I UCHW AtA RADY PAI`lSTW A w sprawie określenia niektórych

advertisement
ł
Poz. 38
49
Monitor Polski Nr 4
38
I
UCHWAtA RADY PAI'lSTW A
z dnia 20 lutego 1989 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli
publikacji i widowisk.
na nagrody za szczególne osiągnięcia w pra. cy zawodowej, w wysokości 'JOlo planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji - Prezesa Głównego
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. .
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z
dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań'­
stwowych (Dz. _U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r., Nr 35, poz. 187
i 1988 r. Nr 19, poz. 132) Rada Państwa uchwala, co na-
z
stępuje :
2. Fundusz nagród, o którym mowa w .ust. 1,
może być podwyższany przez Prezesa Głów­
nego Urzędu Kontroli Publikacji i ' Widowisk
w ramach posiadanych środków na wyna, grodzenia.";
§ L W uchwale Rady Państwa z dnia 30 stycznia
1987 r. W sprawie określenia niektórych praw i obowiąz­
ków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk
(Monitor Polski Nr 6, poz. 45 i Nr ' 38, poz. 323 oraz z
1988 r. Ni 28, poz. 246) wprowadza się pastępujące zmiany:
3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku dó niniejszej uchwały;
l) '§ 2 otrzymuje brzmienie :
się
tabelę
stanowisk, zaszeregowań
i kwalifikacji pracowników urzędów kontroli
publikacji i widowisk, stanowiącą załącznik
-nr 2 do uchwały. H; ·
,,§ 2. Ustala
4)
załącznik
§ 2.
z
mocą
nr 3 do
uchwały skreśla się.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 stycznia 1989 r.
'ogłoszenia
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
,,§ 5. ' 1. Tworzy_ się fundusz nagród z przeznaczen,i em
Przewodniczący
Rady Państwa: w z. K. Barcikowski
- Zalącznik do uchwały Rady ' Państwa
z dnia 20 lutego 1989 r. (poz. ą8)
A. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWA~I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW URZĘDÓW
KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
,
Lp.
,
l
wyk8ztał-
cenie
. liczba
lat pracy
3
4
5
6
. XIX-XXI
6-10
wyższe
7
XVIII-XX
5-9
wyższe
7
zaszeregowania
,
2
okręgowego urzędu, zespołu
l
Dyrektor: gabinetu, departamentu, biura,
2
Wicedyrektor .: gabinetu, departamentu, biura, okręgowego urzędu, zespoł~, doradca prezesa, główny księgowy urzędu, główny .specjalista do
spraw legislacji
3
Naczelnik wydziału, główny specjalista
4
5
6
7
Starszy radca prawny, radca
Starszy specjalista
Specjalista
9
10
-
wg
odrębnych
7
przepisów
wyższe
~
wyższe
6
4
XI-XIII
-
wyższe
3
IX~XII
-
średnie
2
wyższe
prawnicze
-
średnie .
-
średnie '
2
~rednie
l
księgowy,
prawny
Sekretarz: dyrektora gabinetu, departamentu, biura,
du, zespołu, księgowy
Starszy refer.e nt
Referent
2-6
wyższe
-
XIII-XV
XII-XIV
Starszy radca
Jł,efe.rent
8
XV-XVII
Iłrawny
Radca, dokumentalista, litarszy
sekretarz: prezesa, wiceprezesa
W.1'Jl1agane kwalifikacje
Stawka
dodatku
funkcyjnego
Kateg~ria
Stanowisko
-
.
, .
okręgowego urzę-
.'
VIU~XI
VII'7IX
VI-VIII
-
I.
,
..
lLłonitor Polski Nr 4
50
Poz. 38
39
B. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH W URZĘDACH KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
,(
Lp.
Stanowisko
l
2
'
Kierownik biblioteki
2
Sekretarka
3
Kierownik kanceliuii, kierownik archiwum, kierownik centrali telefonicznej
-
5
6
wyk~ztałcenie
3
4
5
-
1-3
średnie
"-
średnie
VIII-IX
i-2
średnie
VIlI-IX
-
X-XII
IX-X
Kasjer, bibliotekarz, starszy magazynier
' Archiwista, magazynier, starsza telefonistka, maszynistka
4
Stawka
dodatku
funkcyjnego
,
i:
Wymagane kwalifikacje
Kategoria
zaszeregowania
YII-VIU
V-VI
Telefonistka
liczba
lat pracy
6_
4
-
3
średnie
3
-
średnie
umiejętność
podstawowe
wykonywania
.
,
Stażysta
7
V-VI
-
wyższe
IV
-
średnie
,
-
czynności
"
\
:
C. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
W URZĘDACH KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
.
..
Wymagane kwalifikacje
Lp.
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowania
l
2-
3
wykształcenie
liczba
lat pracy
4
5
I
l
RzeDlieś1nik
2
, Rzemieślnik
3
,
. ,4
IX-XI
specjalista
wykwalifikowany, palacz centralnego ogrzewania, introligator
VIII-IX
VIII-IX
Rozdzielacz prasy
Operator kserografu, powielaczowy
5
Kierowca samochodu osObowego
~
Robotnik gospodarćzy, starszy woźny
7
Woźny, : dozorca
8
Sprzątaczka
9
Goniec
zasadnicze
zasadnicze podstawowe
VI-VIII
podstawowe
VII-VIlI .
V-VII
IV-V
podstawowe
według odrębnych
'podstawowe
III-IV
podstawowe
II-IV
podstawowe
-
-
przepisów
-
39
UCHWAtA RADY PAŃSTWA
Z
dnia 20 lutego 1989 r.
,aahmlająca uchwałę w sprawie okrełlenla' nlekt6rych praw I oboWlIłzk6w pracownlk6w PailatwoweJ IIlapekcJł
Pracy.
"Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
września 1982r. o pracownikach urzędów pań­
stwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187
·i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) Rada Państwa uchwala, co następuje:
'
z dnia 16
kó,w pracowników Państwowej Inspekcji Pracy , (Monitor
Polski Nr 6, poz; 44 i Nr 38, poz. 322 i 'z 1988 r. Nr 28,
poz. 245) wprowadza się następujące zmiany:
l)
i
3 otrzymuje brzmienie: '
się
tabelę ' stanowisk,
zaszerego~ań
kwaijfikacji pracowników, stanowiącą załącz­
nik , do uchwały_
,,§ 3. Ustala
§ 1. W uchwale Rady
1987 r. w sprawie
Państwa
z dnia 30 stycznia
określenia niektórychprawiobowiąz-
~
Download