Tauron Ciepło - WFOŚiGW w Katowicach

advertisement
Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem
Ciepło w każdym
na zmniejszenie zanieczyszczenia
wnętrzu
powietrza w miastach aglomeracji śląskiej
1
Zanieczyszczenia na Śląsku
W okresie grzewczym w Katowicach występuje dwudziestokrotnie większe stężenie
benzo-a-pirenu* w powietrzu w stosunku do stężenia latem i wiosną.
*groźna, toksyczna i rakotwórcza substancja oddziaływującą negatywnie m.in. na rozrodczość, mogąca powodować dziedziczne wady genetyczne czy
upośledzająca płodność
Ponadto, każdego roku z powodu zatrucia czadem, giną setki osób. Bardzo często nie ma to związku
z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich
urządzeń i instalacji grzewczych.
Sezon 2012/2013 (IX 2012 – III 2013) *
3 817 – zdarzeń związanych z tlenkiem węgla
2 216 – poszkodowanych
91 – ofiar śmiertelnych
Sezon 2011/2012 (XI 2011 – III 2012)*
3 700 – zdarzeń związanych z tlenkiem węgla
1 800 – poszkodowanych
106 – ofiar śmiertelnych
*Dane ogólnopolskie Komendy Głównej PSP
2
„Niska emisja – wysokie
ryzyko”
Kampania
TAURON Ciepło,
dofinansowana przez
WFOŚiGW w Katowicach
„Niska emisja – wysokie
ryzyko”
Etap II
Działania lobbingowe i
public affairs
Program likwidacji
niskiej emisji
na terenie konurbacji
śląsko-dąbrowskiej
3
„Niska emisja – wysokie ryzyko”, kampania TAURON
Ciepło, dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach
Cele kampanii
Cel nadrzędny:
Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, będącego
wynikiem niskiej emisji.
Cel strategiczny:
Podniesienie wiedzy, świadomości i poziomu aktywności
społeczeństwa aglomeracji Śląska i Zagłębia w zakresie likwidacji
źródeł niskiej emisji poprzez:
upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska
naturalnego oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
promocję proekologicznych form ogrzewania ze szczególnym
uwzględnieniem ciepła systemowego.
4
„Niska emisja – wysokie ryzyko”
– narzędzia komunikacji



50

Około 500 tys. osób usłyszało o problemie niskiej
emisji
Do blisko 40 tys. rodzin ogrzewających mieszkania
piecami węglowymi dotarły szczegółowe informacje o
sposobie skutecznej walki z niską emisją.
Do setek zarządców nieruchomości dotarła
informacja, co należy zrobić by ograniczyć zjawisko
niskiej emisji –
Likwidacja niskiej emisji stała się przedmiotem
zainteresowania zarządców nieruchomości
budynków wielorodzinnych.
Zwiększyła się świadomość problemu niskiej emisji
publikacji
5
„Niska emisja – wysokie ryzyko”
Etap II – działania lobbingowe i public affairs
Rozmowy ze śląskimi samorządami na temat stworzenia
kompleksowego programu podłączania bloków komunalnych
do sieci ciepłowniczej
6
Zasięg terytorialny i podmiotowy
Programu
Szkoły
Obiekty użyteczności publicznej
Osiedla
7
Główni odbiorcy Programu
Odbiorcą finalnym będzie mieszkaniec
Konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Założeniem
programu jest wyeliminowanie obszarów o
ponadnormatywnych przekroczeniach pyłów
i substancji trujących poprzez likwidację
indywidualnych palenisk domowych
i przyłączeniowe do systemu ciepłowniczego.
Działanie takie wpłynie znacząco na
uporządkowanie gospodarki cieplnej na terenach
konurbacji.
Ciepło w każdym
wnętrzu
8
Kompleksowy zakres działania Programu
 wewnętrzne instalacje w poszczególnych budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, w tym instalacje poziomów,
pionów, grzejników wraz z ewentualną termomodernizacją
obiektu;
 obszar sieci magistrali przesyłowych poprzez które
dostarczane będzie ciepło do obiektów objętych zmianą
zasilania – ogrzewanych w chwili obecnej poprzez
indywidulane piece węglowe lub alternatywne do ciepła
systemowego źródła ciepła;
 modernizacja i dostosowanie źródeł
ciepła
pracujących na
Ciepło
w każdym
potrzeby systemu w danym miejscu
aglomeracji.
wnętrzu
9
Zarządzanie Programem
10
Wsparcie dla programu
Możliwości związane z Nową perspektywą finansową na lata 2014-2020
Duże środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną
(Cel tematyczny 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach)
Możliwość przygotowania kompleksowych programów/projektów
terytorialnych
Zaangażowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach jako operatora programu/projektu
11
Dwa strumienie wsparcia
2.
1.
Dofinansowanie działań
dotyczących dostosowania
budynków do odbioru ciepła
systemowego pod względem
instalacji wewnętrznych oraz
ich termomodernizacja
Dofinansowanie działań
związanych z przesyłem i
dystrybucją ciepła oraz
dostosowaniem źródeł do
potrzeb systemu
12
TAURON Ciepło dla środowiska
20% mniej emisji dwutlenku węgla
 Przestrzegamy rygorystycznych norm bezpieczeństwa
ekologicznego, realizując w ten sposób unijną politykę
minimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
 Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie
niskoemisyjne, poszukujemy czystych źródeł energii
– inwestujemy w wytwarzanie z biomasy.
 Realizujemy inwestycje odtworzeniowe i rozbudowujemy
sieci dystrybucyjne.
 Organizujemy kampanie społeczno-edukacyjne
prowadzące do ograniczenia niskiej emisji.
13
Podsumowanie
Potencjał
TAURON
Ciepło
Fundusze
europejskie
Powszechne
ciepło
systemowe
14
Dziękuję za uwagę
Henryk Borczyk
Prezes Zarządu TAURON Ciepło S.A.
[email protected]
Ciepło w każdym
wnętrzu
15
Download