Konstytucja RP

advertisement
Konstytucja RP
Przed 1989 r.w Polsce obowiązywała
konstytucja uchwalona w 1952 r. ze
zmianami wprowadzonymi
m.in. w 1976r.
Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. trwały
rozmowy między przedstawicielami
opozycji solidarnościowej a władzą
komunistyczną tzw. Obrady Okrągłego
Stołu.
7 kwietnia 1989 r. Sejm dokonał pierwszej
nowelizacji konstytucji, wprowadzając
m.in. dwuizbowy parlament i instytucję
prezydenta.
W grudniu nastąpiła kolejna nowelizacja
konstytucji. Zmieniono nazwę państwa na
„Rzeczpospolita Polska” wprowadzono
zasadę demokratycznego państwa prawa
i pluralizmu politycznego.
W 1992 r. parlament przyjął ustawę o trybie
przygotowania i uchwalenia nowej konstytucji.
Ustawa przewidywała, że konstytucję uchwalą
wspólnie sejm i senat połączone w zgromadzenie
narodowe a następnie projekt ten zostanie
poddany pod referendum
17 października 1992 r. uchwalono tzw. Małą
Konstytucję, która określała relację między
naczelnymi organami państwa i tym samym
uchylała ciągle obowiązujące zapisy z konstytucji
PRL. Równocześnie trwały prace nad nową
konstytucją.
2 kwietnia 1997 r. zgromadzenie Narodowe
uchwaliło konstytucję.
25 maja 1997 r. odbyło się referendum
konstytucyjne, w którym Polacy
niewielką większością głosów
opowiedzieli się za konstytucją.
17 października 1997 r. konstytucja
weszła w życie.
Zasady ustroju Rzeczypospolitej
Polskiej zawarte w Konstytucji
Zasada demokratycznego
państwa prawnego
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej. [...]
Organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa”. (Art.. 1,7)
Zasada unitarnej formy państwa
„Rzeczpospolita Polska jest państwem
jednolitym”. (Art. 3)
Zasada zwierzchniej władzy
narodu
„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej
Polskiej należy do Narodu. [...] Naród
sprawuje władzę przez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio”. (Art. 4)
Zasada podziału władzy
„Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się
na podziale i równowadze władzy
ustawodawczej, władzy wykonawczej
i władzy sądowniczej. [...] Władzę
ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat,
władzę wykonawczą Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów,
władzę sądowniczą sądy
i
trybunały”. (Art. 10)
Zasada pluralizmu politycznego
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia
i działania partii politycznych. Partie polityczne
zrzeszają się na zasadzie dobrowolności i równości
obywateli polskich w celu wpływania metodami
demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
[...] Rzeczpospolita zapewnia wolność tworzenia
i działania związków zawodowych , organizacji
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń,
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych
zrzeszeń oraz fundacji” (Art. 11,12)
Zasada republikańskiej formy
rządów
Zasada ta nie została wyrażona w konstytucji
wprost. Mimo to znajduje swój wyraz w
oficjalnej nazwie państwa – Rzeczpospolitej
Polskiej. W języku polskim słowo
„Rzeczpospolita” jest odpowiednikiem
słowa „republika”
Zasada decentralizacji władzy
państwowej i samorządności
„Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy
publicznej. [...] Ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego stanowi z mocy prawa
wspólnotę samorządową. Samorząd
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
władzy państwowej”. (Art. 15,16)
Polskie konstytucje
• Konstytucja 3 maja 1791 r.
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 marca 1921 r. (konstytucja marcowa)
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 23 kwietnia 1925 r. (konstytucja kwietniowa)
• Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z 22 lipca 1952 r.
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z
2 kwietnia 1997 r.
Wybory do Sejmu i Senatu
• Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie
polityczne i obywatele.
• Wybory przeprowadzają Państwowa Komisja Wyborcza,
okręgowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje
wyborcze.
• Każdy obywatel może wnieść do Sądu Najwyższego
protest przeciwko ważności wyborów. Sąd Najwyższy
podejmuje uchwałę o ważności lub nieważności wyborów.
• Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem
wyborów i trwa aż do zakończenia głosowania. W tym
czasie jest zabronione podawanie do wiadomości
publicznej wyników sondaży przedwyborczych oraz
prowadzenie agitacji wyborczej.
• Finansowanie kampanii wyborcze jest jawne.
Posłowie i senatorowie
• Sejm składa się z 460 posłów a senat ze 100
senatorów.
• Mandat parlamentarny ma charakter
generalny (wyraża wolę całego narodu),
nieodwołalny (parlamentarzystów nie
można odwołać), niezależny (posła nie
obowiązują instrukcje wyborcze).
• Parlamentarzyści dysponują immunitetem
parlamentarnym. Jest to przywilej, który
uniemożliwia pociągnięcie ich do
odpowiedzialności karnej (immunitet formalny)
lub aresztowanie (nietykalność) bez zgody sejmu
oraz zwalnia z odpowiedzialności za czyny
związane z działalnością parlamentarną np.
wystąpienia (immunitet materialny). Immunitet
ma chronić niezależność parlamentarzystów
i zapewniać im swobodę wykonywania swoich
funkcji.
• Posłowie i senatorowie tworzą koła i kluby
parlamentarne, które zrzeszają przedstawicieli
poszczególnych partii politycznych, Klub może
utworzyć 15 posłów (7 senatorów), a do
utworzenia koła wystarczy 3 parlamentarzystów.
Kluby mają własne władze i regulaminy,
przygotowują projekty ustaw, ustalają wspólne
stanowisko. W głosowaniach bardzo często
wprowadza się dyscyplinę klubową, czyli
zobowiązanie wszystkich członków klubu do
głosowania w określony sposób.
• Kluby i koła dzielą się na koalicyjne (popierające
rząd i tworzące jego zaplecze parlamentarne) oraz
opozycyjne (sprzeciwiające się polityce rządu).
Organizacja i funkcjonowanie
sejmu i senatu
• Sejm i senat obradują na posiedzeniach.
Pierwsze zwołuje prezydent, a kolejne
marszałkowie. Obrady parlamentu mają
charakter jawny(mogą być transmitowane),
Jednak gdy dobro państwa tego wymaga
mogą być utajnione.
• Organy sejmu:
- marszałek sejmu jest wybierany przez posłów ze
swojego grona na pierwszym posiedzeniu. Jest drugą
osobą w państwie po prezydencie. Organizuje obrady
sejmu oraz im przewodniczy. Ustala harmonogram prac,
reprezentuje sejm wobec innych organów. Jego
zastępcami są wicemarszałkowie, którzy nie są jednak
samodzielnymi organami Sejmu.
- Prezydium Sejmu tworzą marszałek oraz
wicemarszałkowie. Jest to organ kierujący pracami
sejmu, ustala plan jego prac oraz koordynuje prace
komisji.
- Konwent Seniorów składa się z członków Prezydium
oraz przewodniczących klubów i kół parlamentarnych.
Do jego kompetencji należy opiniowanie planu prac
sejmu i ustalanie porządku poszczególnych posiedzeń.
- Komisje sejmowe są organami sejmu, do których
kompetencji należy rozpatrywanie spraw
będących przedmiotem obrad sejmu, wyrażanie
opinii w sprawach przekazywanych pod ich
obrady. Komisje dzielą się na stałe oraz
nadzwyczajne – powoływane przez sejm
w jakiejś konkretnej sprawie. Szczególnym
rodzajem komisji jest komisja śledcza,
powoływana dla zbadania określonej sprawy.
Jej członkowie mają prawo do przesłuchania
świadków.
• Organami senatu są marszałek senatu,
Prezydium Senatu, Konwent Seniorów oraz
komisje
Rodzaje większości
w parlamencie
• Większości zwykłej – liczba głosów za jest
większa niż liczba głosów przeciw, liczba
głosów wstrzymujących się jest bez znaczenia;
• Większości bezwzględnej – liczba głosów za jest
większa niż suma głosów przeciw
i wstrzymujących się
• Większości kwalifikowanej – większość głosów
jest wyrażona ułamkiem, np. 2/3, 3/5
Funkcje parlamentu
Ustrojodawcza
Funkcja ustrojodawcza parlamentu to
prawdo do zmiany ustroju
politycznego, społecznego
i gospodarczego poprzez zmianę
konstytucji.
Procedura zmiany konstytucji:
• Projekt ustawy o zmianie konstytucji może wnieść
co najmniej 1/5 posłów, senat lub prezydent.
• Zmiana następuje gdy ustawa zostaje uchwalona
w jednakowym brzmieniu przez sejm i senat
• Sejm podejmuje decyzjęwiększością2/3 głosów,
a senat większością bezwzględną w obecności co
najmniej połowy senatorów.
• Jeśli zmiana konstytucji dotyczy rozdziałów I, II
lub XII, to 1/5 posłów, senat, lub prezydent mogą
zażądać przeprowadzenia referendum
zatwierdzającego.
• Po zakończeniu tych procedur ustawa trafia do
podpisu do prezydenta.
Ustawodawcza
Funkcja ustawodawcza parlamentu polega na
tworzeniu aktów prawnych rangi
ustawowej. Parlament jest najważniejszym
organem prawotwórczym w państwie, co
wynika z systemu trójpodziału władz.
Ustawy mogą regulować wszystkie sprawy
w państwie.
TRYB USTAWODAWCZY
W wypadku ustawy budżetowej:
• Rada Ministrów posiada wyłączność
inicjatywy ustawodawczej;
• Senat nie ma możliwości odrzucenia ustawy
budżetowej;
• Prezydent nie dysponuje prawem weta.
Kreacyjna
Funkcja kreacyjna przejawia się wyborem
innych organów państwowych.
Sejm:
• Powołuje lub odwołuje Radę Ministrów,
• Wybiera sędziów Trybunału
Konstytucyjnego i Trybunały Stanu;
• Powołuje na wniosek prezydenta prezesa
NBP
Sejm wspólnie z senatem powołują:
• Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(2 członków sejm, 1 członka senat);
• Członków Krajowej Rady Sądownictwa
(4 – sejm, 2 – senat);
• Członków Rady Polityki Pieniężnej
( po 3 członków sejm i senat);
• Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
Kontrolna
Funkcja kontrolna przysługuje tylko sejmowi, który
ma prawo kontrolować rząd i inne organy
państwa. Instrumenty kontroli:
• Absolutorium to zatwierdzenie działalności
finansowej rządu. Jego udzielenie oznaczam że
rząd nie naruszył ustawy budżetowej.
Nieudzielanie absolutorium jest równoznaczne ze
stwierdzeniem, że rząd naruszył ustawę
budżetową. Może się to zakończyć dymisją rządu
lub pociągnięciem ministrów do
odpowiedzialności konstytucyjnej.
Zapytanie i interpelacje stanowią sposób
zwracania się posłów do członków rządu
z prośbą o udzielenie informacji. Mają one
formę pisemną i mogą dotyczyć spraw o
charakterze jednostkowym (zapytania) lub
zasadniczym (interpelacje). Posłowie mogą
także zadawać pytania w sprawach
bieżących. Adresaci zapytań i interpelacji
mają obowiązek udzielenia informacji.
Komisje śledcze są powoływane przez sejm,
aby wyjaśnić jakąś sprawę. Mają prawo
przesłuchiwania osób przed nie wezwanych
na zasadach określonych w kodeksie
karnym.
Pociągnięcie do odpowiedzialności
konstytucyjnej to prawo do stawania przed
Trybunałem Stanu najwyższych urzędników
państwowych w wypadku naruszenia przez
nich konstytucji lub ustaw.
Wotum Zaufania to uchwałą sejmu wyrażająca
poparcie dla polityki rządu.
Wotum nieufności to uchwala sejmu wyrażająca
brak poparcia dla polityki rządu lub ministra. Jest
ono uchwalane większością ustawowej liczby
posłów (231). W wypadku wotum nieufności dla
rządu wiąże się ono z wyborem nowego premiera
(konstruktywne wotum nieufności).
Współtworzenie kierunków
polityki państwa
Współtworzenie kierunków polityki
państwa polega na podejmowaniu decyzji
w niektórych dziedzinach polityki
wewnętrznej i międzynarodowej.
• Sejm podejmuje uchwałę o stanie wojennym
w wypadku napaści lub gdy wymagają tego
podpisane umowy (np. sojusze wojskowe.
• Sejm i senat wyrażają zgodę na ratyfikowanie
umów międzynarodowych dotyczących pokoju,
sojuszy wojskowych, członkostwa w
organizacjach międzynarodowych, wolności
i praw obywatelskich.
• Sejm ma prawo zarządzić referendum w sprawach
o szczególnym znaczeniu dla państwa.
• Senat sprawuje opiekę nad Polakami i Polonią za
granicą.
System organów państwowych
Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu, który
sprawuje ją przez swych przedstawicieli
wybieranych do parlamentu, a także przez
wyrażanie woli w drodze referendum. Sejm
i Senat są zatem organami Narodu i za ich
pośrednictwem sprawuje on władzę. Cech tych
konstytucja nie przypisała żadnemu innemu
organowi państwa.
Organami państwa w zakresie władzy ustawodawcze
są Sejm i Senat.
Polski parlament jest dwuizbowy. Sejm i Senat mogą
podejmować jedynie takie działania, które są
przewidziane w Konstytucji RP. Pozycja izb nie
jest równa. Niewątpliwie większe znaczenie ma
Sejm. Jest to izba polityczna nadająca kierunek
polityce państwa (uchwala ustawy) i decydująca
o losach rządu. Rola Senatu jest znacznie
skromniejsza. Senat uczestniczy w uchwalaniu
ustaw przez Sejm, bierze także udział w
podejmowaniu niektórych innych decyzji przez
wyrażanie zgody na akty Sejmu lub Prezydenta
( bez prawa ich inicjowania) bądź tworząc wraz
z Sejmem specjalne ciało – Zgromadzenie
Narodowe, wyposażone w ściśle określone,
szczególne kompetencje odnoszące się do
Prezydenta RP
Sejm i Senat łączą się w Zgromadzenie
Narodowe w wypadkach wyraźnie
wskazanych w konstytucji, tworząc
wówczas odrębny, nowy organ państwa
uprawniony do podejmowania
przewidzianych przez prawo decyzji.
Zgromadzenie jest zwoływane przez marszałka
Sejmu. Marszałek przewodniczy również jego
obradom, gdy ich celem jest: przyjęcie przysięgi
od nowo wybranego Prezydenta, uznanie trwałej
niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu
ze względu na stan zdrowia, podjęcie decyzji
o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia przed
Trybunałem Stanu, wysłuchanie orędzia
Prezydenta.
Posłowie i senatorowie są reprezentantami całego
narodu, nie są związani instrukcjami wyborców
i nie mogą być odwołani.
W sensie prawnym każdy poseł i senator, niezależnie
od tego, z ramienia jakiego komitetu wyborczego
został wybrany i niezależnie od wielkości poparcia
otrzymanego w wyborach, jest reprezentantem
narodu.
Posłowie i senatorowie cieszą się szczególnymi
przywilejami. Mają one zapewnić właściwe
warunki do pełnienia mandatu. Posłowie
i senatorowie ponoszą odpowiedzialność za
działania wchodzące w zakres wykonywania
mandatu jedynie przed odpowiednimi izbami
parlamentarnymi. Jest to tzw. immunitet
materialny, trwale wyłączający inne rodzaje
odpowiedzialności. Nie mogą oni jednakże swymi
działaniami naruszać dóbr osobistych, np. czci
osób trzecich. Poza tym posłowie i senatorowie
nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności
karnej ani aresztowani lub zatrzymani bez zgody
Sejmu lub odpowiednio Senatu.
Jest to tzw. Immunitet procesowy (formalny)
oraz prawo nietykalności. Reprezentanci
narodu mają ponadto inne przywileje,
stwarzające materialne podstawy
wykonywania mandatu, takie jak: prawo do
uposażenia i diet parlamentarnych, do
środków na utrzymanie biur poselskich, do
bezpłatnych przejazdów publicznymi
środkami lokomocji, do urlopu
w macierzystych zakładach pracy na czas
pełnienia kadencji itd.
Sejm i Senat obradują w tzw. permanencji.
Oznacza to, iż są one zawsze gotowe do
zebrania się na posiedzenia plenarne.
Obrady izb są jawne, chyba że izby podejmą
decyzję o tajności obrad, kierując się
dobrem państwa.
Sejm i Senat są wybierane na 4 lata. Przed upływem tego
terminu kadencja izb może lub musi zostać skrócona
na mocy uchwały Sejmu lub zarządzenia Prezydenta
RP. Prezydent może skrócić kadencję Sejmu (kadencja
Senatu upływa zawsze wraz z kadencją Sejmu), gdy
ustawa budżetowa nie zostanie mu przedstawiona do
podpisu w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia Sejmowi
jej projektu. Natomiast musi ją skrócić, kiedy nie
powiodą się podejmowane na przemian przez
Prezydenta i Sejm trzy kolejne próby powołania rządu.
Taka sytuacja oznacza bowiem, iż stronnictwa
polityczne reprezentowane w Sejmie okazały się
całkowicie niezdolne do ukształtowania większości
potrzebnej do powołania rządu. Nowe wybory mogą
stworzyć możliwość wyjścia z impasu politycznego.
Rola prezydenta w państwie
• Prezydent jest jednoosobowym organem
wykonawczym państwa.
• W konstytucji jest określony jako najwyższy
przedstawiciel RP, gwarantuje ciągłość
władzy państwowej, stoi na straży
suwerenności, bezpieczeństwa państwa oraz
nienaruszalności i niepodzielności terytorium.
Oznacza to, że jest głową państwa.
Wybór i odwołanie prezydenta
• Prezydent jest wybierany na 5-letnią kadencje
w wyborach powszechnych, tajnych, równych
bezpośrednich i większościowych.
• Ta sama osoba może pełnić tę funkcję tylko dwa
razy.
• Czynne prawo wyborcze w wyborach
prezydenckich przysługuje osobom pełnoletnim,
posiadającym polskie obywatelstwo, a bierne
osobom, które w dniu wyborów ukończyły 35 lat
i korzystają z pełni praw wyborczych.
• Kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej
100 tys. obywateli.
• Prezydentem zostaje kandydat, który otrzymał
więcej niż połowę ważnych głosów. Jeśli żaden
z kandydatów nie uzyskał takiej większości, za
14 dni odbywa się druga tura wyborów z udziałem
dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze
otrzymali najwięcej głosów. Prezydentem zostaje
kandydat, który w drugiej turze otrzymał większą
liczbę głosów.
• Każdy obywatel ma prawo wnieść protest
przeciwko ważności wyborów. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Sąd Najwyższy
• Kadencja rozpoczyna się w dniu złożenia przez
niego przysięgi przed Zgromadzeniem
Narodowym.
• Kadencja prezydenta może ulec skróceniu
w wypadku śmierci, zrzeczenia się urzędu,
stwierdzenia nieważności wyborów, uznania przez
Zgromadzenie Narodowe niezdolności do
sprawowania funkcji lub orzeczenia Trybunału
Stanu, który stwierdzi, że prezydent złamał
konstytucję lub ustawę (prezydent nie ponosi
odpowiedzialności politycznej). W stan oskarżenia
stawia prezydenta Zgromadzenie Narodowe
większością 2/3 głosów.
Uprawnienia prezydenta
Uprawnienia prezydenta dzielą się na:
• Uprawnienia zwykłe - wymagają kontrasygnaty,
czyli podpisu premiera, co oznacza, że przejmuje
on odpowiedzialność polityczną za podjętą
decyzję.
• Prerogatywy – nie wymagają zgody premiera
(wymienione są w Art. 144 Konstytucji RP).
Należą do nich m.in. Uprawnienia wobec
parlamentu, powoływanie najwyższych
urzędników państwowych i tradycyjnie
uprawnienia prezydenta.
Uprawnienia względem
parlamentu
• Zarządzanie wyborów i zwoływanie
pierwszego posiedzenia obu izb
• Inicjatywa ustawodawcza
• Prawo weta zawieszającego wobec ustaw
parlamentu (sejm może je odrzucić
większością 3/5 głosów)
• Podpisywanie ustaw i ich ogłaszanie.
• Prawo skrócenia kadencji sejmu, gdy nie
uda mu się wyłonić rządu lub nie uchwali
budżetu w wyznaczonym terminie.
• Występowanie z wnioskiem do sejmu
o powoływanie prezesa NBP
• Prawo zwracania się do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie
zgodności ustawy s konstytucją
Uprawnienia względem Rady
Ministrów
• Powoływanie rządu
• Dokonywanie zmian w rządzie na wniosek
premiera
• Zwoływanie w sprawach szczególnej wagi Rady
Gabinetowej (rada ministrów pod
przewodnictwem prezydenta; nie posiada ona
jednak kompetencji Rady Ministrów)
• Wystąpienia z wnioskiem do sejmu o pociągnięcie
członka Rady Ministrów do odpowiedzialności
przed Trybunałem Stanu
Uprawnienia względem władzy
sądowniczej
• Powoływanie sędziów na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa
• Powoływanie prezesów Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Sądu Najwyższego,
Trybunału Konstytucyjnego oraz jednego
członka Krajowej Rady Sądownictwa
Uprawnienia w zakresie spraw
zagranicznych
• Reprezentowanie państwa w stosunkach
zagranicznych
• Ratyfikowanie i wypowiadanie umów
międzynarodowych
• Mianowanie i odwoływanie przedstawicieli Polski
w innych państwach lub przy organizacjach
międzynarodowych
• Przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz
odwołujących przedstawicieli innych państw
w Polsce
Zwierzchnictwo nad siłami
zbrojnymi i obronnością
• W czasie pokoju sprawowanie władzy za
pośrednictwem ministra obrony (jako najwyższy
zwierzchnik sił zbrojnych)
• W sytuacjach zagrożenia zarządzanie powszechną
lub częściową mobilizację
• Wydawanie decyzji o użyciu sił zbrojnych dla
obrony kraju
• Zarządzanie wprowadzenia stanu wyjątkowego,
gdy nie może tego uczynić parlament.
Tradycyjne uprawnienia
• Nadawanie obywatelstwa polskiego
• Nadawanie orderów i odznaczeń
• Prawo łaski
• Nadawanie tytułów profesorskich
Organami państwa w zakresie władzy
wykonawczej są Prezydent RP i Rada
Ministrów. Zgodnie z przyjętą powszechnie
zasadą systemów parlamentarnych
egzekutywa w naszym kraju została
podzielona między te dwie podstawowe
instytucje ustrojowe
Konstytucja powierza Prezydentowi RP
funkcję najwyższego reprezentanta Państwa
Polskiego w stosunkach wewnętrznych
i zewnętrznych. Do podstawowych zadań
prezydenta należy czuwanie nad
przestrzeganiem Konstytucji RP, stanie na
straży suwerenności i bezpieczeństwa
państwa, nienaruszalność i niepodzielność
jego terytorium.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi
z wyborów powszechnych, może więc
powoływać się na bezpośredni mandat
Narodu. Prezydent jest wybierany przez
Naród na 5 lat w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich, w głosowaniu
tajnym. Ponownie może być wybrany tylko
jeden raz. Prezydentem może zostać każdy
polski obywatel, który ukończył 35 lat
i korzysta z pełni praw wyborczych do
Sejmu.
Wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek
Sejmu. Prawo zgłaszania kandydatów na
prezydenta przysługuje co najmniej stu
tysiącom obywateli, którzy mają prawo
wybierania do Sejmu. Za wybranego uważa
się kandydata który otrzyma więcej niż
połowę głosów, bez względu na frekwencję
wyborczą.
Nowo wybrany Prezydent obejmuje urząd po
złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem
Narodowym. Prezydent RP ma przede
wszystkim grać rolę czynnika stabilizacji
wewnętrznej i zewnętrznej, oddziałując na
sposób funkcjonowania innych naczelnych
władz państwa, w tym zwłaszcza na parlament
i rząd. Jest to koncepcja prezydenta silnego,
o władczych uprawnieniach w stosunku do
innych organów państwowych, ale
niezajmującego się bieżącym zarządem spraw
państwa.
Prezydent RP nie może sprawować
jakiegokolwiek innego urzędu lub mandatu.
Dla stabilności i efektywności władzy
wykonawczej konieczna jest harmonijna
współpraca Prezydenta z rządem.
Konstytucja upoważnia Prezydenta do
zwoływania w sprawach szczególnej wagi
Rady Gabinetowej, którą tworzy Rada
Ministrów obradująca pod przewodnictwem
Prezydenta. Nie przysługują jej jednak
kompetencje Rady Ministrów.
Prezydent ma uprawnienia dotyczące
wszystkich sfer działania państwa, co
umożliwia mu aktywne wpływanie (przez
pobudzanie, współdziałanie , korygowanie,
blokowanie) na działalność wszystkich
trzech władz. Wiele z tych uprawnień ma
pierwszoplanowe znaczenie polityczne.
Gdy urząd Prezydenta jest opróżniony, do czasu
objęcia urzędu przez nowego Prezydenta zastępuje
go Marszałek Sejmu. Podobnie dzieje się wówczas,
gdy Prezydent tymczasowo (np. na skutek choroby)
nie może sprawować urzędu. Gdyby jednak
Marszałek Sejmu nie mógł wykonywać tej funkcji,
wówczas przejmuje ją Marszałek Senatu. Osobom
zastępującym Prezydenta przysługują wszystkie
jego uprawnienia. Nie mogą one jednak skrócić
kadencji Sejmu. Widać w tym trochę ustawodawcy
co niepogłębianie destabilizacji struktur
państwowych w okresie braku jasności co do
obsady urzędy Prezydenta RP.
Prezydent RP nie ponosi odpowiedzialności
politycznej.
Prezydent może być pociągnięty do
odpowiedzialności przed Trybunał Stanu za
naruszenie konstytucji lub ustaw
(odpowiedzialność konstytucyjna) oraz za
popełnienie przestępstwa
(odpowiedzialność karna).
Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia
może nastąpić jedynie na mocy uchwały
Zgromadzenia Narodowego, podjętej na
wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby
członków Zgromadzenia. Taką uchwałę
Zgromadzenie Narodowe może podjąć
tylko większością 2/3 ustawowej liczby
jego członków.
Rola Rady Ministrów w państwie
• Rada Ministrów to kolegialny organ władzy
wykonawczej. Jednak zarówno premier, jak
i ministrowie mają własne kompetencje.
• Rada prowadzi politykę wewnętrzną
i zagraniczną państwa.
Skład i organizacja
W skład Rady Ministrów wchodzi premier
i ministrowie. W skład Rady mogą także wchodzić
wicepremierzy oraz przewodniczący komitetów
utworzonych na mocy ustaw. Prezes Rady
Ministrów (premier) stoi na czele rządu, kieruje
i organizuje pracę rządu, koordynuje i kontroluje
pracę członków rządu oraz kieruje pracą
terenowych organów administracji. Sprawuje
także nadzór nad samorządem.
Minister to naczelny organ administracji rządowej.
Do zadań ministra należy kierowanie określonymi
działami administracji państwowej i wypełnianie
zadań zleconych im przez premiera. Ministrowie
dzielą się na kierujących pewnymi działaniami
administracji oraz ministrów bez teki, którzy
wypełniają zadania powierzone im przez premiera.
Minister do kierowania swoim działem
administracji państwowej wykorzystuje specjalną
instytucję – ministerstwo
Uprawnienia Rady Ministrów
• Wykonywanie ustaw i prawo inicjatywy
ustawodawczej;
• Wydawanie rozporządzeń;
• Kontrolowanie i koordynacja prac organów
administracji państwowej;
• Uchwalanie projektu budżetu i kierowanie
jego wykonywaniem
• Ochrona interesów skarbu Państwa
• Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa oraz porządku publicznego
• Sprawowanie ogólnego kierownictwa
w stosunkach z innymi państwami
i organizacjami międzynarodowymi
(zawieranie umów międzynarodowych);
• Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego
kraju i ogólne kierowanie obronnością.
Administracja rządowa
Na administrację rządową składają się rząd
i podległe jemu urzędy, zarówno centralne, jak
i lokalne, za pomocą których rząd realizuje swoje
zadania. Na szczeblu lokalnym przedstawicielem
rządu jest powoływanie przez premiera wojewoda.
Do niego należy:
• Wykonywanie zadań zleconych przez rząd
• Reprezentowanie rządu wobec samorządów
• Sprawowanie nadzoru nad samorządami
Oprócz wojewody w województwie działają także
organy administracji rządowej. Dzieli się je na
• Administrację zespoloną – organy
podporządkowane bezpośrednio wojewodzie,
np. Straż wojewódzka;
• Administrację niezespoloną – organy podlegające
poszczególnym ministrom, np. urzędy skarbowe,
komendy policji
Pozycja ustrojowa i kompetencje. Drugim
organem władzy wykonawczej jest Rada
Ministrów. Prowadzi ona politykę
wewnętrzną i zagraniczną RP oraz kieruje
całością administracji rządowej.
W konstytucji przyjęto zasadę domniemania
kompetencji na rzecz Rady Ministrów.
Do zadań Rady Ministrów należy
w szczególności zapewnienie wykonywania
ustaw wydawanie rozporządzeń w celu
wykonania ustaw i na podstawie
udzielonych w nich upoważnień oraz
podejmowanie uchwał w zakresie
wykonywania konstytucyjnych uprawnień
rządu.
Rada Ministrów jest koordynatorem
i kontrolerem działalności organów
administracji rządowej i ponosi za ich pracę
odpowiedzialność przed Sejmem.
Na radzie Ministrów ciąży coroczny obowiązek
uchwalenia projektu budżetu państwa. Po
uchwaleniu go przez Sejm jest ona zobowiązana
zapewnić jego wykonanie. Do niej należy ochrona
interesów Skarbu Państwa. Rada Ministrów
sprawa ogólne kierownictwo w dziedzinie
obronności kraju, zawiera umowy
międzynarodowe sprawuje ogólne kierownictwo
w dziedzinie stosunków z innymi państwami
organizacjami międzynarodowymi, a także
zapewnia zewnętrzne i wewnętrzne
bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny.
Radę Ministrów tworzą: Prezes Rady
Ministrów jako jej przewodniczący,
wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie
oraz przewodniczący określonych w
ustawie komitetów. W przypadku
niepowołania wiceprezesa Rady Ministrów
jego obowiązki może pełnić jeden
z ministrów.
Prezes Rady Ministrów potocznie nazwany
premierem, jest nie tylko przewodniczącym
kolegium ministrów – pierwszym wśród równych,
lecz również kierownikiem prac rządu oraz
koordynatorem i kontrolerem pracy
poszczególnych ministrów. W celu wykonania
ustaw i na podstawie udzielonych w nich
upoważnień prezes Rady Ministrów wydaje
rozporządzenia. Zapewnia realizację polityki Rady
Ministrów i określa sposoby tej realizacji. Jest
ponadto zwierzchnikiem korpusu Służby
Cywilnej. Sprawuje nadzór nad samorządem
terytorialnym z punktu widzenia legalności jego
działania.
Główna rola w procesie powoływania rządy
przypada na przemian Prezydentowi i Sejmowi.
Procedura ta niewątpliwie stwarza większości
parlamentarnej pełne możliwości powoływania
odpowiadającego jej rządu. Inicjatywa wychodzi
od Prezydenta, który powołuje rząd w ciągu
14 dni od pierwszego posiedzenie Sejmu lub
przyjęcia dymisji Rady Ministrów. Powołania
rządu dokonuje się w następujący sposób.
Prezydent desygnuje (wyznacza) Prezesa Rady
Ministrów, a na jego wniosek powołuje Radę
Ministrów w składzie zaproponowanym przez
Prezesa Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów powinien w ciągu 14 dni od
powołania rządu przedstawić Sejmowi program
działania rządu i zwrócić się o udzielenie wotum
zaufania, które Sejm może wyrazić bezwzględną
większością głosów. Jeżeli Prezydent nie powoła
rządu lub Sejm nie uchwali wotum zaufania dla
rządu powołanego przez Prezydenta, Sejm może
sam w ciągu następnych 14 dni taką samą
większością wybrać rząd. Prezydent powołuje
wówczas wybraną w ten sposób Radę Ministrów.
Gdy i ta próba się nie powiedzie, inicjatywa wraca
do Prezydenta, który w ciągu kolejnych 14 dni
powołuje nowy rząd. Aby ten rząd się utrzymał,
wystarcza udzielnie mu zaufania przez Sejm
zwykłą większością.
Gdy sejm i tym razem zaufania odmówi,
Prezydent jest zobowiązany skrócić
kadencję Sejmu i zarządzić nowe wybory.
Po wyborach cala procedura tworzenia
rządy zaczyna się od początku.
Polityczna działalność rządu przed parlamentem
należy do istotnych cech systemy
parlamentarnego. W Polsce Prezes Rady
Ministrów składa na ręce Prezydenta
Rzeczypospolitej dymisję rządu w następujących
wypadkach:
1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego
Sejmu.
2. W razie nieudzielenia przez Sejm wotum
zaufania Radzie Ministrów
3. W razie uchwalenia przez Sejm wotum
nieufności Radzie Ministrów.
4. W razie własnej rezygnacji.
Download