Marketing mix

advertisement
Dr inż. Elżbieta Nawrocka
Przedmioty zawodowe - hotelarstwo
Marketing usług hotelarskich
• Marketing – wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo
Marketingu – def. z 2007 roku) – jest działalnością,
zbiorem instytucji (producentów, pośredników, firm
badań marketingowych) i procesów tworzenia,
komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert
posiadających wartość dla klientów, odbiorców,
partnerów
oraz
społeczności
jako
całości
(interakcyjność marketingu, bo mamy dwie strony
wymiany).
• Marketing – to system dostarczania odpowiedniemu
nabywcy, odpowiedniego produktu, po odpowiedniej
cenie, przy użyciu odpowiednich kanałów sprzedaży i
odpowiedniej promocji.
Marketing usług hotelarskich
• MARKETING = SPRZEDAŻ
• MARKETING = REKLAMA
Marketing usług hotelarskich
ORIENTACJA MARKETINGOWA
‐adresowanie oferty do zdefiniowanego rynku docelowego (rynków docelowych),
‐analizowanie i rozumienie potrzeb nabywców rynku docelowego (podejście Ph. Kotlera) oraz zachowań
konkurentów (ich silnych i słabych stron oraz strategii) – podejście Narvera i Slatera,
Marketing usług hotelarskich
‐koordynacja wszystkich funkcji (i jednostek
organizacyjnych) hotelu
wokół
zaspokajania rozpoznanych potrzeb rynku docelowego,
‐kontrola rentowności prowadzonych działań,
‐długookresowa perspektywa planowania i oceny
działań marketingowych.
Marketing usług hotelarskich
Cechy firmy zorientowanej marketingowo:
1. Prymat potrzeb nabywców.
2. Ciągła obserwacja i badania rynku (otoczenia).
3. Segmentacja rynku i stosowanie zintegrowanego instrumentarium marketingowego.
4. Dana transakcja powinna być początkiem długookresowych więzi z klientem.
Marketing usług hotelarskich
Gwarancja sukcesu marketingu ‐ sukces dzięki 1. Jakości
2. Obsłudze na wyższym poziomie
3. Niższym cenom
4. Adaptacji i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb
5. Nieustannemu doskonaleniu produktu 6. Innowacji
7. Wejściu na szybko rozwijające się rynki
8. Przekraczaniu oczekiwań nabywców
Badania marketingowe
segmentacja
rynku
wybór rynku
docelowego
plasowanie
oferty
ustalanie
cen
planowanie
produktu
badania i rozwój
zaopatrzenie
promocja
dystrybucja
i sprzedaż
technologia usługi
Rys. 1. Proces marketingu – ujęcie instrumentalne
Marketing usług hotelarskich
W marketingu jednym z podstawowych pojęć jest pojęcie marketingu mix.
Marketing mix jest to zespół wewnętrznie zintegrowanych instrumentów marketingowych, którymi dany podmiot (hotel) oddziałuje na swoje otoczenie (w tym przede wszystkim rynek jako zbiór dotychczasowych i potencjalnych nabywców danego produktu). Marketing usług hotelarskich
Wyróżniamy różne koncepcje marketingu mix:
• Klasyczna 4P – dominuje na rynku dóbr materialnych: product, price, place, promotion –
produkt, cena, dystrybucja, promocja.
Koncepcja 4P jest odzwierciedleniem punktu widzenia sprzedawcy, ale sprzedawca musi postrzegać to, co robi przez pryzmat widzenia nabywcy, w związku z tym następuje modyfikacja 4P w 4C.
Marketing usług hotelarskich
4P
product (produkt)
price (cena)
place (dystrybucja)
promotion (promocja)
4C
customer value (wartość
dla klienta)
cost to the customer (koszt dla klienta)
convenience (wygoda nabycia)
communication
(komunikacja)
Marketing usług hotelarskich
Instrumentarium w ramach 4P
Produkt
różnorodność,
jakość, styl,
cechy, marka,
obsługa,
gwarancje,
reklamacje
Cena
Promocja
promocja sprzekatalogowa
daży, reklama,
rabaty,
personel działu
upusty,
sprzedaży,
warunki płat- public-relations,
ności/kredytu marketing
bezpośredni
Miejsce
kanały
dystrybucji,
lokalizacja,
transport
Marketing usług hotelarskich
Instrumentarium w ramach 5P
Produkt
Personel
Cena
Promocja
Miejsce
personel bezpośrednio
obsługujący klientów,
personel zaplecza,
wzajemne kontakty
pracownik-klient,
pracownik-pracownik,
zaangażowanie,
szkolenia, kwalifikacje,
wygląd i zachowanie,
motywacje i postawy
Marketing usług hotelarskich
Usługa ‐ każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź
nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności, w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Marketing usług hotelarskich
Usługa ‐ zestaw działań z użyciem odpowiednich środków umożliwiających jej wykonanie, natomiast klientowi dających domniemanie należytej staranności jej wykonania a przez to zaspokojenie jego potrzeb, dzięki czemu korzystając z usługi klient kupuje jej materialny i emocjonalny skutek.
Obiekt w usługach hotelarskich
Klient hotelu
osoba fizyczna –
usługi noclegowe
Intelekt –
usługi
informacyjne
Dobra materialne i
środki niematerialne
(należące do klienta)
towar, rzecz
środki i wartości
niematerialne np.
środki finansowe
Marketing usług hotelarskich
Niewątpliwie usługi takie jak informacja są wysoce niematerialne, zaś w przypadku usług restauracyjnych, nabierają charakteru materialnego. Taki stan rzeczy charakteryzuje tzw. kontinuum materialności prezentujące różny stopień
materialności, oferty hotelu.
KONTINUUM
MATERIALNOŚCI
Elementy
niematerialne
Elementy
materialne
gościnność
bezpieczeństwo
rozrywka
konferencja
restauracja
nocleg
drink bar
sklep z pamiątkami
wyroby cukierni hotelowej
Podział usług ze względu na możliwość ich indywidualizacji
Stopień indywidualizacji cech usług
wysoki
niski
Znaczenie personelu
duże
u. prawne,
u. medyczne
u. odnowy biologicznej
u. trenerskie
u. przewodników turystycznych,
u. organizowania imprez sportowych
małe
u. hotelarskie
u. gastronomiczne restauracji
u. gastronomiczne barów szybkiej obsługi,
u. teatralne i estradowe
Marketing usług hotelarskich
USP ‐ CZYLI JAK STWORZYĆ UNIKALNĄ OFERTĘ
• W 1960 r. Rossner Reeyes, amerykański guru sprzedaży, zdefiniował pojęcie „unikalnej propozycji sprzedaży”, które znalazło swoje stałe miejsce w praktyce biznesu.
Na czym polega USP?
1. Każda oferta (również usługi) powinna zawierać
propozycję pod adresem klienta: „nasza usługa oferuje Ci coś szczególnego”.
Marketing usług hotelarskich
2. Nasza usługa jest szczególna, nie oferuje jej konkurencja. 3. Propozycja jest atrakcyjna dla klienta.
Mówiąc o naszej usłudze, musimy dać klientowi powód, dla którego miałby nas wybrać: skorzystaj z usług naszej firmy, a otrzymasz specyficzne korzyści.
Marketing usług hotelarskich
Nie ma dwóch jednakowych firm hotelarskich. Dlaczego? Usługi to ludzie — wyjątkowy element usługi. A ludzie różnią się między sobą: szybkością działania, wydajnością, precyzją, zapałem, optymizmem, energią, dynamiką działania.
Marketing usług hotelarskich
• Przy USP ważna jest właściwa prezentacja usługi. Przykład usługi hotelarskiej.
cechy
Opis produktu
Wpływ odbiorcę
niewielki na np. dysponujemy 30 pokojami
zalety
W jaki sposób może być Nieco większy wpływ na użyty i/lub
pomóc odbiorcę
klientowi
np. posiadamy apartamenty, cicha okolica
korzyści
W jaki sposób może Bardzo duży wpływ na zaspokoić potrzeby
odbiorcę
np. zapewniamy prywatność, miły wypoczynek w jacuzzi
Marketing usług hotelarskich
Podstawowe cechy usług hotelarskich:
Niematerialność. Usługi nie można dotknąć, spróbować ani zobaczyć przed dokonaniem zakupu. Niematerialność może oznaczać „nieuchwytność”
usługi także w sensie intelektualnym, gdyż
konsumentowi trudno jest sobie wyobrazić usługę
przed jej nabyciem. Klient, zamiast określonego dobra, kupuje raczej proces. Z tego, że usługa nie ma wymiarów fizycznych, wynika duże ryzyko klienta. Marketing usług hotelarskich
W biznesie obowiązuje zasada:
Jeżeli sprzedajesz produkt materialny staraj się
go obudowywać elementami niematerialnymi, a w sytuacji sprzedaży usług buduj ich wymiar materialny.
Proces materializowania usług hotelarskich (z punktu widzenia
klienta)
Moment użytkowania
Przed
usługi
skorzystaniem
Dowody materialne (firmy Rzecz posiadana (firma
w stosunku do klienta)
przekazuje klientowi)
z Przedstawiciel
hotelu, Ulotka hotelu
fotografie gości restauracji
W trakcie korzystania z Posiadanie dyplomów i Posiłek w restauracji, drink
usługi
wyróżnień
w
różnych w barze
konkursach np. kulinarnych,
wystrój
restauracyjnego
wnętrza, inni klienci zakładu
hotelarskiego
Po skorzystaniu z
usługi Reklamowanie się hotelu
Karta stałego klienta
Marketing usług hotelarskich
• Klientowi należy dostarczyć „materiału dowodowego”
Wywieranie wpływu na wrażenia klienta na przykładzie hotelu
Atmosfera otoczenia
Elegancja – drogie meble, skórzane fotele, pracownicy recepcji w
uniformach z dobrego materiału, markowe pióra
Wrażenia
klienta
WYSOKI STATUS
Miłe przyjęcie: dobrze zaprojektowana recepcja, miły personel
„pierwszego kontaktu”
RADOŚĆ
Ciepła atmosfera: życzliwy personel, otwarta komunikacja,
ciepłe kolory pomieszczeń, kwiaty, rekwizyty
DOBRE
SAMOPOCZUCIE
Profesjonalizm: dobra komunikacja, aktywne słuchanie klienta,
wiedza, terminowość, rzetelność
ZAUFANIE,
BEZPIECZEŃST
WO
Mroczna atmosfera: ciemne meble w mrocznym,
niedoświetlonym pomieszczeniu
SMUTEK
Chłodna atmosfera: brak życzliwości, klient traktowany jako
kolejny „numer”
NIEPOKÓJ
Marketing usług hotelarskich
Uwagi ogólne:
Meble
• Meble zbliżają ludzi albo dzielą. Mogą wywołać
wrażenie gościnności, przytulności bądź surowości. Świadczą o statusie właściciela. Czy usytuowanie mebli dystansuje ludzi, czy zbliża? jakie informacje przekazują zabytkowe meble umieszczone w restauracji? A co komunikują meble z metalu i szkła?
Kolory wywołują nastrój jak muzyka. Często rolę wspomagającą
odgrywa muzyka, która musi współgrać z kolorami swoim
nastrojem, tonacją, rytmem i rodzajem.
Wpływ kolorów na wrażenia
Kolor
Wrażenie
Niebieski
autorytet
Zielony
spokój, odprężenie
Pomarańczowy
poprawa nastroju, zmniejszenie gniewu i
agresji
Żółty
koncentracja
Marketing usług hotelarskich
• Niepodzielność (nierozłączność). Oznacza ona zbieżność miejsca i czasu wykonywania usługi z miejscem i czasem jej konsumowania. Dobra materialne są produkowane, sprzedawane, a dopiero potem konsumowane, w przeciwieństwie do nich usługi są
jednocześnie świadczone i konsumowane przez konsumentów. Marketing usług hotelarskich
Klient jest obecny w trakcie świadczenia usługi i jest włączony w proces jej powstawania. Jest cechą
oznaczającą niemożność fizycznego oddzielenia samej usługi od jej wykonawcy. Bezpośredni kontakt świadczącego usługę z konsumentem jest integralną
częścią usługi hotelarskiej. W praktyce oznacza to, że ocena nabywanej usługi zależy bezpośrednio od umiejętności i kwalifikacji osoby świadczącej usługę.
Marketing usług hotelarskich
• Z punktu widzenia specyfiki usługi hotelarskiej np. gastronomicznej należy wyznaczyć
„granicę widoczności”, która oddziela tzw. zaplecze (back stage) od front stage.
Marketing usług hotelarskich
• Umiejscowienie tej granicy zależy od rodzaju usługi i sposobu jej świadczenia, np. w obrębie zaplecza sportowo‐rekreacyjnego ‐ basenu proces usługowy odbywa się prawie w całości na oczach klienta (front stage), a operacje sprzątania pokoju w większości „na zapleczu (back stage)”.
• Wytyczając tą granicę hotel powinien wziąć pod uwagę 3 pytania:
Marketing usług hotelarskich
• Jakiej części usługi powinien doświadczyć
klient?
• Czy większe zaangażowanie klienta wpłynie na lepsze zrozumienie usługi i korzystniejsze wrażenia?
• W jaki sposób większe zaangażowanie klienta wpłynie na wydajność, skuteczność i efektywność procesu usługowego?
Marketing usług hotelarskich
Trudność w standaryzowaniu usług oznacza, że z oporem poddają się one kontroli jakościowej oraz że różnią się zależnie od czasu wykonania, umiejętności i indywidualnych predyspozycji osób świadczących usługi. W celu ograniczenia niespójności usług, wiele firm podejmuje próby ich standaryzacji oraz prowadzi szkolenia dla personelu bezpośrednio włączonego w proces świadczenia usług klientom.
Marketing usług hotelarskich
Nieskładowalność. Magazynowanie usług różni się od składowania towarów. Problem magazynowania usług ma charakter bardziej subiektywny i dotyczy kosztów utrzymania zapasów w przypadku powstawania wolnych mocy produkcyjnych, gdyż na przykład wolne pokoje hotelowe reprezentują nie wykorzystany potencjał, straconą możliwość
sprzedaży.
Marketing usług hotelarskich
• Komplementarność i substytucyjność usług i dóbr materialnych. Cecha ta wskazuje na związki zachodzące między sprzedażą dóbr i usług. Mogą one mieć charakter komplementarny lub też substytucyjny. Marketing usług hotelarskich
Produkt – konieczność wyróżniania
Sposoby wyróżniania:
– różnice fizyczne (cechy, wyniki, trwałość, kompatybilność,
niezawodność, styl, zastrzeżona nazwa, wystrój
pomieszczeń, wyposażenie pokojów, urządzenia)
– różnice w dostępności (np. recepcja – czynna 6-22 a 24h,
fax, poczta, telefon, Internet)
– różnice w obsłudze (np. postawa pracowników, konsultacje,
empatia)
– różnice cenowe (np. bardzo wysoka cena, bardzo niska
cena, koszty dostępności do hotelu)
– różnice wizerunku (np. symbolika, atmosfera, wydarzenia,
media)
Marketing usług hotelarskich
Produkt – cykl życia na rynku
– cykl życia produktu jest nabywaniem i
stopniową utratą zdolności danego produktu
do zaspokajania potrzeb nabywców, mówi o
przebiegu stopnia akceptacji produktu przez
konsumentów
– okres trwania produktu na rynku od momentu
wprowadzenia na rynek produktu hotelu i trwa
do momentu jego wycofania z rynku
Marketing usług hotelarskich
Struktura usługi jako produktu
Produkt
wzbogacony
Produkt
podstawowy
Rdzeń
produktu
Marketing usług hotelarskich
• Tworzenie pakietu usług hotelarskich związane jest z
podejmowaniem przez obiekt czterech podstawowych
typów działalności gospodarczych, do których
zaliczamy:
produkcję, handel, transport i świadczenie usług
(wiodąca działalność hotelarska).
Pakiet usług hotelarskich jest zestawem wielu
świadczeń cząstkowych. Ich celem jest zaspokajanie
szeroko rozpatrywanych potrzeb gości, które
podzielić można na potrzeby:
Marketing usług hotelarskich
- fizyczne (głodu, pragnienia itp.),
- ekonomiczne (poczucie wysokiej satysfakcji ze
spełnionej usługi za niską cenę itp.),
- społeczne (kontakty z innymi ludźmi, dobra
zabawa itp.)
- psychiczne (bezpieczeństwo, szacunek, prestiż,
uznanie up.).
Marketing usług hotelarskich
Stale poszerzające się potrzeby na rynku turystycznym
przyczyniły się do opracowania w przedsiębiorstwach
hotelarskich zestawów usług oferowanych
poszczególnym segmentom rynku.
Biorąc pod uwagę przede wszystkim posiadany
potencjał usługowy można wyróżnić następujące
przykłady pakietów usług:
Marketing usług hotelarskich
konferencyjny - nocleg, wyżywienie, udostępnianie
sali konferencyjnej i obsługa konferencji,
wystawienniczy - nocleg, wyżywienie, udostępnianie
pomieszczeń i holu do ekspozycji,
weekendowy - nocleg, wyżywienie, usługi rekreacyjnosportowe, na ogół sprzedawane po niższej cenie (w
hotelach biznesowych, w dużych miastach),
rekreacyjno-wypoczynkowy - nocleg, wyżywienie,
usługi fitness i spa,
okolicznościowy - (np. bankiety, wesela)- nocleg,
wyżywienie, obsługa konsumpcyjna i rozrywkowa
imprezy oraz inne usługi towarzyszące
Marketing usług hotelarskich
Paradoksalnie w okresie spowolnienia gospodarczego w hotelach sieci Starwood wzrosło zainteresowanie produktami pakietowymi, które za wyższą cenę oferują większą gamę usług. Dlatego też hotele Sheraton w 2009 r. zainwestowały w stworzenie lub rozbudowę konceptu pięter klubowych, które oprócz pokoju, oferują dostęp do Club Lounge, gdzie goście mogą bezpłatnie zapraszać partnerów biznesowych na spotkania, korzystać z internetu. W ten sposób oszczędzają
na wydatkach reprezentacyjnych.
Marketing usług hotelarskich
CENA
– suma wartości jaką nabywca musi
przekazać by uzyskać korzyści
z posiadania o produktu lub usługi
– to suma pieniędzy jaką konsument musi
zapłacić przy zakupie produktu lub usługi
– to pieniężny wyraz wartości towaru
Marketing usług hotelarskich
Cena ujęciu marketingowym powinna
umożliwić realizację strategii marketingowej
hotelu oraz być dostosowana do wewnętrznych i
zewnętrznych warunków działania (np. wielkości
popytu na usługi)
Marketing usług hotelarskich
Cena od innych instrumentów marketingowych różni się tym, że jako
JEDYNA PRZYNOSI ZYSK POZOSTAŁE TWORZĄ
KOSZTY
Marketing usług hotelarskich
Czynniki determinujące poziom cen
–
–
–
–
–
–
–
nabywcy i ich popyt, wrażliwość na ceny
konkurenci
ustawodawca
pośrednicy
stan gospodarki
zasoby hotelu
cele hotelu
Marketing usług hotelarskich
cena
cena
4
12
10
2
Q1
Q2
Q
Popyt nieelastyczny
Q1
Q2
Popyt elastyczny
Q
Marketing usług hotelarskich
Metody (formuły) ustalania ceny (3C):
– kosztowa (cost)– w postaci: przeciętny
jednostkowy koszt zmienny + jednostkowy zysk
lub przeciętny jednostkowy koszt całkowity +
jednostkowy zysk
– popytowa (customers)– w oparciu o wielkość
popytu i zależności między popytem a ceną
– cen konkurencyjnych (competitors) – w
oparciu o cenę proponowaną przez konkurentów
(niżej, na równi, wyżej)
Marketing usług hotelarskich
Metody kształtowania ceny na podstawie popytu:
1. Wg dostarczonej klientowi wartości – suma
korzyści (różnica między całkowitą wartością dla
klienta a całko-witym kosztem ponoszonym przez
klienta w związku z produktem) – kierunek na niska
cenę
2. Wg wartości postrzeganej – wg wyobrażenia
kupującego o funkcjach produktu, marce, warunkach
gwarancji, reputacji hotelu - kierunek na wysoką
cenę
Marketing usług hotelarskich
Metody kształtowania ceny na podstawie konkurencji:
1. Metoda lidera cenowego narzucającego cenę
konkurentom
2. Metoda naśladownictwa – wyższa, niższa, taka sama cena
3. Metoda ceny średniej
4. Ustalanie cen psychologicznych – postrzeganych jako kalkulowane ze szczególną starannością
Marketing usług hotelarskich
• Przykład:
Motel 2* położony przy wjeździe nie będzie proponował cen pokoi na poziomie hoteli 4* znajdujących się w centrum miasta. Powinien zbadać
poziom cen w obiektach podobnych, tzn. podobnej kategorii, położonych przy wjeździe do miasta (hoteli, pensjonatów, moteli) i np. ustalić swoją cenę
na poziomie średnim.
Marketing usług hotelarskich
Strategie ceny nowego produktu
1. Cena penetracyjna – cena penetracji rynku (market minus) – niska cena nowo wprowadzanego produktu na rynek (niższa od cen konkurencyjnych porównywalnych produktów), → strategia dobra dla produktów o prostej technologii wytwarzania, łatwo dających się naśladować przez konkurencję, o wysokiej elastyczności cenowej popytu oraz gdy segment docelowy nie jest w stanie płacić ceny wysokiej
→ strategia pozwala szybko uzyskiwać duży udział w rynku, zniechęca potencjalnych konkurentów do wejścia z nowym, podobnym produktem, kreuje duży popyt na nowości
Marketing usług hotelarskich
Strategie ceny nowego produktu
2. Skimming – „zbierania śmietanki” (market plus) ‐ wysoka cena nowo wprowadzanego produktu na rynek (wyższa od cen konkurencyjnych, porównywalnych produktów),
→ strategia efektywna, gdy produkty są prawdziwym nowum
do tej pory nie oferowanym, w przypadku produktów „wysokiej” technologii, firma ma pozycję wyłącznego producenta, konkurentom trudniej wejść z nowym produktem, segment docelowy jest w stanie zapłacić wysoką cenę
→ strategia pozwala szybciej odzyskać nakłady poniesione na rozwój nowego produktu, pozwala utrzymać popyt na niższym poziomie co zniechęca potencjalnych konkurentów, łatwiej zarządzać taką ceną, a wysoka cena kreuje wizerunek hotelu
oferującego produkty wysokiej jakości.
Marketing usług hotelarskich
Różnicowanie cen (dyferencjacja, dyskryminacja cen)
polega na stosowaniu różnych od podstawowej cen (wyższych, niższych)w celu dostosowywania wielkości popytu do możliwości produkcyjnych/
usługowych firmy najczęściej jednak przybiera postać obniżek (redukcji) cen w celu dodatkowego zachęcenia nabywców do zakupu (są to dyskonta, zwane także rabatami, upustami).
Marketing usług hotelarskich
Przykład taktyki cenowej:
W hotelu 1* różnica w cenie pokoju dwuosobowego
między ceną oferowaną w cenniku a ceną dla grup
zorganizowanych może oscylować w okolicach 10 –
15% niżej za pokój. Tymczasem w hotelach 4* i 5*
analogiczna różnica może sięgać 50 – 60%.
• Inne ceny są jeszcze oferowane biurom podróży.
Poziom ich zależy od dotychczasowej współpracy, tj.
ilości zrealizowanych osobonoclegów lub
pokojonocy.
• Hotele stosują jeszcze inne ceny dla przedsiębiorstw,
tzw. ceny korporacyjne, które są przeważnie 10 –
30% niższe niż te wykazane w cenniku.
Marketing usług hotelarskich
Przykład taktyki cenowej:
• Stosowane są jeszcze ceny weekendowe, które
oznaczają dla hoteli zlokalizowanych w miastach
typu Warszawa, Poznań, Wrocław zniżkę ok.50% w
stosunku do cen oficjalnych (zamiera turystyka
biznesowa, a turystyka kulturowa jest mała). Inaczej
jest np. w Kazimierzu Dolnym, w którym ceny
weekendowe mogą oznaczać wyższy poziom niż w
tygodniu.
Marketing usług hotelarskich
Istota dystrybucji
• jest to zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców, • to właśnie ona wieńczy działania marketingowe bowiem ostatecznie decyduje o tym, że produkt trafi do ostatecznego odbiorcy, czyli jest warunkiem realizacji produktu, a więc jego sprzedaży,
• dobrze opracowana strategia dystrybucji eliminuje trudności zbytu produktu.
Marketing usług hotelarskich
W dystrybucji produktu hotelu dwie podstawowe
kwestie:
• lokalizacja obiektu – wtedy ważna dostępność do
obiektu np. parking, tablice drogowe,
kierunkowskazy, usytuowanie w miejscowości – w
centrum, przy ruchliwej drodze, poza miejscowością
• budowanie kanałów dystrybucji
Marketing usług hotelarskich
Kryterium
Typ kanału
liczba szczebli pośredniczących 1. krótkie 2. długie
liczba pośredników na jednym szczeblu
1. wąskie
2. szerokie
występowanie pośredników
1. bezpośrednie
2. pośrednie
znaczenie kanału dla hotelu
1. podstawowe
2. pomocnicze
rodzaje przepływających strumieni
1. transakcyjne
2. rzeczowe
Marketing usług hotelarskich
Przykład:
• Hotel korzysta wyłącznie z hotelowych systemów
rezerwacji (ang. HRS). Rozlicza się w sposób
prowizyjny lub za pomocą opłaty abonamentowej.
Cechy kanału dystrybucji: musi otrzymać ofertę wg
własnego standardu a nie wg wymagań klientów z
rynku docelowego danego hotelu. Zapewnia jednak
duże możliwości sprzedaży usług.
Marketing usług hotelarskich
Przykład:
• Dystrybucja przez własny system np. Polish Prestige
Hotels&Resorts. Oferta jest dostosowana do
wymagań klientów z grupy docelowej. Hotel ponosi
opłatę na fundusz marketingowy (raz na kwartał –
2,500 zł) i opłatę jednorazową za przystąpienie do
programu.
• W praktyce każdy hotel stosuje mieszane kanały i
strategie dystrybucji – dostosowane do lokalizacji,
czy innych czynników.
Czynniki wpływające na wybór kanału
dystrybucji (związane z ):
•
•
•
•
•
konsumentami
produktem
przedsiębiorstwem
pośrednikami
konkurencją
Marketing usług hotelarskich
Promocja
zespół taktycznych i strategicznych środków
komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy,
zainteresowania i pozytywnego wyobrażenia
dotyczącego przedsiębiorstwa turystycznego
(regionu) i jego znanych bądź nowych produktów w celu przyciągania do nich turystów i motywowania ich do zakupu
Marketing usług hotelarskich
Funkcje promocji
•Informacyjna
•Intensyfikująca sprzedaż
•Pobudzająca popyt
•Konkurencyjna
Marketing usług hotelarskich
Instrumenty promocji
•Reklama
•Promocja uzupełniająca (promocja sprzedaży)
•Sprzedaż osobista
•Public relations i publicity
Marketing usług hotelarskich
Reklama
wszelka płatna forma bezosobowego przedstawiania i popierania idei, dóbr lub usług
przez określonego nadawcę przeważnie przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu
Marketing usług hotelarskich
Promocja uzupełniająca
podejmowanie krótkookresowych działań i stosowanie środków o charakterze ekonomicznym,
zachęcających konsumentów do natychmiastowego
zakupu, poprzez oferowanie im dodatkowych
korzyści zwiększających okresowo wartość
sprzedawanych produktów i usług
Marketing usług hotelarskich
Sprzedaż osobista
osobista i bezpośrednia prezentacja oferty firmy
przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy
Marketing usług hotelarskich
Public relations i publicity
wszelkie działania mające na celu promowanie
i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub
produktu/usługi.
Marketing usług hotelarskich
Promocja jako proces komunikacji
Nadawca/odbiorca
Kodowanie
Dekodowanie
Przekaz
Odbiorca/nadawca
kanał
Zakłócenia
Sprzężenie
zwrotne
Odpowiedź
Marketing usług hotelarskich
Przyczyny zakłóceń
• brak segmentacji rynku i kierowanie działań promocyjnych do nieodpowiednich grup nabywców
• nieprawidłowo skonstruowany przekaz promocyjny, który używa znaków i symboli niezrozumiałych dla odbiorcy bądź
niezgodnych z jego postawami i poglądami,
• nieodpowiedni środek przekazu, co spowoduje, że przesłanie promocyjne nie trafia do wybranego odbiorcy bądź zostaje odebrane negatywnie,
• źle dobrany moment wysłania przekazu promocyjnego, Marketing usług hotelarskich
Przyczyny zakłóceń
• zła jakość zarówno medium przekazu, jak i samego przesłania,
• bardziej interesujące, lepsze jakościowo, nasycone wyrazis‐
tymi bodźcami, działania marketingowe przedsiębiorstw konkurencyjnych,
• psychofizyczne predyspozycje odbiorców przekazu promo‐
cyjnego, które powodują, iż odbiorcy odczytują i zapamiętują
przesłanie jedynie fragmentarycznie,
• oddziaływanie na odbiorców osób trzecich, w tym rodziny, przyjaciół, grup społecznych i grup odniesienia,
• istniejąca już, wynikająca z wcześniejszych doświadczeń, negatywna postawa otoczenia wobec przedsiębiorstwa.
Marketing usług hotelarskich
Targi i wystawy w hotelarstwie – elementy budżetu
imprezy targowej:
• Koszt stoiska,
• Koszt obsługi stoiska,
• Koszty delegacji i reprezentacji,
• Koszty promocji naszego udziału na targach –
poprzedzające, w trakcie trwania, promocja
wyróżnienia na targach (po imprezie targowej).
Elementy programu lojalnościowego
Liczba obiektów oferujących program
Liczba usług objętych programem
Początek promocji
Sposób uzyskania karty
Sposób użycia karty
Premiowane punktami usługi w obiektach
Zasady przyznawania punktów
Sposób odbioru nagród/sposób korzystania z punktów
Partnerzy
Reklamacje
Promocja towarzysząca
Akcje charytatywne/Akcje sponsorskie
Szczegóły programu lojalnościowego PPH&R – Prestige Club na
stronie www.pphotels.pl
Marketing usług hotelarskich
Strona www hotelu:
• Funkcje
• Wymogi
• Zalety
Marketing usług hotelarskich
Podstawowe wymogi:
• Zawartość merytoryczna – cechy: informacja
wyczerpująca, użyteczność informacji, sposób
przedstawienia
informacji
(interesujący,
śmieszny itp), wiarygodność i aktualność
informacji.
• Prezentacja
–
sztuka
przedstawienia
informacji, czytelność, rozwiązania graficzne,
jakość opracowanych tekstów i zdjęć.
• Szczególna analiza pod kątem promowanych
wyróżników - USP
Marketing usług hotelarskich
• Łatwość odnajdywania informacji – dostępność i
przejrzystość wyszukiwarki wewnętrznej, obecność
linków do innych stron, licznik wejść, kwestionariusz
ankiety online, gry i konkursy. Wirtualne doradztwo
w zakresie możliwości pobytu turystycznego w
danym
miejscu.
Odsyłacze
(kontakty)
do
wyspecjalizowanego
personelu
w
temacie
szczegółowej informacji i doradztwa.
• Języki obce – liczba języków, w których
przygotowano stronę, tłumaczenie witryny, poziom
dostępności informacji w różnych językach.
Marketing usług hotelarskich
• Media – obecność, jakość i liczba aplikacji
multimedialnych,
umieszczonych
na
stronie.
Możliwość obejrzenia filmów, czy odbycia
wirtualnego spaceru po danym obszarze. Dostępność
poszczególnych
mediów
dla
przeciętnego
użytkownika (nie wymaga bardzo zaawansowanego
sprzętu).
Marketing usług hotelarskich
• Grupy odbiorców – liczba grup, dla których
przygotowano informację. Tekst i zdjęcia dzielone
dla poszczególnych odbiorców (przede wszystkim –
turystów, inwestorów, mieszkańców, przedstawicieli
mediów).
• Pozycjonowanie strony w sieci – pozycja w
wyszukiwarce google.pl czy mniej znanych.
• Dane teleadresowe – telefon, adres, mail hotelu.
Download