UMOWA SPRZEDAŻY

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 3
UMOWA REGULUJĄCA
ZASADY SPRZEDAŻY I ZAKUPU RYB - WZÓR
w Krzywem zawarta w dniu .......................... r. pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym,
Krzywe 82, 16-402 Suwałki, zwanym w treści umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym
przez:
Dyrektora – Jacka Łozińskiego
a ...................................................................................................................................
zwanym dalej KUPUJĄCYM i reprezentowanym przez:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ryb słodkowodnych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz
zakup przez KUPUJĄCEGO.
§2
Sprzedaż ryb odbywać się będzie w magazynie WPN w miejscowości Czerwony Folwark,
Wylęgarni Ryb w Tartaku oraz w byłej lodowni w Bryzglu.
§3
KUPUJĄCY zobowiązuje się do zakupu ryb od SPRZEDAJĄCEGO w cenach i w ilościach
zgodnych ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część umowy.
§4
Terminy sprzedaży ryb ustala SPRZEDAJĄCY informując o nich KUPUJĄCEGO
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§5
KUPUJĄCY zobowiązuje się do odbioru całej masy ryb własnym transportem, w terminie
i miejscu wskazanym przez SPRZEDAJĄCEGO.
§6
SPRZEDAJACY zastrzega sobie prawo wykorzystania dla własnych potrzeb do 30% masy
wybranych gatunków ryb z każdego dziennego odłowu.
§7
W przypadku odmowy odbioru ryb przez KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCY może zerwać
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§8
Za odebraną masę ryb KUPUJĄCY będzie regulował należności przelewem bądź w kasie
WPN-u w Krzywem, na podstawie wystawionej przez SPRZEDAJĄCEGO faktury, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
§9
W przypadku zwłoki w uiszczaniu należności przez KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCY będzie
naliczał odsetki ustawowe. W takiej sytuacji SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10
1. SPRZEDAJĄCY może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 KUPUJĄCY nie może żądać od
SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania.
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo
sąd w Suwałkach.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§ 14
Umowa została zawarta na okres od dnia .................... r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZA KUPUJĄCEGO
ZA SPRZEDAJĄCEGO
...........................................
.......................................................
Download