2015 1. Kalozotomia to: a. Zabieg usunięcia jednej półkuli b

advertisement
Konkurs neurobiologiczny „BrainBee” 2015
1. Kalozotomia to:
a. Zabieg usunięcia jednej półkuli
b. Usunięcie hipokampa
c. Przecięcie spoidła wielkiego
d. Przecięcie rdzenia przedłużonego
2. Trójjodotyronina odpowiada za:
a. Migrację komórek nerwowych
b. Różnocowanie komórek
c. Apoptozę
d. Podziały komórkowe
3. W 6 tygodniu życia płodowego mózg:
a. Jest zróżnicowany płciowo
b. Jeszcze nie istnieje
c. Nie jest zróżnicowany płciowo
d. Jest całkiem wykształcony
4. Bisfenol A (BPA)
a. Wpływa na większe różnicowanie mózgu żeńskiego i męskiego
b. Nie wykazano wpływu tej substancji na rozwijający się układ nerwowy
c. Pomaga w opanowaniu reakcji lękowych
d. Żadne z powyższych
5. Która część mózgu wykazuje znaczny dymorfizm płciowy u człowieka
a. Móżdżek
b. Rdzeń przedłużony
c. Podwzgórze
d. Nie istnieje dymorfizm płciowy w budowie mózgu
6. Estrogeny mają wpływ na:
a. Mózg tylko w okresie płodowym
b. Uwalnianie dopaminy w mózgu
c. Mózg tylko u kobiet
d. Obniżanie wrażliwości na drgawki
7. Który z neuroprzekaźników hamuje zachowania seksualne?
a. Serotonina
b. Dopamina
c. Noradrenalina
d. Acetylocholina
8. Wybierz błędne zdanie o oksytocynie:
a. Jest wydzielana podczas orgazmu
b. Wpływa na zachowania opiekuńcze
c. Zwiększa wrażliwość na stres
d. Jest wydzielana z tylnego płata przysadki
9. Stosowanie leków opioidowych w chorobach innych niż nowotworowe:
a. Jest stosowane, ponieważ nie powoduje uzależnień
b. Jest stosowane, ponieważ nie występuje wtedy tolerancja na opioidy
c. Może prowadzić do zaparć i depresji oddechowej
d. Nigdy nie jest wskazane
10. Psylocybina, muskaryna czy kwas ibotenowy to:
a. Syntetyczne związki o działaniu stymulującym
b. Syntetyczne kannabinoidy
c. Naturalne związki pochodzenia roślinnego
d. Naturalne związki pochodzenia grzybowego
11. Obecny często w legal high (dopalaczach) alfa-tokoferol (Wit. E) ma na celu:
a. Utrudnienie wykrycia kannabinoidów
b. Potęgowanie działania psychostymulującego
c. Zmniejszenia działania psychostymulującego
d. Protekcję organizmu przed szkodliwymi metabolitami powstającymi po zażyciu
substancji
12. MDMA i MET działają przez:
a. Zwiększenie ilości neuroprzekaźnika w synapsie
b. Zmniejszenia ilości neuroprzekaźnika w synapsie
c. Działają na receptory opioidowe
d. Działają na receptory endokannabinoidowe
13. Za uwalnianie serotoniny są odpowiedzialne neurony:
a. Szyszynka
b. SCN
c. Prążkowia
d. Jąder szwu
14. Halucynogeny działają przez aktywację receptorów 5-HT2A w neuronach:
a. Kory nowej
b. Pnia mózgu
c. Ciała migdałowatego
d. Podwzgórza
15. Efekt kaca po spożyciu alkoholu etylowego jest spowodowany przez:
a. Aldehyd octowy
b. Kwas octowy
c. Octan amylu
d. Szczawiooctan
16. Z pobudzeniem układu współczulnego wiąże się:
a. Uwalnianie adrenaliny i noradrenaliny do mózgu
b. Uwalnianie noradrenaliny do mózgu
c. Uwalnianie adrenaliny i noradrenaliny do całego organizmu
d. Uwalnianie adrenaliny do mózgu
17. Jądro środkowe ciała migdałowatego w modelu społecznego przekazywania strachu
a. jest silniej aktywowane u obserwatorów reakcji stresowych
b. jest silniej aktywowane u demonstratorów reakcji stresowych
c. nie jest związane z reakcjami stresowymi
d. jego aktywacja hamuje reakcje stresowe
18. Czym są fale wapniowe
a. nagłe szybkie zmiany stężenia poziomu Ca2+ w komórkach nerwowych
b. wzrost poziomu wapnia w kolejnych komórkach astrocytów należących do jednej
sieci
c. hamującymi prądami w aksonie
d. a i b poprawne
19. W wyniku uszkodzenia tkanki nerwowej aktywowane są
a. Komórki mikrogleju
b. Astrocyty
c. Oligodendrocyty
d. Komórki satelitarne
20. Komórki Bergmanna znajdują się w:
a. móżdżku
b. siatkówce
c. obwodowym układzie nerwowym
d. korze przedczołowej
21. Wskaż odpowiedź właściwą
a. oligodendrocyty otaczają aksony pojedynczych komórek
b. komórki Schwanna otaczają aksony pojedynczych komórek
c. oligodendrocyty występują w obwodowym układzie nerwowym
d. Komórki Schwanna nie są komórkami glejowymi w przeciwieństwie do
oligodendrocytów
22. Urazy głowy mogą spowodować
a. padaczkę nabytą
b. depresję
c. zespół Korsakova
d. schizofrenię
23. Model warunkowej preferencji miejsca:
a. To model wykorzystywany w badaniach nad uzależnieniem
b. Jest modelem, który przypomina klasyczne warunkowanie Pawłowa
c. pozwala na mierzenie motywacji
d. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
24. LTP związane jest z:
a. Plastycznością
b. Uczeniem się
c. Receptorami NMDA
d. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
25. Zegarem biologicznym mózgu jest:
a. Ciało kolankowate boczne
b. Jądro nadskrzyżowaniowe
c. Przysadka
d. Jądro dobowe
26. W fMRI rejestruje się:
a. Potencjały elektryczne
b. Reakcję galwaniczną skóry
c. Sygnał zależny od poziomu natlenowania krwi
d. Sny
27. Neuroprzekaźnikiem na złączu nerwowo-mięśniowym jest:
a. Glutaminian
b. Noraderenalina
c. Acetylocholina
d. Kwas arachidonowy
28. Czym jest kod populacyjny
a. Aktywność neuronów kory motorycznej kodująca określony ruch
b. Sposób porozumiewania się osobników wewnątrz populacji
c. Aktywność neuronów pola Wernickego umożliwiająca rozumienie mowy
d. Aktywność neuronów pola Broki umożliwiająca komunikowanie się
29. Czym jest okres krytyczny
a. Okres największej plastyczności
b. Pierwszy etap odpowiedzi stresowej
c. Czas w którym usuwane są nadmiaru połączeń
d. A i C są prawidłowe
30. Rola układu wielkokomórkowego w procesie czytania
a. Postrzeganie słów napisanych dużą czcionką
b. Znajduje się w ciele kolankowatym bocznym
c. Ukierunkowanie wzroku na każdą kolejną literę
d. B i C są prawidłowe
31. W dysleksji zaburzony jest
a. Układ słuchowy
b. Układ wzrokowy
c. intelekt
d. A i B są prawidłowe
32. Hormon adenokortykotropowy jest produkowany przez
a. Przysadkę
b. Nadnercza
c. Nerki
d. Podwzgórze
33. Cytokiny
a. Przekraczają barierę krew-mózg
b. Produkowane w warunkach fizjologicznych
c. Produkowane w płatach potylicznych
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
34. Faza REM podczas snu:
a. Skraca się w kolejnych cyklach
b. Wydłuża się w kolejnych cyklach
c. Występuje tylko u ludzi
d. W tej fazie nie mamy marzeń sennych
35. Atak niedokrwienny prowadzi do
a. Zawsze do trwałego uszkodzenia tkanki mózgowej
b. Zahamowania pracy pompy Na+/K+
c. Niedoboru GTP w mózgu
d. Wszystkie odpowiedzi prawdziwe
36. Nieprawdą jest, że glutaminian
a. Jest neuroprzekaźnikiem
b. Jest potencjalnie toksyczny
c. Powoduje EPSP
d. Jest białkiem
37. Nieprawdą jest, że:
a. Choroba Huntingtona związana jest z mutacją w genie na huntingtynę
b. Choroba Parkinsona związana jest z mutacją w genie na parkinę
c. Choroba Alzhaimera związana jest z mutacją w genie na alzherinę
d. Stwardnienie rozsiane związane jest z zapaleniem w układzie nerwowym
38. Blokery dla receptora dopaminowego mogą leczyć
a. Chorobę Parkinsona
b. Schizofrenię
c. Stwardnienie rozsiane
d. Chorobę Huntingtona
39. Międzymózgowie składa się z:
a. Hipokampa i kory śródwęchowej
b. Wzgórza i podwzgórza
c. Śródmózgowia i tyłomózgowia
d. Tylko wzgórza
40. Jakie kanały otwierają się w pierwszej fazie potencjału czynnościowego
a. Receptory jonotropowe
b. Zależne od receptorów metabotropowych
c. Napięciowozależne kanały potasowe
d. Napięciowozależne kanały sodowe
41. Wzrost potencjału wnętrza komórki względem środowiska zewnętrznego do wartości ok
+30mV to
a. Depolaryzacja
b. Hiperpolaryzacja
c. Potencjał progowy
d. Potencjał spoczynkowy
42. Spoczynkowe stężenia jonów w komórce po przejściu potencjału czynnościowego
przywracane są przez
a. Napięciowozależne kanałyanały jonowe
b. Pompy jonowe
c. Nie potrzeba specjalnych nośników, stężenia jonów wracają do pierwotnego stanu
dzięki gradientowi stężeń
d. Brak prawidłowej odpowiedzi
43. Siła bodźca w aksonie zakodowana jest w
a. Amplitudzie
b. Częstotliwości
c. Amplitudzie i częstotliwości
d. Rodzaju neuroprzekaźnika uwalnianego z synapsy
44. Co nie jest konieczne do uwolnienia pęcherzyka synaptycznego
a. Ca2+
b. Depolaryzacja
c. Białko kotwiczące pęcherzyk do błony
d. Cl45. Receptory metabotropowe odpowiadają za
a. Neuromodulację
b. Powstawanie potencjału czynnościowego
c. Wykrywanie metali w płynie zewnątrzkomórkowym
d. Wykrywanie zmetylowanych aminokwasów
46. Neuroprzekaźniki hamujące to
a. Cl- i K+
b. Kwas gamma-aminomasłowy i glicyna
c. Kwas gamma-aminomasłowy i glutaminian
d. Kwas gamma-aminomasłowy i Cl47. Który neuroprzekaźnik jest związany z uzależnieniem
a. Serotonina
b. Nikotyna
c. Acetylocholina
d. Dopamina
48. Na jakie receptory działa nikotyna
a. Dopaminowe
b. Cholinergiczne
c. Tytoniowe
d. a i b są poprawne
49. Dysk Merkla odpowiada na
a. Długotrwający nacisk
b. Wibracje
c. Delikatny dotyk
d. Uszkodzenie tkanki
50. Niezmielinizowane aksony mają
a. Neurony czuciowe
b. Neurony bólowe – włókna C
c. Neurony ruchowe
d. Wszystkie posiadają mielinę
51. Gdzie znajduje się najmniejsza gęstość receptorów czuciowych
a. Opuszek palca
b. Plecy
c. Łokieć
d. Brzuch
52. Homunkulus to:
a. Zniekształcony obraz własnego ciała w chorobach takich jak anoreksja
b. Wewnętrzna reprezentacja ciała na korze somatosensorycznej
c. Wewnętrzna reprezentacja ciała na korze somatomotorycznej
d. b i c prawidłowe
53. Informacja wzrokowa płynie przez – wstaż właściwą kolejność
1 – ciało kolankowate boczne, 2 – skrzyżwanie nerwu wzrokowego, 3 – kora wzrokowa, 4 –
nerw wzrokowy, 5 – droga wzrokowa
a. 4 2 1 5 3
b. 2 5 1 3 4
c. 4 5 2 1 3
d. 5 2 3 1 4
54. Kora wzrokowa V5 odpowiada za percepcję
a. Koloru
b. Natężenia światła
c. Krawędzi
d. Ruchu
55. Tyroksyna odpowiada za:
a. Migrację komórek nerwowych
b. Różnicowanie komórek
c. Apoptozę
d. Podziały komórkowe
56. W czasie której fazy snu występuje ruch gałek ocznych
a. REM
b. non-REM
c. SEN
d. SEM
57. Zalety użycia rybki danio do badań naukowych to:
a. Bardzo wolno się rozwija
b. Zarodek jest przeźroczysty
c. Jest mało ruchliwa
d. Jest rybą, więc nie czuje bólu
58. LTP
a. Nie może być wywołany przez krótkotrwałą aktywność
b. Jest zwiększeniem siły połączenia synaptycznego
c. Jest zmniejszeniem siły połączenia synaptycznego
d. Jest tym samym co postsynaptyczny potencjał pobudzający (EPSP)
59. Jądra nadskrzyżowaniowe (SCN)
a. Aktywne są głównie w nocy
b. To część podwzgórza
c. A i B prawidłowe
d. A i B nieprawidłowe
60. Pień mózgu składa się z:
a. Rdzenia przedłużonego i móżdżku
b. Hipokampa i rdzenia przedłużonego
c. Tyłomózgowia, śródmózgowia i międzymózgowia
d. Śródmózgowia i międzymózgowia
Download