Załącznik nr 10 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

advertisement
Załącznik nr 10
UMOWA nr ……..
pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Umowa zawarta w dniu …………………r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zwaną „pracodawcą” w imieniu,
którego działa :
a) Rektor - …………………………………………………………………………
b) Kwestor - ……………………………………………………………………….
a Panem*/Panią* …………………………………………………………………
zatrudnionym*/zatrudnioną* w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu,
zamieszkałym*/zamieszkałą: …………………………………………………….
zwanym*/zwaną* dalej „pożyczkobiorcą” została zawarta umowa następującej treści.
§1
W dniu ……………r. została przyznana Panu*/Pani* ………………………………………. ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości …………………. zł słownie
złotych: ……………………………………… z przeznaczeniem
na …………………. ……………………… …………………………………………………...
§2
1. Pożyczka wraz z oprocentowaniem………% w stosunku rocznym podlega spłacie
w całości w ......... ratach miesięcznych, przy czym kwota odsetek wynosi ...................... zł
1 rata w wysokości ............ zł i każda następna w wysokości ............ zł
2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od ......................................
§3
Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania rat pożyczki z przysługującego mu
wynagrodzenia za pracę miesięczną …………. zł od dnia ……………..r.
§4
Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z naliczonym
oprocentowaniem z chwilą:
a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy;
b) porzucenia pracy przez pracownika
c) stwierdzenia udzielenia nieprawdziwych danych przez pożyczkobiorcę;
d) przeznaczenia otrzymanej pożyczki na cele inne niż określone w umowie.
§5
W razie nie uregulowania we właściwym terminie zaciągniętej przez Pana*/Panią*
……………………………………..……. pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, poręczyciele wyrażają zgodę na pokrycie należnej kwoty według zawartego
porozumienia z pracownikiem.
§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
1
§7
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują: pożyczkobiorca, Dział Kwestury- 2 egzemplarze.
§8
Spłatę pożyczki zabezpiecza się poręczeniem dwóch pracowników, zatrudnionych w PWSZ
w Kaliszu na podstawie umowy o pracę.
§9
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. , poz. 592 z późn. zm.), obowiązującego w Zakładzie Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Niniejsza pożyczkę poręczamy jako współdłużnicy solidarni oraz wyrażamy zgodę na
potrącanie poręczonego zobowiązania (należność główna i odsetki) z należnego
wynagrodzenia za pracę :
1/ ( imię, nazwisko ) ……………………………………………………………………..
zam. ..........................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ............ nr .......................... wydanym
przez .........................................................................................................
……………………………………….
( data, czytelny podpis )
2/ ( imię, nazwisko ) ……………………………………………………………………..
zam. ..........................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ............ nr .......................... wydanym
przez .........................................................................................................
……………………………………….
( data, czytelny podpis )
Pożyczkobiorca
PWSZ w Kaliszu – pożyczkodawca
..........................................................
(data i czytelny podpis)
....................................................
(data i czytelny podpis)
* - wypełnia Zakład.
2
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA I
Ja niżej podpisany(a).................................................................................................
zam. ..........................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ............ nr .......................... wydanym przez
.........................................................................................................
zobowiązuję się względem PWSZ w Kaliszu jako wierzyciela, dokonać jako współdłużnik
solidarny spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej
pożyczkobiorcy ................................................................... na podstawie umowy pożyczki z
dnia ................................... r. do wysokości ................................... stanowiącej należność
główną i odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje w terminie postawionej mu przez
wierzyciela do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.
Oświadczam, że znam treść w/w umowy pożyczki i wyrażam zgodę na potrącanie
poręczonego zobowiązania z mojego wynagrodzenia za pracę.
Wyrażam zgodę na poręczenie :
................................................................
(miejsce i data)
.........................................................
(czytelny podpis poręczyciela)
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA II
Ja niżej podpisany(a).................................................................................................
zam. ..........................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ............ nr .......................... wydanym przez
.........................................................................................................
zobowiązuję się względem PWSZ w Kaliszu jako wierzyciela, dokonać jako współdłużnik
solidarny spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej
pożyczkobiorcy ................................................................... na podstawie umowy pożyczki z
dnia ................................... r. do wysokości ................................... stanowiącej należność
główną i odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje w terminie postawionej mu przez
wierzyciela do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.
Oświadczam, że znam treść w/w umowy pożyczki i wyrażam zgodę na potrącanie
poręczonego zobowiązania z mojego wynagrodzenia za pracę.
Wyrażam zgodę na poręczenie :
................................................................
(miejsce i data)
.........................................................
(czytelny podpis poręczyciela)
Potwierdzam zgodność złożonych podpisów przez poręczycieli:
………………………………………..
( data, podpis, pieczątka pracownika )
3
Download