WIEK *WIAT*A I ROZUMU

advertisement
WIEK ŚWIATŁA
I ROZUMU
oświecenie
NAZWA EPOKI
Oświecenie, określane często jako
wiek rozumu, wiek filozofów, wiek światła
– prąd kulturalny oraz okres w historii Europy,
przypadający na lata 1688-1789.
NAJWAŻNIEJSZY KIERUNEK
Racjonalizm
 Kierunek filozoficzny
wskazujący na rozum jako
jedyne nadrzędne narzędzie
poznania prawdy.
 Twórcą tego sytemu był
Kartezjusz (1596 – 1650),
którego sformułowanie: „Cogito
ergo sum” (Myślę, więc jestem)
wykorzystywane było przez ludzi
oświecenia i funkcjonowało
niemal jako naczelne hasło
epoki.
HASŁA EPOKI
Empiryzm
Pogląd, zgodnie z którym poznanie
świata jest możliwe jedynie za
pomocą doświadczenia.
Deizm
Doktryna
filozoficzno-religijna,
według której Bóg stworzył świat, ale
nie ingeruje w jego funkcjonowanie.
Wśród znanych deistów wspomnieć
należy Diderota i Woltera.
KLASYCYZM
Klasycyzm - z łac. classicus - doskonały,
pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony. Styl
w muzyce, sztuce, literaturze oraz
architekturze odwołujący się do
osiągnięć starożytnych Greków i
Rzymian.
Cechy charakter ystyczne:
 ład, harmonia, spokój,
 jasność i precyzja,
 umiar,
 chęć wiernego odwzorowania
elementów dekoracji, stroju czy
architektury antyku,
 oszczędność wyrazu
 funkcja dydaktyczna – „uczyć,
bawiąc”.
ARCHITEKTURA
Łuk Triumfalny w
Paryżu
Panteon w Par yżu
Pałac Inwalidów w
Paryżu
ARCHITEKTURA
British Museum
Brama Brandenburska
Kapitol w Waszyngtonie
W POLSCE...
Pałac Łazienkowski
Belweder
Królikarnia w Warszawie
WYNALAZKI
Edward Jenner –
szczepionka na ospę
Frederick William Herschel
– największy teleskop
Joseph Michel i Jacques
Étienne Montgolfier balon
James Watt, maszyna
parowa, kopia
piorun Benjamina Franklina
Wielka Encyklopedia Francuska
Download