test - etap szkolny

advertisement
XIX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Kalisz 2009
Otoczmy troską życie
ETAP SZKOLNY
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 59
1.
Według biblijnego obrazu stworzenia człowiek w Raju: (zaznacz poprawne odpowiedzi)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
był stworzony jako dobry
był z natury nieśmiertelny
był wolny od wszelkiej odpowiedzialności
żył w przyjaźni z Bogiem
był całkowicie niezależny
żył w harmonii z całym stworzeniem i samym sobą
3
2. Napisz, dlaczego Bóg wybrał Noego do budowy arki?
Był to człowiek prawy(1), nieskazitelny(2) i żyjący w przyjaźni z Bogiem(3).
3
3. Na jakich górach osiadła arka Noego po potopie? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) Arafat
b) Ararat
c) Amarant
1
4. Po czym Noe poznał, że woda już całkowicie opadła? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) wypuszczona przez niego gołębica wróciła niosąc w dziobie świeży listek z
drzewa oliwnego
b) kilkakrotnie wypuszczany przez niego kruk wrócił pewnego dnia z gałązką oliwną
c) ujrzał szczyty gór i pagórków dookoła
1
5. Kiedy Noe opuścił swą arkę i wyszedł na ląd? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) gdy upewnił się, że wody opadły
b) na wyraźne polecenie od Boga
c) po siedmiu dniach od ustania deszczu
1
6. Dlaczego Józef chciał potajemnie oddalić Maryję? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) dowiadując się o poczęciu dziecka przez Maryję poczuł się zdradzony
b) nie chciał jej narazić na zniesławienie, gdy ta stała się brzemienną zanim razem
zamieszkali
c) jako mężczyzna chciał zachować dobre imię
Ilość punktów na stronie:
1
1
7. Napisz, jakie imiona nosili rodzice św. Jana Chrzciciela?
2
Elżbieta(1) i Zachariasz(2).
8. Napisz, co się stało, gdy Józef postanowił potajemnie oddalić Maryję?
Ukazał mu się we śnie Anioł Pański(1) i polecił nie bać się wziąć do siebie Maryi(2).
2
9. Gdzie narodził się Mesjasz? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) w Judei w Betlejem
b) w Galilei w Nazarecie
c) w Galilei w Betlejem
1
10. Kim wobec Maryi był św. Józef? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) narzeczonym
b) mężem
c) opiekunem
1
11. Czy poprawnym jest stwierdzenie, że św. Józef był ojcem Jezusa?
1
Tak.
12. Od którego momentu istota ludzka staje się osobą? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) od poczęcia
b) od narodzin
c) od chwili pojawienia się zdolności samodzielnego myślenia
1
13. Jaki podstawowy imperatyw etyczny wynika z prawdy o świętości życia?
(zaznacz poprawną odpowiedź)
a) troska o najsłabszych
b) nienaruszalność życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci
c) zadanie rozwijania nauki o życiu, jego pochodzeniu i przeznaczeniu
14. Wyjaśnij, w czym według encykliki Redemptor homini najpełniej wyjaśnia się tajemnica
człowieka?
1
2
W Tajemnicy wcielenia Syna Bożego.
15. Człowiek w nauczaniu Kościoła jest: (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) duszą uwięzioną w ciele
b) ciałem z elementem duchowym
c) jednością ciała i duszy
1
16. Kto jest panem życia od poczęcia do naturalnej śmierci? (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) człowiek
b) Bóg
c) Bóg i człowiek
1
17. Wymień dwa podstawowe wymiary ludzkiej natury?
1
Duchowy i cielesny.
Ilość punktów na stronie:
2
18. Które przykazanie Dekalogu szczególnie dotyka nadprzyrodzoności życia ludzkiego?
(zaznacz poprawną odpowiedź)
a) pierwsze
b) piąte
c) szóste
1
19. Napisz, jaką rolę w stosunku do Boga – Stwórcy spełniają małżonkowie, gdy decydują się
na poczęcie i zrodzenie nowego życia?
2
Rolę współpracowników.
20. Uzupełnij zdanie:
„Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”.
3
21. Jakich określeń odnośnie rodziny używa ks. prof. Styczeń? Wymień je:
a)
b)
c)
d)
gniazdo lęgowe
ognisko miłości
forteca bezpieczeństwa
kolebka wiary i nadziei
4
22. Napisz, czyje słowa, wypowiedziane w Kairze, na Międzynarodowej Konferencji ONZ,
przypomina w Kaliszu Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 9 czerwca 1997 roku?
1
Bł. Matki Teresy z Kalkuty.
23. Napisz, jakiego argumentu dla uzasadnienia niepowtarzalnej godności i nienaruszalnej
wartości życia ludzkiego używa Jana Paweł II w homilii kaliskiej?
2
Człowiek został powołany do uczestnictwa w życiu Bożym.
24. Napisz, kogo Ojciec Święty Jan Paweł II, w homilii, w Kaliszu, nazywa wielkim
rzecznikiem obrony życia ludzkiego?
1
Św. Józefa.
25. Co według Jana Pawła II stanowi duchowe centrum i fundament rodziny?
(zaznacz poprawną odpowiedź)
a) miłość Boga
b) katolickie wychowanie
c) praktyki religijne
1
26. Jakie wydarzenia przyczyniły się do powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?
a) wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie
b) tragiczne doświadczenia II wojny światowej
c) odrzucenie przez ludzi wiary w nieśmiertelność duszy ludzkiej
1
27. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II rodzinę nazywa: (zaznacz poprawną odpowiedź)
a) sanktuarium wiary
b) gniazdem rodzinnym
c) sanktuarium życia
1
Ilość punktów na stronie:
3
28. Napisz, na jaką sprawę w kontekście małżeństwa i rodziny każe szczególnie zwrócić uwagę
Ojciec Święty w adhortacji apostolskiej Ecclesia In Europa?
3
Na wychowanie młodych i narzeczonych do miłości(1) poprzez specjalne kursy(2)
przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa(3).
29. Jakie są granice moralne działań reanimacyjnych? (wymień je)
a) działania czynione bez najmniejszych szans na przywrócenie godnego życia
b) działania podjęte bez najmniejszych szans na zdecydowaną poprawę zdrowia
c) działania podjęte chęcią eksperymentu
3
30. Napisz, kiedy według Katechizmu Kościoła Katolickiego przeszczep jest zgodny z prawem
moralnym?
3
Gdy fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa(1), jakie ponosi dawca(2), są
proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy(3).
31. Napisz, jakie są najczęściej spotykane działania bezpośrednio wrogie życiu ludzkiemu?
(wymień trzy spośród nich)
a) zabójstwo
b) samobójstwo
c) eutanazja
d) kara śmierci
e) aborcja
32. Napisz, co, według Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, nazywamy eutanazją
bezpośrednią?
3
3
Położenie kresu życia osób upośledzonych(1), chorych(2) lub umierających(3).
33. Kiedy według Katechizmu Kościoła Katolickiego dopuszczone są badania lub
doświadczenia naukowe na istocie ludzkiej?
(zaznacz poprawną odpowiedź)
a) gdy osoba nim poddawana wyraziła na nie zgodę
b) jeśli nie zawierają w sobie czynów sprzecznych z godnością osoby i z prawem
moralnym
c) jeśli od ich wyników może zależeć czyjeś życie
1
34. Napisz, co oznacza łaciński zwrot „Redemptoris custos" i kogo dotyczy?
2
Oznacza „opiekun Zbawiciela”(1) i dotyczy św. Józefa(2).
Ilość punktów na stronie:
……………………………………
Podpis sprawdzającego
4
Download