Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej

advertisement
Korporacje transnarodowe
we współczesnej gospodarce światowej
Spis treści
1
SPIS TREŚCI
1
WSTĘP
2
I. NAJWIĘKSZE KORPORACJE TRANSNARODOWE NA
2
ŚWIECIE
1.1. PRZYCZYNY POWSTANIA I ROZWOJU KORPORACJI
2
TRANSNARODOWYCH
1.2. NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE FIRMY ŚWIATA
5
1.3. STRATEGIE MIĘDZYNARODWYCH FIRM
8
SPECJALISTYCZNYCH
II. MIĘDZYNARODOWE FUZJE I PRZEJĘCIA
10
2.1. MOTYWY FUZJI I PRZEJĘĆ
10
2.2. NAJWIĘKSZE FUZJE I PRZEJĘCIA
11
III. ROLA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W
13
GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
3.1. GLOBALNE SIECI PRODUKCJI
13
3.2. WPŁYW KORPORACJI NA GOSPODARKĘ NARODOWĄ
16
IV. WPŁYW KORPORACJI NA EKSPORT
19
4.1. KORPORACJE, A KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU
19
4.2. INWESTYCJE ZAGRANICZNE W KRAJACH
22
ROZWIAJĄCYCH SIĘ
WNIOSKI
25
BIBLIOGRAFIA
28
WSTĘP
2
Niniejsza praca bada zjawisko eskalacji wpływu korporacji transnarodowych na
gospodarki narodowe, a przede wszystkim stanowi próbę udowodnienia, że postępująca
globalizacja jest efektem transnacjonalizacji produkcji przedsiębiorstw globalnych. Z
tego względu głównym celem badań będzie selektywne zaprezentowanie strategii
działania i skali operacji przeprowadzanych przez korporacje transnarodowe jako
fundamentalnej przyczyny procesów globalizacyjnych współczesnej gospodarki
światowej.
Podstawową hipotezą poddaną weryfikacji będzie stwierdzenie, że korporacje
transnarodowe stanowią siłę napędową procesów globalizacyjnych współczesnego
świata. Analiza działalności korporacji transnarodowych oraz ich wpływu na
gospodarki narodowe w kontekście globalizacji dokonana zostanie za pomocą metody
badawczej, którą będzie porównanie danych finansowo-ekonomicznych i wybranych
elementów strategii selektywnie dobranych korporacji.
Za podmiot badań ustanowiono korporacje transnarodowe, ponieważ są to
przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną lub inną w co najmniej dwóch
krajach oraz posiadające – również w co najmniej dwóch krajach – swoje filie bądź
oddziały będące w całości lub części własnością przedsiębiorstwa macierzystego i
działające pod jego kontrolą. Zajmują się one handlem towarami i usługami, a także
przepływem czynników produkcji, czyli kapitału, pracy i wiedzy technicznej. Na ich
działalność ma wpływ zarówno narodowa polityka ekonomiczna jak i zagraniczna
polityka ekonomiczna wielu innych krajów (Bożyk, Misala, Puławski, Międzynarodowe
Stosunki Ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 336).
I. NAJWIĘKSZE KORPORACJE TRANSNARODOWE NA ŚWIECIE
1.1.
PRZYCZYNY
POWSTANIA
I
ROZWOJU
KORPORACJI
TRANSNARODOWYCH
Korporacje transnarodowe stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy
globalizacji i ich działania prowadzą do globalizacji rynków towarowych i usług,
powstania globalnych sieci produkcji oraz zmian w funkcjonowaniu wielu gałęzi
przemysłu.
Przyczyniają się one do restrukturyzacji
gospodarek
i
wzrostu
współzależności między krajami. To one decydują o tym jakie miejsce w nowym
3
międzynarodowym podziale pracy będą zajmowały kraje słabiej rozwinięte. Ze względu
na swój potencjał ekonomiczno-finansowy korporacje transnarodowe formalnie i
nieformalnie oddziałują na pozostałe podmioty zagranicznej i międzynarodowej
polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza na rządy i organizacje międzynarodowe.
W roku 1999 istniało około 63.000 korporacji transnarodowych, które posiadały
ponad 690.000 filii zagranicznych. W stosunku do 1992 roku liczba firm wzrosła prawie
dwukrotnie, a liczba filii ponad czterokrotnie. Korporacje dysponują kapitałem
zakładowym przekraczającym 1/3 kapitału sektora prywatnego na świecie i wytwarzają
około 25% produkcji światowej. Roczna sprzedaż korporacji jest dwukrotnie wyższa
niż eksport światowy. Prawie 2/3 handlu światowego jest bezpośrednio powiązane z
korporacjami, przy czym przypada na nie około 80% światowego handlu technologiami
oraz prywatnych nakładów na badania i rozwój (Barbara Liberska, rozdział 2
Globalizacja a korporacje transnarodowe, Siły sprawcze i mechanizmy, s. 39).
Prawie 90% korporacji transnarodowych ma swoje siedziby macierzyste w
pięciu krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Japonii. Filie tych
korporacji są w ¾ skoncentrowane w krajach wysoko rozwiniętych, z tego przeszło
połowa w Europie i około 10% w Ameryce Północnej. Najwięcej filii mają korporacje
amerykańskie (1/3 wszystkich filii) i brytyjskie (1/5). W ten sposób korporacje
transnarodowe docierają do najbardziej nawet chronionych rynków lokalnych,
umieszczając tam produkcję przeznaczoną na te rynki lub rozwijając inne formy
działalności gospodarczej. Pozwala to im pokonywać bariery nie tylko taryfowe, ale
także
parataryfowe
i
pozataryfowe.
W
czołówce
największych
korporacji
transnarodowych reprezentowane są firmy naftowe, samochodowe i elektroniczne. Pięć
największych korporacji w danej branży ma w swych rękach 70% rynku towarów
konsumpcyjnych trwałego użytku, ponad 50% elektroniki i urządzeń elektrycznych oraz
przeszło 34% chemikaliów (Ibidem, s. 45). Coraz większy stopień koncentracji dotyczy
firm z sektora usług, w tym głównie bankowych, ubezpieczeniowych, hotelowych,
medialnych czy fonograficznych. W krajach wysoko rozwiniętych przedmiotem
zainteresowania korporacji jest przemysł przetwórczy, natomiast w krajach słabo
rozwiniętych koncentrują się one na przemysłach: wydobywczym, spożywczym,
metalowym, tytoniowym i chemicznym. Rozwój przemysłu przetwórczego przez
korporacje transnarodowe w tych krajach sprowadza się głównie do montażu wyrobów
4
opartych na podzespołach wytwarzanych w krajach macierzystych lub też w ich filiach
zlokalizowanych w krajach wysoko rozwiniętych. W wielu przypadkach korporacje
transnarodowe prowadzą własną międzynarodową politykę ekonomiczną, nie zawsze
spójną z polityką krajów, w których mają swoje siedziby filie tych korporacji. W
ramach korporacji transnarodowych mogą być stosowane specyficzne formy rozliczeń
finansowych w związku, z czym inne niż na rynku światowym mogą być ceny, część
rozliczeń może mieć też charakter rzeczowy.
Czynniki wpływające na decyzje o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstwa.
Tabela 1
Walory przedsiębiorstwa Korzyści z możliwości Korzyści i zagrożenia związane
możliwe do
internacjonalizacji
z lokalizacją części działalności
spożytkowania za
procesu
przedsiębiorstwa za granicą
granicą kraju – siedziby
gospodarowania
- wielkość
- obniżenie kosztów
- ceny czynników produkcji
przedsiębiorstwa
produkcji w wyniku
(płace i stopy procentowe)
- pozycja monopolistyczna zwiększenia skali
- jakość czynników produkcji,
- marka
produkcji
np. kwalifikacje i wydajność siły
- technologia
- uniknięcie kosztów
roboczej
- potencjał badawczy
prawnej ochrony
- dostępność komunikacyjna i
- zasoby siły roboczej i
własności, np. przy
koszty transportu
zasoby kadry
transferze technologii
- ustawodawstwo regulujące
menedżerskiej
- możliwość
działalność obcego kapitału
manipulowania cenami
- wielkość rynku
w obrocie między filią, a - polityka handlowa prowadzona
centralą, np. dla
w kraju ewentualnej filii
uniknięcia lub
- stopień podobieństwa
zmniejszenia podatków
kulturowego
- stosunek społeczeństwa do
obecności obcego kapitału
Źródło: red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze, PWN, Warszawa 2000, s. 133.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki do zasadniczych funkcji korporacji
transnarodowych możemy zaliczyć przede wszystkim:
5
-
transferowanie oraz realokacja zasobów i zdolności wytwórczych,
-
pobudzanie wzrostu i efektywności gospodarczej,
-
stymulowanie restrukturyzacji,
-
aktywizowanie lokalnych zasobów i konkurencji,
-
transmitowanie nowych metod, wzorców, różnorodnych przemian,
-
wyrównywanie warunków działania,
-
integrowanie
działalności
jednostek
organizacyjnych
przedsiębiorstw
i
gospodarek.
1.2. NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE FIRMY ŚWIATA
Największe korporacje transnarodowe osiągają obroty równe PKB średniej
wielkości krajów europejskich. Na sto największych organizacji gospodarczych świata
51 to korporacje transnarodowe, a 49 to państwa. Każdego roku BusinessWeek
publikuje listę 1000 największych firm pochodzących z krajów wysoko rozwiniętych.
Obroty i zyski największych przedsiębiorstw w roku 2001
Tabela 2
Obroty w mld USD
Miejsce
Nazwa
Zyski w mld USD
Obroty
Miejsce
Nazwa
Zyski
1.
Wal-Mart Stores
217,80
1.
Exxon Mobil
15,11
2.
Exxon Mobil
213,49
2.
CitiGroup
14,28
3.
General Motors
175,35
3.
General Electric
14,13
4.
BP
174,22
4.
Royal Dutch/Shell
10,85
5.
Ford Motor
162,41
5.
BP
9,88
6.
DaimlerChrysler
136,07
6.
Philip Morris
8,57
7.
Royal Dutch/Shell
135,21
7.
Pfizer
7,75
8.
General Electric
125,91
8.
IBM
7,72
9.
Toyota Motor
121,72
9.
Microsoft
7,72
10.
Mitsubishi
112,97
10.
Merck
7,28
Źródło: GLOBAL 1000 Inwestorzy wybierają firmy, które nie prowadzą zawiłych
interesów, Cristina Linblad, BusinessWeek Polska, sierpień 2002, nr 8(125), s. 65.
6
Wartość rynkowa największych przedsiębiorstw na dzień 31 maja 2002
Lp. Nazwa
Kraj
Wart.
pochodz.
rynk.
Lp. Nazwa
Tabela 3
Kraj
Wart.
pochodz.
rynk.
1.
General Electric
USA
309,46 26.
TotalFinaElf
Francja
110,51
2.
Microsoft
USA
275,70 27.
Vodafone Group
Wlk.Bryt.
102,95
3.
Exxon Mobil
USA
271,23 28.
Toyota Motor
Japonia
99,70
4.
Wal-Mart Stores
USA
240,91 29.
Home Depot
USA
97,97
5.
Citigroup
USA
223,04 30.
Nestle
Szwajcaria 96,16
6.
Pfizer
USA
216,78 31.
ChevronTexaco
USA
93,14
7.
Royal Dutch/Shell Hol/Wlk.B. 194,55 32.
Pepsico
USA
91,90
8.
BP
192,12 33.
Wells Fargo
USA
89,64
9.
Johnson&Johnson USA
186,94 34.
Viacom
USA
87,25
Wlk.Bryt.
83,40
Wlk.Bryt.
10. Intel
USA
184,67 35.
RBS Group
11. AIG
USA
174,99 36.
AOL Time Warner USA
82,78
12. Coca-Cola
USA
138
37.
Fannie Mae
USA
79,65
13. IBM
USA
137,72 38.
AstraZeneca
Wlk.Bryt.
76,65
14. NTT Docomo
Japonia
135,86 39.
Kraft Foods
USA
74,62
15. Merck
USA
129,68 40.
Abbott Lab
USA
74,13
16. GlaxoSmithKline
Wlk.Bryt.
126,27 41.
NT&T
Japonia
73,71
17. Novartis
Szwajcaria 123,93 42.
Wyeth
USA
73,64
18. Philip Morris
USA
122,93 43.
Roche Holding
Szwajcaria 73,34
19. Bank of America
USA
117,09 44.
Eli Lilly
USA
72,72
20. Verizon Com
USA
116,84 45.
J.P. Morgan Chase USA
71,55
21. Procter&Gamble
USA
116,38 46.
Dell Computer
USA
69,69
22. HSBC Holdings
Wlk.Bryt.
116,34 47.
UBS
Szwajcaria 69,56
23. Cisco Systems
USA
115,53 48.
Nokia
Finlandia
67,72
24. SBC Com
USA
114,53 49.
UPS
USA
67,32
25. Berkshire Hath
USA
114,36 50.
Unilever
Hol/Wlk.B 64,29
Źródło:Ibidem, s. 67.
Z najnowszego rankingu wynika, że mimo spadającego kursu dolara i
nieustającego pasma złych wiadomości ze spółek, które donosiły o niższych od prognoz
7
zyskach i ujawnianiu kolejnych afer księgowych w czołówce listy znajdują się firmy z
USA. Prowadzą one w grupie 25 największych przedsiębiorstw zajmując 5
najwyższych lokat (GE, Microsoft, ExxonMobil, Wal-Mart Stores, Citigroup). Na
amerykańskie korporacje przypada ponad połowa całkowitej kapitalizacji 1000 firm z
listy BusinessWeek.
Obecnie w gospodarce światowej utrzymuje się trend spadku kapitalizacji
przedsiębiorstw. Przyczyną tego stanu są nastroje inwestorów giełdowych na całym
świecie, którzy lokują pieniądze jedynie w wybrane akcje lub branże. Preferują
inwestowanie w obligacje i nieruchomości oraz na giełdach rynków wschodzących, np.
Korei Południowej. Efektem tych ruchów był spadek (w stosunku do rankingu z
poprzedniego roku) o 12% łącznej kapitalizacji rynkowej giełd zachodnich i japońskiej,
do kwoty 18,5 biliona USD.
W branży telekomunikacyjnej nastąpił znaczny spadek kapitalizacji sektora (aż o
34%), czego powodem było nagromadzenie się zadłużenia wynikającego z ogromnej
fali zakupów sieci światłowodowych, licencji na telefonię komórkową trzeciej generacji
i aktywów zewnętrznych.
Prawie wszystkie firmy japońskie z branży elektronicznej borykają się z
kłopotami, których przyczyną jest silna pozycja jena. Przykładem może być Sony
Corporation, które w roku 2001 osiągnęło zysk operacyjny mniejszy o 40,3% w
porównaniu z rokiem poprzednim. Osiągnięcie zysku firma zawdzięcza jedynie
rosnącej sprzedaży gier komputerowych i konsol PlayStation 2.
Jednym z nielicznych sektorów gospodarki, które oparły się ogólnemu trendowi
spadku kapitalizacji spółek był sektor podstawowych artykułów konsumpcyjnych. 79
zaliczanych do niego spółek zanotowało łącznie wzrost kapitalizacji o 19%. Dzięki
sporej gotówce w kasie firmy takie jak Coca Cola, Colgate-Palmolive, Nestle, Unilever
i Gilette mogą przejmować inne spółki. Nestle poprawiło swój wynik finansowy m. in.
po kupnie w 2001 roku producenta żywności dla psów i kotów Ralston Purina. Dzięki
przejęciu takich amerykańskich marek jak Haagen-Dazs i Dreyer`s Grand Ice Cream
Inc. Szwajcarzy zrównali się z angielsko-holenderskim Unileverem pod względem
udziału w rynku lodów.
Dobre miejsce w rankingu zajmują także wielkie koncerny naftowe, co jest
efektem trwającej w branży konsolidacji oraz udanych zabiegów producentów ropy o
8
utrzymanie stabilnych cen surowca. Najważniejszą fuzją w tej branży w 2001 roku była
transakcja, która doprowadziła do powstania ChevronTexaco Corp (Ibidem, s. 64-64).
1.3. STRATEGIE MIĘDZYNARODWYCH FIRM SPECJALISTYCZNYCH
Likwidacja barier handlowych i restrukturyzacja przedsiębiorstw przyczyniły się
w ostatnich latach do powstania nowej kategorii przedsiębiorstw, określanych jako
międzynarodowe firmy specjalistyczne, których działalność koncentruje się na jednej
dziedzinie, ale za to osiąga międzynarodowy zasięg. Ta nowa kategoria firm zajmuje
pośrednie miejsce pomiędzy wielobranżowymi międzynarodowymi koncernami, a
przedsiębiorstwami lokalnymi, które do tej pory były sobie przeciwstawne. Możemy
zatem wyróżnić dwa typy firm – duże i małe firmy specjalistyczne, które znacznie się
różnią między sobą, zarówno gdy chodzi o struktury zarządzania, zasoby, strategie
działania, jak i podejście do międzynarodowych rynków. Małe idą jakby pod prąd,
wchodząc na międzynarodowe rynki selektywnie, przy wykorzystaniu swoich
ograniczonych zasobów. Duże międzynarodowe firmy specjalistyczne mają bogate
zasoby, wysokie oczekiwania wzrostu i całą swoją energię poświęcają na zdobycie
dominującej pozycji w branży. Po zdobyciu określonego rynku i osiągnięcia na nim
stabilnego poziomu następuje dalsza ekspansja na rynki sąsiednie. Oczywiście jest to
możliwe dzięki posiadanym zasobom finansowym, które pozwalają na szeroko
zakrojone inwestycje, polegające na wykupywaniu kolejnych firm z branży. Pojęcie
branży w tym przypadku odnosi się nie tylko do wybranej gałęzi produkcji, ale
obejmuje cały łańcuch powiązań zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych, co prowadzi w
efekcie do integracji pionowej (Strategie międzynarodowych firm specjalistycznych,
Małgorzata Goławska, Marketing i Rynek, 10/2000, PWE, Warszawa 2000, s. 38-39).
Jednym z przykładów takiej integracji mogą być zakładane przez Coca-Colę
przedsiębiorstwa joint-ventures z producentami butelek czy przejęcie przez firmę
Merck, producenta leków i chemikaliów, firmy Medco, będącej dystrybutorem leków.
Merck dzięki powiązaniu z Medco uzyskał dostęp do informacji o stosowaniu leków
przez pacjentów. Dzięki osiąganym rozmiarom i rosnącej integracji firmy te mają lepszą
siłe przetargową w kontaktach ze swoimi dostawcami i dystrybutorami. Viking Office
Produkt wykorzystuje swoją potęgę do żądania od swoich dostawców lepszych
warunków i większego wsparcia w reklamie.
9
W przeciwieństwie do małych firm duże międzynarodowe koncerny
specjalistyczne koncentrują swoją produkcję w wielu krajach. Posiadane zasoby
pozwalają im na prowadzenie badań. Microsoft na przykład podnosi rokrocznie swój
budżet na badania w większym stopniu niż rosną jego dochody (przeciętny wzrost
dochodu to 30% rocznie). Powszechna obecność firmy na rynkach zagranicznych
pomaga jej zamortyzować olbrzymie koszty badań i rozwoju oraz umożliwia szeroką
dystrybucję nowych produktów. Równocześnie firmy te są na tyle bogate, że mogą
sobie pozwolić na odkupywanie od mniejszych firm, które nie mają ani pieniędzy, ani
odpowiedniej reputacji, patentów czy systemu dystrybucji, ażeby wprowadzić swój
produkt na światowe rynki. Przykładem może być koncern farmaceutyczny Merck,
który odkupił od małej włoskiej firmy patent na lek przeciwko osteoporozie (Ibidem,
s.38-39).
Różnice między dużymi a małymi firmami specjalistycznymi
Cecha
Sposób zarządzania
Funkcje
Finanse
Badania i rozwój
Duże firmy
Tabela 4
Małe firmy
zarządzanie publiczne
zarządzane i kontrolowane
cel – rentowny wzrost
przez właściciela
wewnętrzne funkcje
szeroki outsourcing funkcji
zintegrowane pionowo
sprzedaży do innych firm
szybki wzrost wewnętrzny i wzrost ograniczony
wykorzystanie własnych
redukcja kosztów stałych
zasobów na przejmowanie
wykorzystanie zasobów
innych firm
partnerów
szerokie badania i rozwój
ograniczony rozwój
systematyczne innowacje
outsourcing
zapożyczanie technologii
Relacje z odbiorcami i
zdobycie lepszych
niezakłócona komunikacja
klientami
warunków dzięki większej
duża rola osobistych
sile negocjacyjnej
kontaktów
w kilku fabrykach na
produkcja skoncentrowana
terenie różnych krajów
w kraju macierzystym i
Produkcja
10
eksport na rynki zewnętrzne
Marketing
zwiększenie znajomości
wykorzystanie i wsparcie
marki
dystrybutorów
szeroka reklama
Międzynarodowa
wszystkie międzynarodowe kilka podobnych rynków z
ekspansja
rynki z włączeniem
niskim stopniem rozwoju i
zagranicznych inwestycji
kosztami adaptacji
bezpośrednich
eksport zamiast
dostosowywanie się do
bezpośrednich inwestycji
różnych rynków
niewielkie zagrożenie
duże ryzyko ekonomiczne i ryzykiem ekonomicznym
polityczne
lub politycznym
Źródło: Ibidem, s. 39.
II. MIĘDZYNARODOWE FUZJE I PRZEJĘCIA
2.1. MOTYWY FUZJI I PRZEJĘĆ
W gospodarce globalnej coraz ważniejszym motywem działalności korporacji
jest poszukiwanie tzw. aktywów strategicznych. Oznacza to dążenie do przejęcia innej
firmy lub połączenia z nią i wejście w posiadanie jej aktywów strategicznych, co
pozwala na zachowanie lub zwiększenie udziałów w rynku globalnym. Fuzje i przejęcia
są też jedną z najszybszych form wejścia na rynek innego kraju. W ostatniej dekadzie
wzrost międzynarodowej produkcji odbywał się głównie przez fuzje i przejęcia, a nie
przez inwestycje. W latach 1998-2000 sumaryczna wartość transakcji wyniosła blisko 4
biliony USD - było to łącznie więcej niż w ciągu 30 poprzednich lat. Tego rodzaju
transakcje stanowiły około 90% przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich
między krajami OECD. Przeszło połowa fuzji przypada na kraje Europy Zachodniej,
1/3 na kraje Ameryki Płn. i ponad 10% na kraje Azji, w tym połowa na Japonię (FUZJE
Dlaczego większość świetnych interesów się nie opłaciła, David Henry i inni,
BusinessWeek Polska, grudzień 2002, nr 12 (129), s. 20-21). Obecny światowy boom w
zakresie przejęć i fuzji wzmacnia powstanie globalnego rynku towarów i usług oraz
produkcji międzynarodowej, a także zmienia siłę i pozycję poszczególnych korporacji
11
w gospodarce światowej. Procesy globalizacji firm prowadzą do tego, że coraz trudniej
jest określić właściciela wobec częstych zmian własności i przechodzenia aktywów z
jednej firmy do drugiej.
Realizacja strategii oraz ekspansji korporacji transnarodowych przyczynia się do
zmian pozycji ekonomicznej poszczególnych grup krajów oraz powiązań między nimi
w gospodarce światowej. Globalne strategie korporacyjne – a głównie właściwa im
integracja funkcjonalna – prowadzą do koncentrowania wyższej rangi (strategicznych
lub tworzących wysoką wartość) działań oraz w ogóle do kumulacji tworzenia wartości
na obszarze krajów dobrze rozwiniętych i wyposażonych, czyli głównie krajów Triady.
Tendencja do skupiania przez korporacje działalności tworzącej wysoką wartość w
krajach rozwiniętych stanowi jeden z czynników pozytywnie oddziałujących na wzrost
gospodarczy krajów rozwiniętych kosztem krajów innych krajów. W konsekwencji
umacnia to długofalową tendencję do pogłębiania się dysproporcji w rozwoju
ekonomicznym różnych grup krajów, czyli do polaryzacji gospodarki światowej (Anna
Zaorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce
światowej, PWN, Warszawa 1998, s. 213).
2.2. NAJWIĘKSZE FUZJE I PRZEJĘCIA
Początek 1998 roku był okresem dokonywania fuzji o wielomiliardowej
wartości. Z pozoru były to bardzo solidne transakcje – kupowano przedsiębiorstw o
dobrej reputacji, realnych aktywach, zatrudniające tysiące robotników i pracujące
według sprawdzonego modelu gospodarczego. Firma Travelers Group poinformowała o
nabyciu za 70 mld USD gigantycznego banku Citicorp. Wkrótce potem Bank One Corp.
zaoferował 28,8 mld USD za First Chicago NBD, Nation`s Bank 59,3 mld USD za
BankAmerica Corp., a niemiecki Daimler Benz kupił Chrysler Corp. za 38,6 mld USD.
Po tej fuzji dochód akcjonariuszy Daimlera był ogółem o 30% niższy o średniej dla
przedsiębiorstw motoryzacyjnych (D. Henry, FUZJE Dlaczego..., op. cit. s. 20).
Powodem dokonywania tak ogromnych fuzji była hossa, która zapewniła
firmom zasoby finansowe i wzrost wartości aktywów. Dyrektorzy uzasadniali
konsolidacje deregulacją w branży (telekomunikacja i energetyka), potrzebą wzrostu
wydajności, a także możliwościami ekspansji na światowych rynkach.
12
Większość z dużych fuzji była nieudana. Niedługo po konsolidacji akcje spółek
traciły na wartości, ponieważ przedsiębiorstwa popełniały wciąż te same błędy:
przepłacały oferując znaczną premię na czym zyskiwali głównie akcjonariusze
-
przejmowanej firmy
zbyt optymistycznie oceniały oszczędności przez co osiągały gorsze wyniki i
-
rozczarowywały inwestorów
nie potrafiły sprawnie zintegrować przedsiębiorstw po fuzji co spowodowało
-
niezadowolenie odbiorców i pracowników oraz oddaliło potencjale korzyści
miały obsesję na punkcie cięcia kosztów nie przywiązując uwagi do utrzymania
-
dochodów i zatrzymania najlepszych specjalistów od sprzedaży
Niektóre transakcje były od początku źle przemyślane. Przejęcie w maju 1998 roku
Mercantile Stores Co. za 2,9 mld USD w gotówce przez sieć sprzedaży detalicznej
Dillard`s Inc. wydawało się logicznym przejawem ekspansji z południa i Ohio na
środkowy wschód. Obie sieci handlowe miały jednak całkowicie różne strategie
marketingowe. Klienci znali Mercantile z akcji sprzedaży „Midnight Madness”,
konserwatywny Dillard`s unikał promocji wybierając strategie małych cen na co dzień.
Po zmianie strategii Dillard`s zaczął oferować w sklepach Mercantile zbyt wiele
towarów. Klienci się odwrócili zmuszając w ten sposób firmę do wielkich obniżek cen.
Rok po przejęciu jej akcje były o 55 punktów procentowych niższe niż konkurentów.
Przejęcie cofnęło firmę Dillard`s o kilka lat (D. Henry, FUZJE Dlaczego..., op. cit. s.
24).
Wielkie fuzje
Branża
Nabywca
Sprzedający
Data
Tabela 4
Wartość w
mld USD
AmericaOnLine
programy internetowe Time Warner
I`00
165,9
Pfizer
farmaceutyczna
Warner-Lambert
XI`99
93,9
Exxon
produkty naftowe
Mobil
XII`98
77,2
Travelers Group (1)
ubezpieczenia
CitiCorp
IV`98
70,0
SBC
usługi
AmeriTech
V`98
61,4
Communications
telekomunikacyjne
NationsBank (2)
usługi
BankAmerica
IV`98
59,3
13
telekomunikacyjne
AT&T
media
MediaOne Group IV`99
55,8
Bell Atlantic (3)
usługi
GTE
VII`98
52,8
telekomunikacyjne
Viacom
Motoryzacja
CBS
IX`99
40,4
Qwest
sprzęt
US West
VI`99
40,3
Communications
telekomunikacyjny
Daimler-Benz
Motoryzacja
Chrysler
V`98
38,6
JDS Uniphase
sprzęt
SDL
VII`00
38,1
finanse
J.P. Morgan
IX`00
36,3
Chevron
produkty naftowe
Texaco
X`00
35,8
NorWest (5)
bankowość
Wells Fargo
VI`98
33,9
telekomunikacyjny
Chase Manhattan
(4)
Obecna nazwa: (1) Citigroup, (2) Bank of America, (3) Verizon, (4) J.P. Morgan Chase,
(5) Wells Fargo
Źródło: (D. Henry, FUZJE Dlaczego..., op. cit. s. 24).
III.
ROLA
KORPORACJI
TRANSNARODOWYCH
W
GOSPODARCE
ŚWIATOWEJ
3.1. GLOBALNE SIECI PRODUKCJI
Korporacje transnarodowe odgrywają bardzo dużą rolę w procesie globalizacji
produkcji przemysłowej. Ich interesy opierają się na światowym systemie zaopatrzenia i
rozwoju produkcji na rynki światowe. Stąd też ich strategie prowadzą do poszerzenia i
pogłębienia powiązań między firmami w wielu krajach. Filie zagraniczne stanowią
część zintegrowanego systemu produkcji międzynarodowej, czyli różne etapy produkcji
są zlokalizowane w wybranych krajach albo poszczególne komponenty do produkcji
finalnej pochodzą z różnych krajów. W tak rozproszonej po całym świecie produkcji i
dystrybucji korporacje kontraktują wykonanie niektórych elementów u wielu średnich i
małych firm, włączając je w ten sposób do sieci globalnych. Często takie
przedsiębiorstwa znajdują odpowiednią niszę na rynkach globalnych i same podejmują
14
współpracę, włączając się do produkcji międzynarodowej. Nie tylko strategie dużych
firm przyczyniły się do przyśpieszenia globalizacji produkcji, lecz także wzrost
transnacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozwój filii zagranicznych korporacji na całym świecie spowodował, że
powstały bezpośrednie więzi produkcyjne między firmami w wielu krajach. To bardzo
mocno integruje poszczególne gospodarki i zwiększa stopień ich współzależności,
bardziej niż wymiana handlowa czy przepływy kapitału. Dzięki temu wszelkie zmiany
w kondycji ekonomicznej korporacji przenoszą się na sytuację gospodarczą wielu
krajów. Stopień rozproszenia międzynarodowej produkcji różni się w poszczególnych
gałęziach przemysłu. Jest on największy w przemyśle samochodowym, chemicznym i
elektronicznym, a minimalny w przemyśle lekkim i innych.
Jednym
ze
źródeł
procesu
tranformacji
międzynarodowych
systemów
produkcyjnych jest stopniowa likwidacja barier dla międzynarodowej wymiany
handlowej, której siłami napędowymi są: globalizacja, liberalizacja i postęp
technologiczny, w tym coraz szybsze środki transportu. Taka sytuacja zaostrza
konkurencję, co zmusza firmy do szukania oszczędności i umiędzynarodowienia
działalności. W ramach tego procesu korporacje transnarodowe skupiają się w coraz
większym stopniu na swoich podstawowych rodzajach działalności, zlecając pozostałe
funkcje obcym firmom. Niektóre podmioty w ogóle rezygnują z działalności
produkcyjnej. W efekcie tych zmian powstają nowe formy międzynarodowych
systemów i sieci produkcyjnych, oparte na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych
lub powiązaniach handlowych i stanowiące dla krajów rozwijających się zarówno
szansę, jak i wyzwanie.
Współczesny system produkcji międzynarodowej jest tak skomplikowany, że
trudno
określić
skąd
rzeczywiście
pochodzi
dany
produkt.
W
przemyśle
samochodowym części pochodzą z wielu filii różnych firm na całym świecie.
Korporacje kontraktują również wyroby u lokalnych producentów, które są
sprzedawane pod ich marką. Natomiast zaopatrzenie do produkcji może pochodzić z
wielu krajów i stale się zmieniać w zależności od globalnych warunków i kosztów
produkcji. Międzynarodowa koordynacja polega wówczas na takim doborze sieci
powiązań, współpracy i uzgodnień pomiędzy jednostkami wewnętrznymi firmy i jej
zewnętrznymi partnerami w różnych krajach, by zmaksymalizować przewagę
15
konkurencyjną firmy na konkretnym rynku (Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie
międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 76).
Wielonarodowy charakter procesów produkcyjnych, które w całości prowadzą
korporacje transnarodowe przejawia się w tym, że samochód, którym jeździmy, czy
długopis, którym piszemy, został wyprodukowany przez jedną firmę, ale składa się z
części pochodzących z pięciu, piętnastu, a może nawet czterdziestu krajów. W innym
miejscu zostały wyprodukowane części, w innym złożony produkt, w innym sprzedany,
a jeszcze w innym zaksięgowany. Jedną z konsekwencji transnacjonalizacji produkcji
jest zerwanie związku między danym terytorium a danym produktem (Paweł H.
Dembiński, Globalizacja – wyzwanie i szansa,
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/tekst/gl/dembinski.html.).
Korporacje transnarodowe wykształciły przez ostatnie 100 lat niesamowite
zdolności organizacyjne pozwalające na integrowanie elementów produkcji, czy szerzej
- działalności - rozsianej po całym świecie. Dlatego też właśnie te przedsiębiorstwa
budują na skalę światową siatkę współzależności, która obejmuje nas wszystkich. Te
same przedsiębiorstwa posiadają również dzisiaj - i to trzeba podkreślić - ogromne
umiejętności w zdobywaniu, akumulacji i wykorzystywaniu wiedzy na rzecz innowacji.
Korporacje transnarodowe posiadają wielkie zasoby tzw. "aktywów niematerialnych",
takich jak np. marki handlowe. Jest to specyficzna forma kapitału, który w rękach KTN
staje się podstawowym atutem w grze konkurencyjnej.
Przykładem może być niedawna dyskusja w Stanach Zjednoczonych na temat
genetycznie modyfikowanej żywności. Monsanto, jeden z wielkich graczy w branży
chemicznej, produkuje nowe zboże o odpowiedniej specyfice. W konsekwencji, z
prawnego punktu widzenia, farmer kupując dzisiaj to zboże w Stanach nie kupuje
ziarna, lecz kupuje tylko prawo do jego zasiania i zebrania jednorocznego plonu.
Według kontraktu nie wolno mu użyć ziarna, które wyrośnie w pierwszym roku, aby je
zasiać w następnym roku. Tak więc farmer jest zmuszony do kupienia nowego ziarna
również w następnym roku. Co sprzedaje Monsanto? Raczej usługę, jaką jest prawo do
plonu, niż ziarno. Pytanie powstaje w momencie, kiedy system prawny jest na tyle silny,
aby zakazać kupującemu pełnego wykorzystania rzeczy, którą nabył, i wydzielić w niej
pewne aspekty od innych. W ten sposób rzecz staje się usługą. Aby ułatwić sobie życie,
zwłaszcza w krajach, gdzie system prawny nie jest tak mocny jak w Stanach, Monsanto
16
pracował nad specyficznym genem o nazwie "terminator". Gen ten miał sprawić, że
zawierające go ziarno wydawałoby w plonie tylko ziarna sterylne (niepłodne). Innymi
słowy Monsanto, dzięki "terminatorowi" nie potrzebowałby już protekcji prawnej, aby
zmusić farmerów do corocznych zakupów. Podobnie dzieje się w innej dziedzinie,
mianowicie w oprogramowaniu komputerowym. Teoretycznie programów nie wolno
kopiować, niektóre zawierają elementy uniemożliwiające lub w każdym razie
utrudniające kopiowanie. Tak jak w wypadku zbóż: wielkie transnarodowe
przedsiębiorstwa są w stanie opanować zarówno aspekty prawne, jak i technologiczne i
- niczym czarodzieje - zamienić rzecz na usługę, a tym samym autonomie na zależność
(P.H. Dembiński, Globalizacja..., op. cit., http://porozumienie...).
Wielka debata między Chinami a Stanami Zjednoczonymi o przystąpienie do
World Trade Organisation (Światowej Organizacji Handlu) dotyczyła praw autorskich.
Rząd amerykański wymagał od Chin zwiększonej protekcji praw własności
dotyczących dóbr niematerialnych należących do przedsiębiorstw zagranicznych.
Chodzi o to, żeby chińscy użytkownicy zdali sobie sprawę, że program nie jest dobrem
materialnym - dyskiem - lecz pewnym zestawem informacji o precyzyjnie
ograniczonym zakresie wykorzystania. W tej grze kompanie międzynarodowe mają
stosunkowo mocną pozycję.
3.2. WPŁYW KORPORACJI NA GOSPODARKĘ NARODOWĄ
W ostatnim okresie kraje słabiej rozwinięte starają się przyciągnąć
zagranicznych inwestorów. Nawet te państwa, które wcześniej miały krytyczny
stosunek do korporacji transnarodowych takie jak: Rosja, Chiny czy kraje Europy
Wschodniej oraz takie, które nie widziały wcześniej potrzeby przyciągania inwestycji
zagranicznych jak Korea Południowa, Indonezja, czy Indie obecnie zmieniły swą
politykę. Uznały bowiem, że dzięki tym inwestycjom zdołają szybciej przeprowadzić
reformy gospodarcze oraz odnosić korzyści z globalizacji. Państwa przyciągają
inwestycje licząc na to, że pomoże to rozwinąć rynek towarów i usług, powstaną nowe
miejsca pracy i nastąpi korzystny dla konkurencyjności gospodarki transfer technologii
i kadry zarządzającej.
17
Dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych niesie zarówno szanse jak i
zagrożenia dla gospodarek krajów rozwijających się. Chodzi tu głównie o zachowanie
autonomii w polityce gospodarczej państwa gdyż interesy korporacji nie muszą się
pokrywać z interesem danego kraju. Wśród różnych form przepływu kapitału do
najbardziej bezpiecznych należą inwestycje bezpośrednie. Wywierają one długofalowy i
z reguły korzystny wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego. Następujące dzięki nim
przepływ technologii i metod zarządzania wpływa na modernizację gospodarki, wzrost
zatrudnienia i poprawę konkurencyjności. Inwestycje te są mało podatne na spekulacje i
nie podlegają częstym wahaniom.
Tak czy inaczej należy mieć na uwadze, że wpływ korporacji na gospodarki państw
może być bardzo różnorodny. Mogą one zarówno wspierać jak i zakłócać procesy
rozwojowe, tworzyć lub niszczyć miejsca pracy, przyczyniać się do wzrostu
gospodarczego, jak też eksploatacji gospodarek. Zdarzały się przypadki stosowania
przez korporacje nacisków na rządy i ingerowania w politykę danego kraju.
Inwestycje zagraniczne wywierają wpływ na gospodarkę kraju w czterech głównych
obszarach (B. Liberska, Globalizacja..., op. cit., 57-62):
-
rynek kapitałowy i finansowy
-
bilans handlowy
-
kierunki restrukturyzacji gospodarki
-
rynek pracy i zatrudnienia
Na obszarze rynku kapitałowego i finansowego (napływ i odpływ kapitału, transfer
zysków, reinwestowanie zysków oraz zaciąganie pożyczek w zagranicznych bankach)
istnieją obawy, że państwo może utracić kontrolę nad pewnymi obszarami działalności
gospodarczej, a silna pozycja korporacji może ograniczyć skuteczność polityki
makroekonomicznej. Dotyczy to np. trudności w zarządzaniu podażą pieniądza gdyż
korporacje mogą transferować swoje kapitały z jednych krajów do drugich, mogą też
zaciągać pożyczki za granicą gdy stopa procentowa w danym kraju jest wysoka lub
wykorzystywać niską stopę procentową w danym kraju do finansowania swoich
operacji za granicą. To może ograniczać efektywność krajowej polityki monetarnej.
Korporacje mogą też zwiększać ryzyko wystąpienia kryzysu walutowego, ponieważ
mogą wycofywać swoje kapitały w momencie ataku spekulacyjnego na daną walutę.
18
Wpływ korporacji na bilans handlowy kraju wiąże się z tym w jaki sposób
przyczyniają się one do wzrostu importu i eksportu. Udział korporacji w handlu
zagranicznym kraju zależy głównie od tego czy korporacja jest nastawiona na obsługę
lokalnego rynku czy na produkcję eksportową. Nadmierny import, zwłaszcza
zaopatrzeniowy prowadzi do wzrostu deficytu handlowego i problemu związanego z
jego finansowaniem. Dla krajów słabiej rozwiniętych ważne jest proeksportowe
nastawienie korporacji oraz powiązania z lokalnymi firmami, a także to w jakim stopniu
korporacje korzystają z lokalnego zaopatrzenia i materiałów do produkcji. Korporacje
stanowią poważą konkurencję dla lokalnych producentów jednak dzięki nim małe
lokalne przedsiębiorstwa mogą być włączone w globalne sieci produkcji.
Wpływ korporacji na kierunki restrukturyzacji gospodarki kraju w dużym stopniu
zależy od charakteru transferowanej technologii. Dla interesów kraju przyjmującego
inwestycje istotne jest by korporacje transferowały technologie nowoczesne i szeroko
wykorzystywały je w kraju. Transfer technologii do krajów słabiej rozwiniętych
powinien być oceniany z punktu widzenia jej negatywnych skutków dla środowiska
naturalnego. Korporacje transnarodowe są często oskarżane o wywieranie presji na
obniżanie standardów w zakresie ochrony środowiska i przenoszenie tzw. brudnej
produkcji do krajów rozwijających się.
Wpływ na rynek pracy można analizować zarówno z punktu widzenia liczby jak i
jakości tworzonych miejsc pracy. W niektórych krajach korporacje transnarodowe są
istotnym źródłem zatrudnienia, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym. Oprócz
bezpośredniego zatrudnienia korporacje przyczyniają się do powstania wielu miejsc
pracy w przedsiębiorstwach, którym zlecają dostarczenie surowców i komponentów lub
które świadczą im różnego rodzaju usługi. Kraje o wysokim bezrobociu za najbardziej
korzystne uznają takie formy zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które tworzą
nowe miejsca pracy lub umożliwiają podnoszenie kwalifikacji pracowników i wzrost
jakości siły roboczej. Niektóre formy zatrudnienia czy warunki pracy w krajach słabiej
rozwiniętych budzą kontrowersje. Brak silnych związków zawodowych uniemożliwia
tam negocjacje lepszych warunków pracy. Jednak badania wykazały, że zwykle
zatrudnieni w korporacjach, zwłaszcza w nowoczesnych sektorach, zarabiają więcej niż
w lokalnych firmach i warunki pracy są tam lepsze. Wchodzenie korporacji na rynek
19
danego kraju poprzez fuzje i przejęcia oznacza zwykle redukcję zatrudnienia, zmianę
profilu działalności lub wręcz likwidację pewnych obszarów działalności.
IV. WPŁYW KORPORACJI NA EKSPORT
4.1. KORPORACJE, A KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU
W dobie ekonomicznej globalizacji, każde państwo, które chce osiągać
gospodarczy wzrost i rozwijać się, musi aktywnie uczestniczyć w światowej wymianie
handlowej. Państwa muszą eksportować, bo w ten sposób mogą poprawić poziom życia
obywateli i zlikwidować biedę. Zadanie nie polega jednak tylko na zwiększeniu
eksportu i jego dywersyfikacji. Chodzi również o to, by rosła jego konkurencyjność.
Wiedzą o tym najlepiej państwa rozwijające się.
Do najbardziej znanych mikroekonomicznych teorii inwestycji bezpośrednich
należy teoria monopolistycznej przewagi S. Hymera i Ch. Kinlebergera (Jan
Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 36).
Autorzy ci wychodzą z założenia, że przedsiębiorstwo tylko wtedy podejmuje
inwestycje zagraniczne, gdy:
-
jest w stanie specyficznej dla niego przewagi, w porównaniu z miejscowymi
konkurentami i wykorzystać w ten sposób fakt, że skompensują one koszty
wynikłe z podjęcia działalności w obcym środowisku;
-
podjęcie przez nie produkcji jest korzystniejsze niż przekazanie licencji;
-
produkcja lokalna jest korzystniejsza niż eksport;
Wykorzystanie potencjalnej przewagi przez inwestujące przedsiębiorstwo jest
możliwe na skutek niedoskonałości rynków i posiadania przez nie monopolu na tę
przewagę. Monopolistyczne korzyści, mogą wynikać:
-
ze zróżnicowania produktów w wyniku prac badawczych i rozwojowych oraz
działań marketingowych;
-
z posiadanych patentów i wiedzy;
-
ze związanej z wielkością przedsiębiorstwa regresji kosztów;
-
z ochrony krajowego przemysłu przez rządy krajów goszczących, poprzez cła
wwozowe, kontyngenty, podatki itd.
20
Transnarodowe spółki, które dostarczają nowych kadr i technologii i ułatwiają
dostęp do nowych rynków. Działalność transnarodowych spółek może jednak przynieść
danemu krajowi maksimum korzyści tylko wtedy, gdy jego rząd zrobi wszystko, by
zaktywizować krajowe zasoby i potencjał. Inwestycje w sferze edukacji i ochrony
zdrowia w wydatny sposób sprzyjają powstawaniu produktywnej siły roboczej.
Inwestycje w sferze nauki i technologii - a zwłaszcza technologii informacyjnych i
komunikacyjnych - są niezbędne, by dany kraj dotrzymał kroku światowej gospodarce,
która w coraz większym stopniu staje się dziedziną opartą na ludzkiej wiedzy. W tych
obszarach dalekowzroczna polityka rządu może przynieść efekty, które zadecydują o
tym, czy dane państwo włączy się w światowy obieg gospodarczy czy pozostanie na
jego marginesie.
Czynnikiem kluczowym dla zmiany konkurencyjności eksportu poszczególnych
krajów jest zmiana strategii korporacji. Międzynarodowe firmy dążą bowiem do
specjalizacji w ramach swoich międzynarodowych systemów produkcyjnych i lokują
poszczególne segmenty swojej działalności w miejscach oferujących najlepsze warunki
pod względem kosztów, siły roboczej, logistyki i dostępu do rynków. W rezultacie coraz
większego znaczenia nabiera handel częściami i komponentami. Konsekwencją
poszukiwania możliwości zwiększenia efektywności systemów produkcyjnych jest
generowanie eksportu w krajach rozwijających się i w czasie transformacji.
Państwom na całym świecie coraz bardziej zależy na przyciągnięciu
nastawionych na eksport bezpośrednich inwestycji zagranicznych i korzyściach z nich
wynikających. Intensywna rywalizacja o te inwestycje sprawia, że państwa zabiegają o
pozyskanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w coraz bardziej ukierunkowany
sposób, który uwzględnia przede wszystkim ich własne cele rozwoju. Powodzenie tych
zabiegów zależy przede wszystkim od właściwego rozpoznania atutów i słabości
potencjalnego miejsca inwestycji na tle innych, możliwych lokalizacji. Równie ważne
jest też zrozumienie strategii inwestorów, które wyznaczają kierunki ich inwestycji.
Działalność krajów, które starają się o pozyskanie zorientowanych na eksport BIZ,
powinna m.in. obejmować: analizę bieżących trendów w handlu i przemyśle,
konsultacje z firmami, które już zainwestowały w danym kraju, rozpoznanie
konkurencyjnych obszarów inwestycji pod względem profilu eksportu oraz liczby i
charakteru inwestycji jak również identyfikację innych czynników, które mogą zachęcić
21
inwestorów (członkostwo w układzie o obszarze wolnego handlu, przepisy dotyczące
uprzywilejowanych dziedzin handlu, strefy rozwoju przedsiębiorczości i parki
przemysłowe). Wszelkie działania na rzecz pozyskania nastawionych na eksport BIZ
muszą w pełni współgrać z ogólną strategią rozwoju danego państwa (B. Liberska,
Globalizacja..., op. cit., 46-52).
Poprawa konkurencyjności eksportu powinna być postrzegana jako środek do
osiągnięcia ostatecznego celu, którym jest rozwój. Istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli
zbyt wiele krajów skoncentruje się na wąskiej grupie produktów, nastąpi nadprodukcja i
związany z tym spadek cen. Podobna sytuacja może wyniknąć z konkurowania o
pozyskanie proeksportowych BIZ. Z powodu zaostrzenia się tej rywalizacji kraje mogą
prześcigać się w stosowaniu jak najniższych wymagań w zakresie ochrony socjalnej i
środowiska i jak najlepszych zachęt dla inwestorów. W tej ostatniej sferze niebagatelną
rolę mogą odgrywać strefy wspierania eksportu.
Aby konkurencyjność eksportu miała trwały charakter, należy ciągle
unowocześniać produkcję eksportową w kierunku zwiększenia udziału wartości
dodanej. Same korporacje transnarodowe nie podejmą się tego zadania, zwłaszcza
wtedy, gdy brakuje sprzyjających warunków administracyjno-prawnych. Z tego
względu konkretnym zabiegom promocyjnym muszą towarzyszyć zakrojone na szerszą
skalę wysiłki służące podwyższaniu zawodowych kwalifikacji lokalnych pracowników
oraz zwiększaniu technologicznego potencjału miejsca inwestycji, a także rozwijaniu
kontaktów pomiędzy filiami zagranicznych korporacji a krajowymi dostawcami.
Powyższe zagadnienia mają istotne znaczenie dla kraju, który chce, by bezpośrednie
inwestycje zagraniczne przyniosły mu jak najwięcej korzyści w dziedzinie rozwoju.
Udział filii zagranicznych spółek w eksporcie z sześciu wybranych krajów
Tabela 5
Kraj
(Rok)
Chiny
(2001)
Całkowity
Liderzy eksportu
Udział filii w
wśród korporacji
eksport 2000 całkowitym
(mld USD)
279,6
Kostaryka 6,7
eksporcie (%)
50
50
Wartość eksportu
transnarodowych w 2000 (mld USD)
2000 r.
Samsung Electronics
1,5
IBM
1,5
Nokia
1,1
Intel
1,7
22
(2000)
Węgry
(1999)
Irlandia
(1998)
Meksyk
(2000)
Korea Płd.
(1999)
25,5
52,5*
180,4
150,4
80
90**
31***
15
Dole Food
0,2
Del Monte
0,1
Volkswagen
3,2
IBM
2,2
Philips Electronics
2,0
Intel (1998)
4,8
Dell Computer (1998) 4,3
Microsoft (1998)
2,4
IBM
9,6
DaimlerChrysler
6,9
General Motors
6,7
Amkor Technology
4,7
Nokia
2,4
Chip PAK
2,4
* Wyłącznie eksport wyrobów. Całkowity eksport wyniósł 64,6 miliardy dolarów.
** Udział w eksporcie wyrobów.
*** Uwzględniono tylko 35 czołowych krajowych filii zagranicznych spółek w
dziedzinie eksportu.
Źródło: UNCTAD, Światowy Raport Inwestycyjny 2002 za http://www.unctag.org.
4.2. INWESTYCJE ZAGRANICZNE W KRAJACH ROZWIAJĄCYCH SIĘ
W roku 2001 wartość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji
zagranicznych spadła do 735 miliardów dolarów, co stanowi mniej niż połowę wartości
takich inwestycji dokonanych w roku 2000. Przyczyną tego spadku jest zarówno
spowolnienie gospodarki światowej jak i spadek zaufania inwestorów. Oba te czynniki
przybrały na sile w związku z wydarzeniami w dniu 11 września w Stanach
Zjednoczonych i spowodowały drastyczny spadek międzynarodowych połączeń między
przedsiębiorstwami i przejęć jednych przedsiębiorstw przez drugie, które są główną
formą BIZ między krajami rozwiniętymi. Ponieważ recesja gospodarcza przedłuża się i
odradzanie się zaufania inwestorów następuje powoli, nie przewiduje się wzrostu
przepływów w tym roku.
Sytuacja w poszczególnych regionach świata przedstawiała się bardzo różnie.
Spadek przepływów BIZ skupił się na krajach rozwiniętych (-59%), podczas gdy
23
napływ do krajów rozwijających się zmalał umiarkowanie (-14%) a do krajów Europy
Środkowej i Wschodniej (EŚW) nawet wzrósł (o 2%). Duże różnice wystąpiły także
między grupami krajów i krajami, zwłaszcza Trzeciego Świata. Napływ BIZ do Azji i
Ameryki Łacińskiej spadł a napływ do Afryki wzrósł. Mimo to skala BIZ w Afryce jest
nadal bardzo znikoma. Jeśli idzie o kraje rozwinięte to tylko w trzech z nich
odnotowano wzrost napływu. Napływ wzrósł jednak do większości krajów
rozwijających się (do 77 ze 146 krajów) i do krajów EŚW (do 13 z 19 krajów)
(UNCTAD, Światowy..., op. cit., http://www.unctag.org.).
Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które napłynęły do krajów
Europy Środkowej i Wschodniej w 2001 roku wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego
o 2%, czyli o 500 milionów dolarów i osiągnęła rekordowy poziom 27 miliardów
dolarów. Takie dane zawiera doroczny Światowy Raport Inwestycyjny 2002 (World
Investment Report 2002), opublikowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych
do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Tylko Europa Środkowa i Wschodnia oraz
Afryka przeciwstawiły się globalnemu trendowi spadkowemu, który sprawił, że łączna
wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie zmniejszyła się w
zeszłym roku o ponad 50%. Wzrost BIZ zanotowano w 14 spośród 19 państw Europy
Środkowej i Wschodniej. Udział tego regionu w grupie odbiorców BIZ wzrósł z 2% w
2000 do 3,7% w roku następnym. Prawie 2/3 ankietowanych w zeszłym roku
inwestorów spodziewa się polepszenia perspektyw dla BIZ w tym regionie w ciągu
następnych 3-5 lat. Żaden inny region świata, którego dotyczyła ankieta, nie miał tak
wysokich notowań u inwestorów.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne nadal koncentrują się w dużym stopniu w
wybranych krajach. 3/4 BIZ, jakie napłynęły do tego regionu w 2001 roku, przypadło
na pięć państw (Polskę, Czechy, Rosję, Węgry i Słowację). Poza Słowacją, wszystkie te
kraje od początku lat 90-tych należą do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Rok 2001 przyniósł Polsce, która od 1996 roku jest nieprzerwanie największym
odbiorcą inwestycji zagranicznych w regionie, spadek ich wartości - z 9,3 miliarda do
8,8 miliarda dolarów. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w narodowej gospodarce:
prywatyzacja dobiega końca, a do głosu dochodzą problemy makroekonomiczne. Polski
rząd zaproponował potencjalnym inwestorom nowy, rozszerzony program zachęt, który
24
pod wieloma względami przypomina rozwiązania stosowane na Węgrzech i w
Czechach. W tym ostatnim kraju, który od 1998 roku zajmuje drugie miejsce na liście
największych odbiorców BIZ w regionie, poziom inwestycji praktycznie nie zmienił się
i wyniósł 4,9 miliarda dolarów (UNCTAD, Światowy..., op. cit., http://www.unctag.org.).
W zeszłym roku wśród zagranicznych inwestycji w Czechach znajdowało się
kilka poważnych projektów typu "green field", w tym duże, wspólne przedsięwzięcie
Toyoty (Japonia) i PSA (Francja) w dziedzinie produkcji samochodów. Ten projekt daje
szansę czeskim dostawcom na rozszerzenie działalności poza współpracę z
Volkswagenem / Skodą, dotychczas jedynym producentem samochodów w tym kraju.
25 niefinansowych korporacji transnarodowych z siedzibą w Europie Środkowej i
Wschodniej o największej wartości zagranicznych aktywów* , 2000r. (miliony
dolarów i zatrudnienie zagranicą)
Tabela 6
Zagr.
WT**
Lp. Nazwa spółki
Kraj
Branża
Aktywa (%)
1
Łukoil
Rosja
2
Novoship
Rosja
3
4
5
Ropa naftowa i gaz
4 189,0
34,7
Transport
963,8
53,7
Latvian Shipping *** Łotwa
Transport
459,0
87,3
Primorsk Shipping
Transport
256,4
59,4
Chorwacja Energia
296,0
4,3
Hrvatska
Elektroprivreda
Rosja
ziemny
6
Gorenje Group
Słowenia
Sprzęt AGD
236,3
46,9
7
Far Eastern Shipping
Rosja
Transport
236,0
38,8
8
Podravka Group
Chorwacja
****
31,6
9
Pliva Group
Chorwacja Farmaceutyki
181,9
39,7
Chorwacja Transport
138,0
63,2
Słowenia
129,2
40,0
102,7
9,6
10
11
Atlantska Plovidba
***
Krka
MOL Hungarian Oil
12
and Gas
Węgry
Żywność i napoje,
farmaceutyki
Farmaceutyki
Ropa naftowa i gaz
ziemny
25
13
Tiszai Vegyi
Kombinát
Węgry
Chemikalia
101,2
25,4
14
Adria Airways ***
Słowenia
Transport
116,3
64,0
16
Mercator d.d.
Słowenia
Handel detaliczny
65,1
4,5
17
Zalakerámia Rt.
Węgry
60,0
60,8
18
Skoda Group Plzen
Czechy
Różne branże
****
26,2
Węgry
Transport lotniczy
41,4
33,9
****
13,1
Handel
37,3
7,5
Górnictwo
32,3
2,7
28,0
4,5
19
Malév Hungarian
Airlines
Ceramika i mat.
Ogniotrwałe
Wyroby gumowe i
20
Matador
Słowacja
21
Merkur
Słowenia
22
KGHM Polska Miedź Polska
23
Petrom
Rumunia
24
Iskraemeco
Słowenia
Przemysł elektromasz.
25,8
24,4
25
Intereuropa
Słowenia
Handel
23,0
16,7
sztuczne
Ropa naftowa i gaz
ziemny
* Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ramach ankiety
** Wskaźnik Transnarodowości (ang. Transnationality Index) liczony jako średnia
trzech współczynników: zagranicznych aktywów i aktywów ogółem, zagranicznej
sprzedaży i sprzedaży ogółem oraz zagranicznego zatrudnienia i zatrudnienia ogółem
*** Dane za 1999 rok
**** Firma nie udostępniła danych; dane szacunkowe obliczono w oparciu o informacje
"z drugiej ręki".
Uwaga: W niektórych spółkach zagraniczni inwestorzy posiadają mniejszościowe
udziały przekraczające 10% kapitału spółki.
Źródło: UNCTAD, Światowy..., op. cit., http://www.unctag.org.
WNIOSKI
Ogromny wzrost liczby i potęgi firm międzynarodowych we współczesnej
gospodarce światowej doprowadził do naruszenia swoistej równowagi między
interesami
poszczególnych
państw
narodowych
i
stopniowo
coraz
bardziej
wymykających się spod władzy tych państw wielkich korporacji transnarodowych.
Niektórzy wyrażają obawy, że gospodarka światowa zostanie w najbliższej przyszłości
26
całkowicie zdominowana przez wielkie korporacje transnarodowe, które będą miały
jednakową strategię działania, bez uwzględnienia swojego charakteru i tym bardziej
interesów kraju, w którym mają swoją macierzystą siedzibę.
Wydarzenia
zachodzące
we
współczesnej
gospodarce
światowej
nie
potwierdzają jednak prawdziwości prognoz o konwergencji strategii i sposobów
działania
transnarodowych
korporacji
amerykańskich,
brytyjskich,
japońskich,
niemieckich i innych. Wprost przeciwnie, korporacje te nadal działają według
własnych, uwarunkowanych narodowym charakterem wzorców postępowania. Różnice
w stosowanych przez nie strategiach działania wynikają ze specyfiki systemów
politycznych, instytucji gospodarczych i panujących ideologii ekonomicznych w kraju
ich pochodzenia. Są to różnice, których pomimo ogromnego wpływu globalizacji także
w sferze uniformizacji strategii produkcyjnych i marketingowych, nie udało się do tej
pory zniwelować. Innymi słowy, liczne uwarunkowania narodowe (system polityczny,
panująca ideologia, historyczne doświadczenia, tradycje itp.) w dalszym ciągu
wywierają duży wpływ na struktury organizacyjne i strategie działania współczesnych
korporacji transnarodowych.
W niektórych branżach doszło już do pewnej koncentracji produkcji danego
towaru w ramach nie tyle całej gospodarki światowej, ile raczej niewielkiego regionu w
rękach jednej wielkiej firmy globalnej. Jednak w ogromnej większości sektorów
przemysłu nie istnieje coś takiego jak „korporacja globalna”, która miałaby dominującą
pozycję na rynku danego produktu w skali całej gospodarki światowej.
Obawy przed zdominowaniem gospodarki światowej przez wielkie korporacje
mają często swoje źródło w zbyt emocjonalnej ocenie efektów działalności tych
korporacji. Z jednej strony, korporacje te uważa się za główne siły napędzające proces
globalizacji w gospodarce światowej i pozytywna lub negatywna ocena tych korporacji
zależy w dużym stopniu od oceny wszystkich efektów samej globalizacji. Jednoznaczna
i względnie obiektywna ocena wpływu korporacji na funkcjonowanie gospodarki
światowej i postępujący proces globalizacji jest bardzo trudna.
Potwierdzeniem powyższych wniosków niech będzie zatem w ramach
podsumowania tabelaryczne zestawienie struktur i zachowań międzynarodowych
podmiotów uwzględniające różnice narodowe.
27
Różnice narodowe warunkujące struktury i strategie korporacji
Tabela 7
USA
Niemcy
Japonia
Instytucje
Liberalna
Społeczna
„Demokracja rozwojowa”
polityczne
demokracja, podział demokracja,
władzy,
słaba silna
dobrze biurokracja,
biurokracja,
wzajemne
zorganizowane
korporacyjno-
między
grupy inwestorów
organizacyjna
firmami
porozumienie
państwem
i
spuścizna
Instytucje
Zdecentralizowane, Rynek zorganizowany „Sterowana”
gospodarcze wolny rynek, rynek (zarządzany),
kapitałowy
biurokracja, rynek trudny
nie scentralizowany rynek do penetracji oparty na
scentralizowany,
silne
odgórnie
kapitałowy,
różne bankach, scentralizowany
firm, rynek
tradycje rodzaje
antytrustowe
sieci
banki, wytwórcze i kartele w
uniwersalne
scentralizowane
pewnym
kapitałowy,
w przemysłach schyłkowych
stopniu
niektóre rynku
Społeczne
Panująca
Wolna
ideologia
przedsiębiorczość i partnerstwo
Technonacjonalizm
gospodarcza liberalizm
Źródło: L.W. Pauly, S. Reich, National structures and multinational behavior: enduring
differences in the age of globalization za Adam Gwiazda, Działalność korporacji
ponadnarodowych w erze globalizacji, Przegląd globalizacji 11/98, s. 14.
28
BIBLIOGRAFIA:
1. Bożyk, Misala, Puławski, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, PWE,
Warszawa 2002;
2. Barbara Liberska, rozdział 2 Globalizacja a korporacje transnarodowe, Siły
sprawcze i mechanizmy;
3. red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze, PWN, Warszawa 2000;
4. GLOBAL 1000 Inwestorzy wybierają firmy, które nie prowadzą zawiłych
interesów, Cristina Linblad, BusinessWeek Polska, sierpień 2002, nr 8(125);
5. Strategie międzynarodowych firm specjalistycznych, Małgorzata Goławska,
Marketing i Rynek, 10/2000, PWE, Warszawa 2000;
6. Anna Zaorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w
gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998;
7. Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999;
8. Paweł
H.
Dembiński,
Globalizacja
–
wyzwanie
i
szansa,
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/tekst/gl/dembinski.html.
9. Jan Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996;
10. UNCTAD, Światowy Raport Inwestycyjny 2002 za http://www.unctag.org.;
11. L.W. Pauly, S. Reich, National structures and multinational behavior: enduring
differences in the age of globalization za Adam Gwiazda, Działalność korporacji
ponadnarodowych w erze globalizacji, Przegląd organizacji 11/98.
29
30
Download