PDF - Urząd Miasta Częstochowy

advertisement
Akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjn
Oficjalny portal miejski
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki, co zapewnia art. 70 Konstytucji RP,
ustawa o systemie oświaty i inne akty prawne, których tytuły podajemy niżej z krótkim
komentarzem.
1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.
zm.). Zgodnie z art. 1. ustawy system oświaty zapewnia w szczególności:
- prawo każdego obywatela do kształcenia się,
- dostosowanie organizacji, treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
- korzystanie z opieki psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
- pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie
z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.
Ustawa zobowiązuje także ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia
zasad i organizacji opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz ich kształcenia
w ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia
specjalnego.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046
z późn. zm.).
Precyzuje ono zapisy regulujące sprawy związane z ocenianiem i egzaminowaniem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m.in.:
konieczność dostosowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych ucznia,
możliwość zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksja rozwojową z nauki
drugiego języka obcego,
reguluje formę i warunki sprawdzianu bądź egzaminu do którego przystępują uczniowie
z dysfunkcjami,
określa dokumenty precyzujące zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
i egzaminacyjnych (orzeczenie lub opinia poradni),
określa gdzie można znaleźć zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości
(standardy) dla uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo
słyszących w przypadku sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.
U. Nr 92, poz.1020 z późn. zm.).
Zawiera wymagania, które uwzględniają cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania
oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych.
Rozporządzenie uwzględnia standardy wymagań egzaminacyjnych dla uczniów z dysfunkcjami:
w przypadku sprawdzianu w ostatniej klasie szkoły podstawowej - dla uczniów
niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących,
w przypadku egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - dla uczniów niewidomych
1/2
Akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjn
Oficjalny portal miejski
i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących,
w przypadku egzaminu maturalnego - dla osób niesłyszących z języka polskiego,
języków obcych nowożytnych tj. języka angielskiego i języka niemieckiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
Informuje o rodzajach pomocy, formach jej organizowania a także określa zadania pedagoga
szkolnego. Poradnia zapewnia dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczną zaleconą
w orzeczeniu, w takim zakresie, w jakim do udzielenia tej pomocy nie jest przygotowana szkoła
lub placówka.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz.46).
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają m.in. opinie w sprawach:
dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową nauki drugiego
języka obcego,
przystąpienia ucznia do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania
o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz
szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
(Dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).
Reguluje sprawy związane ze składem zespołu orzekającego, jego powoływaniem, z procedurą
składania wniosku o wydanie orzeczenia i zawiera wzory orzeczeń.
Stanowi, m.in. że działające w poradniach zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia.
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download