Prezentacja

advertisement
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
Składniki krwi
Urszula Grygier
Beata Jancarz-Łanczkowska
2
Skład krwi
KREW
OSOCZE
ERYTROCYTY
LEUKOCYTY
GRANULARNE
TROMBOCYTY
AGRANULARNE
NEUTROFILE
MONOCYTY
BAZOFILE
LIMFOCYTY
EOZYNOFILE
T
B
3
Osocze
Osocze to płynny składnik krwi stanowiący jej substancję
międzykomórkową.
Jest lekko żółtawą cieczą składającą się w 90% z wody oraz związków
organicznych i nieorganicznych.
Wśród białek znajdują się tu m.in. albuminy pełniące rolę w utrzymaniu
ciśnienia onkotycznego, globuliny biorące udział w reakcjach
odpornościowych oraz fibrynogen - jeden z czynników krzepnięcia krwi.
W osoczu rozpuszczona jest także glukoza, a także znajdują się tu
produkty przemiany materii np. mocznik.
Osocze stanowi ok. 55% całej objętości krwi.
4
Erytrocyty
Komórki krwi zawierające czerwony barwnik – hemoglobinę. U ssaków nie
posiadają
jądra komórkowego. Mają kształt okrągłych i są dwuwklęsłe. Erytrocyty
człowieka pozbawione są organelli komórkowych. Ich rolą jest transport tlenu i
dwutlenku węgla.
Erytrocyty są produkowane w szpiku kostnym w procesie erytropoezy. Żyją ok.
120 dni, a słabnące erytrocyty wychwytywane są przez śledzionę.
Przeciętna liczba erytrocytów u człowieka wynosi 4,5 – 5 milionów na milimetr
sześcienny krwi.
5
Leukocyty
Są bezbarwne, a ich obserwowanie możliwe jest po odpowiednim
wybarwieniu preparatu.
Kształt leukocytów jest zróżnicowany, głównie kulisty lub owalny. Są
zdecydowanie większe od erytrocytów i zawierają organelle komórkowe.
Po wybarwieniu widoczne są jądra komórkowe o kształtach płatowatych
(u granulocytów) lub nerkowatych i kulistych (u agranulocytów).
W cytoplazmie granulocytów widoczne są także ziarnistości.
Liczba leukocytów u człowieka waha się między 6 a 9 tysięcy na milimetr
sześcienny krwi.
6
Leukocyty granularne
Neutrofile – granulocyty obojętnochłonne o bardzo dużych
właściwościach żernych (fagocytoza), stanowiące pierwszą linię obrony
w odporności wrodzonej nieswoistej. Stanowią ok. 60% wszystkich
leukocytów.
Bazofile – granulocyty zasadochłonne. Stanowią 1% wszystkich
leukocytów. Mają zdolność do fagocytozy.
Eozynofile – granulocyty kwasochłonne. Stanowią 3% leukocytów.
Należą do komórek układu odpornościowego, które odgrywają
zasadniczą rolę w zwalczaniu pasożytów oraz reakcjach alergicznych.
7
Leukocyty agranularne
Monocyty – stanowią ok. 7% wszystkich leukocytów. Mają ogromne
zdolności żerne (fagocytoza) oraz zdolności do przemieszczania się poza
naczynia krwionośne (diapedeza). Żyją stosunkowo krótko, ok. tygodnia,
pożerając ogromne ilości bakterii, stąd też dojrzałe monocyty nazywane są
makrofagami.
Limfocyty – stanowią liczną frakcję wśród leukocytów – ok. 30%. Jądra
tych komórek są duże i kuliste. Ze względu na właściwości wyróżnia się
limfocyty T nabywające kompetencje immunologiczne w grasicy
(grasiczozależne), oraz limfocyty B niedojrzewające w grasicy
(szpikozależne). Obie grupy odgrywają kluczową rolę w reakcjach
odpornościowych.
8
Trombocyty
Trombocyty – zwane płytkami krwi. Nie posiadają jądra komórkowego
i mają nieregularne kształty, powstają bowiem przez odrywanie się
fragmentów cytoplazmy od dużych komórek szpikowych.
Zawierają enzym trombokinazę i biorą udział w krzepnięciu krwi.
Żyją kilkanaście dni i po tym czasie rozkładane są w śledzionie.
Liczba ich wynosi u człowieka 200 – 400 tysięcy na milimetr
sześcienny krwi.
9
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards