RFLP – Protokół

advertisement
Metody badań
molekularnych
ELEKTROFOREZA – ruch jonów i makromolekuł
obdarzonych ładunkiem elektrycznym poprzez
medium w wyniku przyłożonego napięcia
Dla liniowej cząsteczki szybkość migracji jest
odwrotnie proporcjonalna do log z masy
cząsteczkowej
Czynniki wpływające na szybkość migracji w żelu:
•
•
•
•
•
•
•
Wielkość cząsteczki
Konformacja D|NA
Koncentracja agarozy
Wartość przyłożonego napięcia
Skład nukleotydów i temperatura
Obecność barwników interkalujących
Skład i siła jonowa buforu do elektroforezy
RFLP – restriction fragment
length polimorphism
• Najwcześniejsza i główna metoda detekcji zmienności
genetycznej na poziomie DNA
• Metoda ta oparta jest na enzymach restrykcyjnych
izolowanych z różnorodnych gatunków bakterii
• Enzymy te rozpoznają specyficzną sekwencje, zwykle 4-6
par zasad i rozcinają symetrycznie obydwie nici DNA na
zdefiniowane i powtarzalne fragmenty
Co daje nam trawienie restrykcyjne?
• Fragmenty DNA na żelu w postaci prążków o identycznej
sekwencji
• Precyzyjna obróbka DNA, powtarzalność fragmentacji
cząsteczki
• Jest podstawą do mapowania genetycznego
• Identyfikacja mutacji, diagnostyka
• Rekombinowanie i klonowanie genów
RFLP – Protokół
• Izolacja jądrowego (mt) DNA
• Trawienie enzymem restrykcyjnym w optymalnych
warunkach dla działania restryktazy
• Rozdział fragmentów w procesie elektroforezy na żelu
agarozowym
• Southern blotting – detekcja specyficznych prążków
Southern blotting
• Metoda oparta na hybrydyzacji kwasów nukleinowych
• metoda czasochłonna, stosunkowo droga ale bardzo specyficzna
• Na pełną analizę składa się 5 etapów:
1) Trawienie restrykcyjne – enzym dodawany jest do próbki DNA
2) Elektroforeza – mieszanina fragmentów restrykcyjnych rozdzielana
jest w procesie elektroforezy. DNA z każdej próbki tworzy
charakterystyczny układ prążków
3) Blotting – przeniesienie pasma cząsteczek DNA na nitrocelulozowy
lub nylonowy filtr przy wykorzystaniu sił kapilarnych
4) Hybrydyzacja z radioaktywną sondą – inkubacja filtra w
roztworze zawierającym znakowana sondę DNA w celu wykrycia tych
fragmentów, które zawierają sekwencje komplementarne do sondy
5) Autoradiografia – ekspozycja kliszy rentgenowskiej na
promieniowanie izotopów zawartych w sondzie zlokalizowanej na
filtrze.
Autoradiogram analizy
Southern-blotting
DOT-BLOT
• technika ta wykorzystywana jest do bezpośredniej
detekcji mutacji
• próbki DNA nanoszone są na membranę w dwóch
powtórzeniach i hybrydyzowane z sondą wyznakowana
radioaktywnie dla allelu dzikiego oraz zmutowanego
• po hybrydyzacji naświetla się film rentgenowski
wykorzystując iluminację pochodzącą z membrany
• technika prosta, relatywnie szybka ale czasem daje zbyt
duże tło
Aparatura do dot- blot’u
PCR – łańcuchowa reakcja
polimeryzacji
• technika ta umożliwiła rozwój technik
molekularnych oraz możliwość różnorodnej
manipulacji na poziomie DNA
• umożliwia uzyskanie niezwykle dużej liczby kopii
danej sekwencji DNA w krótkim czasie
• teoretycznie dla PCR wystarczy tylko jedna
cząsteczka docelowa
Składniki potrzebne do
reakcji PCR:
• Bufor – utrzymuje mieszaninę reakcyjną w pH potrzebnym do
zajścia reakcji
• jony Mg++ – niezbędne do właściwego działania Polimerazy
• Deoxynukleotydy (dNTP) – substraty dla DNA Polimerazy (dATP,
dGTP, dCTP, dTTP) – niezbędne do budowania nowego łańcucha
DNA
• Startery – specyficzne oligonukleotydy komplementarne do
fragmentów flankujących region DNA który chcemy amplifikować
• Taq DNA Polimeraza – termostabilny enzym dobudowujący nowe
deoxynukleotydy do matrycy
• Matryca DNA - DNA które ma być amplifikowane podczas reakcji
• Woda
NAJCZĘŚCIEJ TO SEKWENCJA I STĘŻENIE STARTERÓW DECYDUJE O
POWODZENIU REAKCJI
PCR – reakcja cykliczna :
Na reakcję PCR składają się 3 główne kroki, które powtarzane są 30-40 razy.
Reakcję przeprowadza się w automatycznym cyklerze, który potrafi
bardzo szybko zmieniać temperaturę otoczenia próbki.
1) Denaturacja w 94°C :
Podczas denaturacji przez podgrzewanie DNA zrywane są połączenia
pomiędzy łańcuchami – w wyniku czego cząsteczka DNA rozdziela
się na 2 nici
PCR – reakcja cykliczna :
2) Przyłączanie starterów w 40OC-60OC (Annealing):
Mieszaninę chłodzi się do określonej temperatury, w której startery mogą
utworzyć dwuniciowe struktury hybrydowe na końcu każdej nici DNA.
Każdy ze starterów wiąże się tylko z jedną nicią wyjściowego DNA
PCR – reakcja cykliczna :
3) Elongacja w 72°C :
W tej temperaturze zachodzi optymalna polimeryzacja z wykorzystaniem zawartych w
mieszaninie reakcyjnej nukleotydów.
Polimeraza DNA kopiuje każdą jednoniciową matrycę przez wydłużanie każdego ze starterów
w kierunku od 3’ do 5’.
Po elongacji gotowa jest kompletna nowa cząsteczka DNA składająca się w
połowie z nowej a w połowie ze starej nici i proces może zacząć się od początku
Maszyna do PCR termocycler
zastosowanie PCR w analityce
medycznej
• do wykrywania specyficznych fragmentów DNA o
określonej długości (np. multiplex PCR-STR)
• do wykrywania zmian we fragmentach DNA (najczęściej
w połączeniu z inną techniką)
PCR-RFLP
• Amplifikacja ze specyficznymi primerami
• Detekcja produktów przy użyciu elektroforezy poziomej na żelu
agarozowym
• Inkubacja z enzymem restrykcyjnym w specyficznych dla niego
warunkach
• Rozdział produktów trawienia w procesie elektroforezy poziomej na
żelu agarozowym
• Analiza wyników
Wynik analizy PCR-RFLP
wynik analizy PCR-RFLP dla VDR
Zalety PCR-RFLP
• Bardzo dobra metoda bezpośredniej detekcji mutacji
punktowych, zwłaszcza SNP
• Metoda jest prosta, szybka i tańsza niż southern blotting
• Rezultaty PCR-RFLP są bardzo łatwe do interpretacji
PCR allelospecyficzna
• do diagnostyki określonej mutacji punktowej
• przeprowadza się dwie niezależne reakcje PCR: z jednym
starterem zstępującym i dwoma wstępującymi
• primery wstępujące różnią się tylko jednym nukleotydem
na końcu 3’ – który jest komplementarny do nukleotydu
allelu prawidłowego lub patologicznego
SSCP – single-strand
conformational
polymorphism
• technika używana do detekcji małych delecji, insercji i
innych punktowych mutacji
• pewne mutacje zaburzają drugorzędową strukturę
ssDNA przez co zmieniają również ruchliwość danego
fragmentu w żelu
• metoda ta pozwala rozróżnić podczas elektroforezy
fragmenty o zmienionej sekwencji
Wynik analizy SSCP w rodzinie ze
schorzeniem autosomalnym
dominującym
zmutowany allel
dziki allel
SnapShot - protokół
•
wstępna amplifikacja
•
minisekwencjonowanie – reakcja z primerami
zawierającymi wyznakowane nukleotydy
•
rozdział w denaturującym żelu
poliakrylamidowym z użyciem aparatu ABI 377
w obecności standardu wewnętrznego LIZ 120.
SnapShot
• umożliwia typowanie wielu markerów i polimorfizmów
zlokalizowanych w jednym obszarze jednocześnie, co pozwala
ograniczyć potrzebną ilość materiału wyjściowego oraz skrócić czas
analizy
• Metoda polega na amplifikacji matrycy (produktu PCR) z użyciem
primerów zaprojektowanych tak aby identyfikowany polimorfizm był
umiejscowiony dokładnie jedną parę zasad za końcem primera.
Do mieszaniny reakcyjnej dodajemy tylko wyznakowane fluorescencyjnie, zmodyfikowane
mononukleotydy – terminatory reakcji amplifikacji, dzięki czemu podczas reakcji powstają
produkty o długości o jedną parę zasad dłuższe niż primer, wyznakowane barwnikiem
fluorescencyjnym.
Fluorochrom po wzbudzeniu światłem lasera emituje energię o określonej długości fali,
przekładającej się na barwę charakterystyczną dla danego znacznika a tym samym
wyznakowanej nim zasady.
Sekwencjonowanie DNA
• Metoda dideoksynukleotydowa (Sangera) opiera
się na syntezie in vitro nici DNA
komplementarnej do łańcucha
sekwencjonowanego
• Kiedy Polimeraza wstawia dideoksynukleotyd do
syntetyzowanego łańcucha to uniemożliwia jego
dalsze wydłużanie ponieważ ddXTP nie posiada
grupy –OH w pozycji 3’ dideoksyrybozy i
niemożliwe jest utworzenie kolejnego wiązania
fosfodiestrowego
Procedura
Przygotowujemy 4 mieszaniny reakcyjne, z których każda zawiera:
- matryce DNA – czysty produkt (najczęściej PCR), który ma być
sekwencjonowany
- Polimeraza DNA
- jeden starter (ponieważ badana jest tylko jedna z nici)
- mieszanina nukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
- jeden z dideoksy analogów nukleotydów wyznakowanych izotopem
(2’-3’-dideoksypochodne trifosforanów nukleozydów ddNTP)
Przeprowadza się 4 równoległe reakcje oznaczone „A”, „C”, „G”, „T”.
W każdej jest jeden z didoksynukleotydów.
Po skończonej reakcji próbki nakłada się na żel w sąsiadujących
ścieżkach, gdzie migrują w polu elektrycznym proporcjonalnie do
długości. Specjalne żele pozwalaja rozróżnić łańcuchy różniące się
jednym nukleotydem.
GTTAGACAGACCTGACATGCTGACTTGCATGCGGAATGACTGA
CCTGAAATG
Radiogram sekwencjonowania DNA
metodą Sangera
Rozdzielone łańcuchy
poddaje się
autoradiografii
Sekwencję odczytuje się z
radiogramu litera po
literze
Automatyczne
sekwencjonowanie DNA –
procedura
Przygotowujemy 1 mieszaninę reakcyjną, która zawiera:
- matryce DNA – czysty produkt (najczęściej PCR), który ma być
sekwencjonowany
- Polimeraza DNA
- jeden starter (ponieważ badana jest tylko jedna z nici)
- mieszanina nukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
- mieszanina czterech dideoksynukleotydów wyznakowanych
fluorochromem charakterystycznym dla danego dNTP
Automatyczne sekwencjonowanie oparte jest na metodzie Sangera, a
jedyną różnicą jest to, że wszystkie wyznakowane fluorescencyjnie
ddNTP umieszczamy w jednej probówce.
Automatyczne
sekwencjonowanie DNA
Po reakcji w termocyklerze przeprowadzamy elektroforezę w
denaturującym żelu poliakrylamidowym i rozdzielamy fragmenty
według masy cząsteczkowej. Podczas tego procesu fluorochrom
winkorporowany w ddNTP wzbudzany światłem lasera emituje
energię o określonej długości fali, która sczytywana jest przez
specjalną kamerę współpracującą z komputerem
Download