Lista wniosków wybranych

advertisement
LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
§ 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24 września 2015r.
NABÓR 3/2017
Lp.
Numer wniosku z rejestru
/ data i godzina przyjęcia
Nazwisko i imię lub
nazwa
wnioskodawcy
Adres podmiotu
ubiegającego się o
przyznanie pomocy
Tytuł operacji
Wnioskow
ana kwota
pomocy
Operacja
zgodna z
ogłoszenie
m naboru
wniosków
TAK/NIE
Operacja
zgodna z
LSR
TAK
/NIE
Punkty
zdobyte
w
ramach
oceny
Operacj
a mieści
się w
limicie
środków
TAK/
NIE
OPERACJE UZYSKAŁY WYMAGANE MINIMUM PUNKTOWE i MIESZCZĄ SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYM W OGŁOSZENIU O NABORZE
SSSLGD.2.1.1/3/6/2017
1.
22.05.2017 r. godz. 13.50
Budowa przystani leśnej zintegrowanej
z przyrodniczą ścieżką edukacyjną jako
obiektu wzmacniającego świadomość
społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian
klimatycznych ze stworzeniem
przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej
dla mieszkańców i turystów Gminy
Strzegowo
50 000,00
TAK
TAK
77,33
TAK
50 000,00
TAK
TAK
77,00
TAK
49 000,00
TAK
TAK
71,67
TAK
SSSLGD.2.1.1/3/4/2017
2.
3.
22.05.2017 r. godz. 13.00
Strzelectwo uczy cierpliwości,
odpowiedzialności i integruje
SSSLGD.2.1.1/3/7/2017
22.05.2017 r. godz. 14.55
Ekologia wczoraj, dziś i jutro
SSSLGD.2.1.1/3/2/2017
4.
WKRAczamy do natury
31 815,00
TAK
TAK
62,00
TAK
19.05.2017 r. godz. 13.15
180 815,00
Razem kwota wnioskowana operacji mieszczących się w limicie
OPERACJE UZYSKAŁY WYMAGANE MINIMUM PUNKTOWE i NIE MIESZCZĄ SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYM W OGŁOSZENIU O NABORZE
5.
SSSLGD.2.1.1/3/1/2017
19.05.2017 r. godz. 13.00
Zielona Gmina Lubowidz
31 815,00
TAK
TAK
54,67
NIE
35 000,00
TAK
TAK
50,33
NIE
SSSLGD.2.1.1/3/3/2017
6.
Żyj bezpiecznie i ekologicznie
22.05.2017 r. godz. 12.40
RAZEM WNIOSKOWANA KWOTA operacji niemieszczących się w limicie
66 815,00
RAZEM WNIOSKOWANA KWOTA – WSZYSTKIE WNIOSKI
247 630,00
Ciechanów , 14.06.2017 r.
Download