Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego .

advertisement
Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę
Zbiornika Koronowskiego
.
Projekt dotowany przez:
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Opracowanie wykonane przez:
dr inż. Bogdan Wziątek
prof. dr hab. Andrzej Martyniak
Olsztyn 2009
Spis treści
1
Metodyka badań ............................................................................................. 3
1.1 Obserwacje terenowe............................................................................... 3
1.2 Analiza składu pokarmu .......................................................................... 3
1.3 Straty rybackie ......................................................................................... 6
2 Wyniki ............................................................................................................ 8
2.1 Liczebność populacji, miejsca noclegowe .............................................. 8
2.1.1 Miejsca noclegowe ........................................................................... 8
2.1.2 Liczebność populacji ...................................................................... 11
2.2 Szkody w drzewostanach ...................................................................... 13
2.3 Pokarm ................................................................................................... 16
2.3.1 Skład jakościowy pokarmu ............................................................. 16
2.3.2 Zmiany sezonowe składu pokarmu ................................................ 17
2.3.3 Wielkość ofiar ................................................................................. 20
2.4 Biomasa pokarmu .................................................................................. 24
2.4.1 Konsumpcja kolonii ........................................................................ 24
3 Kormoran a gospodarka rybacka.................................................................. 26
3.1 Udział w pokarmie gatunków ryb o istotnym znaczeniu dla gospodarki
rybacko-wędkarskiej Jeziora Koronowskiego ................................................. 26
3.2 Zmiany sezonowe .................................................................................. 28
4 Szkody Rybackie .......................................................................................... 30
4.1 Szkody bezpośrednie ............................................................................. 30
4.2 Szkody pośrednie – ubytek w dostępnej w przyszłości populacji
łownej. .............................................................................................................. 32
5 Zarządzanie populacją kormorana na Zbiorniku Koronowskim.................. 33
6
Metody minimalizacji szkód ........................................................................ 35
2
1 Metodyka badań
1.1 Obserwacje terenowe
Obserwacje terenowe prowadzono w czasie wyjazdów terenowych w okresie od
kwietnia do października na terenie obwodu rybackiego Zbiornika Koronowskiego .
W trakcie wyjazdów inwentaryzowano:

liczebność populacji kormoranów w poszczególnych miesiącach roku,

miejsca nocowania ptaków,

miejsca odpoczynku ptaków,

główne miejsca żerowania,

zniszczenia w drzewostanach powodowane przez kormorany,
Dla dokładnego opisu obserwacji wykorzystano urządzenie GPS – etrex Vista HCX
(Garmin). Uzyskane dane nanoszono następnie na mapę wykorzystując w tym celu program
MapSource z dołączoną mapą topograficzną Polski (GP TopoMapa 2008, Garmin).
Szacowania liczebności populacji dokonywano, co najmniej raz w miesiącu. Liczenie
ptaków wykonywano późnym popołudniem na zidentyfikowanych miejscach noclegowych.
Dla dokładnego określenia liczebności, noclegowiska fotografowano aparatem cyfrowym, a
następnie liczebność określano na podstawie zdjęć. W tym czasie dokonywano także
szacowania powierzchni zajmowanych przez kormorany, oraz oceny szkód powodowanych
przez nie w drzewostanach.
1.2 Analiza składu pokarmu
Analizę składu pokarmu oparto głównie o: ryby wyksztuszone oraz wypluwki, czyli
niestrawione elementy kostne wyksztuszone przez ptaki (Fot.1 i 2).
3
Fot. 1. Wypluwka kormorana, strzałkami zaznaczono pozostałości ofiar.
Fot. 2. Szczupak wyksztuszony przez kormorana – noclegowisko Wysepki, 16
października.
4
Łącznie w okresie od kwietnia do października przeanalizowano 200 wypluwek
kormoranów.
Ryby-ofiary oznaczano na podstawie otolitów kości gardzielowych dolnych, płytek
żujących i kości szczęk (Fot 3.).
Kość gardzielowa - lin
Płytka żująca - lin
Otolit płoci
Fot. 3. Elementy kostne znajdowane w wypluwkach kormoranów – na przykładzie
lina i płoci, znalezionych w wypluwce z 16 października 2009.
Wielkość ryb ofiar określano albo na podstawie bezpośrednich pomiarów (ryby
wyksztuszone przez kormorany (Fot.2.)), albo na podstawie zależności pomiędzy długością
elementu kostnego a długością ciała ryby, wyrażonej ogólnym wzorem:
lc  a  dł.elementu  b
gdzie: lc – długość ciała ofiary,
dł. elementu – długość elementu kostnego na podstawie, którego odtworzono wielkość
ryby,
a i b – współczynniki równia charakterystyczne dla danego gatunku ryby.
5
Masę ofiar określano na podstawie zależności pomiędzy długością a ciężarem ciała
ryby-ofiary.
Masa  k  lc n
gdzie:
Masa – masa ciała ryby ofiary,
k i n współczynniki równia charakterystyczne dla gatunku.
Uzyskane wyniki opracowano metodami udziału wagowego i liczbowego. Określono
także częstość występowania poszczególnych ofiar w pokarmie.
W przypadku ryb drapieżnych na podstawie otolitów określano także wiek ofiar.
1.3 Straty rybackie
Ogólną biomasę wyjadanych przez kormorany ryb wyliczono w oparciu o dane
przedstawione przez van Dam i in. (1995), oraz Crass’a i in. 2005. Stosując w tym celu
równanie:
C   DRP  N  Dn
gdzie:
C – łączna konsumpcja kormoranów,
DPR – dobowa racja pokarmu w miesiącu (van Dam i in. (1995) oraz Crass’a i in.
2005),
N – liczba kormoranów w miesiącu,
Dn – liczba dni żerowania w miesiącu,
Na podobnej zasadzie obliczono wielkość konsumpcji kormoranów w poszczególnych
miesiącach roku.
Biomasę poszczególnych gatunków ofiar w ogólnej konsumpcji kolonii kormoranów
obliczono na podstawie równania:
C gi  C  %Wgi
Gdzie:
Cgi – biomasa gatunku ryby w pokarmie kormoranów,
C – ogólna biomasa ryb zjadanych przez kormorany,
%Wgi – procent wagowy danego gatunku ofiary w pokarmie kormoranów
6
Na podobnej zasadzie wyznaczono biomasę poszczególnych gatunków ofiar w
poszczególnych miesiącach roku, przyjmując, że:
Cgi – biomasa danego gatunku ofiary zjadana przez kormorany w danym miesiącu,
C – biomas ryb ofiar w danym miesiącu,
%Wgi – udział wagowy danego gatunku ofiary w miesiącu.
Uzyskane tą drogą wartości posłużyły do określenia wysokości strat rybackich
powstałych w wyniku drapieżnictwa kormoranów. Dla określenia wymiaru finansowego strat
przyjętą w przypadku:
1.
– materiału zarybieniowego - cennik materiału zarybieniowego dla obszaru
wodnego RZGW Gdańsk obowiązujący w roku 2009,
2.
- w przypadku pozostałych ryb – ceny zbytu ryb odławianych na zbiorniku.
Ubytek w dostępnej w przyszłości populacji łownej gatunków cennych gospodarczo,
powodowany wyjadaniem przez kormorany ryb młodocianych – narybku, obliczono na
podstawie równania:
 Zg  N
gi
 Og  Pg ,
(Wziątek i in. w druku)
w którym: ΣZg –ubytek w populacji danego gatunku wynikający z wyżerowywania ryb
niewymiarowych,
Ngi – ilość sztuk narybku lub kroczka danego gatunku o określonej masie, zjedzonych przez
kormorany w ciągu sezonu (granice poszczególnych klas masy, określono na podstawie
odpowiednich norm branżowych);
O – przyrost jednostkowy sztuki,
P – przeżywalność ryb o określonej wielkości do uzyskania wielkości pierwszego odłowu (w
wyliczeniach przyjęto dane dotyczące przeżywalności przedstawione przez: Szczerbowski i
Mamcarz 1985, oraz Guziur 2001.
Dane dotyczące wieku ryb niewymiarowych głównie gatunków drapieżnych uzyskano
na podstawie odczytu wieku otolitów (rozdział 1.2)
7
2 Wyniki
2.1 Liczebność populacji, miejsca noclegowe
2.1.1 Miejsca noclegowe
Na podstawie dokonanych obserwacji terenowych stwierdzono, że liczebność populacji
kormoranów ulega w trakcie roku dużym wahaniom. Wiosną i latem (czerwiec, lipiec)
oszacowana liczebność ptaków nie przekraczała 150 osobników. Głównym zaś
noclegowiskiem była zatoka zbiornika w okolicy ośrodka wypoczynkowego Zacisze (Fot 4,
Mapa 1, Rys. 1.).
Fot. 4. Noclegowisko kormoranów w okolicy Ośrodka Wypoczynkowego Zacisze – 25
września 2009.
W okresie kwietnia i maja około 50 kormoranów nocowało także na zachodnim brzegu
jeziora, w południowej części Zbiornika. W czerwcu i lipcu cała populacja przebywała w
noclegowisku „Zacisze”.
Stopniowy wzrost liczebności ptaków obserwowany od połowy sierpnia (Rys. 1.)
powodował, że zaczęły one nocować także w okolicy tamy Zbiornika zwłaszcza na
wschodnim brzegu. We wrześniu populacja kormoranów wzrosła do około 400 szt., z czego
około 340 ptaków nocowało w okolicy Zacisza natomiast pozostałe w południowej części
zbiornika, w noclegowisku „Wysepki”. (Fot 5, Mapa 2)
8
Fot. 5. Noclegowisko kormoranów Wysepki – wrzesień i październik 2009.
9
W październiku stwierdzono, że większa część populacji przemieściła się do
południowej części Zalewu Koronowskiego, zasiedlając noclegowisko Wysepki oraz Dęby
(Mapa 2., Fot. 6)
Fot. 6. Noclegowisko kormoranów „Dęby” zasiedlone około połowy października –
ptaki odpoczywające na drzewach i na wodzie w pobliżu noclegowiska.
10
2.1.2 Liczebność populacji
Przeprowadzone badania terenowe wskazują, że liczebność populacji kormoranów
przebywających na zbiorniku ulega bardzo dużym wahaniom sezonowym (Rys. 1)
500
500
400
liczba ptaków
400
300
200
200
150
150
120
120
120
100
0
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
miesiąc
Rys. 1. Sezonowe zmiany liczebności populacji kormoranów nocującej nad Jeziorze
Koronowskim.
W okresie od kwietnia do maja na Zbiorniku przebywa stale około 150 kormoranów. W
okresie czerwca i lipca liczebność populacji zmniejszyła się nieznacznie do około 120 sztuk.
Ponowny wzrost liczebności zanotowano w sierpniu, zaś pod koniec września liczebność
populacji osiągnęła około 400 sztuk. W połowie października na zbiorniku przebywało stale
około 500 kormoranów. Stwierdzono przy tym, że były to w większości tegoroczne ptaki,
przy czym pochodziły one nie tylko z usytuowanej niedaleko kolonii lęgowej, ale także z
innych rejonów Polski a nawet z zagranicy, o czym świadczy zdjęta z martwego ptaka
(utopiony w sieciach) obrączka z duńskimi oznaczeniami (Fot. 7.).
11
Fot. 7. Obrączką kormorana utopionego w sieciach na Jeziorze Koronowskim.
Sygnatura wskazuje wyraźnie, że ptak został zaobrączkowany w Danii.
12
2.2 Szkody w drzewostanach
Przeprowadzone badania terenowe wykazały, że kormorany nie powodowały dużych
szkód w drzewostanach. Wpływ na to miał zarówno krótki okres pobytu większej liczby
ptaków przypadający na okres jesieni, jak również warunki atmosferyczne panujące w okresie
prowadzenia badań - duża ilość opadów atmosferycznych zwłaszcza w lecie.
Maksymalna liczebność populacji notowana na Zbiorniku koronowskim obserwowana
była w okresie późnej jesieni a więc w czasie, kiedy wegetacja jest w zasadzie zakończona
Duża ilość opadów atmosferycznych w tym okresie powoduje także, że pobielenia
spowodowane odchodami ptaków są szybko spłukiwane, co powoduje, że aparat
asymilacyjny liści nie ulega uszkodzeniu.
Największe szkody wynikające z przebywania kormoranów zanotowano na obszarze
noclegowiska Zacisze. Wynikały one przede wszystkim z: pobytu kormoranów przez cały
sezon oraz nocowania ptaków na drzewostanie sosnowym (Fot. 7, 8.)
Fot. 7. Fragment lasu niepoddanego oddziaływaniu kormoranów – około 100m od
noclegowiska „Zacisze”.
W okresie od maja do września powierzchnia lasu poddana bezpośredniemu
oddziaływaniu kormoranów wynosiła 1080 metrów kwadratowych (Mapa 3). Przy czym
13
trudno jest określić czy drzewa, na których siedziały ptaki zamarły za ich przyczyną czy też w
takim stanie zostały przez nie zasiedlone. Z powodu dużej ilości opadów atmosferycznych w
lecie oraz spadkowi terenu, na którym usytuowane było noclegowisko nie stwierdzono w tym
czasie zamierania runa leśnego i warstwy podszytu (Fot. 8.).
A
B
Fot. 8. Noclegowisko kormoranów „Zacisze”. A – lipiec 2009 liczebność populacji
oszacowana na 120 szt., B – wrzesień 2009 widoczna wyraźna degradacja piętra podszytu i
runa leśnego – szacowana liczebność populacji 350 szt.
Wzrost liczebności kormoranów w okresie od sierpnia do września spowodował, że
powierzchnia lasu poddana oddziaływaniu kormoranów wzrosła ponad dwukrotnie – do 2300
14
metrów kwadratowych. Wzrost liczebności ptaków spowodował także degradację warstwy
runa leśnego i podszytu. Pod drzewami, na których nocowała większa liczba ptaków
stwierdzono całkowity zanik runa leśnego. Znacznym uszkodzeniom uległa także warstwa
podszytu (Fot. 8 B.).
W pozostałych noclegowiskach nie stwierdzono znaczących szkód w drzewostanach
oraz podszycie i runie leśnym. Jak wspomniano powyżej wynikało to głównie z faktu, że były
one zasiedlane jesienią, czyli po zakończeniu wegetacji drzew oraz innych roślin. Miejsca te
były jednocześnie intensywnie penetrowane przez inne zwierzęta głównie dziki
15
2.3 Pokarm
2.3.1 Skład jakościowy pokarmu
Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, że w pokarmie kormoranów
występowało 14 gatunków ryb.
80
70
U.L.
U.W.
Cz.W.
60
50
% 40
30
20
10
0
jazgarz
karaś
krąp
leszcz
lin
okoń
płoć
sandacz
boleń
jaź
szczupak
ukleja
węgorz
wzdręga
Gatunek
Rys. 2. Udział liczbowy (U.L.), wagowy (U.W.) i częstość występowania (Cz.W.)
ryb-ofiar w pokarmie kormoranów na Jeziorze Koronowskim w roku 2009.
Pod wzglądem udziału wagowego w pokarmie dominowały płoć i okoń. Trzecią pod
względem ważności ofiarę stanowił lin oraz leszcz i krąp (Rys. 2).
Płoć i okoń charakteryzowały się także wysokimi wartościami wskaźnika częstości
występowania, co świadczy o ich dużym znaczeniu w pokarmie, podobnie jak leszcz i krąp.
Natomiast w przypadku lina wartość tego wskaźnika wskazuje, że była to ofiara typowo
sezonowa.
Z pośród gatunków o dużym znaczeniu dla gospodarki rybacko wędkarskiej
prowadzonej na zbiorniku oprócz lina w pokarmie występowały: szczupak, jaź, węgorz, boleń
i sandacz (Rys. 2).
16
2.3.2 Zmiany sezonowe składu pokarmu
Przeprowadzone badania wskazują na występowanie znacznych różnic występujących
w składzie pokarmu (Rys. 3 i 4). Przy czym różnice te były związane nie tylko z okresem
roku, ale także miejscami nocowania ptaków i dotyczyły nie tylko składu gatunkowego, ale
także wielkości ofiar. W wypluwkach zbieranych wiosną i jesienią w noclegowiskach
„Wysepki” i „Dęby” stwierdzono zarówno duży udział gatunków cennych gospodarczo, jak
również większą długość ofiar poszczególnych gatunków.
100
90
udział wagowy [%]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
miesiąc
płoć
jaź
okoń
karaś
krąp
węgorz
leszcz
sandacz
lin
pozostałe
szczupak
Rys. 3. Zmiany sezonowe udziału wagowego głównych gatunków ofiar kormoranów
na Zbiorniku Koronowskim.
17
350
300
Częstość występowania %
250
200
150
100
50
0
kw iecień
płoć
okoń
maj
krąp
czerw iec
leszcz
lin
lipiec
sierpień
jaźmiesiąc szczupak
w rzesień
w ęgorz
październik
karaś
pozostałe
sandacz
Rys. 4. Zmiany sezonowe częstości występowania głównych gatunków ofiar
kormoranów na Zbiorniku Koronowskim.
W noclegowisku „Zacisze” zwłaszcza w okresie lata stwierdzano w pokarmie głównie
drobne ryby zooplanktonożerne takie jak: mała płoć, leszcz i okoń oraz krąp i ukleja.
W trakcie całego sezonu badań, gatunkiem dominującym w pokarmie pod względem
ilościowym (udział liczbowy) były: płoć oraz okoń (Tabela 3).
Pod względem udziału wagowego płoć dominowała zdecydowanie we wszystkich
miesiącach z wyjątkiem czerwca i października, kiedy zdecydowanym dominantem był lin
(Rys. 3.). Płoć była także we wszystkich miesiącach najczęstszą ofiarą kormoranów (Rys 4).
Była bowiem stwierdzana w każdej wypluwce.
Największy udział wagowy szczupaka zanotowano we wrześniu 17, 1%, jazia w maju
6,7%, a węgorza, podobnie jak karasia, zanotowano w pokarmie jedynie w kwietniu i
październiku. Stanowił on wtedy odpowiednio 4,9 i 18,4% pokarmu (Rys 3). W przypadku
lina w październiku zanotowano także wysoką wartość wskaźnika częstości występowania –
25,8%, co wskazuje, że był on ofiarą wyraźnie wybieraną przez ptaki w tym okresie.
18
Sandacz został stwierdzony jedynie w jednej próbie zebranej w sierpniu, był więc
prawdopodobnie przypadkową ofiarą kormoranów.
19
2.3.3 Wielkość ofiar
Zebrane materiały wskazują, że przeciętna długość ofiary kormoranów wynosiła 15,7
cm, zaś masa 135g (Tab. 4).
Tabela. 4. Długość ciała głównych gatunków ryb-ofiar kormoranów zjadanych przez
kormorany na Jeziorze Koronowskim. `
Gatunek
Przeciętna długość
ciała cm
Jazgarz
Karaś
Krąp
Leszcz
Lin
Okoń
Płoć
Sandacz
Ciernik
Boleń
Jaź
Szczupak
Ukleja
Węgorz
Wzdręga
Przeciętna długość lub
masa ofiary
9,6
13,9
7,4
14,5
17,2
9,4
9,6
19,0
4,5
11,0
14,8
20,4
9,7
50,6
12,4
15,7
Przeciętna masa
ciała g
21
173
13
67
282
19
29
168
4
24
95
147
10
826
76
139
Przy czym oprócz gatunku na wielkość ofiary wpływała także pora roku w jakim
uzyskana została próba. W kwietniu, październiku i listopadzie przeciętna długość i masa
ofiar kormoranów była większa niż w pozostałych okresach roku. Wzrost wielkości
zjadanych ofiar jest także wyraźnie skorelowany z miejscem nocowania ptaków, ponieważ
wyraźnie większe ofiary występują w pokarmie w okresie zasiedlania przez nie, noclegowisk
Dęby i Wysepki (Rys. 5).
20
18,0
160
16,0
140
długość
masa
14,0
120
100
10,0
80
8,0
masa ciała [g]
długość ciała [cm]
12,0
60
6,0
40
4,0
20
2,0
0,0
0
30.04. 25.05
15.06
30.06
10.07
28.07
09.08
18.08
05.09
27.09
16.10
data próby
Rys. 5. Zmiany sezonowe przeciętnej długości i masy ciała ofiar zjadanych przez
kormorany na Jeziorze Koronowskim.
Dane uzyskane na podstawie analizy rozkładów długości ryb-ofiar kormoranów
należących do gatunków eksploatowanych gospodarczo wskazują, że w przypadku płoci i
okonia większość ofiar stanowiły ryby o długości do 12,0 cm (Rys. 7 A i B). Natomiast
długość ciała większości leszczy nie przekraczała 20,0 cm (Rys. 7 C). Ryby o wielkości
handlowej w przypadku płoci stanowiły około 13,0%, okonia 12,0%, zaś leszcza 45,5%.
21
97%
96%
89%
87%
88%
A.
83%
B.
81%
76%
70%
65%
Procent obserwacji
Procent obserwacji
64%
57%
N = 314; Średnia = 9,8; Odch.std. = 2,7;
Maks = 29,0; Min = 6,1
51%
45%
38%
32%
N = 617; Średnia = 9,4; Odch.std. = 3,5;
Maks = 29,9; Min = 4,3
49%
32%
25%
19%
16%
12%
13%
9%
6%
1%
0%
12
2%
0%
20
12
Długość ciała [cm]
22
Długość ciała [cm]
61%
55%
C.
54,5%
48%
45,5%
Procent obserwacji
42%
36%
30%
24%
N = 33; Średnia = 16,9; Odch.std. = 6,6;
Maks = 25,8; Min = 4,7
18%
12%
6%
0%
20
30
Długość ciała [cm]
Rys. 7. Rozkład długości ciała płoci (A.), okonia (B.) i leszcza (C.), stwierdzanych w
pokarmie kormorana na Jeziorze Koronowskim.
Rozkład długości ciała jazia, lina i szczupaka przedstawiono na rysunku 8. Zebrane
materiały wskazują, że wśród szczupaków dominowały ryby o długości powyżej 20 cm
długości ciała, ale mniejsze niż wynosi wymiar ochronny (Rys. 8 A).
Pięćdziesiąt sześć procent linów podobnie jak jazi (53,0%) zjadanych przez kormorany
zawierała się w przedziale wielkości 5 – 14 cm. Większe osobniki tego gatunku stanowiły w
pokarmie kormorana mniej niż połowę (Rys. 8 B i C).
22
40%
71%
65%
A.
B
33%
33%
59%
N = 17; Średnia = 21,2; Odch.std. = 6,7;
Maks = 30,0; Min = 7,7
N = 30; Średnia = 14,8; Odch.std. = 6,4;
Maks = 26,7; Min = 6,8
27%
Udział procentowy
Udział procentowy
47%
35%
24%
24%
20%
20%
17%
13%
12%
12%
23%
7%
7%
0%
0%
10
20
30
5
40
10
15
20
25
30
Długość ciała [cm]
Długość ciała [cm]
56%
C.
44%
44%
Udział procentowy
N = 9; Średnia = 13,6; Odch.std. = 4,2;
Maks = 23,0; Min = 9,3
33%
33%
22%
11%
11%
11%
0%
5
10
15
20
25
30
Długość ciała [cm]
Rys. 8. Rozkład długości ciała szczupaka (A.), lina (B.) i jazia (C.) stwierdzanych w
pokarmie kormorana na Jeziorze Koronowskim.
23
2.4 Biomasa pokarmu
2.4.1 Konsumpcja kolonii
Na podstawie zebranych materiałów wyliczona konsumpcja kolonii za okres od połowy
kwietnia do listopada wynosiła 21.193 kg. Przy czym największa wartość biomasy zjadanych
ryb przypadała na miesiące jesienne: wrzesień, październik i listopad. Zwłaszcza w tych
dwóch ostatnich, wielkość biomasy ryb wyjadanych przez ptaki znacząco wzrastała. Było to
związane nie tylko ze wzrostem liczebności kormoranów, ale również z większym
zapotrzebowaniem energetycznym wynoszącym około 550 gramów na dobę, podczas gdy
latem jedynie około 350 gramów na dobę (Rys. 9.)
8525
9000
8000
7000
6000
kilogramy
4800
5000
4000
2480
3000
1860
2000
1000
1980
1440
1488
600
0
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
miesiąc
Rys. 9. Biomasa ryb wyjadanych przez kormorany z Jeziora Koronowskiego w
poszczególnych okresach roku.
Szacunkową biomasę poszczególnych gatunków ryb zjadanych przez ptaki
przedstawiono w tabeli 4.
W okresie od kwietnia do listopada kormorany zjadły około 7235 kg płoci, 3671 kg lina
oraz 2973 kg okonia. Istotną pozycję w pokarmie ptaków ogrywały także szczupak 1730 kg i
leszcz 1095.
24
Tabela 4. Biomasa poszczególnych gatunków ofiar zjadanych przez kormorany na
Jeziorze Koronowskim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Gatunek
Jazgarz
Karaś
Krąp
Leszcz
Lin
Okoń
Płoć
Sandacz
Ciernik
Boleń
Jaź
Szczupak
Ukleja
Węgorz
Wzdręga
Łącznie
Biomasa
261
360
578
1095
3671
2973
7235
94
15
19
623
1732
437
1594
513
21200
25
3 Kormoran a gospodarka rybacka
3.1 Udział w pokarmie gatunków ryb o istotnym znaczeniu dla
gospodarki rybacko-wędkarskiej Jeziora Koronowskiego
Przeprowadzone badania wskazują, że ryby będące przedmiotem zainteresowania
rybaków i wędkarzy stanowią także podstawowy składnik pokarmu kormoranów.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
kwiecień
maj
Płoć i okoń i leszcz
czerwiec
lipiec
sierpień
Gatunki cenne gospodarczo
wrzesień
październik
Pozostałe gatunki ryb
Rys. 10. Udział procentowy w pokarmie kormoran gatunków o dużym znaczeniu
gospodarczym, w stosunku do innych składników pokarmu kormoranów.
Jako gatunki ryb o dużym znaczeniu dla gospodarki rybacko-wędkarskiej prowadzonej
na zbiorniku przyjęto:, lina, jazia, szczupaka, sandacza, bolenia, węgorza oraz karasia.
Spośród nich istotny składnik pokarmu ptaków stanowiły: lin, jaź i szczupak.
Analiza wielkości ofiar wykazała, że wśród: płoci leszczy i okoni, dominowały ryby
mniejsze niż sortyment rybacki M, czyli w przypadku leszcza mniejsze niż 0,25 kg, zaś płoci i
okonia poniżej 12 cm, przy czym ze względu na wolne tempo wzrostu nie można ich określić
jako narybek (Rys. 11). Były to więc głównie ryby nie stanowiące obiektu połowów
wędkarskich i rybackich.
26
7000
6000
kilogramy
5000
4000
3000
N
M
S
2000
1000
0
płoć
okoń
leszcz
gatunek
Rys. 11. Biomasa płoci okonia i leszcza w rozbiciu na poszczególne sortymenty
wagowe.
1600
narybek
1400
kroczki
M
S
1200
kilogramy
1000
800
600
400
200
0
lin
szczupak
jaź
gatunek
Rys. 12. Biomasa lina, szczupaka i jazia w rozbiciu na poszczególne sortymenty
wagowe.
W przypadku lina, szczupaka i jazia główny składnik pokarmu ptaków stanowiły ryby
mniejsze niż obowiązujący ustawowo wymiar ochronny: 25 cm dla lina i jazia oraz 45 cm dla
szczupaka (Rys. 12).
Oszacowany na podstawie długości wiek ofiar w przypadku lina i jazia wskazuje, że
większość zjadanych przez kormorana ryb należała do narybku (ryby w wieku 0+) i kroczków
27
(ryby w wieku 1+), natomiast w przypadku szczupaka były to przede wszystkim ryby w
wieku 1+ oraz 2+ dwulatki. Były to wiec głównie ryby, objęte ustawową ochroną ze względu
na niedojrzałość płciową.
3.2 Zmiany sezonowe
Największą presję na ryby cenne gospodarczo jak wspomniano w rozdziale 2.3.2
zanotowano przede wszystkim wiosną oraz jesienią. Jesienią obserwowano także największy
udział w biomasie pokarmu kormorana płoci leszczy i okoni o rozmiarach handlowych, tj.
sortymentu M i S. Jedynie w przypadku lina obserwowano, że stanowił on istotną pozycję
pokarmu w czerwcu czyli w okresie tarła tego gatunku w zbiorniku.
Latem w pokarmie dominowały przede wszystkim ryby małe głównie płoć okoń i leszcz
oraz gatunki bez znaczenia gospodarczego.
Stwierdzono przy tym wyraźnie, że wzrostowi liczebności kormoranów na zbiorniku
obserwowanemu od sierpnia, towarzyszył wzrost udziału ryb cennych gospodarczo w
pokarmie. Udział ryb cennych gospodarczo wyraźnie korelował też z zasiedlaniem przez
ptaki noclegowisk: „Wysepki” i „Dęby” położonych w południowej części zbiornika
(Rys.13.). Podobnie w przypadku większych osobników płoci i okonia stwierdzono, że wzrost
ich udziału w pokarmie był wyraźnie skorelowany z migracjami ptaków w obrębie Jeziora.
28
80
440
udział w biomasie pokarmu [%]
70
60
50
y = 14,4446 + 0,1235*x;
r = 0,9999; p = 0,0079; r2 = 0,9998
40
30
60
20
3
10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
liczba kormoranów
Rys. 11. Zależność pomiędzy liczebnością kormoranów w noclegowiskach „Dęby” i
„Wysepki”, a udziałem procentowym w biomasie pokarmu ryb cennych gospodarczo (r –
współczynnik korelacji, p - prawdopodobieństwo, r2 – współczynnik zmienności określający
dopasowanie modelu do danych empirycznych.
29
500
4 Szkody Rybackie
Szkody rybackie powodowane przez żerowanie kormoranów na Jeziorze Koronowskim
można podzielić na dwie grupy:
1. Szkody bezpośrednie wynikające bezpośrednio ze zjadania przez ptaki ryb o
rozmiarach handlowych lub też stanowiących obiekt połowów wędkarskich.
2. Szkody pośrednie powodowane wyjadaniem przez kormorany ryb młodocianych,
przed osiągnięciem wieku pierwszej łowności (wymiaru gospodarczego), czyli ubytku
w dostępnej w przyszłości populacji łownej.
4.1 Szkody bezpośrednie
Wartość szkód bezpośrednich wyliczono na podstawie biomasy danego gatunku
pomnożonej przez wartość jednostki. Oszacowana wartość ryb zjedzonych przez kormorany
w roku 2009 na Zbiorniku Koronowskim wyniosła 108.882 zł.
Zestawienie wartości szkód w rozdziale na materiał zarybieniowy, wskazuje że wartość
ryb niewymiarowych zjadanych przez kormorany jest znacznie większa niż ryb o rozmiarach
handlowych. W przypadku tych pierwszych jest to suma 82.944 zł, na podstawie cennika dla
obszaru wodnego, RZGW Gdańsk, i za taką kwotę należałoby zarybić zbiornik aby
zniwelować skutki żerowania kormoranów na narybku i kroczku lina, jazia i szczupaka.
Straty bezpośrednie wynikające z wyjadania ryb towarowych wynoszą 25.938 zł.
Wartość ta nie uwzględnia węgorza, trudno jest, bowiem określić jego rzeczywiste znaczenie
w pokarmie.
30
Tab. 5. Wartość szacunkowa bezpośrednich szkód rybackich powodowanych przez
kormorany na Zbiorniku Koronowskim.
Gatunek
Rodzaj
Biomasa kg
Cena
Wartość
jednostki
Karaś
-
360
5,0
1.800
Leszcz
N < 0,25 kg
597
0.50
298
M - 0,25 – 0,5 kg
498
2.00
996
Nar2.
1211
13.75
16.651
Kroczek2
1468
15.00
22.020
M – 0,25-0,5 kg
734
11.50
8.441
S 0,5 do 1,0 kg
237
15.00
3.555
N - < 12 cm
6367
0.50
3.184
M - do 0,2 kg
651
0.50
325
S >0,2 kg
145
4.00
580
N < 12
2587
1.00
2.587
M - do 0,2 kg
457
8.00
3.656
S>0,2 kg
30
8.00
240
Nar2.
349
14.00
4.886
Kroczek
206
13.00
2.678
S >0,25 kg
69
4.00
276
Nar2.
104
19.00
2.028
Kroczek
970
17.00
16.490
Dwulatek
658
15.00
9.728
S - 0,5 – 1 kg
1594
40
Lin
Płoć
Okoń
Jaź
Szczupak
Węgorz1
Łączna wartość
19292
108.882
1 – w przypadku węgorza uzyskana wartości biomasy w pokarmie może być zawyżona,
ponieważ w pokarmie wystąpiły jedynie trzy duże osobniki, dlatego też nie ujęto go w
ogólnej wycenie strat.
2 – cenę materiału zarybieniowego określono na podstawie cennika dla obszaru RZGW
Gdańsk za rok 2009, w przypadkach, gdy podane były dwie formy mała i duża przyjęto cenę
średnią.
31
4.2 Szkody pośrednie – ubytek w dostępnej w przyszłości
populacji łownej.
Drapieżnictwo kormoranów na narybku i kroczku gatunków cennych gospodarczo
powodowało nie tylko straty bezpośrednie, ale także zmniejszenie ilości ryb dostępnych do
odłowu dla wędkarzy i rybaków w latach 2010 (wyjadanie kroczków) i 2011 (wyjadanie
narybku). Na rys. 12 przedstawiono prognozowany ubytek w populacjach łownych trzech
najliczniej reprezentowanych ofiar, obliczony na podstawie równania przedstawionego w
rozdziale 1.
1175
1200
1000
lin
800
szczupak
masa [kg]
582
600
jaź
400
202
132
87
200
121
0
2010
2011
rok
Rys. 12. Prognozowany ubytek w dostępnej w latach 2010 i 2011 populacji łownej: lina,
szczupaka i jazia, wynikający z drapieżnictwa kormorana na formach młodocianych tych
gatunków w roku 2009.
Wyniki obliczeń wskazują, że gdyby nie drapieżnictwo kormorana na młodocianych
formach lina szczupaka i jazia w roku 2009, wędkarze i rybacy mogliby potencjalnie odłowić
o 2300 kg ryb więcej w latach 2010 i 2011. Jak wspomniano w rozdziale 4.1, koszt
uzupełnienia populacji wyniósłby prawie 83.000 złotych, taka jest bowiem w chwili obecnej
wartość materiału zarybieniowego.
32
5 Zarządzanie populacją kormorana na Zbiorniku
Koronowskim
Zebrane i opracowane materiały wskazują, że oddziaływanie kormoranów na
ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo.
Przeprowadzone badania i obserwacje terenowe wskazują, że optymalna liczebność
kormoranów na Jeziorze Koronowskim nie powinna przekraczać 100 szt. Przy tej liczebności
ptaki nie wpływają negatywnie zarówno na ichtiofaunę zbiornika jak również siedliska
roślinne. Przy takiej liczebności kormorany żerowały głownie na drobnych rybach
planktonożernych: płoci, okoniu, uklei i krąpiu, często zainfekowanych larwami tasiemca
Ligulla sp. (Fot. 9).
Fot. 9. Larwa tasiemca Ligulla sp. w jamie ciała leszcza ( Lc. 12cm), znalezionego w
noclegowisku „Zacisze” 28 czerwca 2009 roku.
Różnice w składzie pokarmu związane z miejscem nocowania w powiązaniu z
obserwacjami miejsc żerowania wskazują, że w czasie, kiedy kormorany przebywają głownie
33
w noclegowisku „Zacisze”, żerują w północnej części zbiornika lub poza nim, zaś w pokarmie
występują głownie ryby małocenne.
Wzrost liczebności kormoranów powodował oprócz wzrostu biomasy pokarmu także
przemieszczanie się ptaków w południową część zbiornika. W pokarmie stwierdzano wtedy
znaczący wzrost gatunków i sortymentów o dużym znaczeniu dla gospodarki rybackiej.
Wskazuje to że kormorany wybierają wtedy ryby większe lub tak jak lin przebywające na
zimowiskach. Dlatego też na tym obszarze kormorany powinny być odstraszane nawet
poprzez odstrzał (Mapa 2.)
Za celową należy także uznać redukcję populacji, jeśli jej wielkość przekroczy 100
osobników, zwłaszcza w okresie jesiennym. Zebrane materiały wskazują, że w tym okresie w
pokarmie kormoranów notuje się duży udział ryb cennych gospodarczo w tym pochodzących
z zarybień. Powoduje to duże straty finansowe i przyczynia się do ograniczenia atrakcyjności
wędkarskiej zbiornika
Część północna Zbiornika i obszar noclegowiska „Zacisze” powinny natomiast
stanowić dla kormoranów strefę bezpieczną gdzie nie powinny być one narażone na
działanie człowieka – płoszenie, odstrzał, a także prace leśne w odległości mniejszej niż
200 m. Przy założeniu, że liczebność populacji nie przekroczy 100 osobników. Takie
działanie pozwala na pogodzenie interesów człowieka i zapewnienie kormoranom
miejsca do spokojnej egzystencji, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia
bioróznorodności obszaru.
34
6 Metody minimalizacji szkód i ochrona populacji
kormoranów
1.
Zamiana rodzaju materiału zarybieniowego ryb drapieżnych, głownie
szczupaka z narybku letniego na formy młodsze. Wprowadzenie wylęgu szczupaka
zwiększy presję na wylęg ryb karpiowatych, który nie stanowi pokarmu kormoranów
oraz starszych szczupaków. Pozwoli to na zmniejszenie niekorzystnego efektu
powodowanego wyjadaniem przez kormorany szczupaków w wieku 1+ oraz okoni
powyżej 100g (obligatoryjne drapieżniki).
2.
Zmiana terminu prowadzenia zarybień. Z uzyskanych przez nas danych
wynika, że miesiące: maj, czerwiec i lipiec są okresem najmniejszej presji na gatunki
drapieżne jak również nocująca populacja kormoranów jest wtedy najmniej liczna.
3.
Systematyczne zarybienia zbiornika narybkiem letnim oraz wylęgiem
suma. Gatunek ten jest również drapieżnikiem a jego ofiarami są te same gatunki ryb,
co szczupaka okonia i sandacza, zbliżona jest także wielkość ofiar. Sum poluje jednak
przede wszystkim w nocy, kiedy kormorany odpoczywają w dzień zaś przebywa w
kryjówkach. Jest, więc zdecydowanie mniej podatny na drapieżnictwo kormoranów.
Świadczy o tym także brak tego gatunku w pokarmie ptaków ustalonym na podstawie
zebranych przez nas materiałów. Wprowadzenie suma w okresie letnim zamiast
jesiennym spowoduje, zwiększenie presji drapieżników na ryby w wieku 0+,
niebędących ofiarami kormoranów.
4.
Zaniechanie zarybień linem i karasiem pospolitym na rzecz karpia o masie
powyżej 400g, w mniejszym stopniu narażonego na drapieżnictwo kormorana.
5.
Zintensyfikowanie odłowów rybackich ryb stanowiących podstawę
pokarmu kormoranów głównie: drobnego okonia i płoci, jazgarza, oraz innych
drobnych gatunków mogących stanowić bazę pokarmową dla ptaków;
6.
Do działań prowadzonych bezpośrednio w obrębie populacji kormoranów
należy zaliczyć:
a.
Populacja kormoranów która może przebywać nad zbiornikiem bez
negatywnych konsekwencji nie powinna przekraczać 100 osobników, powyżej tej
wielkości populacja powinna być redukowana także poprzez odstrzał.
b.
Kormorany powinny być bezwzględnie płoszone z południowej części
zbiornika gdzie ich żerowanie powoduje największe szkody.
35
c.
Części północna zbiornika w okolicy noclegowiska Zacisze powinna
stanowić strefę bezpieczną dla kormoranów, zakaz odstrzału i ograniczenie prac leśnych
w okolicy noclegowiska o ile liczebność populacji ptaków nie przekroczy 100 osobników.
36
37
Download