krew - Fizjologia zwierząt - kws_14

advertisement
krew.doc
(359 KB) Pobierz
1. HOMEOSTAZA I MECHANIZMY JEJ UTRZYMANIA.
HEMOSTAZA- jest to zespół procesów mających na celu sprawne hamowanie krwawienia po
uszkodzeniu naczynia krwionośnego, zachowanie szczelności łożyska naczyniowego oraz utrzymywanie
krwi w stanie płynnym; różne defekty hemostazy powodują nieprawidłową, patologiczną skłonność do
krwawień.
Układ hemostazy stanowią:
-ściany naczyń(hemostaza naczyniowa)
-płytki krwi(hemostaza płytkowa)
-układ krzepnięcia i fibrynolizy

Krzymowski str 275.
2. PODSTAWOWE FUNKCJE KRWI
Funkcje krwi:
-transportowa
-ochronna i obronna
-homeostatyczna
Funkcja homeostatyczna:
utrzymuje stałe ciśnienie osmotyczne (izotonia)
utrzymanie stałych stężeń poszczególnych jonów (izojonia)
zachowanie elektroobojętności płynów ustrojowych
utrzymanie stałości stężenia jonów H+ (izohydria)
zachowanie fizjologicznej objętości przestrzeni wodnej (izowolemia)
Funkcja transportowa:
przenoszenie tlenu, dwutlenku węgla,
przenoszenie witamin i hormonów
transport metabolitów
transport substancji odżywczych i budulcowych wchłoniętych z przewodu pokarmowego
Funkcja obronna:
udział w reakcjach odpornościowych organizmu

Krzymowski str 217.
3. ROLA KOMÓREK HSC W CIĄGŁOŚCI KRWIOTWORZENIA
Hemopoetyczne komórki macierzyste (HSC):
morfologicznie jest bardzo podobna do limfocytów o bardzo wąskim rąbku cytoplazmy i stanowi
około 0,1-1% komórek szpiku
najważniejsze cechy:
o obecne w ustroju przez całe życie
o zdolne do krążenia po organizmie z krwią
o
zdolność do: samoodtwarzania, wielokierunkowego różnicowania, odpowiadania na
fizjologiczno-homeostatyczne zapotrzebowanie pośredniczone przez cytokiny, odbudowy
krwiotworzenia
W celu zapewnienia ciągłości krwiotworzenia HSC dzielą się asynchronicznie z powstawaniem dwóch
komórek potomnych: HSC i HPC ( komórka pierwotna ulega nieodwracalnemu różnicowaniu)
Efektywna kinetyka hemopoezy wymaga dzielenia się każdej HSC co około 3-4 lata oraz dziennego
wytwarzania dojrzałych komórek krwi w liczbie 4x10
11
Komórki pnia CFU-S mają zdolność samoodnowy i proliferacji oraz różnicowania do morfologicznie
nierozpoznawalnych komórek potomnych wykazujących wrażliwość na czynniki hormonalne, ich pula
utrzymywana jest na określonym poziomie ilościowym przez ciągłe podziały, są zdolne do wytworzenia na
określony sygnał odpowiedniej liczby komórek ukierunkowanych.
Komórki ukierunkowane dają początek morfologicznie rozpoznawalnym komórkom macierzystych dla
pięciu układów krwionośnych:
proerytroblasty => erytrocyty
mieloblasty => granulocyty
megakarioblasty=> trombocyty
limfoblasty=> limfocyty
monoblasty=> monocyty


Krzymowski str. 229
Dąbrowski str. 49
4. SKŁAD OSOCZA/RODZAJE BIAŁEK I ICH STĘŻENIE, SUBSTANCJE AZOTOWE NIEBIAŁKOWE,
CHOLESTEROL, SKŁADNIKI NIEORGANICZNE/

Osocze

Woda91-92%

Pozostałe 8-9% to ciała stałe
o 7% białka osocza

Białka specyficzne osocza: albuminy, globuliny, fibrynogen
Oprócz nich jest również układ dopełniacza, cytokiny, enzymy, wolne aminokwasy
o 1-2% to

Zw. min Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, chlorki, węglowodany, fosforany)

tłuszczowce(tł.obojętne, cholesterol, kw. tł., Fosfotłuszcze)

cukry i pośrednie produkty ich przemiany(glukoza, kw mlekowy, szczawiooctowy,cytrynowy)

zw. azotowe(aminokwasy, mocznik,kw moczowy, kreatyna i kreatynina)
Albuminy najmniejszej masie cząsteczkowej (około 70tyś) i krótkim, bo zaledwie parodniowym, okresie
półtrwania. Wytwarzane są w wątrobie.
Wśród globulin rozróżnia się frakcje alfa i beta o masie cząsteczkowej w granicach około 160-200tyś. We
frakcjach beta-globulin obecne są izoaglutyniny, które mają zdolność reagowania z antygenami
grupowymi krwi oraz enzymy proteolityczne, fosfataza, esteraza cholinowa.
Trzecia frakcja białek osocza to fibrynogen. Występuje w ilości 0,2-0,3% osocza (3-4% całkowitej ilości
białek). Fibrynogen jest białkiem o dość dużej masie cząsteczkowej i jest wytwarzany w kom wątroby.
5. CZYNNIKI WYTWARZANE PRZEZ PODŚCIELISKO SZPIKU I ICH WPŁYW NA HEMOPOEZĘ
6. ROLA PODŚCIELISKA SZPIKU W REGULACJI PROCESU HEMOPOEZY

Kom podścieliska:

kom śródkostnej
retikularne kom preosteoblastyczne

fibroblasty szpikowe

kom przydanki

kom endotelialne

kom preosteogenne wydz. Il 6. kom te wchodzą w bezpośrednie interakcje z kom linii
granulocytarnej i limfoidalnej, mogą hamować wytwarzanie granulocytów i limfocytów

adipocyty- rola badana mogą ulec konwersji do kom retikulocytarnych
Komórki zrębowe są źródłem wielu czynników wzrostu, cytokin i chemokin. Fibroblasty wydzielają
interleukiny: IL-1, IL-6, IL-7, IL-8, czynniki stymulujące wzrost kolonii (CSF – Colony Stimulating Factor)
granulocytowo-makrofagowych (GM-CSF), makrofagowych (M-CSF), granulocytowych (G-CSF) oraz
czynnik wzrostu komórek macierzystych (SCF – Stem Cell Factor)* a także interferon > (IFN >). Makrofagi
wytwarzają interleukiny IL-1 i IL-6 oraz GM-CSF, M-CSF, G-CSF i PDGF (Platelet Derived Growth Factor
– płytkowy czynnik wzrostu) oraz TNF = (Tumor Necrosis Factor – czynnik martwicy nowotworu) i TGF >
(Transforming Growth
Factor – czynnik transformacyjny wzrostu). Ostatnio dużą rolę w regulacji procesu hematopoezy przypisuje
się chemokinie SDF-1 (Stromal Derived Factor) Prawidłowe działanie osi funkcjonalej:
- chemokina CXCL12/SDF-1 (wydzielanej przez komórki zrębu, m.in. przez komórki śródbłonka) i receptora
tej chemokiny CXCR4 na komórkach hematopoetycznych, inicjuje zagnieżdżanie („homing”) komórek
macierzystych/progenitorowych w szpiku. Jak wynika z ostatnich badań chemokina ta jest zatrzymywana
na powierzchni komórek zrębu przez proteoglikany, które z kolei „prezentują” ją komórkom
hematopoetycznym

Krzymowski str 231
7. BIAŁKA OSOCZA

Funkcje białek osocza:

Krzepnięcie krwi-czynniki krzepnięcia krwi, fibrynogen

Regulatorowa erytropoetyna

Obronna immunologiczna
Udział w reakcjach zapalnych - białka ostrej fazy (białko C reaktywne)
Albuminy (55% białek osocza):
wytwarzane w wątrobie
5% dziennie ulega degradacji
średnie stężenie w osoczu 600 mikromoli/litr, okres półtrwania 12 dni, całkowita pula ustroju 300
g ( 50% w przestrzeni pozanaczyniowej)
utrzymują ciśnienie onkotyczne (zatrzymują wodę w łożysku naczyniowym)
przenoszą kwasy tłuszczowe i barwniki żółciowe oraz wiążą i przenoszą pewną ilość CO
-
2
Globuliny (alfa, beta, gamma) 40-50% białek osocza:
alfa- funkcje transportowe- Cu- ceruloplazmina
beta- funkcja transportowa- Fe- transferyna, hormony steroidowe, cholesterol, tłuszcze, karoten,
mikroelementy, barwniki, ponadto są to izoaglutyniny, osoczowe czynniki krzepnięcia, enzymy
(fosfataza, esteraza cholinowa)
gamma- przeciwciała
IgG 160 000, do 15 g/litr
IgA 160 000, 0,6-5 g/litr
IgM 950 000, 0,7-2,1 g/litr
IgD 160 000, do 00,3 g/litr
IgE 200 000, 0,00025 g/litr
Fibrynogen- odgrywa podstawową rolę w procesie krzepnięcia krwi(3-4%) wytwarzane w komórkach
wątroby.
Rola osocza:
Utrzymanie pH
-
Izjonia
Izohydria
Izowolemia
Udział w reakcja krzepnięcia krwi
Funkcja transportowa
Inne białka wiążące lub transportujące :
Haptoglobina wiąże hemoglobinę pozakrwinkową
Hemopeksyna wiążę hem
Lipoproteidy
Białko wiążące retinol
Globuliny wiążące hormony płciowe-testosteron, estradiol
Hormony tarczycy - tyroksynę trijodotyronine
Transferyna
Transterytyna wiążę tyroksynę i tworzy kompleks z białkiem wiążącym re tinol
8. PLAZMOPOEZA.
Plazma (osocze) powstaje równolegle z elementami morfotycznymi krwi. Proces plazmopoezy
sprzężony jest z wytwarzaniem i wymianą płynu międzykomórkowego chłonki i łączy się również z
czynnością niektórych narządów, jak szpik kostny, wątroba i przewód pokarmowy.
Pierwsze osocze powstaje w ogniskach erytropoezy pęcherzyka żółtkowego w okresie embrionalnym i
związane jest z angiogenezą i hemopoezą wewnątrznaczyniową. Tworzące się naczynia wypełniają się
wydzieliną komórek endotelialnych i tworzą swoiste mikrośrodowisko hemopoetyczne. Wytwarzane na
miejscu krwinki są wprowadzane do nowych naczyń i w ten sposób rozprowadzane aż do momentu
powstania zawiązka serca. W miarę lokalizowania ognisk hemopoezy w coraz to inne miejsca (wątroba,
śledziona, szpik) plazmogeneza zawsze towarzyszy zaróno angiogenezie w okresie płodowym, jaki i
miejscom wytwarzania składników morfotycznych. Głównym miejscem powstawania osocza pozostaje
układ naczyń włosowatych, przestwory międzykomórkowe w tkankach oraz jak wspomniano: wątroba,
przewód pokarmowy, nerka i inne. Narządy te produkują lub są źródłem składników białkowo- mineralnych
osocza.
Źródłem wody dla osocza jest woda pozyskiwana zarówno z przewodu pokarmowego czy resorbowana
zwrotnie w nerkach, jak również pochodząca z procesów metabolicznych. Dzięki obecności kanałów
wodnych (akwaporyny) przechodzi ona w miarę potrzeb z/lub do osocza, regulując nie tylko objętość krwi,
lecz również wymianę tkankową. Wątroba jest jednym z najważniejszych narządów produkujących różne
składniki osocza. Syntetyzuje 85% wszystkich rodzajów białek występujących w osoczu. Tylko przeciwciała
(γ- globuliny) występujące w osoczu nie są produkowane w wątrobie. Składniki mineralne osocza są ciągle
pozyskiwane w procesach wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz resorpcji zwrotnej z moczu
pierwotnego w nerkach. Inne składniki, np. hormony i różne ciała regulatorowe syntetyzowane są w
gruczołach wewnętrznego wydzielania oraz w układach odpornościowym i nerwowym.
9. KRWINKI CZERWONE, BUDOWA I CZYNNOŚCI, WIELKOŚĆ, LICZBA WE KRWI OBWODOWEJ
ZWIERZĄT DOMOWYCH I CZŁOWIEKA. CZYNNIKI ZMIENIAJĄCE KSZTAŁT KRWINEK
CZERWONYCH.
Budowa:
Erytrocyty u większości gatunków zwierząt domowych, jak: koń, krowa, świnia, pies, kot, oraz u człowieka
są okrągłymi komórkami o średnicy 6-7 μm, grubości na obrzeżach około 2 μm, w środku dwuwklęsłe,
pozbawione jądra i organelli komórkowych. Erytrocyty owcy i kozy mają mniejszą średnicę ( 4- 5 μm), a
wielbłąda i lamy owalny kształt. Objętość pojedynczej krwinki wynosi średnio 60 μm . Brak jądra
komórkowego jest wyrazem idącej daleko specjalizacji w kierunku ograniczenia zużywania
transportowanego tlenu dla własnych potrzeb. Poza tym brak jądra uelastycznia błonę erytrocytu i pozwala
na przyjmowanie gruszkowatego kształtu, dzięki czemu erytrocyty mogą przeciskać się przez wąskie
naczynia włosowate . Jest to ważne przy wymianie gazowej.
Funkcja:
Erytrocyty biorą udział w wymianie gazowej: dostarczają tlen z pęcherzyków płucnych do tkanek. Dzieje
się tak dzięki zawartości hemoglobiny- czerwonego barwnika krwi. Pojedyncza komórka zawiera ok. 30 pg
3
tego barwnika. Ponadto usuwają z tkanek dwutlenek węgla w kierunku przeciwnym, czyli do pęcherzyków
płucnych. Dzięki elastyczności błony erytrocytarnej podczas przeciskania się przez naczynia włosowate
wypychają zalegające przy ścianach włośniczek osocze, powodując jego wymianę.
Liczba erytrocytów we krwi obwodowej ( w mln/μl krwi)
Krowa
6,0
Koń
7,5
Świnia
6,0
Owca
10,0
Pies
6,0
Kot
8,0
Człowiek 4,5 (kobieta)
5,5 (mężczyzna)
Czynniki zmieniające kształt erytrocytów:
a. niedokrwistości wrodzone i nabyte
b. hemoglobinopatie
c. choroby szpiku kostnego
d. schorzenia wątroby i śledziony
e. choroby naczyń krwionośnych
f.
zatrucia ( Pb, Hg, Zn, Ag, leki)
1.
Stomatocyty. Podłużne przejaśnienie centralne zawierające wklęśnięcie przypominające usta
Powodują je: czynniki genetyczne, niskie pH, wysokie ciśnienie hydrostatyczne, substancje
amfipatyczne gromadzące się w wewnętrznej mezowarstwie błony, niedokrwistości
2. Echinocyty. Kształt jeżowca- zawiera wypustki o zmiennym rozmieszczeniu i rozmiarach,
dwuwklęsły kształt zwykle zachowany
Powodują je: zbyt duża ilość warstwy zewnętrznej błony komórkowej, występują przy: mocznicy,
hiperlipidemii, niedokrwistościach wrodzonych, chorobach wątroby
3. Akantocyty. Kształt kasztana (fizjologicznie w rozmazach krwi prosiąt)
Występują przy: abetalipoproteinemii (bark β- lipoprotein osocza), w zespołach złego
wchłaniania.
4. Polikilocyty. Kształt nieregularny
Powoduje je działanie czynników utleniających
5. Drepanocyty. Kształt sierpowaty.
Występują przy anemii sierpowatej- hemoglobina bardzo łatwo ulega denaturacji
6. Leptocyty. Zbyt cienkie krwinki.
Występują przy anemii niedobarwliwej- mało hemoglobiny.
7. Eliptocyty. Kształt wydłużony.
Powodują je: mutacje genów kodujących białka osocza, anemie hemolityczne, anemie z
niedoboru Fe
8. Sferocyty. Kuliste
Występują przy: mutacjach genów kodujących białka, niedokrwistościach hemolitycznych
wrodzonych, uwarunkowaniach immunologicznych
9. Lakrimocyty. Kształt łzy.
Występują przy anemii hemolitycznej,
10. Schistocyty- uszkodzone krwinki
Wystęują przy hemoglobinopatiach, niedokrwistościach hemolitycznych
11. Keratocyty- mniej uszkodzony niż schistocyt
12. Kodocyty. Kształt dzwonu lub kapelusza
Występują przy: tonasemiach, żółtaczce mechanicznej
10. REGULACJA WYTWARZANIA KRWINEK CZERWONYCH, MIEJSCE POWSTAWANIA W ŻYCIU
PŁODOWYM I POSTNATALNYM.
11. ETAPY ERYTROPOEZY
12. ERYTROPOETYNA
Czynniki wpływające na erytropoezę:
Stymulująco:
IL- 3, IL- 9 (powstawanie receptorów dla EPO), SCF ( czynnik wzrostu komórek pnia szpiku), GM- CSF
Hamująco:
TGF- β (hamuje wzrost kolonii komórek macierzystych linii erytrocytarnej, granulocytarno- makrofagowej
oraz megakariocytowej)
TNF, interferon
Erytropoetyna
a) w życiu płodowym wytwarzana w wątrobie
b)
postnatalnie produkowana w nerkach (komórki okołocewkowe tkanki śródmiąższowej,
okołocewkowe naczynia włosowate, komórki śródbłonka naczyń limfatycznych), a także w wątrobie
c) główny czynnik pobudzający- hipoksja; komórki czujnikowe- pobudzane hipoksją powodują
uruchomienie szlaku erytropoezy; w konsekwencji zwiększa się ekspresja genów dla erytropoetyny
Efekt działania EPO na komórki układu erytrocyt...
Plik z chomika:
kws_14
Inne pliki z tego folderu:

rozród i rozwój osobniczy naczelnych.pdf (595 KB)
 krew.doc (359 KB)
 Grupy krwi u kotów.docx (17 KB)
 fizjologia serce.odt (79 KB)
 oddechowy.ppt (4707 KB)
Inne foldery tego chomika:

Administracja
Agronomia
 Anatomia wet
 Angielski
 Biochemia

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski


Regulamin serwisu
Polityka prywatności


Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download