Fizjologia zwierząt wszystkie opracowania

advertisement
Fizjologia zwierząt wszystkie opracowania.doc
(593 KB) Pobierz
Ćwiczenia nr 1
Ćwiczenia organizacyjne i wstępne wiadomości o krwi.
1) Informacje dotyczące przebiegu ćwiczeń, obowiązków studentów
i
uzyskania zaliczenia.
2) BHP na ćwiczeniach z fizjologii zwierząt.
3) Wstępne informacje o składzie, właściwościach i funkcjach krwi.
4) Podanie zagadnień na następne ćwiczenia.
Krew to tkanka powstająca z mezenchymy, morfologicznie posiada cechy wspólne z tkanką
łączną tzn.:

zawiera dużą ilość substancji międzykomórkowej, która jest płynna,


jest znacznie zróżnicowana komorkowo,
ogólnie pełni w organizmie funkcję łącznika.
W organizmie dorosłego człowieka występuje 5-5,5 litra krwi, co stanowi ok. 7% masy ciała.
Środowisko płynne krwi zwane osoczem stanowi 54-59% objętości krwi.
Składa się ono w 90% z wody, 9% ze związków organicznych i zaledwie 1% soli mineralnych
występujących w postaci jonowej.
Większość składników organicznych stanowią białka: albuminy (4,5%), globuliny (2,7%) i
fibrynogen (0,3%). Utrzymują one:

równowagę kwasowo-zasadową,

ciśnienie osmotyczne,



lepkość osocza,
obronność organizmu
w razie głodu dostarczają komórkom aminokwasów.
Albuminy i fibrynogen są produkowane w wątrobie, a globuliny (białka odpornościowe)
wytwarzane są przez plazmocyty czyli komórki występujące zazwyczaj w sąsiedztwie naczyń
krwionośnych i wytwarzające przeciwciała (gamma-globuliny). Osocze pozbawione fibrynogenu
zwane jest surowicą.
Poza tym w osoczu znajdują się lipidy (trójglicerydy, fosfolipidy, cholesterol i wolne kwasy
tłuszczowe), cukry ( głównie glukoza), azotowe produkty przemiany materii (mocznik, kwas
moczowy, kreatynina, amoniak) i w śladowych ilościach barwniki, witaminy, enzymy,
hormony.
Jony nieorganiczne to głównie Na+ (143 mmol/l), Cl- (102 mmol/l) i HCO3- (26 mmol/l), a poza
tym K+, Ca++, Mg++, HPO4- i SO4--. Chlorki, wodorowęglany i jony sodowe pełnią ważną funkcję
przy utrzymywaniu ciśnienia osmotycznego krwi
oraz współpracują z erytrocytami przy transporcie gazów oddechowych.
W osoczu zawieszone są elementy morfotyczne, które dzielimy na: krwinki czerwone
(erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) i płytki krwi (trombocyty)
Erytrocyty są najliczniejszą grupą komórek krwi.
Ich liczba u dorosłego mężczyzny wynosi ok. 5 ml w 1 mm3 krwi, u kobiety ok. 4,5 ml, a u
noworodków ok. 7ml.
Czerwone krwinki mają kształt dwuwklęsłych krążków, co zwiększa powierzchnię
w stosunku do objętości komórki i ma korzystny wpływ na efektywność przenikania gazów
oddechowych przez błonę komórkową erytrocytów.
Krwinki osiągnęły taki kształt dzięki zaniknięciu jądra komórkowego, którego wtórny brak
obserwuje się u człowieka i innych ssaków.
Pomimo braku jądra krwinki odznaczają się duża żywotnością (3-4 miesiące).
Są one bardzo wrażliwe na zmiany ciśnienia osmotycznego krwi.
W roztworze izotonicznym (płyn fizjologiczny – 0,9% roztwór NaCl) posiadają one normalny
kształt.
W roztworze hipotonicznym ulęgają hemolizie czyli pobierają wodę, pęcznieją,
a następnie pękają i uwalniają hemoglobinę, natomiast w roztworze hipertonicznym woda z
komórek jest oddawana do środowiska i powierzchnia krwinki marszczy się i pokrywa
wypustkami w kształcie kolców (plazmoliza).
Najważniejsza funkcją erytrocytów jest przenoszenie tlenu, które odbywa się na drodze
odwracalnego wiązania jednej cząsteczki tlenu z dwuwartościowym żelazem hemu, przy czym
żelazo nie ulega utlenieniu.
Hem występuje w barwniku erytrocytów zwanym hemoglobiną.
Strukturalnie hemoglobina składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych (dwóch  i dwóch
) i czterech grup hemowych, w każdej występuje jeden atom żelaza.
Stąd wniosek, że jedna cząsteczka hemoglobiny może przyłączyć 4 cząsteczki tlenu.
Utlenowana hemoglobina nosi nazwę oksyhemoglobiny (Hb(O2)4).
Poza tlenem erytrocyty transportują około 30% CO2 (70%) transportuje osocze) Krwinki
czerwone przenoszą również adrenalinę, witaminę C i niektóre aminokwasy.
Erytrocyty pod koniec swojego życia ulęgają rozpadowi w śledzionie.
Białe krwinki zwane leukocytami są większe niż erytrocyty, jednak jest ich
w organizmie znacznie mniej ok. 5-8 tys/mm3.
W czasie choroby ich liczba wzrasta – leukocytoza.
Ich zmniejszona ilość to leukopenia.
Krwinki białe dzielimy na:
1. Granulocyty:

Obojętnochłonne – neutrofile


Kwasochłonne – eozynofile
Zasadochłonne – bazofile
2. Agranulocyty:

Monocyty

Limfocyty
Neutrofile to 60-75% ogólnej liczby krwinek białych.
Występujące w nich ziarnistości barwią się barwnikami obojętnymi.
Ich jądro jest podzielone na 2-5 segmentów połączonych cienkimi mostkami. Neutrofile
wykazują zdolność ruchu pełzakowatego i fagocytozy.
Mogą one przechodzić do tkanek, gdzie gromadzą się w miejscach zapalnych fagocytując
bakterie i powodując powstanie ropy.
W ostrych chorobach zakaźnych, w pierwszym okresie każdego zapalenia
i przy szybko rozwijających się nowotworach ich liczba wzrasta.
Żyją one 2-4 dni, po czym są fagocytowane przez komórki układu siateczkowośródblonkowego.
Eozynofile to 2-4% leukocytow.
Ich cytoplazma barwi się kwasochłonnie, a jądro zawiera 2-3 płaty.
W mniejszym stopniu niż neutrofile mogą one wykonywać pełzakowaty ruch
i fagocytować.
Ich rola to zwalczanie pasożytów jelitowych i regulowanie reakcji alergicznych, stad przy
robaczycach lub w chorobach alergicznych ich liczba rośnie.
Niektóre choroby zakaźne np. dur brzuszny czy odra powodują spadek liczby eozynofili.
Żyją one u człowieka 24 h ( u innych ssaków dłużej do kilku dni).
Bazofile występują w niewielkiej ilości (0,3-0,9%).
Są to najmniejsze granulocyty, a ich jądro jest podzielone na 2-3 płaty, przy czym sedymentacja
jest miej wyraźna niż u innych granulocytów.
Praktycznie nie posiadają one możliwości ruchów i fagocytozy.
Zawierają one heparynę, którą wydzielają do krwi, substancję przeciwdziała krzepnięciu
krwi. Poza tym jest ona produkowana przez komórki tuczne tkanki łącznej.
Monocyty to największe leukocyty. Stanowią one 4-8% białych krwinek.
Mają one duże jądro o nerkowatym kształcie.
Posiadają one zdolność ruchu pełzakowatego i fagocytozy.
Uwalniają czynniki hamujące wzrost komórek nowotworowych i interferon, który jest
czynnikiem hamującym namnażanie wirusów.
Współpracują z limfocytami podczas reakcji immunologicznych.
We krwi obwodowej przebywają 1-2 dni, następnie przez dwa miesiące żyją
w tkankach jako histiocyty czyli makrofagi tkankowe.
Limfocyty stanowią 20-30% wszystkich leukocytów.
Mają jądro wypełniające prawie całą komórkę.
Wykazują słabą zdolność do ruchów i minimalną do fagocytozy.
Dzielimy je na dwie grupy:
a) limfocyty B, które żyją krótko (5-10 dni) i są prekursorami plazmocytów wytwarzających
przeciwciała, które we krwi wiążą się z antygenami
(np. drobnoustroje);
b) limfocyty T, które żyją bardzo długo (4-10 lat, a nawet dłużej)
i są odpowiedzialne za wywołanie odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego,
odpowiedzialnej np. za odrzucanie przeszczepu.
Swoich zdolności nabywają w grasicy.
Trombocyty czyli płytki krwi są bezjądrowymi fragmentami cytoplazmy dużych komórek
zwanych megakariocytami.
Ich liczba wynosi 200-400 tys./mm3.
Trombocyty skupiają się w miejscach uszkodzenia tkanek, uwalniając hormon
serotoninę, który powoduje skurcz naczyń i hamuje krwawienie.
Płytki pełnią istotną rolę podczas krzepnięcia krwi. Żyją one kilka dni, następnie rozpadają
się w śledzionie i są fagocytowane przez komórki żerne.
Właściwości fizyko-chemiczne krwi:

Kolor – zależy od zawartości barwnika hemoglobiny i stopnia jej wysycenia tlenem:
krew tętnicza utlenowana jest jasnoczerwona, zaś krew zawierająca mniej tlenu jest
ciemniejsza


Ciężar właściwy krwi 1050-1060 g/l;
Lepkość, będąca wynikiem tarcia krwinek miedzy sobą i ścianami naczyń.
Im
większa lepkość, tym wolniejsze krążenie krwi;

Ciśnienie osmotyczne to jest miarą siły z jaką cząsteczki rozpuszczone
w
osoczu przyciągają cząsteczki wody.

Ciśnienie onkotyczne związane z obecnością we krwi białek, które utrzymują wodę w
naczyniach. Wysokie powoduje odciąganie wody z komórek, niskie – obrzęki .

pH krwi wynosi 7,3-7,5, a organizm aktywnie broni się przed jego zmianą tworząc układ
trzech buforów (węglanowy, fosforanowy i białkowy)
Funkcje krwi:
1) Aprowizacyjna (przewozowa) - dostarczanie tlenu i składników odżywczych tkankom i
narządom za pomącą limfy tkankowej (bezpośrednio tylko
w trzustce i
częściowo w śledzionie).
2) Oczyszczająca – oczyszcza organizm z produktów przemiany materii i energii np.
powstającego przy dezaminacji aminokwasów toksycznego amoniaku czy bilirubiny
powstałej po rozpadzie hemoglobiny.
3) Termoregulacyjna – mając dużą pojemność cieplną krew wyrównuje straty cieplne w
organizmie. Regulacja temp. organizmu ma miejsce w podwzgórzu
i opera się na
kontroli jonowej (Na – rośnie; Ca – spada temp.)
4) Korelacyjna – poprzez przenoszenie różnych substancji: hormonów, enzymów itp.
Krew koreluje zjawiska zachodzące w organizmie oraz procesy kataboliczne i
anaboliczne.
5) Obronna – poprzez ochronę przed infekcja antygenów, poprzez istnienie układu
krwinek fagocytarnych (obrona nieswoista).
6) Odpornościowa, która działa swoiście wywołując odpowiedź immunologiczną
komórkową (odrzucanie przeszczepów) lub humoralną.(produkcja immunoglobulin
niszczących antygeny)
7) Homeostatyczna poprzez tworzenia stałego środowiska wewnętrznego ustroju,
bowiem homeostazą nazywamy stałość fizyko-chemicznych właściwości środowiska
wewnętrznego organizmu, będącego podstawowym warunkiem jego prawidłowego
funkcjonowania.
8) Hydrodynamiczna – objętość krwi jest utrzymywana na stałym poziomie, gdyż w
przeciwnym razie serce i naczynia krwionośne nie mogłyby tłoczyć
rozprowadzać krwi.
Ćwiczenia nr 2
...
Plik z chomika:
karolina9099
Inne pliki z tego folderu:





fizjo79.jpg (514 KB)
fizjo27.jpg (1130 KB)
fizjo100(1).jpg (632 KB)
IMG00343.jpg (252 KB)
DSC01076.jpg (566 KB)
Inne foldery tego chomika:



biochemia
genetyka
techniki
i
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards