizo, baptizein – oznacza
zanurzyć, zatopić, obmyć w wodzie
W wymiarze sakralnym oznacza obmycie odradzające w
Duchu, oświecenie czyniące człowieka synem światłości
A kto to wymyślił
Czy Chrystus ustanowił sakrament chrztu?
A kiedy?
Przecież On sam przyjął chrzest w rzece Jordan.
Jak nie On to kto?
„Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego”.
Kiedy – po Zmartwychwstaniu, jako ostatni
nakaz Mk 16,1518
Ja nie, a może ty byłeś taki
zdolny???
To co z tym ochrzczeniem Jezusa?
Ma on wiele podobieństw do żydowskich oblucji (obmyć) i do chrztu prozelitów (nawróconych
na judaizm z innych narodów). Ale mimo to jest to chrzest całkowicie inny, ponieważ:
1. odwołuje się on do zapowiedzi proroków, zapowiedzi mesjańskich
2. sprawowany w kontekście bliskiego przyjścia Mesjasza
3. wymagana jest przy nim postawa nawrócenia serca i pokuty
4. jest on chrztem dla odpuszczenia grzechów (Mk 1, 4; Łk 3, 3)
5. zapowiada on inny chrzest w Duchu Świętym i ogniu, który przyniesie (Mt 3, 11; Mk 1, 8).
Chrzest Jana z naczynia ubrudzonego, czyni czyste.
Chrzest chrześcijański oczyszcza też naczynie, ale je także napełnia łaską, a Jana nie.
A co daje nam Chrzest
Chrystusa?
• Wniknięcie w Osobę Jezusa Chrystusa w Jego paschalne
tajemnicę
Chrześcijanin przyjmując chrzest wchodzi w
grono ludzi, którzy przez śmierć (chrzest)
przeszli do nowego życia.
• wyciska na mnie niezatarte znamię dziecka Boga
• gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione
• daje łaskę uświęcającą
• włącza do Kościoła
• daje cnoty Boskie, wiarę, nadzieję i miłość
• zapoczątkowuje cnoty główne - roztropność, sprawiedliwość,
wstrzemięźliwość, męstwo
A gdzie, to we mnie wszystko
jest?
Dobre pytanie, niestety musisz sam
znaleźć odpowiedź, na ile jesteś
wierzący na papierze a na ile
praktykujący i żyjący wiarą
Znam łaski
chrztu, a co ze
znakiem, gdzie
on jest???
Materią sakramentu
chrztu jest woda
i jej użycie
Formą są słowa: „N, ja ciebie chrzczę,
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
A mogę ochrzcić dziecko lub
człowieka dorosłego?
Szafarzem zwykłym chrztu jest kapłan lub
diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia)
chrztu może udzielić każdy człowiek, który ma
intencję ochrzczenia dziecka i czyni to w Imię
Trójcy Świętej, mówimy wtedy o szafarzu
nadzwyczajnym. I w tym wypadku gdy ustanie
przyczyna zagrożenia życia należy uzupełnić
chrzest przez namaszczenie krzyżmem świętym.
A po co mi chrześcijańskie imię?
czy nie lepsze jest z telenoweli?
Chrzest jest początkiem
nowego życia z Jezusem. Na
znak tego nadajemy dziecku
imię, które winno stać się
drogowskazem dla niego i
znakiem bożego życia.
Byłem nie świadomy, chcę
powtórzyć ten sakrament
dobrowolnie i świadomie.
Czy mogę?
Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego
sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców
(przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli nie ma nadziei na
wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do
momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.
Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka
do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku
szkolnym
Zapomniałbym o najważniejszej
kwestii – czy są po tej przyjemności
jakieś obowiązki?
-zobowiązuje do poznawania prawd wiary
katolickiej,
- wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc
dobrze osiągnie zbawienie,
- Zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i
ludzi,
- Zobowiązuje do udziału w życia Kościoła
- zobowiązuje do prowadzenia życia
sakramentalnego (częstej spowiedzi i Komunii)
A czy chrzest daje mi możliwość
bycia chrzestnym?
Chrzestny powinien:
- mieć ukończone 16 lat,
-być katolikiem nie tylko na papierze, ale i w
czynie
- który przyjął sakrament bierzmowania i
Eucharystii.
Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są:
- w karach kościelnych,
- niepraktykujący,
- osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez
ślubu kościelnego.
- rodzice dziecka.
Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze
swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.
Co jest potrzebne do sakramentu chrztu?
- Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowaną
uroczystością.
- Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres
zamieszkania).
- Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii
o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
- Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
- Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej.
- Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
Prezentację wykonał ks. Rafał Żelazny
Download