Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu

advertisement
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
zawarta dnia 22.10.2010 r. w Oławie pomiędzy:
1/ HUT Stal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. Jastrzębska 23-26,
KRS: 219840, NIP 830-279-12-43, reprezentowaną przez Marcina Żółwia Prokurenta Spółki,
zwaną dalej Sprzedającym,
i
2/ Miedź MAT Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, al. Niepodległości 34, KRS: 762309, NIP 909342-82-96, reprezentowaną przez Jolantę Zakrzycką - Prezesa Zarządu, zwaną dalej
Kupującym.
Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż maszyny do cięcia blachy firmy KENTO nr
AXD 85690 (zwanej dalej Maszyną) przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.
§2
Sprzedający deklaruje, że Maszyna jest wolna od wad fizycznych i prawnych.
§3
1. Cena Maszyny wynosi 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) i
obejmuje także koszty opakowania oraz transportu Maszyny do siedziby
Kupującego. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
2. Płatność za dostarczoną Maszynę Kupujący dokona przelewem na
konto Sprzedającego podane na fakturze, w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury.
3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawianie faktury VAT bez jego podpisu.
§4
Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Maszynę w ciągu 10 dni od dnia podpisania
umowy.
§5
1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny Maszyny zgodnie z § 3 i określonymi
w nim warunkami.
2. Kupujący jest również zobowiązany do sprawdzenia Maszyny w terminie 5 dni od
dnia jej dostawy do siedziby Kupującego.
§6
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Kupującemu będą naliczane odsetki umowne w
wysokości 1% ceny Maszyny za każdy dzień zwłoki.
1
Prawo pierwokupu
§7
1. Strony zgodnie oświadczają, że Sprzedawcy przysługuje prawo pierwokupu
dotyczące przedmiotu niniejszej umowy na wypadek, gdyby Kupujący chciał
sprzedać Maszynę osobie trzeciej.
2. Wykonanie prawa pierwokupu nastąpi przez złożenie oświadczenia przez
Sprzedającego Kupującemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o treści umowy zawartej z osobą
trzecią.
4. Kupujący w terminie tygodnia od otrzymania zawiadomienia od Sprzedającego
może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.
Postanowienia końcowe
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
…………………………
Sprzedający
………………………….
Kupujący
2
Download