5A Wzór umowy warunkowej sprzedaży akcji KSC

advertisement
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Wzór
UMOWA WARUNKOWA SPRZEDAŻY AKCJI IMIENNYCH
zawarta w dniu………………………..… r. w …………………………………… pomiędzy:
Panem/Panią.............................................................zamieszkałym/ą.........................................
...........................................................................................................................................................,
dowód osobisty seria ............... numer ................................... PESEL ........................................
zwanym/ą dalej Sprzedającym
a
Panem/Panią.............................................................zamieszkałym/ą.........................................
...........................................................................................................................................................,
dowód osobisty seria ............... numer ................................... PESEL ........................................
zwanym/ą dalej Kupującym
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1) jest jedynym i pełnoprawnym właścicielem (liczba i seria akcji): ………..………..
(słownie liczba akcji: ………………………………………….…..) akcji zwykłych imiennych
w kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu o
numerach od …………………………………… do ……………………………. o wartości
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
2) nabył akcje na podstawie ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3) akcje są zbywalne i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich,
4) jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
5) nie zaciągał względem osób trzecich jakichkolwiek zobowiązań, których przedmiotem
było rozporządzenie lub obciążenie akcji w całości lub w części.
§2
Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, iż znane im są ograniczenia dotyczące obrotu
akcjami regulowane przez statut Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz
ustawę z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle
cukrowniczym (Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 473 ze zm.).
§3
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje akcje, o których mowa w § 1 pkt 1 za cenę
………………………. zł (słownie: ………………………………………….……… złotych), tj. po
……… zł (słownie: ………………………………………….... złotych) za każdą akcję.
1
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Wzór
§4
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych
nie skorzysta z prawa pierwokupu opisanych w § 1 akcji, na podstawie art. 3a ust. 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
2. Zbywający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy, zawiadomi Agencję Nieruchomości Rolnych o zawartej umowie.
§5
1. Cena za akcje została zapłacona w dniu dzisiejszym, co Kupujący niniejszym
potwierdza.
2. Dokumenty akcji zostały wydane Kupującemu, co Kupujący niniejszym potwierdza.
§6
1. Strony oświadczają, iż w przypadku wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych
prawa pierwokupu:
1) Nabywający zwróci Sprzedającemu odcinek zbiorowy akcji,
2) Sprzedający zwróci Nabywcy otrzymaną cenę za akcje.
2. Zwrot wzajemnych świadczeń zostanie dokonany w terminie tygodnia, licząc od dnia
otrzymania przez Sprzedającego – złożonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych –
oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.
§7
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd
właściwy dla Sprzedającego.
2. Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Kupujący niezwłocznie, po złożeniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych
oświadczenia o niewykonywaniu prawa pierwokupu, zawiadomi Krajową Spółkę
Cukrową S.A. o dokonanej sprzedaży w celu wpisania go do księgi akcyjnej.
5. Sprzedający zwalnia Kupującego i Krajową Spółkę Cukrową S.A. z obowiązku
zawiadamiania go o zamiarze dokonania zmiany wpisu w księdze akcyjnej, polegającej
na wykreśleniu Sprzedającego i wpisaniu Kupującego, jako właściciela akcji.
Sprzedający nie będzie wnosił żadnego sprzeciwu, co do dokonania powyższej zmiany
w księdze akcyjnej i ponadto zrzeka się jakichkolwiek uprawnień w tym przedmiocie.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, jako załącznik do zawiadomienia
o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji i dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu w księdze akcyjnej.
SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY
.............................................
.............................................
2
Download