2. aspekty prawne wniosku

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 4.3.2016 r.
COM(2016) 111 final
2016/0063 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
PL
PL
UZASADNIENIE
1.
KONTEKST WNIOSKU
1.1 Kontekst
W dniu 7 kwietnia 2011 r. Komitet Ministrów przyjął Konwencję Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja nr 210).
W dniu 11 maja 2011 r. Konwencję otwarto do podpisu. Zgodnie z art. 75 Konwencja jest
otwarta do podpisania i zatwierdzenia przez państwa członkowskie Rady Europy, państwa
niebędące jej członkami, które uczestniczyły w jej opracowaniu, oraz Unię Europejską.
Konwencja została wynegocjowana podczas sześciu posiedzeń specjalnego komitetu ad hoc
między grudniem 2009 r. a grudniem 2010 r. Unia Europejska wraz z państwami
członkowskimi uczestniczyła w tych posiedzeniach jako obserwator. W dniu 1 sierpnia 2014
r. Konwencja weszła w życie w następstwie jej dziesiątej ratyfikacji przez państwo
członkowskie Rady Europy. Do dnia 1 lutego 2016 r. Konwencję ratyfikowało 12 państw
członkowskich UE, a 25 państw ją podpisało.
Przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka i stanowi skrajną formę
dyskryminacji, zakorzenioną w nierówności płci i przyczyniającą się do jej utrzymania i
wzmocnienia. Równość kobiet i mężczyzn należy do podstawowych wartości i celów Unii
Europejskiej, uznanych w traktatach (art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 8
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)) oraz w Karcie praw podstawowych
Unii Europejskiej (art. 23). Karta uznaje także prawo do godności ludzkiej, prawo do życia i
prawo do integralności osoby oraz zakazuje nieludzkiego lub poniżającego traktowania, jak
również wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 1-5 Karty). Ochrona kobiet
przed przemocą jest również obowiązkiem na mocy konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, której UE jest stroną, wraz z państwami członkowskimi1. Komitet ONZ
monitorujący wykonanie tej konwencji zalecił, aby UE ratyfikowała konwencję Rady Europy,
czyniąc w ten sposób krok w kierunku walki z przemocą wobec kobiet i dziewcząt
niepełnosprawnych2.
Ogólnie rzecz biorąc, UE jest silnie zaangażowana w zwalczanie przemocy nie tylko na jej
własnym terytorium, lecz również w ramach jej inicjatyw międzynarodowych3.
UE zajęła stanowcze stanowisko4 w sprawie konieczności eliminowania przemocy wobec
kobiet i finansuje konkretne kampanie i projekty oddolne prowadzone w celu walki z tym
1
2
3
4
PL
Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2010/48/WE) (Dz.U. L 23 z 27.1.2010,
s. 35-36).
Uwagi podsumowujące dotyczące sprawozdania wstępnego Unii Europejskiej, CRPD/C/EU/CO/1,
4.9.2015,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU
%2fCO%2f1&Lang=en
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusionsgender-development/ Konkluzje Rady, plan działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020,
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-genderdevelopment/; Konkluzje Rady w sprawie planu działania dotyczącego praw człowieka i demokracji na
lata 2015–2019 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/pl/pdf; Wytyczne
UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2016173%202008%20INIT
Zob. np. COM(2010) 491 final, Komunikat Komisji - Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn
2010-2015
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0491&from=EN ); Konkluzje Rady z dnia 8 marca 2010
r.
w
sprawie
wykorzeniania
przemocy
wobec
kobiet
w
Unii
Europejskiej,
2
PL
zjawiskiem. Obowiązujące przepisy w dziedzinie ochrony ofiar przestępstw, seksualnego
wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, azylu oraz
migracji uwzględniają szczególne potrzeby ofiary przemocy uwarunkowanej płcią.
Mimo wysiłków zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE, stopień przemocy
wobec kobiet jest wciąż poważnym problemem. Według opublikowanego w 2014 r. badania
przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych5 jedna trzecia kobiet w UE w wieku
powyżej 15 lat doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej, co dwudziesta kobieta
została zgwałcona, 75 % kobiet pracujących w wykwalifikowanych zawodach lub na
wysokich stanowiskach kierowniczych padło ofiarą molestowania seksualnego, a co dziesiąta
kobieta doświadczyła nękania lub molestowania seksualnego przy użyciu nowych
technologii.
Przemoc na tle płciowym ma wpływ nie tylko na zdrowie i samopoczucie kobiet, ale także na
ich udział w rynku pracy, wpływając negatywnie na niezależność ekonomiczną kobiet i na
gospodarkę jako całość. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn szacuje, że
przemoc na tle płciowym wobec kobiet rocznie generuje w UE koszty w wysokości ok. 226
mld euro6.
1.2 Cel i treść Konwencji
Jak określono w rozdziale I Konwencji, tworzy ona ogólne ramy prawne w celu ochrony
kobiet i dziewcząt przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobiegania, ścigania i
eliminowania przemocy wobec nich, w tym przemocy domowej. Dotyczy ona szerokiej gamy
działań, począwszy od gromadzenia danych i podnoszenia świadomości, aż po środki prawne
dotyczące kryminalizacji różnych form przemocy wobec kobiet. Obejmuje ona środki mające
na celu ochronę ofiar przemocy i ich wsparcie, a także porusza kwestię przemocy
uwarunkowanej płcią w kontekście azylu i migracji, jak również wymiar transgraniczny.
Konwencja ustanawia specjalny mechanizm monitorowania w celu zapewnienia skutecznego
wdrożenia jej postanowień przez Strony.
W Konwencji zdefiniowano kluczowe terminy stosowane w całym tekście. Rozszerzono w
niej definicję kobiet, tak by obejmowała dziewczęta w wieku poniżej 18 lat. Strony są
zobowiązane do potępienia wszelkich form dyskryminacji poprzez zapewnienie, aby zasada
równości kobiet i mężczyzn była stosowana w ich porządkach prawnych. Wyjaśniono, że
możliwe jest prowadzenie akcji afirmatywnej. Zgodnie ze charakterem Konwencji jako
instrumentu na rzecz praw człowieka, zobowiązuje ona wszystkie Strony do zadbania o to, by
podmioty publiczne nie angażowały się w żadne akty przemocy oraz do zapewnienia
należytej staranności w zapobieganiu, ściganiu, karaniu oraz przyznawaniu zadośćuczynienia
za akty przemocy popełniane przez podmioty niepubliczne. Konwencję stosuje się w czasie
pokoju i w trakcie konfliktów zbrojnych. Konwencja ustanawia wiążące zobowiązania
wyłącznie w odniesieniu do kobiet, jednak zachęca się do stosowania jej do wszystkich ofiar
przemocy domowej, tj. również do mężczyzn i chłopców.
5
6
PL
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf;
Dokument
roboczy służb Komisji „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w latach 2016–2019”,
SWD(2015)
278
final
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
Szacunki kosztów przemocy na tle płciowym w Unii Europejskiej: Sprawozdanie z dnia 5.12.2014 r.,
http://eige.europa.eu/node/393
3
PL
Rozdział II uzupełnia podejście obecne w najnowszych instrumentach Rady Europy –
„zapobieganie, ochrona, ściganie” – obowiązkiem wprowadzenia zintegrowanej polityki7 i
stosowania całościowego podejścia do zjawiska przemocy, ponieważ środki prawne
stosowane w kontekście zapobiegania, ochrony i ścigania same w sobie nie wystarczą do
wyeliminowania przemocy wobec kobiet. Przekłada się to na zobowiązanie do stawiania praw
ofiar na pierwszym miejscu oraz zapewnienie skutecznej współpracy pomiędzy wszystkimi
właściwymi organami, tj. między instytucjami, agencjami i organizacjami na wszystkich
szczeblach, tj. na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Organizacje pozarządowe i
społeczeństwo obywatelskie muszą być uznawane za ważnych partnerów i Strony muszą je
zachęcać do działania i wspierać. Strony muszą przeznaczać odpowiednie zasoby finansowe i
ludzkie na potrzeby wdrażania zintegrowanej polityki, środków i programów zwalczania i
zapobiegania przemocy, w tym odpowiednie finansowanie podmiotów pozarządowych.
Ponadto w Konwencji uznaje się zasadniczą rolę systematycznego i odpowiedniego
gromadzenia danych do celów opracowywania skutecznych strategii i monitorowania działań
podejmowanych z wykorzystaniem mechanizmu nadzorującego na podstawie rzetelnych i
porównywalnych danych.
Główny przepis dotyczy powołania i, w razie konieczności, utworzenia jednego lub więcej
organów odpowiedzialnych za koordynację, wdrażanie, monitorowanie i ocenę polityki i
środków, w tym koordynację gromadzenia, analizy i rozpowszechniania danych.
W rozdziale III określono wspólne zobowiązania Stron w zakresie zapobiegania. Zgodnie z
ogólnym kierunkiem Konwencji, Strony są zobowiązane do stosowania podejścia
wielowymiarowego, obejmującego podnoszenie świadomości, uwzględnianie kwestii
równości płci i przemocy w formalnym kształceniu na wszystkich poziomach z
wykorzystaniem odpowiednich materiałów dydaktycznych i programów nauczania, a także
szersze promowanie niestosowania przemocy i równouprawnienia w ramach nieformalnego
kształcenia, sportu, kultury, rozrywki i mediów. Strony muszą zapewnić właściwe szkolenia
dla specjalistów zajmujących się ofiarami i sprawcami. Konieczne jest również wprowadzenie
środków w celu zapewnienia wsparcia i programów terapeutycznych dla sprawców. Należy
zachęcać media i sektor technologii informacyjnych do udziału w opracowywaniu materiałów
i dobrowolnych norm.
W rozdziale IV ustanawia się ogólne zasady dotyczące charakteru informacji, wsparcia i
ochrony oferowanych ofiarom przemocy, jak również świadkom. Zawiera on wykaz
obszarów, w których Strony muszą ustanowić określone środki. Obejmują one wsparcie
ogólne, takie jak doradztwo prawne i psychologiczne, ja również usługi specjalistyczne, w
tym schroniska, bezpłatne i całodobowe telefony zaufania, specjalistyczne badania lekarskie i
sądowe dla ofiar przemocy seksualnej oraz uwzględnianie potrzeb dzieci występujących
w roli świadków. Należy również wprowadzić środki mające na celu zachęcanie osób
będących świadkami aktów przemocy lub osób mających uzasadnione podstawy, by
podejrzewać, że tego typu akt może zostać popełniony bądź że można spodziewać się
kolejnych aktów przemocy, do zgłaszania takich aktów, a także przepisy dotyczące
warunków, na jakich zgłaszanie aktów przemocy lub spodziewanych aktów przemocy przez
specjalistów nie narusza ich ogólnego obowiązku zachowania poufności.
W rozdziale V dotyczącym prawa materialnego określono te formy przemocy, które
wymagają zastosowania instrumentów prawa karnego, i nałożono na Strony wymóg
uwzględnienia określonych przestępstw w swoich systemach prawa karnego. Obejmują one
7
PL
Zob. sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji
,
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001
6800d383a
4
PL
przemoc psychiczną z zastosowaniem gróźb lub przymusu, nękanie8, przemoc fizyczną,
przemoc seksualną i gwałt, wymuszone małżeństwo, okaleczanie narządów płciowych kobiet,
przymusową aborcję lub sterylizację oraz molestowanie seksualne. Strony muszą podjąć
działania uniemożliwiające uzasadnianie wszelkich tego rodzaju przestępstw „honorem”.
Konwencja zobowiązuje Strony do kryminalizacji pomocnictwa w popełnieniu tych
przestępstw, usiłowania ich popełnienia, a także podżegania osób trzecich do ich popełnienia
oraz do ustanowienia odpowiednich i odstraszających sankcji. Przy ustalaniu sankcji możliwe
jest branie pod uwagę prawomocnych wyroków wydanych przez inną Stronę. W krajowych
porządkach prawnych należy określić pewne okoliczności obciążające, zgodnie z Konwencją.
Ponadto Konwencja zobowiązuje Strony do zapewnienia ofiarom przestępstw określonych w
Konwencji odpowiednich środków prawa cywilnego i odszkodowania i zadośćuczynienia od
sprawcy, jak również odpowiedniego odszkodowania od państwa9. Podczas postępowania
sądowego w przedmiocie opieki, prawa widzenia i bezpieczeństwa dzieci bierze się pod
uwagę przypadki użycia przemocy. W kwestiach proceduralnych Konwencja zobowiązuje
Strony do ustanowienia jurysdykcji w odniesieniu do przestępstw popełnionych na ich
terytorium, przez jednego z ich obywateli lub osobę zamieszkującą na ich terytorium.
Zobowiązuje ona również Strony do starań o ustanowienie jurysdykcji w sprawach
przestępstw popełnionych przeciwko ich obywatelowi lub przeciwko osobie zamieszkującej
na ich terytorium10. Ponadto strony nie są uprawnione do ustanawiania obowiązkowych
alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów.
Rozdział VI dotyczy prawa proceduralnego oraz środków ochrony podczas postępowania
przygotowawczego i postępowania sądowego. Strony muszą zapewnić, aby organy ścigania
udzielały ofiarom niezwłocznej ochrony, obejmującej gromadzenie dowodów, i
przeprowadzały ocenę ryzyka śmierci i powagi sytuacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na
dostęp sprawców do broni palnej. Porządki prawne muszą przewidywać możliwość przyjęcia
nakazów doraźnych oraz zakazów lub nakazów ochronnych bez nadmiernego ciężaru
finansowego lub administracyjnego dla ofiary. Zasadniczo, ściganie najpoważniejszych
przestępstw nie może być uzależnione od złożenia powiadomienia o popełnieniu przestępstwa
lub skargi złożonych przez ofiarę11. W tym rozdziale Konwencji zamieszczono katalog
otwarty rozwiązań niezbędnych, by chronić prawa i interesy ofiar, w tym ich potrzeby jako
świadków, na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i postępowania
sądowego. Obejmuje to na przykład środki ochrony ofiar przed zastraszaniem i ponowną
wiktymizacją, jak najszybsze poinformowanie ich w razie zwolnienia lub ucieczki sprawcy,
lub zadbanie, w miarę możliwości, o unikanie kontaktu między ofiarą a sprawcą. Szczególną
uwagę należy zwrócić na specjalne potrzeby dzieci występujących jako ofiary i świadkowie.
Strony muszą zapewnić prawo do pomocy prawnej. Ponadto przedawnienie należy
interpretować w taki sposób, aby w przypadku najpoważniejszych przestępstw umożliwić
skuteczne wszczęcie ścigania po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletniości12.
W rozdziale VII uwzględniono fakt, że migrantki oraz kobiety ubiegające się o azyl są
szczególnie narażone na przemoc na tle płciowym i w tym kontekście wprowadzono
rozumienie przemocy uwzględniające kwestie płci społeczno-kulturowej. Migrantki będące
8
9
10
11
12
PL
Strony mają prawo do stosowania sankcji innych niż karne jedynie w przypadku przemocy
psychologicznej i nękania, zob. art. 78 ust. 3.
Strony mogą złożyć zastrzeżenie wobec tego wymogu, zob. art. 78 ust. 2.
Zastrzeżenia można złożyć w odniesieniu do kilku aspektów odnośnego przepisu, zob. art. 44.
Strony mogą jednak złożyć zastrzeżenie w odniesieniu do drobnych przestępstw przemocy fizycznej,
zob. art. 78 ust. 2.
Strony mają możliwość złożenia zastrzeżenia w odniesieniu do takich przestępstw jak przymusowe
małżeństwo, okaleczanie narządów płciowych kobiet oraz przymusowa aborcja lub sterylizacja. Nie
można wyłączyć w drodze zastrzeżenia przemocy seksualnej, w tym gwałtu.
5
PL
ofiarami przemocy będą miały możliwość otrzymania niezależnego prawa pobytu13. Przemoc
na tle płciowym należy uznać za formę prześladowań, a ocenę statusu uchodźcy trzeba
przeprowadzać z uwzględnieniem kwestii płci. Ponadto Strony muszą wprowadzić procedury
azylowe uwzględniające kwestie płci. Rozdział ten dotyczy również przestrzegania zasady
non-refoulement w odniesieniu do ofiar przemocy wobec kobiet.
Rozdział VIII poświęcony jest zagwarantowaniu międzynarodowej współpracy między
Stronami. Strony współpracują przy wdrażaniu konwencji i korzystają z właściwych umów
międzynarodowych i regionalnych dotyczących współpracy. Strony muszą zagwarantować
możliwość wnoszenia roszczeń w kraju zamieszkania ofiary za przestępstwa popełnione na
terytorium innej Strony. W sytuacji gdy dana osoba jest bezpośrednio zagrożona Strony
powinny wymieniać się informacjami w celu wprowadzenia środków ochronnych. Rozdział
ten obejmuje obowiązek przetwarzania danych osobowych zgodnie z Konwencją Rady
Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (nr
108).
W rozdziale IX ustanowiono mechanizm monitorowania wdrażania Konwencji. Powołana
zostanie niezależna grupa ekspertów („GREVIO”)14, składająca się z 10 do maksymalnie 1515
członków. Jej członkowie będą niezależnymi i wysoko wykwalifikowanymi ekspertami oraz
obywatelami Stron16. Procedurę wyboru określił Komitet Ministrów17. Członkowie GREVIO
są wybierani przez Komitet Stron.
GREVIO otrzymuje od Stron sprawozdania, może również przeprowadzić bardziej
szczegółowe dochodzenia i wizyty w poszczególnych krajach. GREVIO przedkłada Stronom
projekty sprawozdań do zaopiniowania. Ostateczne sprawozdanie i wnioski przekazywane są
danej Stronie i Komitetowi Stron. Komitet Stron może zdecydować o przyjęciu zaleceń
skierowanych do danej Strony. GREVIO może również przyjąć zalecenia ogólne. Parlamenty
krajowe zachęca się do udziału w działaniach monitorujących. GREVIO działa zgodnie ze
swoim regulaminem wewnętrznym18.
Komitet Stron składa się z przedstawicieli Stron konwencji. Wybiera on członków GREVIO.
Komitet zbiera się na wniosek jednej trzeciej Stron, Przewodniczącego Komitetu Stron lub
Sekretarza Generalnego Rady Europy.
W rozdziale X wyjaśnia się, że Konwencja nie wpływa na zobowiązania Stron wynikające z
innych instrumentów międzynarodowych oraz że Strony mają swobodę zawierania innych
umów międzynarodowych w sprawach objętych Konwencją w celu uzupełnienia lub
wzmocnienia jej przepisów.
W rozdziale XI określa się procedurę wprowadzania poprawek do Konwencji. Strony, które
nie są członkami Rady Europy, będą konsultowane w sprawie poprawek.
13
14
15
16
17
18
PL
Strony mogą złożyć zastrzeżenie wobec postanowień art. 59 dotyczącego prawa pobytu, zob. art. 78
ust. 2.
Grupa Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej
Tych pięciu dodatkowych członków zostanie powołanych po ratyfikowaniu Konwencji przez 25.
państwo.
Każdy członek GREVIO musi być obywatelem innego państwa.
Rezolucja CM/Res(2014)43 w sprawie zasad dotyczących procedury wyboru członków Grupy
Ekspertów ds. Działań przeciwko Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO),
19.11.2014,https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res%282014 %2943&Language=lanFrench&Ve
r=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogge
d=FDC864
Przyjętym przez GREVIO na jego pierwszym posiedzeniu w dniach 21-23.9.2015
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001
68048358b
6
PL
Rozdział XII zawiera postanowienia końcowe. Obejmują one m.in. wyjaśnienie, że
Konwencja pozostaje bez uszczerbku dla korzystniejszych przepisów wewnętrznych lub
wiążących przepisów prawa międzynarodowego, klauzulę dotyczącą rozstrzygania sporów
oraz przepisy odnoszące się do podpisania, ratyfikacji, wejścia w życie oraz przystąpienia do
Konwencji przez państwa, które nie są członkami Rady Europy. Konwencja jest otwarta do
podpisu przez Unię Europejską (art. 75 ust. 1) oraz podlega ratyfikacji, przyjęciu lub
zatwierdzeniu. Konieczne dokumenty składane są Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
Po podpisaniu lub ratyfikowaniu Konwencji każde państwo oraz UE może określić
terytorialny zakres jej stosowania. Możliwe jest złożenie zastrzeżeń w odniesieniu do
ograniczonej liczby postanowień i na (odnawialny) okres pięciu lat.
Konwencję uzupełnia załącznik określający przywileje i immunitety przysługujące członkom
GREVIO (oraz innym członkom delegacji) podczas wizyt w ramach wykonywania swoich
funkcji.
1.3 Cel polityczny EU wynikający z podpisania Konwencji
Podejście zawarte w Konwencji jest w pełni zgodne z wielowymiarowym podejściem Unii do
zjawiska przemocy na tle płciowym oraz kierunkiem środków przyjętych w ramach
wewnętrznych i zewnętrznych obszarów polityki Unii. Podpisanie Konwencji stanowiłoby
silny sygnał polityczny dotyczący zaangażowania UE w zwalczanie przemocy wobec kobiet,
uspójniłoby jej działania wewnętrzne i zewnętrzne oraz stworzyło komplementarność między
poziomem krajowym a unijnym, a także wzmocniłoby wiarygodność i odpowiedzialność Unii
wobec jej partnerów międzynarodowych. Krok ten przyczyniłby się również do wzmocnienia
działań UE przeciwko przemocy wobec kobiet dzięki przyjęciu podejścia lepiej
skoordynowanego wewnętrznie i nadaniu tym działaniom większej skuteczności na forach
międzynarodowych.
2.
ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU
2.1. Kompetencja UE do podpisania Konwencji
Państwa członkowskie zachowują kompetencję w zakresie istotnych elementów Konwencji,
w szczególności w zakresie większości przepisów prawa karnego materialnego i innych
przepisów rozdziału V w zakresie, w jakim są one poboczne, natomiast UE posiada
kompetencję w zakresie znacznej części postanowień Konwencji, powinna zatem podpisać
Konwencję wraz z państwami członkowskimi.
Unia Europejska posiada w szczególności kompetencję w dziedzinie równości płci i walki z
dyskryminacją na podstawie art. 157 TFUE, co ma znaczenie w odniesieniu do rozdziału I,
oraz w odniesieniu do molestowania seksualnego – objętego art. 40 Konwencji – w dziedzinie
zatrudnienia i pracy oraz w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i
usług, a także kompetencję, jak również prawo wtórne na mocy artykułów 82 i 84 TFUE w
odniesieniu do środków zawartych w rozdziale IV i rozdziale VI, które dotyczą ochrony i
wspierania ofiar oraz postępowania przygotowawczego, ścigania, prawa procesowego i
środków ochronnych. Jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne kobiet i dzieci, podstawę
prawną działań stanowi art. 83 ust. 1 TFUE. Na mocy art. 78 i 79 TFUE UE posiada
kompetencje w odniesieniu do niektórych kwestii w dziedzinie azylu i migracji, które są
przedmiotem rozdziału VII Konwencji. Status pobytu obywateli UE zamieszkałych poza
swoim krajem oraz ich małżonków pochodzących z państw trzecich, jak również status
obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi oraz ich małżonków
PL
7
PL
leży w kompetencji UE zgodnie z art. 18, 21, 46, 50, 78 i 79 TFUE. W odniesieniu do
aspektów ochrony konsularnej (zob. art. 18 ust. 5 Konwencji), kompetencje Unii wynikają z
art. 23 TFUE. Ponadto Unia posiada kompetencje na mocy artykułów 81 i 82 TFUE w
transgranicznych sprawach cywilnych i karnych, co ma znaczenie w odniesieniu do
przepisów zawartych w rozdziale VIII dotyczących współpracy międzynarodowej19. Rozdział
ten obejmuje również obowiązki dotyczące ochrony danych, czyli obszaru wchodzącego w
zakres kompetencji Unii zgodnie z art. 16 TFUE.
Unia przyjęła liczne przepisy w większości tych obszarów. Obejmują one: molestowanie
seksualne w dziedzinie zatrudnienia i pracy oraz w zakresie dostępu do towarów i usług oraz
dostarczania towarów i usług20, prawa, wsparcie i ochrona ofiar przestępstw w kontekście
postępowań karnych, w tym postępowania przygotowawczego i ścigania21, azyl i migracja
oraz status pobytu obywateli państw trzecich22, transgraniczna współpraca sądowa w
sprawach cywilnych i karnych23, przepisy prawa karnego materialnego służce ochronie dzieci
19
20
21
22
23
PL
Zob. na przykład pkt 329 sprawozdania wyjaśniającego do Konwencji, w którym informuje się, że
art. 62 ust. 2 Konwencji opiera się na decyzji ramowej Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 1).
Dyrektywa 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i
usług, Dz.U. L 372 z 21.12.2004, s. 37; dyrektywa 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w
dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23; dyrektywa 2010/41/UE z dnia 7 lipca
2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących
działalność na własny rachunek, Dz.U. L 180 z dnia 15.7.2010, s. 1;
dyrektywa 2012/29/UE ustanawiająca minimalne normy dotyczące praw, wsparcia i ochrony ofiar
przestępstw, Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.
Odpowiednie prawo wtórne obejmuje dyrektywę 2004/81/WE w sprawie dokumentu pobytowego
wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi, Dz.U. L 261 z 6.8.2004,
s. 19; dyrektywę 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin, Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12;
dyrektywę 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich,
Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98; dyrektywę 2009/52/WE przewidującą minimalne normy w odniesieniu
do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających
obywateli krajów trzecich, Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24; dyrektywę 2011/95/UE w sprawie norm
dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów
ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania
ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony, Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9; dyrektywę
2013/33/UE w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających
się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96 oraz dyrektywę
2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, Dz.U.
L 180, s. 60; zob. także dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 158 z
30.4.2004, s. 77 oraz dyrektywa Rady 2003/109/WE dotycząca statusu obywateli państw trzecich
będących rezydentami długoterminowymi, Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44.
Rozporządzenie (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach
cywilnych, Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 4; dyrektywa 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do
wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych
zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o takim charakterze, Dz.U. L 26 z 31.1.2003, s.
41; dyrektywa 2004/80/WE odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 261 z
6.8.2004, s. 15; decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania
do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania
przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych, Dz.U. L 337
z 16.12.2008, s. 102; dyrektywa 2011/99/WE w sprawie europejskiego nakazu ochrony, Dz.U. L 338 z
21.12.2011, s. 2; decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW w sprawie organizacji wymiany informacji
pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji,
Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 23; decyzja Rady 2009/316/WSiSW w sprawie ustanowienia europejskiego
systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej
8
PL
(które są, w odniesieniu do dziewcząt, objęte zakresem Konwencji)24, przepisy dotyczące
audiowizualnych usług medialnych oraz ochrony nieletnich, zakaz dyskryminacji w
informacjach handlowych i podżeganie do nienawiści na tle m.in. płciowym 25 oraz ochrona
danych osobowych. 26 Istnieje również prawodawstwo unijne dotyczące aspektów współpracy
państw członkowskich w obszarze ochrony konsularnej przysługującej obywatelom UE27.
Obowiązki wynikają również z konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, której
UE i państwa członkowskie są stronami28. W art. 6, 7, 15 i 16 Konwencja nakłada na państwa
będące jej Stronami, w zakresie ich kompetencji, obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym
kobietom i dzieciom równych praw oraz ochrony osób niepełnosprawnych przed
wykorzystywaniem, przemocą i nadużyciami.
W zakresie, w jakim Konwencja może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres,
Unia posiada wyłączną kompetencję na podstawie art. 3 ust. 2 TFUE. Tak jest na przykład w
przypadku kwestii dotyczących statusu pobytu obywateli państw trzecich i bezpaństwowców,
w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej, w zakresie, w jakim jest on objęty
ustawodawstwem Unii, oraz kwestii rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony
międzynarodowej, a także w odniesieniu do praw ofiar przestępstw. Wiele obowiązujących
przepisów, o których mowa powyżej, to zasady minimalne, nie można jednak wykluczyć, że
w świetle najnowszego orzecznictwa Konwencja może mieć wpływ na niektóre z nich lub
zmieniać ich zakres.
2.2. Podstawa prawna decyzji Rady będącej przedmiotem wniosku
Istnieje ugruntowane orzecznictwo, zgodnie z którym wyboru podstawy prawnej dla środka
UE należy dokonywać w oparciu o obiektywne czynniki podlegające kontroli sądowej; należą
do nich cel i treść środka29. Jeżeli analiza środka UE wykaże, że służy on realizacji dwóch
celów lub że składa się z dwóch elementów, i jeżeli jeden z tych celów/elementów zostanie
uznany za główny lub przeważający cel lub element, podczas gdy drugi jedynie za
pomocniczy, taki środek należy ustanowić w oparciu o jedną podstawę prawną, tj. w oparciu
o podstawę właściwą dla głównego lub przeważającego celu lub elementu. Jeśli zostanie
wykazane, że środek służy realizacji kilku celów, które są nierozerwalnie ze sobą związane,
przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny ani pośredni w stosunku do innego, na zasadzie
wyjątku taki środek należy ustanowić w oparciu o różne odpowiednie podstawy prawne30.
24
25
26
27
28
29
30
PL
2009/315/WSiSW, Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 33; decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW w sprawie
uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 32.
Dyrektywa 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1.
Dyrektywa 2010/13/WE (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dz.U. L 95 z 15.4.2010,
s. 1.
Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31; decyzja ramowa Rady
2008/977/WSiSW w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach karnych, Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.
Dyrektywa (UE) 2015/637 w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę
konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich, Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 1.
Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2010/48/WE) (Dz.U. L 23 z 27.1.2010,
s. 35).
Sprawa C-377/12 Komisja przeciwko Radzie, pkt 34.
Ibid., pkt 34.
9
PL
Podstawy prawne na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które mają
znaczenie w niniejszym przypadku: art. 16 (ochrona danych osobowych), art. 19 ust. 1
(dyskryminacja ze względu na płeć), art. 23 (ochrona konsularna obywateli innego państwa
członkowskiego), art. 18, 50, 21 i 46 (swobodny przepływ osób, swobodny przepływ
pracowników i swoboda przedsiębiorczości), art. 78 (azyl, ochrona uzupełniająca i ochrona
czasowa), art. 79 (imigracja), art. 81 (współpraca sądowa w sprawach cywilnych), art. 82
(współpraca sądowa w sprawach karnych), art. 83 (ogólnounijna definicja przestępstw i kar w
dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym), art. 84
(środki na rzecz zapobiegania przestępczości nieprowadzące do harmonizacji przepisów) i
art. 157 (równość szans i równość traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i
pracy).
Konwencja obejmuje szereg elementów, jednak jej najważniejszy, ogólny cel polega na
zapobieganiu przestępstwom z użyciem przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej,
oraz na ochronie ofiar takich przestępstw. Wydaje się w związku z tym zasadne, aby niniejszą
decyzję oprzeć na kompetencjach Unii na mocy tytułu V TFUE, a w szczególności jego
art. 82 ust. 2 i art. 84. Postanowienia Konwencji dotyczące innych kwestii mają charakter
poboczny lub, na przykład w zakresie ochrony danych, charakter pomocniczy w odniesieniu
do środków, które stanowią trzon Konwencji31. W związku z tym główną podstawą prawną
umożliwiającą UE wykonywanie jej kompetencji w odniesieniu do całej Konwencji, z
wyłączeniem elementów, co do których nie ma kompetencji, są art. 82 ust. 2 i art. 84 TFUE.
2.3 Wniosek
Z istnienia powiązanych ze sobą kompetencji przyznanych Unii oraz kompetencji
nieprzyznanych Unii wynika, że zarówno państwa członkowskie, jak i Unia powinny
podpisać Konwencję.
31
PL
Fakt, że dany element ma charakter poboczny, nie oznacza, że Unia nie ma wyłącznej kompetencji w
zakresie tego elementu. Podstawa prawna przepisów Unii sama w sobie nie ma znaczenia dla celów
ustalenia, czy umowa międzynarodowa ma wpływ na przepisy Unii: o podstawie prawnej przepisów
wewnętrznych przesądza ich główny składnik, podczas gdy przepis, na który Konwencja może mieć
wpływ, może być jedynie pobocznym składnikiem tych przepisów. Celem wyłącznej kompetencji Unii
jest przede wszystkim ochrona skuteczności prawa Unii i należytego funkcjonowania systemów
stworzonych przez te przepisy, niezależnie od granic wyznaczonych przez postanowienia Traktatu, na
podstawie którego instytucje przyjęły takie przepisy (opinia 1/03, EU:C:2006:81, pkt 131).
10
PL
2016/0063 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust.
2 oraz art. 84 w związku z art. 218 ust. 5,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
PL
(1)
Unia wraz z państwami członkowskimi uczestniczyła jako obserwator w negocjacjach
dotyczących Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej (Konwencja nr 210) (zwanej dalej „Konwencją”),
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 7 kwietnia 2011 r. Konwencja
została otwarta do podpisu w dniu 11 maja 2011 r.
(2)
Zgodnie z art. 75 Konwencji, Konwencja jest otwarta do podpisu przez Unię.
(3)
Konwencja ustanawia ogólne i wielowymiarowe ramy prawne w celu ochrony kobiet
przed wszelkimi formami przemocy. Jej celem jest zapobieganie, ściganie i
eliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy domowej. Dotyczy
ona szerokiej gamy działań, począwszy od gromadzenia danych i podnoszenia
świadomości, aż po środki prawne dotyczące kryminalizacji różnych form przemocy
wobec kobiet. Obejmuje ona środki mające na celu ochronę ofiar przemocy i ich
wsparcie, a także porusza kwestię przemocy uwarunkowanej płcią w kontekście azylu
i migracji. Konwencja ustanawia specjalny mechanizm monitorowania w celu
zapewnienia skutecznego wdrożenia jej postanowień przez Strony.
(4)
Podpisanie Konwencji w imieniu Unii przyczynia się do realizacji zasady równości
kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, która to zasada należy do
podstawowych celów i wartości Unii Europejskiej i powinna być realizowana we
wszystkich jej działaniach zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 8
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 23 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej. Przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka i stanowi
skrajną formę dyskryminacji, zakorzenioną w nierówności płci i przyczyniającą się do
jej utrzymania i wzmocnienia. Zobowiązując się do wdrożenia Konwencji, Unia
potwierdza swoje zaangażowanie w walkę z przemocą wobec kobiet na swoim
terytorium i na całym świecie oraz potwierdza swoje obecne działania polityczne i
obowiązujące obszerne ramy prawne w dziedzinie prawa karnego procesowego, które
mają szczególne znaczenie dla kobiet i dziewcząt.
(5)
Państwa członkowskie zachowują kompetencję do kryminalizacji szeregu form
przemocy wobec kobiet w swoich krajowych systemach prawa karnego materialnego
zgodnie z wymogami Konwencji. Unia ma natomiast kompetencje obejmujące
większość postanowień Konwencji i przyjęła obszerny zbiór przepisów w tych
11
PL
obszarach. W szczególności Unia przyjęła przepisy w sprawie praw ofiar przestępstw,
zwłaszcza w drodze dyrektywy 2012/29/UE Parlamentu Europejskiego i Rady32.
Ponadto Konwencja zajmuje się kwestią potrzeb migrantek oraz kobiet ubiegających
się o azyl lub o ochronę uzupełniającą lub dodatkową poprzez wprowadzenie
perspektywy płci w tych obszarach, w których istnieje już obszerne prawodawstwo
UE.
(6)
Unia posiada wyłączną kompetencję w zakresie, w jakim Konwencja może wpływać
na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.
(7)
Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane dyrektywą 2012/29/UE i w związku z
powyższym biorą udział w przyjęciu niniejszej decyzji.
(8)
Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie
uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.
(9)
Konwencja powinna zatem zostać podpisana w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej
zawarcia w późniejszym terminie,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Konwencji Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, z zastrzeżeniem
zawarcia tej Konwencji.
Tekst Konwencji, która ma zostać podpisana, jest załączony do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Sekretariat Generalny Rady ustanawia instrument przekazujący pełne uprawnienia do
podpisania Konwencji, z zastrzeżeniem jej zawarcia, osobie (osobom) wskazanej
(wskazanym) przez Komisję.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
32
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję
ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57).
12
PL
Download