O tym między innymi mówiliśmy !

advertisement
W październiku warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas SPP oraz
gimnazjum dotyczyły tematu „Przestrzeganie prawa to obowiązek
Prawa człowieka –
każdego, nawet ucznia”, stąd mówiliśmy o prawach i obowiązkach
prawa dziecka – ucznia oraz jego
obywatela, dziecka oraz ucznia. Podstawą dyskusji i wykonania kolejnych
obowiązki
zadań była przygotowaną prezentacja. Uczniowie podawali przykłady praw
i obowiązków w państwie, szkole i w domu, wysłuchali podstawowych
zapisów ujętych w Statucie placówki SOSW dotyczących praw i obowiązków
ucznia oraz przykładów przysługujących nagród oraz obowiązujących kar
w przypadku występowania nieodpowiednich zachowań.
O tym między innymi mówiliśmy !
Podstawowe prawa
dzieci
Podstawowe dokumenty mówiące
o ochronie praw człowieka
 Karta Narodów Zjednoczonych
z 1945 r.
•
PRAWO DO ŻYCIA I
ROZWOJU
PRAWO DO UZYSKANIA OBYWATELSTWA
PRAWO DZIECKA DO RODZINY, PRAWO DO
POZNANIA BIOLOGICZNYCH RODZICÓW
PRAWO DO NAUKI
PRAWO DO WOLNOŚCI RELIGII LUB PRZEKONAŃ
WOLNOŚĆ OD BEZPOŚREDNIEGO UDZIŁU
W DZIAŁANIACH ZBROJNYCH (do lat 15)
PRAWO DO PRYWATNOŚCI, W TYM
KORESPONDENCJI I ŻYCIA RODZINNEGO
 Powszechna
Deklaracja Praw
Człowieka z 1948 r.
OBOWIĄZKI OBYWATELA
ART. 82.
OBOWIĄZKIEM OBYWATELA POLSKIEGO JEST WIERNOŚĆ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ TROSKA O DOBRO WSPÓLNE
ART. 83.
KAŻDY MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tu znajdziesz zapis praw i obowiązków
ART. 84.
KAŻDY JEST OBOWIĄZANY DO PONOSZENIA CIĘŻARÓW
I ŚWIADCZEŃ PUBLICZNYCH, W TYM PODATKÓW
ART. 85.
OBOWIĄZKIEM OBYWATELA POLSKIEGO JEST OBRONA OJCZYZNY
ART. 86.
KAŻDY JEST OBOWIĄZANY DO DBAŁOŚCI O STAN ŚRODOWISKA
I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOWODOWANE PRZEZ SIEBIE
JEGO POGORSZENIE.
1. Prawa ucznia – człowieka:
 Prawa i wolności osobiste
2. Prawa wynikające z
przepisów prawa oświatowego:

prawo do zapoznania się z programem nauczania

prawo do jawnej i umotywowanej oceny
postępów w nauce i zachowaniu

prawo do organizacji życia szkolnego,
( nabywania umiejętności, rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań)
 Prawa socjalne
 Prawa kulturalne

3. Prawa wynikające
z występowania dziecka w szkole
w roli ucznia:

szczegółowo określone w statucie
szkoły
prawo do organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
(w porozumieniu z dyrektorem)
Opracowała pedagog Barbara Bulczak
Download