Zmiany klimatyczne

advertisement
Sebastian Stępień
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zmiany klimatyczne
i ich skutki dla rolnictwa
Ocieplenie klimatu – przedmiot
kontrowersji
3 hipotezy:
1) Następuje ocieplenie klimatu i jest ono
spowodowane działalnością człowieka (ONZ,
IPCC)
2) Następuje ocieplenie klimatu, ale wynika
ono z procesów naturalnych
3) W długim okresie (kilkudziesięciu lat) mówić
będziemy o ochłodzeniu klimatu
Sceptycy o zmianach klimatu




Od 15 lat średnie temperatury na powierzchni Ziemi nie
rosną, choć dwutlenku węgla jest coraz więcej.
Za ostatnie zmiany temperatur na Ziemi odpowiada nie
dwutlenek węgla, tylko słońce, które ostatnio jest mniej
aktywne (kanadyjski sceptyk i klimatolog, dr Tim Ball).
Inni naukowcy sugerują, że ostatnio więcej ciepła
pochłaniają oceany i w związku z tym atmosfera się nie
nagrzewa, ale woda oceaniczna tak.
Jeszcze inni twierdzą, że para wodna i pyły w powietrzu
odbijają więcej promieni słonecznych, przez co mniej
energii dociera do powierzchni Ziemi.
Sceptycy o zmianach klimatu

W roku 2013 warstwa pokrywy lodowej na Antarktydzie i w
Arktyce była wyższa niż w poprzednich latach (Centrum
Danych o Śniegu i Lodzie, USA).

Produkcja CO2 przez człowieka jest dzisiaj wielokrotnie
niższa w przeszłości robiły to wulkany.

Nawet gdyby zwiększyła się emisja CO2, to spowodowałaby
ona rozwój roślinności, co mogłoby skutkować
zwiększeniem plonów i poprawą w zakresie kryzysu głodu
na świecie.
Sceptycy o zmianach klimatu

Ponieważ lód ma większą objętość od wody, a
większa część lodowców znajduje się pod
powierzchnią mórz i oceanów, to topnienie
lodowców nie powinno podnieść poziomu mórz,
ale go obniżyć.
Sceptycy o zmianach klimatu



Zmiany klimatyczne są naturalne, a nie wynikają
z działalności człowieka.
Ok. 1000r. n.e. Grenlandia była w dużej części
zieloną wyspą, na której osiedlali się Wikingowie
W XVIIIw. tzw. mała epoka lodowcowa – można
było jeździć saniami po Bałtyku do Szwecji
Zmiany temperatury na Ziemi
Teorie spiskowe


Zmiany klimatyczne to wymysł "ekologicznego"
lobby na usługach państw opierających się na
energii atomowej.
Chodzi o dławienie gospodarek opartych na
energii węglowej i gazowej z własnych, krajowych
źródeł. W rezultacie będą one zmuszone kupować
energię od państw posiadających elektrownie
atomowe, które z kolei stworzą energetyczny
oligopol.
Teorie spiskowe
Ruch ekologiczny powstał na potrzeby polityki
premier Margaret Thatcher.
 Potrzebowała argumentów do ograniczenia
silnego przemysłu węglowego w Anglii.

Symptomy ocieplenia klimatu



Od początku ery przemysłowej (przełom XVIIIXIXw.) średnia temperatura na świecie wzrosła o
ok. 0,7 °C, a poziom wód w morzu o 15 cm.
Przełom XX i XXI w. najcieplejszy w ostatnim
tysiącleciu.
Stężenie CO2 w 2011 na poziomie 390 ppm
wobec 280 w epoce przedprzemysłowej.
Symptomy ocieplenia klimatu



Według prognoz naukowych katastrofalny w
skutkach byłby wzrost średniej temperatury o
2°C (poziom wód wzrośnie o pół metra).
Naukowcy z Brytyjskiego Ośrodka Badań
Antarktycznych twierdzą, że do końca XXI wieku
poziom mórz może podnieść się o ponad 35 cm.
Szczególnie ucierpi niskie wschodnie wybrzeże
Anglii, na którym znajduje się m.in. Londyn.
Z kolei eksperci ONZ szacują przyrost poziomu
wód pomiędzy 26 cm a 82 cm.
Symptomy ocieplenia klimatu


Klimatolodzy z Uniwersytetu Stanforda, Noah
Diffenbaugh i Chris Field, wyliczyli, że w
ostatnich kilkudziesięciu latach klimat zmienia się
10 razy szybciej niż w ciągu ostatnich 65 mln lat.
Wg tych naukowców, pod koniec wieku
temperatury na półkuli północnej zwiększą się o
5-6C, co spowoduje, że najgorętsze lato
ostatnich 20 lat będzie powtarzać się co roku.
Symptomy ocieplenia klimatu


Za sprawą topnienia lodów Antarktydy, która
każdego roku traci około 150 km3 lądolodu (4%
na dekadę), o 0,4 mm rocznie wzrasta poziom
wody w oceanie.
Stopnienie wszystkich lodów tego kontynentu, na
którym występuje 90% wszystkich wiecznych
lodów Ziemi, spowodowałoby wzrost poziomu
wody w oceanach o 65 m!
Wody przybywa, ale będzie
brakować wody pitnej


Jest to efekt przenikania słonej wody morskiej do
słodkowodnych warstw wodonośnych.
Zdaniem ekspertów w drugiej połowie XXIw. od
14 do 38% mieszkańców południa Europy
(głównie Półwysep Iberyjski) będzie cierpieć na
okresowy dotkliwy brak wody.
Przykłady ekstremalnych zjawisk
pogodowych







Rok 2003 – fala upałów w Europie
Grudzień 2010 – odnotowano 17C na Grenlandii,
przy średniej dla 30 lat równej -2C
Rok 2010 – fala upałów w Rosji i na Ukrainie
Rok 2010 – Brazylia, Kanada, Australia – rekordowe
powodzie
W samym 2010 roku doszło do 950 klęsk
żywiołowych, a średnio w latach 2000-2010 785
kataklizmów rocznie
Sierpień 2013 – śnieg na pustynii Atacama w Chile
Zima 2013 – w Polsce najcieplejszy grudzień od
ponad 40 lat. Miesiąc później rekordowo mroźna zima
w USA.
Pierwsi „uchodźcy klimatyczni”
To mieszkańcy wyspy Tegua na Pacyfiku
(państwo Vanuatu), którzy musieli
porzucić domy zalewane przez ocean.
 W kolejności są mieszkańcy wyspy
Cantaret w Papui Nowej Gwinei.

Zmiany klimatyczne wolniejsze niż
sądzono

Według wykresów zawartych w raporcie IPCC z
2012r. ocieplenie w latach 1990-2012 miało
wynieść od ok. 0,3 do 0,5 stopni Celsjusza. W
rzeczywistości średni wzrost temperatury na
Ziemi w tych latach wyniósł około 0,15 st. C.
Zmiany klimatyczne – kalendarium
wydarzeń





1988 – powstaje Intergovernmental Panel on Climate
Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w
skrócie IPCC) – cel: ocena ryzyka związanego z wpływem
człowieka na zmianę klimatu.
1991 – James Hansen, pracownik NASA – jeden z
pierwszych, który otworzył szeroką debatę nt. zmian
klimatycznych
1992 – Szczyt Ziemi w Rio – Ramowa Konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Od 1995r. kolejne szczyty klimatyczne ONZ
Protokół z Kioto – 1997r. – uzupełnienie Ramowej
Konwencji
Protokół z Kioto



Podpisany w grudniu 1997r., wszedł w życie w
lutym 2005r., trzy miesiące po ratyfikowaniu go
przez Rosję.
Zobowiązanie do redukcji do 2012r. emisji CO2,
metanu, tlenku azotu, HFC, PFC o 5,2% poziomu
z 1990r.
Przewiduje się, na skutek jego postanowień,
redukcję średniej temperatury globalnej
pomiędzy 0,02 °C a 0,28 °C do roku 2050.
Protokół z Kioto




31 maja 2002r. Unia Europejska ratyfikowała
protokół z Kioto.
Do lutego 2005r. protokół z Kioto został
ratyfikowany przez 141 krajów, wytwarzających w
sumie 61% światowej emisji gazów cieplarnianych
(obecnie 192 kraje).
Kilka krajów uprzemysłowionych odmówiło
ratyfikowania protokołu, w tym Stany Zjednoczone
i Australia.
Wśród krajów rozwijających się, protokołu nie
ratyfikowały Chiny (największy emitent gazów
cieplarnianych) i Indie.
Protokół z Kioto –
(anty)skuteczność




Stany Zjednoczone nie podlegając jego ograniczeniom
zredukowały emisję o 14 ton per capita, podczas gdy średnia
redukcja dla krajów EU27 wyniosła 12 ton per capita (w
stosunku do roku bazowego 1990).
W tym samym czasie jednak emisja per capita wzrosła o 205
ton w Chinach i o 100 ton w Indiach.
Ogółem emisja CO2 od roku bazowego wzrosła ok. 49%.
W 2011r. z protokołu wycofała się Kanada, aby zwiększyć
wydobycie ropy.
Zmiany klimatyczne – kalendarium
wydarzeń (c.d.)



W 2009 – szczyt klimatyczny w Kopenhadze –
zakończył się brakiem porozumienia
W 2013r. szczyt klimatyczny w Warszawie –
dziewiętnasty z rzędu
2015 rok – Paryż; ma zostać podpisana nowa
międzynarodowa umowa klimatyczna.
Szczyt klimatyczny w Warszawie


194 państwa
Ustalenia:
◦ Finansowanie działań na rzecz ograniczenia
przyczyn i skutków zmian klimatu – państwa
rozwinięte mają przeznaczać co roku na ten cel
min. 10 mld $ ze środków publicznych,
pobudzając środki prywatne
◦ Mechanizm pomocy dla ubogich krajów, które
cierpią z powodu zmian klimatu
W dalszej części prezentacji
przyjmiemy założenie, że w
najbliższych latach nastąpi ocieplenie
klimatu
 W tym kontekście ocenimy wpływ
tego ocieplenia na sytuację w
rolnictwie światowym oraz w Polsce

Rozwój rolnictwa uwarunkowania klimatyczne

Rozwój gospodarki żywnościowej
uzależniony jest istotnie od
warunków klimatycznych.

Wynika to z biologicznego charakteru
procesów w tym sektorze, a
zwłaszcza znaczenia zjawiska
fotosyntezy dla wzrostu roślin.
Rozwój rolnictwa uwarunkowania klimatyczne

Produkcja żywności praktycznie w całości
oparta jest na produkcji roślinnej:
◦ w sposób bezpośredni (konsumpcja chleba,
ryżu, ziemniaków, warzywa, owoców itp.)
◦ pośredni (mięso zwierząt, których żywienie
opiera się na paszach)
Rozwój rolnictwa uwarunkowania klimatyczne

Zmiany klimatyczne - grupy
czynników sprawczych:
◦ endogeniczne, wynikające z
wewnętrznych mechanizmów zmian
klimatycznych
◦ egzogeniczne (antropogeniczne),
związane z aktywnością człowieka
Zmiany klimatyczne w aspekcie
globalizacji

Znaczenie krajów znajdujących się na ścieżce
wysokiego wzrostu gospodarczego (Chiny, Indie,
Brazylia, Pakistan) dla zmian klimatycznych.

Duży udział w powstaniu efektu cieplarnianego
ma rozwijający się w tych regionach sektor rolny,
coraz bardziej kapitałochłonny.

Nowoczesne, intensywne rolnictwo wymaga o
wiele większego zużycia energii, niż tradycyjne
metody uprawy roli.
Zmiany klimatyczne w aspekcie globalizacji –
skutki kryzysu gospodarczego

Istotne znaczenie dla kształtu dalszych prac nad
przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym ma
spowolnienie gospodarcze na świecie.

Hipoteza:
w obecnej sytuacji gospodarczej na świecie
istnieje mniejsza skłonność państw do
pogłębiania działań w zakresie przeciwdziałania
zmianom klimatu.
Kluczowe działania państw to obecnie: zwalczanie
recesji i zadłużenia, zwalczanie bezrobocia,
problemy demograficzne
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Wyzwania przed rolnictwem:
◦ Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
◦ Dostępność ziemi i wody
◦ Dostosowanie się do zmian klimatycznych
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Czy rolnictwo przyczynia się do zmian
klimatu?
◦ Udział rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych to
ok. 9% (w roku 1990 – 11%)
◦ W latach 1990-2010 emisja gazów w rolnictwie UE
spadła o ponad 20%, podczas gdy w krajach
rozwijających się wzrosła o 20%
◦ Ale samo rolnictwo również przyczynia się do
redukcji CO2

Polska jest 17 emitentem gazów
cieplarnianych na świecie (za 2010r.)
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Przewidywane skutki zmian klimatycznych:
◦ wzrost średniej globalnej temperatury powietrza o
około 1,5° C - 4,5° C w ciągu najbliższych 100 lat
◦ podniesienie się poziomu morza
◦ nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych
◦ przesunięcie stref klimatycznych w kierunków
biegunów
◦ zmniejszenie wilgotności glebowej
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Konsekwencje dla rolnictwa:
◦ w regionach o klimacie umiarkowanym
przesunięcie stref klimatycznych na północ, co
może mieć silny wpływ na wielkość i strukturę
produkcji roślinnej i zwierzęcej
◦ wzrost temperatury w wielu częściach Afryki z
pewnością zmniejszy produkcję żywności na
skutek pustynnienia obszarów
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Konsekwencje dla rolnictwa (c.d.):
◦ wzrost ilości opadów i temperatury w Ameryce
Północnej może wpłynąć korzystnie na
produkcję żywności w tym regionie
◦ ale zwiększenie ryzyka produkcyjnego i
dochodowego w związku z ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Konsekwencje dla rolnictwa (c.d.):
◦ brak jednoznacznych opinii nt. wpływu zmian
klimatycznych na wegetację roślin
◦ z jednej strony, wzrost temperatury połączony z
okresami bezopadowymi zakłóca procesy
wegetacji
◦ z drugiej strony wydłuży się wegetacja w związku
ze wzrostem nasłonecznienia oraz ograniczeniem
zagrożenia przymrozkami; przy zwiększonej emisji
CO2 rośliny będą intensywniej fotosyntezowały
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Konsekwencje dla rolnictwa (c.d.):
◦ Rośliny, których wielkość upraw może się
zwiększyć to: ryż, soja, kukurydza, winogrono,
oliwki, owoce cytrusowe
◦ Zmniejszyć się może areał upraw żyta, ziemniaka
Zmiany klimatyczne
a rolnictwo w skali światowej

Konsekwencje dla rolnictwa (c.d.):
◦ zmianom klimatu towarzyszyć może rozwój
chorób roślinnych i szkodników, który
ewentualnie zniwelują pozytywne efekty
wydłużonego okresu wegetacji (przykład w
Polsce: szrotówek kasztanowcowiaczek)
◦ problemem może być również skuteczność
pestycydów stosowanych do zwalczania lub
zapobiegania inwazjom szkodników
Konkluzje
Negatywne skutki zmian klimatycznych w znacznie
większym stopniu dotkną ubogie kraje (np. w kilku
krajach Afryki do 2020r. opady deszczowe mogą zmaleć
do 50%).
Należy wobec tego oczekiwać dalszej polaryzacji
poszczególnych regionów na świecie w zakresie
produkcji rolnej.
Ale również kraje wysokorozwinięte dotknie problem
zmian klimatycznych (np. częstsze susze w Australii,
Nowej Zelandii, Europie Płd.).
Tabela 1. Udział obszarów rolnych o niekorzystnych warunkach (ONW) dla
produkcji rolniczej w skali światowej (lata 1961-1990)
Obszar świata
ONW łącznie
ONW - zbyt
sucho
ONW – tereny
górzyste/chłod
ne
ONW – niska
jakość gleby
Europa Zachodnia
29%
0%
11%
18%
Europa Wschodnia
18%
0%
3%
15%
Europa Północna
38%
0%
5%
33%
Europa Południowa
46%
3%
20%
23%
Am. Północna
68%
14%
36%
19%
Am. Południowa
63%
18%
4%
41%
Afryka Zachodnia
75%
54%
0%
21%
Afryka Środkowa
60%
14%
1%
45%
Afryka Północna
97%
95%
1%
0%
Afryka Południowa
89%
79%
6%
4%
Azja Środkowa
84%
60%
7%
17%
Azja Południowa
54%
35%
12%
7%
Przewidywane zmiany w zakresie
wzrostu obszarów rolnych o
niekorzystnych warunkach






Południowa Afryka – wzrost o 11%
Północna Afryka – wzrost o 2-3%
Ameryka Środkowa – wzrost o 1-3%
Oceania – wzrost o 1-4%
Azja Zachodnia – wzrost o ok. 1%
Europa – problem może dotyczyć południa
Obszary zagrożone
pustynnieniem
Tab. 2. Zmiany produkcji zbóż w perspektywie 2050 i 2080r.
dla krajów rozwiniętych i rozwijających się z uwzględnieniem
zmian klimatu
Wyszczególnienie
Zmiany produkcji przy
zwiększeniu obszaru
ziem uprawnych
Zmiany produkcji
przy wykorzystaniu
tylko aktualnie
uprawianych ziem
2050
2080
2050
2080
Kraje rozwinięte
13%
20%
-3%
-8%
Kraje rozwijające
się
5%
2%
1%
-2%
Świat ogółem
8%
9%
-1%
-2%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie G. Fisher, M. Shah, H. van Velthuizen, Climate Change
and Agricultural Vulnerability, International Institute for Applied Systems Analysis, World Summit
on Sustainable Development, Johannesburg 2002, s. 65.
Skutki zmian klimatu dla rolnictwa
europejskiego
Przewidywany wzrost plonów na większej części
kontynentu europejskiego.
 Przykładem mogą być plony pszenicy, które do roku
2050 najbardziej (9-35%) wzrosną w północnej
Hiszpanii, południowej Francji, we Włoszech i w
Grecji. Nie tak znaczny wzrost przewidywany jest w
Skandynawii, zaś jeszcze mniejszy w pozostałych
rejonach Europy.
 Tylko na niewielu terenach - na przykład w
południowej Portugalii, południowej Hiszpanii i na
Ukrainie plony pszenicy będą w przyszłości niższe od
obecnych.
 Przesunięcie północnej granicy upraw o 100-150 km.

Skutki zmian klimatu dla rolnictwa
europejskiego
Niedobór wody (zwłaszcza południowe i
wschodnie części kontynentu, np. Hiszpania i
Grecja) – konieczność nawadniania pól
 Większa częstotliwość pogodowych ekstremów
 Częstsze występowanie chorób i inwazja
szkodników
 Niższa jakość pozyskiwanych plonów (rośliny
będą zawierać mniejsze ilości białka i
pierwiastków śladowych) – efekt wyższego
stężenia CO2

Skutki zmian klimatu dla rolnictwa
europejskiego - konkluzja
Na zmianach klimatu skorzysta zwłaszcza Europa
środkowa i północna, która może stać się
ważnym regionem rolniczym, stracą zaś suche
obszary południowe.
 Przykład rekordowo upalnego lata 2003 - o
ponad 30% zmalała ilość plonów w Grecji,
Portugalii, Francji, we Włoszech i w Austrii, zaś
większymi niż zwykle zbiorami mogły cieszyć się
Dania czy Finlandia.

Szacowane zmiany opadów w XXI w. w Europie
Szacowane zmiany temperatury Europy w XXIw.
Szacowane skutki zmian klimatu dla Europy
w XXI w.
↑ zimowe ulewy
↑ powodzie
↑ poziom morza
↑ ciepłe lata
↑ plony
↑ temperatura
↑ susze
↑ upały
↓ roczne opady
↓ plony
↑ poziom morza
↑ powodzie
↑ temperatura
↑ ciepłe lata
↑ sezon upraw
↑ plony
↑ szkodniki
↑ zimowe ulewy
↑ powodzie
↑ letnie susze
↑ erozja gleb
↑ sezon upraw
↑ plony
Zdjęcie satelitarne basenu
Morza Śródziemnego
Rolnictwo w Polsce w aspekcie
zmian klimatycznych

Prawdopodobny scenariusz zmian klimatu w Polsce
przewiduje wzrost średniej rocznej temperatury powietrza o
około 3,5°C w najbliższym stuleciu

Wzrost temperatur nastąpi głównie w okresie zimowym

Jednocześnie należy spodziewać się niewielkiego wzrostu
opadów w okresie zimowym i spadku sumy opadów w
pozostałych porach roku
Rolnictwo w Polsce w aspekcie
zmian klimatycznych

Szacowane pozytywne skutki zmian klimatu:
◦ wydłużenie okresu wegetacyjnego o 50-70 dni we
wschodniej Polsce i aż 110-125 dni w zachodniej Polsce
◦ przyspieszony termin siewu wszystkich roślin i żniw o około
3-4 tygodnie
◦ wydłużenie okresu utrzymywania zwierząt na pastwiskach
◦ wzrost plonów roślin ciepłolubnych (kukurydza, soja,
słonecznik) nawet o 30%
◦ rozszerzenie gospodarki pastwiskowej oraz wzrost zielonej
masy z użytków rolnych
Przewidywany wzrost długości okresu
wegetacyjnego roślin w Polsce
Rolnictwo w Polsce w aspekcie
zmian klimatycznych

Szacowane negatywne skutki zmian klimatu:
◦ spadek plonów roślin zimnolubnych (np. pszenica,
ziemniaki, fasola) nawet o 1/3
◦ wzrost temperatur może poważnie zagrozić zasobom
wodnym oraz powodować częste susze
◦ brak wody na potrzeby rolnictwa, a także pogorszenie jej
jakości oraz intensyfikacja procesów eutrofizacji
◦ erozja gleby
◦ intensyfikacja rozwoju szkodników i chorób roślin
Wnioski końcowe

Globalne zmiany rolnictwa światowego pod wpływem zmian
klimatycznych mogą wywołać wiele trudnych jeszcze do
zidentyfikowania procesów w środowisku przyrodniczym

Największy wzrost możliwości produkcyjnych będzie miał
miejsce w krajach najlepiej rozwiniętych gospodarczo, w
których obecnie mamy problemy z nadprodukcją żywności

W ubogich krajach Afryki i Azji, na terenie których występują
strefy głodu, może dojść do narastania problemów
żywnościowych związanych z ograniczeniem możliwości
produkcyjnych
Wnioski końcowe

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest obecnie
przedmiotem zainteresowania wielu organizacji
międzynarodowych

Unia Europejska odgrywa czołową rolę w
międzynarodowych wysiłkach na rzecz zapobiegania
zmianom klimatycznym (np. pakiet klimatyczny)

Przykładem jest wspólna polityka rolna i jej „zazielenienie”
Wnioski końcowe

Kluczowa rola następujących działań:
◦ tworzenie nowych odmian roślin odpornych na wzrost
temperatur lub spadek/wzrost liczby opadów
◦ zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój nowych
technologii (np. konwersja odpadów zwierzęcych na
biogaz)
◦ opracowanie skutecznych systemów zarządzania ryzykiem
(np. ubezpieczenia w rolnictwie)
Wnioski końcowe

Kluczowa rola następujących działań (c.d.):
◦ kształtowanie przyszłej polityki wodnej, zwłaszcza w
obszarach, na których brak wody coraz częściej staje się
problemem
◦ wykorzystanie energii słonecznej do działalności rolniczej
◦ implementacja zagadnień związanych ze zmianami klimatu
w programach nauczania wyższych uczelni oraz rozwój
badań naukowych w tym zakresie
◦ zmiana nawyków żywieniowych – produkty lokalne
Dziękuję za uwagę
Download