Baza Informacji - Weryfikacja

advertisement
Opis zbioru danych osobowych nr 5
1.
Nazwa zbioru danych:
2.
Oznaczenie administratora
danych, adres jego siedziby oraz
numer REGON:
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy*, i adres
jego siedziby lub miejsca
zamieszkania:
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie
danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy*, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania:
Podstawa prawna upoważniająca
do prowadzenia zbioru danych:
3.
4.
5.
6.
Cel przetwarzania danych w
zbiorze:
7.
Opis kategorii osób, których dane
są przetwarzane w zbiorze:
8.
Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze:
9.
Sposób zbierania danych do
zbioru:
Sposób udostępniania danych ze
zbioru:
Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane:
10.
11.
Baza Informacji - Weryfikacja
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
REGON: 012845863
Nie wyznaczono - Nie dotyczy
Powierzono przetwarzanie danych osobowych – informacja
dostępna w siedzibie BIK **
- przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
art. 105 ust. 4, w zw. z art. 106d i art. 106d ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.128 z późn.
zm.)
Zapobieganie dokonywaniu przestępstw na szkodę banków, innych
instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów,
instytucji pożyczkowych, innych podmiotów udzielających kredytów
oraz instytucji finansowych wymienionych w art. 106d Prawa
bankowego i ich klientów, ograniczenie ryzyka oraz strat
związanych z działalnością przestępczą.
Osoby podejrzane i podejrzewane o popełnienie przestępstw na
szkodę podmiotów wym. w art. 106d Prawa Bankowego. Osoby,
które popełniły przestępstwa. Osoby, których dane zostały
wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa.
Nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu,
obywatelstwo, status obywatelstwa, płeć, stan cywilny, nazwisko
panieńskie matki, dane o przedmiocie zabezpieczenia lub
kredytowania (nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne lub
instrumenty finansowe), adres e-mail, numer rachunku bankowego,
inny dokument tożsamości, dane o wydaniu i ważności dokumentu
tożsamości, informacja o zdarzeniu stanowiącym powód rejestracji,
dane podmiotu gospodarczego (nazwa, forma prawna, adres
siedziby, NIP, REGON, numery telefonów).
Dane dotyczące skazań, dane dotyczące innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowych lub administracyjnym.
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania
kredytów, instytucje pożyczkowe, inne podmioty udzielające
kredytów oraz instytucje finansowe wymienione w art. 106d Prawa
bankowego.
Opis zbioru danych: Baza Informacji - Weryfikacja
Strona 1/2
12.
13.
14.
15.
Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego:
Data wpisu zbioru danych do
rejestru:
Data ostatniej aktualizacji
informacji dotyczących zbioru
danych:
Data wykreślenia zbioru z
rejestru:
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego
1 czerwca 2015 roku
20 maja 2016 roku
wpis aktualny
* Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
** §5 ust. 3 rozp. MAiC z 11.05.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa
informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r. poz. 719)
Opis zbioru danych: Baza Informacji - Weryfikacja
Strona 2/2
Download