Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w

advertisement
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w województwie mazowieckim
w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
rok 2015
Lp.
Gmina /
Stowarzyszenie
Nazwa projektu
Cel projektu i zamierzony efekt projektu
Wartość
projektu
Wartość
dotacji
Środki
własne
Uzyskane punkty
(wartość po podpisaniu umowy/porozumienia)
1
2
Gmina
Miejska
Legionowo
Fundacja
Dobrych
Rozwiązań w
Warszawie
Czy uczeń jest samotną wyspą? - program
profilaktyczny. Cel szczegółowy nr 2 -Zadania:
wdrażanie w szkole i placówce programów
profilaktycznych ukierunkowanych na
rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem
metody mediacji i negocjacji; realizacja programów
rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w
nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy
mediatorzy; doskonalenie nauczycieli i
wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i
przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy,
rozwiązywania konfliktów, podejmowania
interwencji profilaktycznych, reagowania w
sytuacjach kryzysowych. Cel szczegółowy nr 3 Zadanie: 3) zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w
ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
CZAS NA ZGODĘ Cele: 2.1.1) wdrażanie w
szkole i placówce programów profilaktycznych
ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z
wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
2.1.2) realizacja programów rówieśniczych, takich
jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy
doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy.
Cele: -profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy,
- przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz
profilaktyka uzależniania od gier komputerowych, Internetu, hazardu,
- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
Zamierzone efekty: (80% -uczniów),
-zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów
- wzmocnienie postawy tolerancji, empatii, szacunku do drugiego człowieka,
- wzrost wiedzy na temat uzależnień od telefonu, gier komputerowych, Internetu,
- wzrost wiedzy na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania
sporów i konfliktów,
- wzrost wiedzy rodziców (80%) na temat współczesnych zagrożeń związanych ze
stosowaniem technologii cyfrowych ich wpływu na psychikę młodego człowieka,
- propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz urozmaicenie zajęć
wychowania fizycznego.
Cele: - poprawa klimatu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach
docelowych oraz wzmocnienie uczniów w nabywaniu umiejętności z zakresu
komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz mediacji rówieśniczych,
- podniesienie wiedzy i zrozumienia nt. konfliktu interpersonalnego,
- podniesienie umiejętności stosowania technik mediacyjnych w rozwiązywaniu
konfliktów,
- ograniczenie agresywnych i niekonstruktywnych sposobów rozwiązywania
konfliktów,
- podniesienie świadomości dotyczącej pozytywnych aspektów konfliktu
interpersonalnego,
- spadek konfliktów w szkole.
Zamierzone efekty:
- wzrost wiedzy i zrozumienia nt. konfliktu interpersonalnego u 260 uczniów (U) 100%,
- wzrost świadomości istnienia technik mediacyjnych i próba ich stosowania w
rozwiązywaniu konfliktów 220 U – 85%,
- ograniczenie agresywnych i niekonstruktywnych sposobów rozwiązywania
konfliktów – 85% U,
- wzrost świadomości dotyczącej pozytywnych aspektów konfliktu
interpersonalnego – 85%U,
- poprawa klimatu w szkole, spadek liczby konfliktów.
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
53 404,00 zł
43 796,00 zł
9 608,00 zł
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
19 750,00 zł
17 750,00 zł
2 000,00 zł
3
4
Stowarzyszenie
Pomocy
Osobom
Niepełnospraw
nym "Jawor"
w Jaworku
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju i
Pomocy Q
Zmianom w
Warszawie
Przemyśl sprawę: zapobieganie problemom i
zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży. Zadania: prowadzenie zajęć z zakresu
edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków,
dotyczących m.in. konsekwencji prawnych
stosowania różnych form przemocy; doskonalenie
nauczycieli i wychowawców z zakresu
przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,
w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów,
podejmowania interwencji profilaktycznych,
reagowania w sytuacjach kryzysowych;
prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu
metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz
edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych
stosowania różnych form przemocy;
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i
placówce oraz poza nią.
"Szkoła z Dobrym Klimatem" Zadania:
prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w
szczególności w klasach początkowych każdego
etapu edukacyjnego, oraz w grupach
wychowawczych; wdrażanie w szkole i placówce
programów profilaktycznych ukierunkowanych na
rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem
metody mediacji i negocjacji; doskonalenie
nauczycieli i wychowawców z zakresu
przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,
w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów,
podejmowania interwencji profilaktycznych,
reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Cel: - przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych,
- kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska MOW w Jaworku,
- wzrost kultury osobistej i ogłady wychowanków,
- zwiększenie liczby działań podejmowanych przez MOW na rzez podniesienie
bezpieczeństwa w placówce,
- wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli, co przełoży się na zwiększenie
efektywności działań,
- promowanie zdrowego stylu życia wśród wychowanków. Wskazanie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem
aktywności fizycznej,
- zapobiegania szachowaniom problemowym wśród wychowanków MOW,
wspieranie młodzieży ze środowisk wykluczonych społecznie,
- stymulowanie rozwoju osobistego młodych ludzi, poczucie odpowiedzialności za
siebie i innych, zwiększenie poczucia akceptacji u wychowanków.
Zamierzone efekty:
- podwyższenie poczucia własnej wartości wśród wychowanków MOW,
- zwiększenie skuteczności działań wychowawczych u co najmniej 20 pracowników
pedagogicznych,
-rozwój zainteresowań sportem i poznanie aktywnych form spędzania wolnego
czasu przez 90%,
-wychowankowie (10 osób – 50%) zda egzamin i otrzyma kartę pływacką,
udoskonali swoje umiejętności pływackie 100% wychowanków,
- placówka stanie się miejscem bardziej bezpiecznym,
- chłopcy (98%) nauczą się jeździć na nartach oraz konno, 50% na snowbordzie,
- wzrost świadomości na temat zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych
związanych z substancjami psychoaktywnymi (80% chłopców),
- wzrost kompetencji społecznych wychowanków, w tym umiejętności
organizowania własnego czasu wolnego, poczucie odpowiedzialności za innych,
integracja, dezaprobata dla zachowań agresywnych, wzrost umiejętności
interpersonalnych, radzenie sobie ze stresem (75% chłopców),
- wychowankowie (80%) będą umieli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wypracowany zostanie system łączności i komunikacji między pracownikami w
sytuacjach trudnych.
Cele: - zwiększenie stopnia integracji gimnazjalistów, nauczycieli i uczniów,
- zwiększenie zadowolenia z bycia w klasie,
- zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie cyberprzemocy oraz ich umiejętności w
zakresie komunikacji bez przemocy,
-zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy nauczyciela z rodzicami.
Zamierzone efekty:
- wzrost stopnia integracji gimnazjalistów (80% U),
- wzrost zadowolenia bycia w klasie (80% U),
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji bez przemocy (60% U) oraz
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (60% U i 60% N),
- wzrost stopnia integracji uczniów z nauczycielami (50%),
- zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie cyberprzemocy (60%),
- wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie komunikowania się z
rodzicami (50%),
- poprawi się bezpieczeństwo w szkole.
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
58 152,00 zł
48 102,00 zł
10 050,00 zł
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
51 412,80 zł
45 030,00 zł
6 382,80 zł
5
6
Gmina Ostrów
Mazowiecka
Samodzielne
Koło Terenowe
Nr 116 STO w
Ostrołęce
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży - zagospodarowanie czasu wolnego ze
szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej
w szkole i placówce oraz poza nią.
Zapobieganie problemom i zachowaniom
problemowym dzieci i młodzieży. Profilaktyka
agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy: 3)
prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla
uczniów i wychowanków, dotyczących m.in.
konsekwencji prawnych stosowania różnych form
przemocy,5) doskonalenie nauczycieli i
wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i
przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy,
rozwiązywania konfliktów, podejmowania
interwencji profilaktycznych, reagowania w
sytuacjach kryzysowych, 6) prowadzenie spotkań
dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji
profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym
konsekwencji prawnych stosowania różnych form
przemocy. Przeciwdziałanie używaniu substancji
psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków
oraz profilaktyka uzależnienia od gier
komputerowych, Internetu, hazardu: 1) realizacja
edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, 2)
wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z
zakresu profilaktyki uniwersalnej,
rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, opartych na naukowych
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności; 3)
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Cele:- wyrównywanie we szans edukacyjnych i zwiększenie zainteresowania
uczniów aktywnymi formami spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie postaw
prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia,
- wzrost bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji spędzonych w pobliży akwenów
wodnych poprzez zapoznanie się z zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie
oraz opanowanie podstawowych umiejętności pływackich,
- zwrócenie uwagi rodziców na niepokojące sygnały i zachowania dzieci podczas
organizowanych zebrań klasowych oraz zachęcanie rodziców do zagospodarowania
czasu wolnego dzieci z uwzględnieniem aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez podejmowanie działań
wychowawczych ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań sportem i
aktywnymi formami spędzania wolnego czasu.
Zamierzone efekty:
- nabycie podstawowych umiejętności pływackich oraz przełamanie bariery lękowej
– 120 uczniów – 80%,
- wzrost zainteresowania u co najmniej 120 uczestników zajęć aktywnymi formami
spędzania wolnego czasu,
- podniesienie wiedzy rodziców na temat niepokojących zachowań dzieci oraz
sposobów radzenia sobie z problemowymi sytuacjami wychowawczymi.
Cele: - uwrażliwienie młodych ludzi na problemy uzależnień,
- wskazywanie sposobów radzenia sobie z emocjami i agresją,
- realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z przemocą i
cyberprzemocą,
- wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań- alternatywne spędzanie
wolnego czasu,
- zwiększenie świadomego i refleksyjnego korzystania z Internetu, gier, itp.
- integrowanie rodziców, nauczycieli, uczniów,
- zwiększenie wiedzy na temat aspektów prawnych stosowania cyberprzemocy.
Zakładane efekty:
- integracja i wzrost umiejętności nawiązywania relacji u ponad 50% uczniów,
między uczniami i nauczycielami,
- wzrost świadomości (!00% uczniów) zagrożeń wynikających z korzystania z
Internetu, oraz wiedza na temat konsekwencji prawnych wynikających z
cyberprzemocy,
- wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w tworzeniu Dekalogu Bezpiecznego
korzystania z Internetu i procedur,
- wzrost wiedzy na temat problemów i możliwości zagrożeń oraz sposobów ich
uniknięcia.
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
37 600,00 zł
33 800,00 zł
3 800,00 zł
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
43 710,00 zł
37 710,00 zł
6 000,00 zł
7
Stowarzyszenie
Rodziców,
Nauczycieli i
Przyjaciół
Szkoły
Podstawowej
Nr 12 w Płocku
pod nazwą
"Szkoła Pod
Brzozami"
Zapobieganie problemom i zachowaniom
problemowym dzieci i młodzieży. Profilaktyka
agresji i przemoc, w tym cyberprzemocy.
Cele: - zwiększenie kompetencji uczniów i rodziców w zakresie prawidłowego
funkcjonowania w środowisku cyfrowym,
- przekazanie uczniom i rodzicom informacji na temat zagrożeń związanych z
korzystaniem z Internetu, telefonów komórkowych i innych technologii,
- uświadomienie uczniom i rodzicom szkodliwego wpływu na zdrowie w przypadku
nadmiernego korzystania z tzw. nowych mediów,
- uświadomienie dzieciom, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci,
- upowszechnienie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocniczych
dla uczniów, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w
Internecie,
- uświadomienie dzieciom konsekwencji jakie mogą ponieść zarówno ofiary ale i
sprawcy przemocy w sieci,
- opracowanie zbioru zasad i reguł „Sieciakowe zasady bezpieczeństwa”.
- podpisanie wspólnej „Umowy internetowej” przez rodziców i dzieci,
- przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom sposobów przeciwdziałanie agresji
i przemocy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów, reagowania w sytuacjach
kryzysowych,
-stworzenie warunków podczas zajęć z uczniami do szczerej rozmowy na temat
doświadczeń w sieci,
- integracja zespołów klasowych.
Zamierzone efekty:
- wzmocnienie propagowania bezpiecznego korzystania z sieci
i tzw. nowych mediów, zwiększenie świadomości uczniów na temat ich
szkodliwego wpływu na zdrowie,
- wzrost kompetencji w zakresie funkcjonowania w środowisku cyfrowym,
- uzyskanie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla
uczniów, konsekwencjach jakie mogą ponieść ofiary jak i sprawcy przemocy w
sieci.
- wzrost wiedzy na temat zasad, reguł bezpiecznego korzystania z Internetu.
W obowiązującej
procedurze ocena
ofert nie jest oceną
punktową.
7 920,00 zł
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Dorota Sokołowska
6 880,00 zł
1040,00 zł
Download