klasyfikacja-zrodel-informacji-wyklad

advertisement
6
Marketing dr Mirosława Barczak
KLASYFIKACJA ŹRÓDEŁ INFORMACJI
Źródła pierwotne nie są rezultatem żadnego postępowania badawczego; są to określone rzeczy,
osoby lub zdarzenia.
Źródła wtórne to dane, na ogół przetworzone, które są wynikiem badań i pomiarów prowadzonych
wcześniej do określonych celów. Źródła wewnętrzne przedsiębiorstwa jak sama nazwa wskazuje
znajdują się we wnętrzu przedsiębiorstwa
Źródła zewnętrzne (w jego otoczeniu) dzieli się na źródła krajowe i zagraniczne
Rys. Rodzaje źródeł informacji.
ŹRÓDŁA PIERWOTNE:
Przedsiębiorstwo korzysta ze źródeł pierwotnych wówczas, gdy już całkowicie wyczerpało
potrzebne źródła wtórne zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Duża część decyzji
podejmowanych w przedsiębiorstwie nie może zapaść bez danych ze źródeł pierwotnych.
WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA PIERWOTNE
Źródła te znajdują się wewnątrz przedsiębiorstwa i dlatego są łatwe do zidentyfikowania i pomiaru.
Duża część z nich może być poddana pomiarom ciągłym. Przykładami źródeł pierwotnych w
przedsiębiorstwie są pracownicy, wytwarzane produkty, opakowania, prototypy, produkty
eksportowane i importowane, próbki towarów, środki pracy, środki promocji. Oto kilka przykładów
wykorzystania wewnętrznych źródeł pierwotnych:
pomiar jakości produktu,
ocena punktów sprzedaży ze względu na wystrój i wygląd, testowanie środków reklamy ze względu
na ich skuteczność,
degustacje i oceny próbek towarów importowanych,
wywiady z pracownikami własnej firmy.
Do wewnętrznych źródeł pierwotnych nie należy zaliczać własnej sprawozdawczości, dokumentacji
księgowej i handlowej, ponieważ są to źródła wtórne. Nawet dowody księgowe w postaci
dokumentów handlowych i innych, będących podstawą księgowań, są źródłami wtórnymi, ponieważ
dowody te stanowią wynik pomiarów pierwotnych w formie spisów, rejestracji, oględzin, ocen,
testów itp.
ZEWNĘTRZNE KRAJOWE ŹRÓDŁA PIERWOTNE
Źródła te znajduję się poza przedsiębiorstwem, ale w granicach kraju, bez względu na ich
pochodzenie. Są one trudniejsze do zidentyfikowania i pomiaru. Ze względu na wysokie koszty
tylko część tych źródeł w postaci prób może być poddana pomiarom ciągłym, okresowym lub
sporadycznym. Przykładami zewnętrznych krajowych źródeł pierwotnych są:
(…)
…. Źródła w różnych instytucjach administracyjnych, gospodarczych, naukowych, zrzeszeniach
przemysłowo- handlowych
Przykłady:
Roczniki ogólne i branżowe GUS-u
Akty prawne i dokumenty handlowe Ministerstwa Gospodarki
Taryfy celne, akty normatywne i wykazy statystyczne Głównego Urzędu Celnego
Źródła prasowe , czyli czasopisma ogólnogospodarcze i branżowe , np.
dzienniki (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita)
tygodniki (Gazeta Bankowa)
miesięczniki (Marketing i Rynek)
dwumiesięczniki (Handel Wewnętrzny)
Księgi adresowe , np. Regon, Ogólnopolski Spis Teleadresowy, Internetowa Książka Adresowa,
Kompas, Panorama Firm.
Inne źródła , np.
katalogi wystawców (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
zewnętrzne bazy danych (np. Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej)
ZEWNĘTRZNE ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA DANYCH WTÓRNYCH
Możemy…
Badania marketingowe wykład źródła informacji marketingowej
Projektowanie badania marketingowego
Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne
Metody projektowania badania
Wykład - Klasyfikacja źródeł informacji
Badania marketingowe - przyklady i efekty - pytania na kolokwium
Reklama




























Prawa autorskie
Reklama



Kontakt
Download