Dr Jolanta Panasiuk

advertisement
Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS w Lublinie
Udział w konferencjach naukowych
1991 rok
1.
6-9 lutego 1991 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w konferencji autorów II tomu
Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku pt. „Współczesny Język Polski” Zakładu
Języka Polskiego UMCS w Lublinie.
2.
16-17 czerwca 1991 r. w Lublinie udział w konferencji autorów II tomu Encyklopedii
Kultury Polskiej XX wieku pt. „Współczesny Język Polski” Zakładu Języka Polskiego
UMCS w Lublinie.
3.
21-23 czerwca 1991 r. w Karpaczu udział w na XII Konwersatorium z cyklu Język a
kultura „Płeć w języku i kulturze” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
4.
3-7 września 1991 r. w Bogdance k. Lublina udział w III Międzynarodowym
Seminarium „Społeczne skutki przekształceń gospodarczych i politycznych w
krajach Europy Środkowowschodniej” organizowanym przez Konsorcjum
Kształcenia Dorosłych i Rozwoju Ludzkich Możliwości.
5.
20-23 listopada 1991 r. w Lublinie udział w Międzynarodowej Slawistycznej
Konferencji Naukowej „Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych
i przejściowych” organizowanej przez Zakład Filologii Słowiańskiej UMCS w
Lublinie.
6.
25-27 listopada 1991 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w konferencji „Definicja i
definiowanie” Zakładu Języka Polskiego UMCS w Lublinie.
1992 rok
7.
28-30 maja 1992 r. w Lublinie udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich” Instytutu Filologii
Polskiej UMCS, I Oddziału Humanistycznego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
oraz Instytutu Środkowo-Wschodniej Europy.
8.
7-10 czerwca 1992 r. w Zielonce k. Poznania wygłoszenie referatu pt. Stereotypy
językowe na Konferencji Młodych Językoznawców „Język – Teoria – Dydaktyka”.
1993 rok
9.
17-18 września 1993 w Warszawie udział w Seminarium Naukowym „Metodologia
badań Logopedycznych” Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
10.
4-6 listopada 1993 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w Konwersatorium Naukowym
„Światy za słowami” Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.
11.
11-12 grudnia 1993 r. w Kazimierzu n. Wisłą wygłoszenie referatu pt. Stan badań
nad afazją w świetle teorii komunikacji językowej na Konferencji Naukowej
1
„Interakcje językowe i metody ich opisu” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS w Lublinie.
1994 rok
12.
14-17 września 1994 r. w Krakowie udział w 4th International Congress of
Neurolinguistics Polskiego Towarzystwa Neurolingwistyki.
13.
1-2 grudnia 1994 r. w Puławach wygłoszenie referatu Metody pracy nad afazją
[współautor: Tadeusz Czochra] na Konferencji Naukowej „Zaburzenia mowy i
metody ich usuwania – próba opisu” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS w Lublinie.
14.
27-29 września 1995 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w Konwersatorium Naukowym
Światy za słowami „Językowa kategoryzacja świata” Instytutu Filologii Polskiej UMCS
w Lublinie.
15.
1-2 grudnia 1994 r. w Puławach wygłoszenie referatu Ćwiczenia tekstowe. Akty
mowy na Konferencji Naukowej „Zaburzenia mowy i metody ich usuwania – próba
opisu” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
16.
12-14 grudnia 1994 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Stereotypy nazw
członków rodziny na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – język –
tradycja – tożsamość” Instytutu Filologii Słowiańskiej, Podyplomowego Studium
Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną Uniwersytetu Śląskiego oraz
Międzyuczelnianego Towarzystwa Naukowego im. K. Ajdukiewicza w Dąbrowie
Górniczej.
1995 rok
17.
14-16 czerwca 1995 r. w Karpaczu udział w XIV Konwersatorium z cyklu Język a
kultura „Językowy obraz świata a kultura” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
18.
24-25 listopada 1995 r. w Rzeszowie wygłoszenie referatu pt. Strategie
komunikacyjne w afatycznych zaburzeniach mowy na Konferencji Naukowej
„Interakcja językowa i tekst” Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie, Zakładu Logopedii i Językoznawstwa UMCS w Lublinie
oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego.
1996 rok
19.
10 grudnia 1996 r. w Warszawie udział w Seminarium Naukowym „Nowe tendencje
w badaniach nad zaburzeniami mowy” Komisji Logopedycznej Polskiego
Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.
20.
10 grudnia 1996 r. w Warszawie udział w Seminarium Naukowym „Programy
studiów logopedycznych i programy kształcenia studentów różnych kierunków w
zakresie logopedii” Komisji Logopedycznej Polskiego Towarzystwa Naukowego
Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.
1997 rok
21.
3-5 kwietnia 1997 r. w Bydgoszczy udział w Konferencji Naukowej „Skuteczność
słowa w działaniach politycznych i społecznych” Instytutu Filologii Polskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
2
22.
23.
24.
26 lutego 1997 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
5-7 czerwca 1997 r. w Zielonej Górze udział w LV Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego.
10 października 1997 w Kazimierzu n. Wisłą wygłoszenie referatu na Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Współczesne tendencje w opisie zaburzeń mowy” Zakładu
Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
1998 rok
25.
25-27 marca 1998 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Metatekst jako
wykładnik kompetencji językowej w tekstach afatycznych na Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Stan świadomości normatywno-stylistycznej” Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
26.
6-7 kwietnia 1998 r. w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu k. Warszawy udział
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zaburzenia głosu – badanie,
diagnozowanie, metody usprawniania” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury
Języka, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
27.
17-19 września 1998 r. w Ustroniu/Cieszynie wygłoszenie referatu Logopedyczna
metodologia diagnozowania afazji na III Kongresie Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji.
28.
8-10 października 1998 r. w Berlinie wygłoszenie referatu Zaburzenia języka a
komunikacja w przypadku afazji na Międzynarodowej Konferencji Młodych
Slawistów „POLYSLAV” II na Uniwersytecie Humboldta (Niemcy).
29.
4 listopada 1998 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
30.
18 listopada 1998 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
31.
20 listopada 1998 r. w Lublinie wygłoszenie wykładu pt. Logopedyczna metodologia
diagnozowania afazji na konferencji Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego.
1999 rok
32.
4-6 czerwca 1999 r. w Karpaczu wygłoszenie referatu Pragmatyka agresji w
audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży na XXIII Konwersatorium z cyklu Język a
kultura „Życzliwość i agresja w języku i kulturze” Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego.
33.
9 czerwca 1999 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
34.
19 czerwca 1999 r. w Pułtusku wygłoszenie referatu pt. Aspekty diagnozy afazji w
perspektywie różnych metodologii opisu języka na Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Diagnozowanie logopedyczne. Afazja. Zaburzenia rozwoju mowy”
Katedry Logopedii Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w
Pułtusku, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego
i Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka.
35.
30 września – 2 października 1999 r. w Białymstoku wygłoszenie referatu Audycja
radiowa jako tekst [współautor: Barbara Boniecka] na III Forum Kultury Słowa
3
36.
37.
38.
39.
40.
41.
„Język w mediach masowych” Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wydziału
Nauk Społecznych PAN, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Uniwersytetu w Białymstoku i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
7-9 października 1999 r. w Toruniu wygłoszenie referatu pt. Wykładniki spójności
tekstów afatycznych na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów
„POLYSLAV” III na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
15-17 października 1999 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu Afazja
semantyczna – diagnoza i terapia. Opis przypadku na XIII Zjeździe Naukowym
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Kolegium Redakcyjnego „Logopedii”.
21-22 października 1999 r. w Siedlcach wygłoszenie referatu Profilowanie wzorca
gatunkowego audycji przez spikerów radiowych [współautor: Barbara Boniecka] na
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Leksyka a gramatyka w tekście
językowym” Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz
Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.
8-10 listopada 1999 r. w Łodzi wygłoszenie referatu pt. Strategie i modele
konwersacji osób z afazją na Międzynarodowej Konferencji „Język w komunikacji”
Katedry Komunikacji Językowej i Katedry Literatury Porównawczej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
15-16 listopada 1999 r. w Dąbrowicy k. Lublina wygłoszenie referatu pt. Struktury
konwersacji w afazji na Konferencji Naukowej „Zaburzenia mowy a struktury języka”
Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
2-3 grudnia 1999 r. w Katowicach wygłoszenie referatu Przełamywanie
paradygmatu gatunkowo-stylistycznego tekstu życiorysu [współautor: Barbara
Boniecka] na Konferencji Naukowej „Gatunki mowy i ich ewolucja” Zakładu Historii
Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.
2000 rok
42.
2-4 października 2000 r. w Kazimierzu n. Wisłą wygłoszenie referatu pt. Sprawności
językowe a sprawności komunikacyjne u osób po uszkodzeniach mózgu na
Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „POLYSLAV” IV UMCS w Lublinie.
43.
13 października 2000 r. w Krakowie wygłoszenie referatu Typy wiedzy a gatunkowe
wzorce wypowiedzi [współautor: Barbara Boniecka] na Konferencji Naukowej
„Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym” Katedry Logopedii i Lingwistyki
Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej.
44.
20-22 października w Lublinie przeprowadzenie warsztatu Strategie postępowania
logopedycznego z osobami po uszkodzeniach mózgu (afazja, niedokształcenie mowy o
typie afazji, zaburzenia nieafatyczne) na XIII Warsztatach Naukowo-Szkoleniowych
„Rozwijanie sprawności językowych w poszczególnych zaburzeniach mowy”
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS w Lublinie.
45.
8-10 listopada 2000 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Oferta programowa
„Radia Lublin” dla dzieci i młodzieży [współautor: Barbara Boniecka] na Konferencji
Naukowej „Polszczyzna po 1989 roku – ze szczególnym uwzględnieniem
polszczyzny popularnonaukowej” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
4
2001 rok
46.
2 kwietnia 2001 r. w Lublinie udział w I Studenckiej Sesji Naukowej „Humanista
wobec tradycji i współczesności” Naukowego Koła Logopedów i Studenckiego Koła
Naukowego Etnolingwistów UMCS w Lublinie.
47.
22-23 września 2001 r. w Kazimierzu n. Wisłą przeprowadzenie warsztatu pt.
Studium przypadku osoby dorosłej z zaburzeniami rozwoju mowy nabytymi na skutek
urazu czaszkowo-mózgowego w drugim roku życia. Diagnoza, terapia, dynamika
wycofywania się zaburzeń na Konferencji Naukowej „Neuropsychologiczne
konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów” Zakładu Psychologii Klinicznej
i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS oraz Polskiego Towarzystwa
Neuropsychologicznego.
48.
27-29 września 2001 r. w Pradze wygłoszenie pt. Struktury języka a struktury
poznania w afazji na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „POLYSLAV”
V na Uniwersytecie Karola Wielkiego w Pradze referatu (Czechy).
49.
12-14 listopada 2001 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Konceptualizacja
przestrzeni a zaburzenia mowy na XXVIII Konwersatorium Język a kultura
„Przestrzeń w języku i kulturze” Zakładu Kulturoznawstwa oraz Zakładu Tekstologii
i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS w Lublinie i Ośrodka Badań nad
Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.
2002 rok
50.
22-23 kwietnia 2002 r. w Lublinie udział w II Studenckiej Sesji Naukowej
„Humanista wobec tradycji i współczesności” Naukowego Koła Logopedów i
Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS.
51.
25-27 kwietnia 2002 r. w Poroninie wygłoszenie referatu pt. Neologizmy
znaczeniowe w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy na I Konferencji Naukowej z
cyklu „Język – Literatura – Dydaktyka” Katedry Komunikacji Językowej i Katedry
Literatury Porównawczej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
52.
29 maja 2002 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Metatekst a metajęzyk w
wypowiedziach chorych z uszkodzeniami lewej półkuli mózgu na posiedzeniu Komisji
Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
53.
7-9 czerwca 2002 r. w Warszawie-Międzylesiu udział w Konferencji Naukowej
Zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka oraz Pomagisterskiego
Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Metody wspomagające
rozwój mowy w różnych opóźnieniach” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury
Języka oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu
Warszawskiego.
54.
5-8 września 2002 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Kompetencja a
performancja w afazji na XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w Lublinie.
55.
10-11 października 2002 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. By wyjść poza
standard (życiorys, podanie a list motywacyjny) [współautor: Barbara Boniecka] na
Konferencji Naukowej „Gatunki mowy i ich ewolucja” Zakładu Historii Języka
Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.
5
2003 rok
56.
15 stycznia 2003 r. w Lublinie wygłoszenie wykładu pt. Metatekst a metajęzyk w
afazji w Instytucie Filologii Angielskiej UMCS.
57.
26 stycznia 2003 r. we Wrocławiu wygłoszenie wykładu pt. Zaburzenia mowy po
stronnych uszkodzeniach mózgu – afazja i nieafatyczne zaburzenia mowy u dzieci na
Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
58.
24-27 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Struktury języka a
struktury poznania w afazji na Międzynarodowej Konferencji „Logopedia – teoria i
praktyka” Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Stowarzyszenia Twórców Zwolenników Psychostymulacji.
59.
24-27 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza
różnicowa zaburzeń językowych u chorych nabytymi uszkodzeniami mózgu (afazja,
dyzartria, nieafatyczne zaburzenia mowy, zespół czołowy, demencja wielozawałowa)
na Międzynarodowej Konferencji „Logopedia – teoria i praktyka” Podyplomowego
Studium Logopedycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia
Twórców Zwolenników Psychostymulacji.
60.
24-27 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Konceptualizacja
przestrzeni a zaburzenia mowy” na Międzynarodowej Konferencji „Logopedia –
teoria i praktyka” Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców Zwolenników Psychostymulacji.
61.
22 maja 2003 r. w Lublinie udział w IV Seminarium RRR Kognitywistyki
„Kognitywistyka – problemy i perspektywy” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii
UMCS.
62.
23 maja 2003 r. w Katowicach wygłoszenie wykładu pt. Logopedyczna metodologia
diagnozowania afazji na konferencji Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego.
63.
6-8 czerwca 2003 r. w Karpaczu wygłoszenie referatu pt. Idiolekt w afazji na XXXI
Konwersatorium z cyklu Język a kultura „Idiolekty w różnych sferach komunikacji”
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
64.
11-13 września 2003 roku w Nałęczowie udział w Konferencji Naukowej „Teksty
kultury – oblicza komunikacji XXI wieku” Centrum Języka i Kultury Polskiej dla
Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie.
65.
15-16 września 2003 r. w Biłgoraju wygłoszenie referat pt. Potoczność – kategoria
poznawcza czy językowa? Na przykładzie rozmaitych jednostek zaburzeń mowy” na
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Potoczność a zachowania językowe
Polaków” Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz
Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
66.
22-24 września 2003 r. w Czudcu k. Rzeszkowa wygłoszenie referatu pt. Tekst a
metatekst. Analiza wypowiedzi chorych ze stronnymi uszkodzeniami mózgu na
Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej „Współczesne analizy dyskursu.
Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze” Komisji Stylistycznej
Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
67.
18-20 września 2003 r. w Tybindze wygłoszenie referat pt. Wizytówka – tekst czy
nie-tekst [współautor: Rafał Zimny] na Międzynarodowej Konferencji Młodych
Slawistów POLYSLAV VII na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy).
6
68.
69.
70.
16-18 października 2003 r. w Lublinie udział w V Forum Kultury Słowa „Polak z
Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty” Rady Języka Polskiego, Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej, UMCS w Lublinie oraz Towarzystwa Kultury Języka.
8 grudnia 2003 r. w Lublinie wygłoszenie wykładu pt. Zaburzenia języka czy
komunikacji po stronnych uszkodzeniach mózgu u dzieci w Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli.
15-16 grudnia 2003 r. w Biłgoraju wygłoszenie referatu pt. Tekst – metatekst –
kontekst. Na przykładzie wypowiedzi afatycznych na Konferencji Naukowej „Mowa a
poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Zakładu Logopedii i
Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
2004 rok
71.
27-28 maja 2004 r. w Lublinie udział w II Seminarium RRR Kognitywistyki „O
podobieństwie” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie.
72.
17-19 czerwca 2004 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. na XLI Zjeździe
Naukowym Psychiatrów Polskich.
73.
22-26 września 2004 r. w Bergamo wygłoszenie referatu pt. Tekst – metatekst –
kontekst w afazji na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów POLYSLAV
VII na Uniwersytecie w Bergamo (Włochy).
74.
21-23 października 2003 r. w Kamieniu Śląskim wygłoszenie referatu pt. Afazja –
problem
narastający
na
Konferencji
Naukowej
„Polska
polityka
komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku” Rady Języka Polskiego przy
Prezydium PAN, Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Kultury Języka,
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
2005 rok
75.
7 marca 2005 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
76.
4-5 kwietnia 2005 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Interakcja w afazji.
TEKST – metaTEKST – konTEKST na Międzynarodowej Konferencji pt. Oblicza
komunikacji, Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
77.
19-20 maja 2005 r. w Lublinie udział w III Seminarium RRR Kognitywistyki
„Empatia” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS.
78.
27-28 maja 2005 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Diagnoza różnicowa
zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego.
79.
27-28 maja 2005 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Alalia – procedury
diagnostyczne i terapeutyczne na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia
mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego.
80.
27-28 maja 2005 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Schorzenia
neurodegeneracyjne w praktyce logopedycznej [współautor: Katarzyna Gustaw] na
XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia mowy a poznawcze i
komunikacyjne możliwości człowieka” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
7
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
8-12 czerwca 2005 r. we Florencji (Włochy) zaprezentowanie plakatu pt. Cognitive
and speech disorders in FTD/ALS patient [współautor: Katarzyna Gustaw] na 2nd
Congress of The International Society for Vascular Behavioural and Cognitive
Disorders (VAS-COG).
2-4 września 2005 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu Zaburzenia mowy w
przebiegu chorób neurodegeneracyjnych: diagnoza, terapia, rokowanie na II
Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy
oraz myślenia” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników
Psychostymulacji.
2-4 września 2005 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu Idiolekt w afazji na II
Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy
oraz myślenia” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników
Psychostymulacji.
2-4 września 2005 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Afazja w świetle
diagnozy neurologicznej, psychologicznej i logopedycznej na II Międzynarodowej
Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia”
Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.
14 listopada 2005 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
1-2 grudnia 2005 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Wizytówka wczoraj i dziś.
Autoprezentacja wobec przemian kulturowych [współautor: Rafał Zimny] na III
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja „Gatunek a
odmiany funkcjonalne”, Zakładu Historii Języka Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego.
18-25 czerwca 2005 r. w Waszyngtonie (USA) zaprezentowanie posteru pt. FTD/ALS
– A are Case With Cognitive Impairment And Variety Of Speech Disorders [współautor:
Katarzyna Gustaw] na Alzheimer’s Association International Conference on Prevention
of Dementia.
2006 rok
88.
12-22 kwietnia 2006 r. w Poznaniu udział w konferencji „Mówić po prawnie…
Zasady wymowy polskiej” Komisji Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego,
Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Językoznawstwa UAM oraz Wyższej Szkoły
Języków Obcych.
89.
18-19 maja 2006 r. w Lublinie udział w VI Seminarium RRR Kognitywistyki
„Obrazowanie” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS.
90.
26-27 maja 2006 r. w Siedlcach wygłoszenie referatu pt: Zaburzenia czynności
pisania i czytania u chorych z afazją na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „referat
pt: „Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją” Akademii Podlaskiej.
91.
12 czerwca 2006 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
92.
8-10 września 2006 r. w Warszawie udział w Ogólnopolskiej Konferencji
Logopedycznej „Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego
8
93.
94.
95.
96.
97.
układu nerwowego” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka,
Pomagisterskiego Studium Logopedycznego oraz Zakładu Fonetyki i Logopedii
Uniwersytetu Warszawskiego, Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu
Językoznawstwa PAN, Zakładu Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
25-27 września 2006 r. w Zamościu wygłoszenie referat Zaburzenia czynności
pisania i czytania u chorych z afazją w perspektywie komunikacyjnej na
Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów POLYSLAV X UMCS.
25-27 września 2006 r. w Lublinie zaprezentowanie posteru pt.: Otępienie czołowoskroniowe wieku rozwojowego. Studium przypadku [współautor: Maria M. KaczyńskaHaładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy
diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego” Akademii
Medycznej w Lublinie.
6-7 listopada 2006 r. w Lublinie udział w Międzynarodowej Konferencji
Etnolingwistycznej „Opozycja SWÓJ/OBCY (INNY) w językach i kulturach
słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie” Komisji Etnolingwistyki
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu
Językoznawstwa PAN, Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka
Polskiego UMCS.
18-19 listopada 2006 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Problemy diagnozy i
terapii sprzężonych zaburzeń mowy u dziewczynki z zespołem poróżyczkowym.
Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Konferencji
Naukowej „Edukacja osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla
logopedów i pedagogów” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
20 listopada 2006 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
2007 rok
98.
24-26 maja 2007 r. w Warszawie przeprowadzenie warsztatu pt. Zaburzenia
poznawcze i komunikacyjne w przebiegu zespołu neurodegeneracyjnego o nieustalonej
etiologii. Studium przypadku [współautorzy: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, Joanna
Jędrzejczak] na XX Konferencji nt. Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
99.
21-23 czerwca 2007 r. w Białymstoku przeprowadzenie warsztatu pt. na V Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.
100. 21-23 września 2007 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia czynności
czytania i pisania u chorych z afazją na III Międzynarodowej Konferencji
Logopedycznej „Logopedia u progu XXI wieku” Podyplomowego Studium
Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.
101. 21-23 września 2007 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu pt. Dynamika
narastania zaburzeń psychoruchowych w afazji pierwotnej postępującej. Studium
przypadku [współautor: Katarzyna Gustaw-Rothenberg] na III Międzynarodowej
Konferencji Logopedycznej „Logopedia u progu XXI wieku” Podyplomowego
Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.
9
102.
103.
21-23 września 2007 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia
komunikacyjne i poznawcze w przebiegu wieloogniskowego uszkodzenia mózgu.
Studium przypadku [współautor: Katarzyna Gustaw-Rothenberg] na III
Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia u progu XXI wieku”
Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.
9-10 listopada 2007 r. w Poznaniu przeprowadzenie warsztatu pt. Obraz zaburzeń
komunikacji u dziewczynki z wczesnodziecięcym zespołem psychoorganicznym
pourazowym. Diagnoza – terapia – rokowania [współautor: Maria M. KaczyńskaHaładyj] w panelu „Ciekawe przypadki” na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Nowoczesna Pediatria” Katedry Pediatrii Akademii Medycznej im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu.
2008 rok
104. 19 marca 2007 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
105. 28-30 marca 2008 r. w Warszawie zaprezentowanie posteru pt. Zaburzenia
psychiczne w przebiegu zespołu poróżyczkowego [współautor: Maria M. KaczyńskaHaładyj] na XXIII Konferencji Psychiatrów Dzieci i Młodzieży Od genów do
rodzicielstwa, od rodziny do instytucji” Polskiego Towarzystwa Psychiatrii
Dziecięcej.
106. 28-30 marca 2008 r. w Warszawie zaprezentowanie warsztatu pt. Od struktury do
funkcji – zaburzenia organiczne a czynnościowe CUN wiek rozwojowego [współautor:
Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXIII Konferencji Psychiatrów Dzieci i Młodzieży
„Od genów do rodzicielstwa, od rodziny do instytucji” Polskiego Towarzystwa
Psychiatrii Dziecięcej.
107. 14-17 maja 2008 r. w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. “How are speech
development disorders described in standards for disease diagnosis?” rozwojowego
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na International Conference „Diagnosis &
Treatment in Pediatric Neurology” Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.
108. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania
logopedycznego w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji na XVI
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń
mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i
Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
109. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania
logopedycznego w przypadku pragnozji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
110. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania
logopedycznego w przypadku afazji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
111. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Otępienie czołowoskroniowe wieku rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] pt.
Standard postępowania logopedycznego w przypadku afazji na XVI Konferencji
10
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy”
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS.
6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Diagnoza różnicowa
zaburzeń mowy w zespole poróżyczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj]
pt. Standard postępowania logopedycznego w przypadku afazji na XVI Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy”
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS.
6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza różnicowa
zaburzeń mowy w przypadkach afazji pierwotnej postępującej i demencji
wielozawałowej na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy
diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i
Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza różnicowa
zaburzeń mowy w przypadkach afazji pierwotnej postępującej i demencji
wielozawałowej na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy
diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i
Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Postępowanie
logopedyczne w przypadku niedokształcenia mowy o typie afazji poróżyczkowym
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XVI Konferencji NaukowoSzkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS.
6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Postępowanie
logopedyczne w przypadku pragnozji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
16-17 czerwca 2008 r. w Lublinie udział w Konferencji Naukowej „Polonistyczne
Językoznawstwo UMCS” Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu
Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS.
12-14 września 2008 r. w Warszawie udział w Ogólnopolskiej Konferencji
Logopedycznej „Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem
interdyscyplinarny” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka,
Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW, Zakładu Logopedii i Komunikacji
Językowej Wydziału Polonistyki UW, Zakładu Komunikacji Interpersonalnej i
Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
2009 rok
119. 22-24 maja 2009 r. w Łańcucie wygłoszenie referatu pt. Profil zaburzeń
lingwistycznych w Zespole Aspergera jako narzędzie do oceny funkcji poznawczych i
komunikacyjnych [współautor Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Kongresie
„Pogranicza Psychiatrii Rozwojowej” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
11
120.
121.
122.
123.
124.
125.
22-24 maja 2009 r. w Łańcucie przeprowadzenie warsztatu pt. Od struktury do
funkcji – zaburzenia organiczne a czynnościowe CUN wieku rozwojowego [współautor
Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Kongresie „Pogranicza Psychiatrii Rozwojowej”
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
5-6 czerwca 2009 r. w Siedlcach wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia w realizacji
struktur wyrazowych u chorych neurologicznie na Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Wyraz w języku i tekście – teoria i praktyka” Akademii Podlaskiej.
5-6 czerwca 2009 r. w Siedlcach przeprowadzenie warsztatu pt. „Struktury
wyrazowe w zaburzeniach mowy o podłożu neurologicznym – implikacje
diagnostyczne i terapeutyczne” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyraz w
języku i tekście – teoria i praktyka” Akademii Podlaskiej.
25-27 września 2009 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Profil zaburzeń
językowych w zespole Aspergera – kryteria diagnozowania i procedury terapeutyczne
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na I Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory –
aspekty biopsychospołeczne” Katedry Psychologii Klinicznej KUL Jana Pawła II oraz
Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.
25-27 września 2009 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. „Między strukturą
a funkcją – zaburzenia organiczne i czynnościowe CUN wieku rozwojowego. Diagnoza
– terapia – rokowania”
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na I
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w
psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne” Katedry Psychologii
Klinicznej KUL Jana Pawła II oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy
Psychologicznej.
16 listopada 2009 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Interakcja w afazji.
TEKST – meta-TEKST – kontekst na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy
Polskiej Akademii Nauk.
2010 rok
126. 10 maja 2010 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
127. 10-11 czerwca 2010 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Przeszłość i przyszłość w
badaniach nad afazją” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia –
współczesność i perspektywy rozwoju polskiej logopedii” Katedry Logopedii
Uniwersytetu Gdańskiego i Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego.
2011 rok
128. 2 lutego 2011 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Teoretyczne podstawy
postępowania logopedycznego w przypadkach alalii na Konferencji Logopedycznej
„Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” Metis.
129. 2 lutego 2011 r. w Katowicach przeprowadzenie warsztatu pt. Terapia alalii
motorycznej [współautor: Katarzyna Dworniczak] na Konferencji Logopedycznej
„Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” Metis.
12
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
2 lutego 2011 r. w Katowicach przeprowadzenie warsztatu pt. Terapia alalii
sensorycznej [współautor: Elżbieta Bogacz] na Konferencji Logopedycznej „Diagnoza
i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” Metis.
4-5 kwietnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Gdzie w mózgu mieszka
słowo? Biologiczne podstawy mowy i języka na Konferencji Naukowej „Dni Socjologa”
„Siła języka” Naukowego Koła Socjologów UMCS.
7-8 kwietnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Afazja a bilingwizm na
Konferencji Naukowej „Lingwistyka Stosowana – aktualne paradygmaty badawcze”
Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Zakładu Logopedii i
Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Standardy diagnozy i
terapii zaburzeń mowy u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi [współautor: Maria
M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie
neurologii dziecięcej” Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej.
1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowane plakatu pt. Diagnoza kliniczna a
diagnoza logopedyczna dzieci chorych neurologicznie - dylematy interpretacyjne
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych
„Blaski i cienie neurologii dziecięcej”.
1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Problemy
neuropsychiatryczne a Zespół Gregga [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na
VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”.
1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Dementia infantylis
w zespole padaczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe
Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”
1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Zintegrowany model
postępowania terapeutycznego w zespole psychorogranicznym pourazowym. Przebieg
- dynamika – rokowania) [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe
Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”.
10-11 czerwca 2011 r w Lublinie. zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia mowy u
dzieci chorych neurologicznie – standardy diagnozy i terapii logopedycznej
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.
10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Sprzężone zaburzenia
mowy u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi – dylematy interpretacyjne diagnozy
klinicznej i logopedycznej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu
Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.
10-11 czerwca 2011 r. poster pt. Dziecko z zespołem Gregga – diagnoza i terapia
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce” w Lublinie.
10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia
poznawcze i komunikacyjne w zespole padaczkowym – diagnoza i terapia
logopedyczna [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego
13
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i
Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.
10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza
logopedyczna w Zespole Aspergera – profile zaburzeń i procedury terapeutyczne
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.
10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Zasady
postępowania logopedycznego w zespole psychorogranicznym pourazowym wieku
rozwojowego. Przebieg - dynamika – rokowania [współautor: Maria M. KaczyńskaHaładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji
Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat
logopedii w Polsce” w Lublinie.
8-9 września 2011 r. w Kulicach k. Szczecina wygłoszenie referat pt. Modele
diagnozy różnicowej zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie na
Sympozjum Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego „Objaw a przyczyna w teorii i
terapii zaburzeń mowy”.
26-27 września 2011 r. referat pt. Metody badania rozpadu sprawności językowych i
komunikacyjnych u chorych neurologicznie na Konferencji Naukowej Zakładu
Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS oraz Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego „Diagnozowanie logopedyczne. Procedury i narzędzia
diagnostyczne w zaburzeniach mowy” w Biłgoraju.
28-30 września 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Modele
neuroplastyczności a procedury terapii zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką
[współautor: Magdalena Kozłowska] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych
„Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele”.
28-30 września 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Opóźniony
rozwój mowy a ADHD – problemy diagnostyczno-terapeutyczne [współautor: Maria M.
Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia
wieku rozwojowego – wspólne cele”.
28-30 września 2011 r. zaprezentowanie plakatu pt. Psychopatologiczny obraz
opóźnionego rozwoju mowy – diagnoza i terapia na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych
„Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele” we Wrocławiu.
28-30 września 2011 r. zaprezentowanie plakatu pt. Spektrum autystyczne w
opóźnionym rozwoju mowy – problemy diagnozy różnicowej [współautor: Maria M.
Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia
wieku rozwojowego – wspólne cele” we Wrocławiu.
28-30 września 2011 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu pt. Subtypy
zespołu Aspergera – profile psychopatologiczno-lingwistyczne [współautor: Maria M.
Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia
wieku rozwojowego – wspólne cele”.
18-20 listopada 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Kompetencja językowa a
kompetencja metajęzykowa w afazji na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i
Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania
neuropsychologii”.
14
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
18-20 listopada 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja pierwotna
postępująca jako osobna jednostka nozologiczna w logopedii na Konferencji
Naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego
umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”.
18-20 listopada 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Dynamika
narastania zaburzeń językowych w afazji pierwotnej postępującej [współautor:
Małgorzata Maj] na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
„Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”.
18-20 listopada 2011 r. w Lublinie zaprezentowaniu plakatu pt. Multilingwizm a
afazja [współautor: Małgorzata Maj] na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i
Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania
neuropsychologii”.
2-3 grudnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Dwie półkule – jeden mózg.
Biologiczne podstawy języka i komunikacji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Koła Logopedów i Audiologów UMCS „MOWA – MÓZG – ZACHOWANIE”.
5-6 grudnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. W mózgu mieszka słowo.
Neurobiologiczne podstawy języka i kultury na VIII Międzynarodowej Konferencji
Naukowej z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności Studenckiego Koła
Etnolingwistów UMCS „TEKST – INTERTEKST – KONTEKST”.
7-8 grudnia 2011 r. w Warszawie przeprowadzenie warsztatu pt. Deficyty w
komunikowaniu się w ontogenezie osób z zespołem Aspergera na Konferencji
szkoleniowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Całościowe zaburzenia
rozwojowe”.
7-8 grudnia 2011 r. w Warszawie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza
różnicowa zaburzeń mowy w całościowych zaburzeniach rozwojowych u dzieci.
Standardy diagnostyczne na Konferencji szkoleniowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej „Całościowe zaburzenia rozwojowe”.
2012 rok
159. 21-22 czerwca 2012 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Tekst – metatekst –
kontekst w perspektywie teorii interakcji. Implikacje metodologiczne na
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja – tradycja i innowacje”
Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie.
160. 5-8 lipca 2012 r. w Warszawie udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„SLI – specyficzne zaburzenie językowe. Diagnoza, prognoza, interwencja” Instytutu
Badań Edukacyjnych w Warszawie.
161. 21 listopada 2012 r. w Krakowie wygłoszenie referatu pot. Sprawności interakcyjne
jako kryterium różnicujące obraz zaburzeń rozwojowych u dzieci. Aplikacje
diagnostyczno-terapeutyczne na IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Nowa
Logopedia” Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
162. 21-22 września 2012 r. w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. Interakcja jako
kategoria diagnostyczna w różnicowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci [współautor:
Maria M. Kaczyńska-Haładyj], na 26 Konferencji „Poznanie i funkcjonowanie
społeczne – zaburzenia u dzieci i młodzieży” Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
15
163.
164.
21-22 września 2012 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Sprawności społeczne
w ontogenezie dziecka z zaburzeniami rozwoju – aplikacje diagnostycznoterapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], na 26 Konferencji
„Poznanie i funkcjonowanie społeczne – zaburzenia u dzieci i młodzieży” Sekcji
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
18-20 września 2012 r. w Toruniu wygłoszenie referatu pt. Diagnoza i terapia
logopedyczna w modelu wielospecjalistycznej opieki nad osobami przewlekle chorymi
na XV Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej „Odpowiedzialna
opieka nad osobami niesamodzielnymi” Europejskiego Centrum Opieki
Długoterminowej TZMO.
2013 rok
165. 19-20 czerwca 2013 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Kryteria wyodrębniania
jednostek nozologicznych – między rozpoznaniem klinicznym a diagnozą logopedyczną
wygłoszenie referatu na Ogólnopolskim Sympozjum Logopedycznym „Metodologia
badań logopedycznych”.
166. 20-22 czerwca 2013 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Płeć mózgu.
Neurobiologiczne uwarunkowania zachowań językowych i komunikacyjnych kobiet i
mężczyzn wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Płeć,
ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce”.
167. 27-29 czerwca 2013 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Kryteria lingwistyczne w
diagnozowaniu zespołu Aspergera [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na
XLIV Zjeździe Psychiatrów Polskich „Między neurobiologią a środowiskiem”.
168. 13-15 września w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Skala do oceny zaburzeń
mowy w zespole Aspergera konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia
diagnostyczne w logopedii”.
169. 13-15 września 2013 r. w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. Narzędzie
lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką [współautor:
Magdalena Kozłowska] na konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia
diagnostyczne w logopedii”.
170. 13-15 września w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. Opóźniony rozwój mowy a
ADHD – kryteria diagnozy logopedycznej konferencji Towarzystwa Kultury Języka
„Narzędzia diagnostyczne w logopedii”.
171. 13-15 września 2013 r. w Warszawie zaprezentowania plakatu pt. Praktyczne
parametry diagnozy różnicowej dzieci z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi
konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”.
172. 9–11 października w Szczecinie wygłoszenie referatu pt. Gdzie w mózgu mieszka
słowo? Filo- a ontogeneza mowy na IX Forum Kultury Słowa „Mówi się, czyli o
wymowie i wymowności Polaków” Rady Języka Polskiego.
173. 13-15 listopada 2013 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Neurobiologiczne
uwarunkowania tekstu - formy i gatunki wypowiedzi w afazji na konferencji naukowej
„Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice” Instytutu Języka Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego.
174. 6-7 grudnia 2013 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Sprawności interakcyjne jako
kryterium różnicowania zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na konferencji
naukowej „Język – człowiek – społeczeństwo”.
16
2014 rok
175. 17 stycznia 2014 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Model diagnozy różnicowej
zaburzeń rozwoju mowy
na seminarium naukowym pt. Profesor Halina
Mierzejewska w pracach oraz we wspomnieniach współpracowników – uczniów –
przyjaciół w 10. rocznicę śmierci” Towarzystwa Kultury Języka
176. 3 marca 2014 r. w Bytomiu wygłoszenie referatu pt. Jak nazywać, diagnozować i
rozpoznawać specyficzne zaburzenia rozwoju mowy? na konferencji naukowej pt.
„Czynnościowe a organiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju mowy. Diagnoza i
terapia” Regionalnego Ośrodka Metodycznego Metis w Katowicach oraz Kolegium
Nauczycielskiego w Bytomiu.
177. 23-25 czerwca 2014 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Między biologią a kulturą.
Przekaz medialny a możliwości percepcyjne człowieka na konferencji naukowej
„Człowiek – Media – Kultura”.
178. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Perspektywy badawcze w
opisie, diagnozie i terapii nabytych zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na XVIII
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.
179. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Mechanizmy
mózgowej dezintegracji a modele neuroplastyczności u dzieci z padaczką [współautor:
Magdalena Kozłowska] na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
„Logopedia – nowe horyzonty”.
180. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Rozwój poznawczy i
językowy dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska] na XVIII Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.
181. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja pierwotna
postępująca – problemy diagnozy i terapii logopedycznej [współautor: Małgorzata
Maj] na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe
horyzonty”.
182. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja a bilingwizm.
Studium przypadku [współautor: Małgorzata Maj] na XVIII Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.
183. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia uwagi u
dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – problemy diagnozy różnicowej na XVIII
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.
184. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja pierwotna
postępująca w diagnozie i terapii logopedycznej na XXII Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego.
185. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Kryteria
różnicowania zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na XXII Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego.
186. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Interakcja jako
kategoria istotna diagnostycznie w rozpoznawaniu zespołu psychoorganicznego na
XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
187. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Procedury
diagnostyczno-terapeutyczne w zespole zamknięcia na XXII Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego.
17
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
3-6 września 2014 r. w Szczecinie wygłoszenie referatu pt. Dysocjacja czy
neurodegeneracja? Narastające zaburzenia ruchowe, emocjonalne i poznawcze w
diagnozie klinicznej [współautor Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXII Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
12-14 września 2014 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Modele terapii
logopedycznej a mechanizmy neuroplastyczności na IV Międzynarodowej Konferencji
Logopedycznej „Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej” w 20-lecie wrocławskiej
logopedii.
26-27 września 2014 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Kryteria różnicowania
zaburzeń rozwoju mowy dla potrzeb diagnozy klinicznej na 27 Ogólnopolskiej
Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.
26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Diagnoza różnicowa
zaburzeń neurologicznych i psychicznych w przebiegu dysplazji korowej wieku
rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na 27 Ogólnopolskiej
Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.
26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Dynamika zaburzeń
neurorozwojowych
w następstwie czynnościowych zakłóceń pracy mózgu
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na 27 Ogólnopolskiej Konferencji
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.
26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Mutyzm wybiórczy
w autyzmie. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj]na 27
Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe
terapie?”.
26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Oblicza zaburzeń
psychicznych w przebiegu neurodegeneracji uwarunkowanej rodzinie [współautor:
Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.
26-27 września 2014 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Specyfika zaburzeń
interakcyjnych w encefalopatii dziecięcej [współautor: Maria M. KaczyńskaHaładyj]na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe
diagnozy, nowe terapie?”.
23-24 października 2014 r. w Gnieźnie zaprezentowanie wykładu pt.: Zaburzenia
interakcji u chorych neuropsychiatrycznie we wczesnym etapie leczenia.
Patomechanizmy – symptomatologia – terapia na konferencji z okazji 120 lat
istnienia Szpitala Dziekanka w Gnieźnie
„Wielowymiarowe spojrzenie na
psychiatrię”.
25. października 2014 roku w Bydgoszczy zaprezentowanie wykładu Strategie
terapii logopedycznej w przełamywaniu sensorycznych i motorycznych mechanizmów
zaburzeń rozwoju mowy na konferencji logopedycznej „Dziecko i dorosły w
obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych”.
21 listopada, 2014 r. w Bytomiu zaprezentowanie wykładu: Dziecięca afazja
ruchowa – przyczyny, mechanizmy, objawy na konferencji naukowej METIS „Dziecko
z afazją ruchową w przedszkolu i szkole”.
18
199.
200.
201.
202.
203.
204.
21 listopada, 2014 r. w Bytomiu zaprezentowanie wykładu: Wspomaganie rozwoju
dziecka z afazją ruchową na konferencji naukowej METIS „Dziecko z afazją ruchową
w przedszkolu i szkole”.
25-26 listopada 2014 r. w Warszawie udział w konferencji naukowej Instytutu
Badań Edukacyjnych „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się:
dysleksja i zaburzenia językowej SLI”.
5-6 grudnia 2014 r. w Lublinie udział w IV konferencji naukowej Naukowego Koła
Logopedów i Audiologów UMCS „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego”.
11-13 grudnia 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie wykładu pt. Subtypy zespołu
Aspergera na podstawie skali do oceny profilu zaburzeń lingwistycznych [współautor:
Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowoszkoleniowej „Medycyna Personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA SZKOŁADESIGN”.
11-13 grudnia 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie wykładu pt. Mutyzm wybiórczy w
autyzmie. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Medycyna Personalizowana
GENOM-ARCHITEKTURA SZKOŁA-DESIGN”.
11-13 grudnia 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie wykładu pt. Patofizjologia
autyzmu [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-szkoleniowej „Medycyna Personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA
SZKOŁA-DESIGN”.
2015 rok
205. 30 stycznia 2015 r. w Bytomiu wygłoszenie referatu pt. Profile zaburzeń
lingwistycznych
i psychopatologicznych w zespole Aspergera na konferencji
naukowo-szkoleniowej METIS w Katowicach „Zespół Aspergera w diagnozie i terapii
logopedycznej”.
206. 30 stycznia 2015 r. w Bytomiu wygłoszenie referatu Procedury terapii logopedycznej
w zespole Aspergera na konferencji naukowo-szkoleniowej METIS w Katowicach
„Zespół Aspergera w diagnozie i terapii logopedycznej”.
207. 2-4 marca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym wygłoszenie referatu pt. Zwyczajny jako
nadzwyczajny. Medialny obraz człowieka niepełnosprawnego na Konferencji Katedry
Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Obraz „zwykłego człowieka” w mediach”.
208. 11 marca 2015 r. w Warszawie wprowadzenie do dyskusji panelowej pt. Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce oświatowej, w tym w kontekście
obniżenia wieku obowiązku szkolnego na debacie ZNP i ZG PZL „Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych”.
209. 17-18 kwietnia 20015 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia mowy u
dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia logopedyczna w praktyce klinicznej
na konferencji „30-lecie Rehabilitacji Uniwersyteckiej w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie”.
210. 24-25 kwietnia 2015 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia rozwoju
ruchowego, poznawczego i językowego u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena
Kozłowska] na konferencji „Innowacyjna fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport"
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
19
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
21-23 maja 2015 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Wielospecjalistyczna ocena
rozwoju dziecka z zespołem Dravet [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na
XXVI Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
21-23 maja 2015 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia
neurorozwojowe w padaczce. Dynamika – leczenie – neuroplastyczność –
neurokompensacja [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXVI Konferencji
Naukowej Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
25-27 czerwca 2015 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Konwencja versus
kreakcja w perspektywie praw neurobiologii na konferencji Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu
Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie pt.
„Konwencja i kreacja tekstach kultury”.
11-13 września 2015 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Diagnoza i terapia
logopedyczna osób z zespołem psychoorganicznym czołowym na Ogólnopolskiej
Konferencji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka – Sekcja Logopedyczna,
Pomagisterskiego Studium Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Emisji Głosu
Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Metody i
techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki”.
18 września 2015 r. w Krośnie wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia rozwoju mowy w
diagnozie i terapii logopedycznej na I Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej
przez Fundację 21 pod patronatem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w
rozwoju”.
18 września 2015 r. w Krośnie przeprowadzenie warsztatu pt. Programowanie
języka u dziecka ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy na I Ogólnopolskiej
Konferencji organizowanej przez Fundację 21 pod patronatem Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i
terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju”.
22 września 2015 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Mózgowe mechanizmy
wydobywania głosu a neurobiologiczne przyczyny mutyzmu na konferencji
organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, „Pedagogium", Centrum Doskonalenia Logopedów Wyższej
Szkoły Nauk Społecznych oraz Fundację na rzecz osób dotkniętych mutyzmem
wybiórczym i ich rodzin „Mówię" pt. „Od ciszy do słowa – kompleksowe wsparcie
osób z mutyzmem wybiórczym".
28-30 września 2015 r. w Poznaniu zaprezentowanie plakatu pt. Dynamika zaburzeń
neurorozwojowych w padaczce objawowej - problemy diagnozy i terapii [współautor:
Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXVIII Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży pt. „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”.
28-30 września 2015 r. w Poznaniu zaprezentowanie plakatu pt. Rozwój dziecka z
zespołem Dravet. Dezintegracja – neuroplastyczność – neurokompensacja
[współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXVIII Konferencji Sekcji Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży pt. „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”.
28-30 września 2015 r. w Poznaniu wygłoszenie referatu pt. Specyficzne versus
niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie klinicznej [współautor: Maria
20
221.
222.
M. Kaczyńska-Haładyj] na XXVIII Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pt.
„Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”.
28-30 września 2015 r. w Poznaniu wygłoszenie referatu pt. Narracja jako wskaźnik
językowego i poznawczego rozwoju dziecka na XXVIII Konferencji Sekcji Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży pt. „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”.
19 listopada 2015 r. w Krakowie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania
logopedycznego w przypadku osób starszych na VI Ogólnopolskiej Konferencji
Logopedycznej pt. „Nowa Logopedia – diagnoza i terapia osób starszych”
Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
2016 rok
223. 21-22 kwietnia 2016 r. w Olsztynie wygłoszenie referatu pt. Język jako narzędzie
poznania a diagnoza i terapia logopedyczna, na VI Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej z cyklu Język edukacji. Język w edukacji, pt. „Nowe zjawiska w języku,
tekście, komunikacji”.
224. 20-12 maja 2016 r. w Krośnie wygłoszenie referatu pt. Sprawności społeczne u dzieci
z zaburzeniami
rozwoju - aplikacje diagnostyczno-terapeutyczne, na I
Międzynarodowej Konferencji pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z
zaburzeniami rozwoju” organizowanej przez Fundację 21.
225. 20-12 maja 2016 r. w Krośnie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza kliniczna a
diagnoza logopedyczna dziecka - dylematy interpretacyjne na I Międzynarodowej
Konferencji pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami
rozwoju” organizowanej przez Fundację 21.
226. 3-4 czerwca 2016 w Siedlcach wygłoszenie referatu pt. Sprawności komunikacyjne w
diagnozie i terapii logopedycznej na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Diagnoza a terapia w logopedii” organizowanej przez Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny.
227. 16-18 czerwca 2016 r. w Katowicach zaprezentowanie plakatu pt. Genotyp a fenotyp.
Oblicza neurodegeneracji uwarunkowanej dziedzicznie na 45. Zjeździe Psychiatrów
Polskich PTP, pt. „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”.
228. 16-18 czerwca 2016 r. w Katowicach zaprezentowanie plakatu pt. Dysocjacja czy
neurodegeneracja. Problemy diagnozy, leczenia i rehabilitacji na 45. Zjeździe
Psychiatrów Polskich PTP, pt. „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”.
229. 16-18 czerwca 2016 r. w Katowicach zaprezentowanie plakatu pt. Dynamika
zaburzeń rozwojowych u dziecka z padaczką. Diagnoza i terapia na 45. Zjeździe
Psychiatrów Polskich PTP, pt. „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”.
230. 5-7 września 2016 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Upośledzenie czy geniusz?
Od Aspergera do Sawanta na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu
Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie pt.
„Obcy, Inny w dyskursie publicznym”.
231. 16 września 2016 r. w Krośnie wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia neurorozwojowe
w padaczce dziecięcej na II Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez
Fundację 21 pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w
rozwoju”.
21
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
16 września 2016 r. w Krośnie przeprowadzenie warsztatu pt. Zaburzenia
rozwojowe w padaczce dziecięcej. Dynamika – leczenie – neuroplastyczność –
neurokompensacja na II Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Fundację
21 pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju”.
23-25 listopada 2016 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Różnicowanie nabytych
zaburzeń mowy u chorych neurologicznie w perspektywie teorii interakcji na III
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Medycyna personalizowana:
Genom – człowiek – świat – zagrożenia”.
23-25 listopada 2016 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Uwięzione słowa
Problemy diagnozy i terapii osób z zespołem zamknięcia na III Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Medycyna personalizowana: Genom –
człowiek – świat – zagrożenia”.
23-25 listopada 2016 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Opóźniony rozwój
mowy a ADHD Problemy diagnozy różnicowej na III Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej pt. „Medycyna personalizowana: Genom – człowiek – świat –
zagrożenia”.
23-25 listopada 2016 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. „Super kaleka” Obraz
niepełnosprawności w mediach masowych na III Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej pt. „Medycyna personalizowana: Genom – człowiek – świat –
zagrożenia”.
25 listopada 2016 r. w Reptach k. Tarnowskich Gór wygłoszenie referatu pt. Język a
komunikacja u osób z uszkodzeniami lewej półkuli mózgu na Interdyscyplinarnej
Ogólnopolskiej
Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej
pt.
„Rehabilitacja
skoordynowana osób niepełnosprawnych – leczenie, pielęgniarstwo, fizjoterapia,
logopedia.
6 grudnia 2016 r. w Radomiu wygłoszenie referatu pt. Dziecko z afazją w przedszkolu
i szkole na Konferencji Towarzystwa Logopedycznego.
22
Download